Головна
ГоловнаКонституційне , муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

ПРОГРАМА КУРСУ "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"


Для вищих навчальних закладів за спеціальністю
"Правознавство"
Конституційне право зарубіжних країн тісно пов'язане з такими дисциплінами навчального плану юридичних факультетів та інститутів, як теорія держави і права, історія держави і права, історія політичних вчень, російське конституційне право і міжнародне право.
Зв'язок з іншими юридичними дисциплінами визначається специфікою предмета курсу: справа не тільки в тому, що в курсі конституційного права зарубіжних країн використовується понятійний апарат інших юридичних дисциплін, важливе значення має той факт, що глибоке засвоєння студентом матеріалу даної дисципліни передбачає знання історії виникнення і розвитку зарубіжних конституційно-правових інститутів, політико-правових ідей і іншого матеріалу, що є предметом названих юридичних дисциплін. У зв'язку з цим значна увага має бути приділена історії виникнення та розвитку вітчизняної науки конституційного права зарубіжних країн, її сучасного стану.
Завданням курсу є ознайомлення студента-юриста з основними теоретичними положеннями науки зарубіжного конституційного права і основами конституційного права окремих країн. Студент повинен знати не тільки матеріал підручника, а й конституції відповідних країн, монографічну літературу, а також основні публікації в юридичній періодичній пресі. Необхідні рекомендації містяться в програмі курсу конституційного права зарубіжних країн і можуть бути уточнені і доповнені викладачем.
Пропонована програма допускає можливість викладання конституційного права зарубіжних країн або в плані порівняльного правознавства, або в плані країнознавчих. Опубліковані до теперішнього часу підручники з курсу написані у відповідності з цими планами викладання.
Для більш поглибленого вивчення окремих тем читаються спецкурси і проводяться спецсемінари як по загальнотеоретичних проблем (парламентаризм, правове положення особи в зарубіжних країнах, виборче право та виборчі системи зарубіжних країн, теорія і практика федералізму і т.д .), так і з проблем національного конституційного права окремих країн (основи конституційного права та політичні системи США, Великобританії, Франції, ФРН, Італії, Індії, Мексики і т.д.).
Тема 1. Предмет, джерела і система конституційного права
зарубіжних країн
Конституційне право як галузь права. Наука і навчальний курс конституційного права зарубіжних країн.
Поєднання вивчення загальних і специфічних рис конституційного права різних національно-правових систем.
Поняття конституційного права, його сутність і призначення.
Предмет конституційного права. Конституційно-правові відносини, їх сутність, види, характерні риси. Суб'єкти конституційно-правових відносин, їх класифікація та особливості.
Порівняльно-і конкретно-правовий аналіз конституційно-правових норм та інститутів окремих країн. Історичний, функціональний, системний та статистичний методи вивчення інститутів зарубіжних держав.
Джерела конституційного права. Конституція - основне джерело конституційного права. Конституційні, органічні і звичайні закони. Судові прецеденти і рішення органів конституційного нагляду. Конституційні звичаї (конституційні угоди, конвенційні норми). Нормативні акти глав держав і урядів. Акти, видавані в порядку тлумачення законів. Парламентські регламенти. Доктринальні джерела.
Система науки і навчального курсу зарубіжного конституційного права. Значення вивчення конституційного права зарубіжних країн.
Тема 2. Сучасна наука конституційного права
Зародження і розвиток вітчизняної науки конституційного права зарубіжних країн.
Основні напрямки сучасної зарубіжної науки конституційного права. Формально-юридичний напрям і його методологія. Соціологічний напрямок і його методологія.
Політична наука, її специфічні риси та методологія.
Особливості конституційно-правових шкіл США, Великобританії, Франції, ФРН, Італії та Індії.
Тема 3. Конституції зарубіжних країн
Поняття конституції. Зміст конституцій. Загальне та особливе в зарубіжних конституціях. Основні риси та особливості повоєнних конституцій зарубіжних країн (Італія, Франція, ФРН, Японія, Іспанія).
Співвідношення конституцій і дійсності. Конституції фактичні і юридичні, фіктивні та нефіктивне.
Способи прийняття конституцій. Конституційний референдум. Ухвалення конституцій установчими зборами. Октроірованіе конституцій (прийняття конституції одностороннім актом виконавчої влади). Процедура і способи зміни конституцій.
Види конституцій, їх класифікація. Конституції писані (США, Індія, Франція, Італія, Мексика, Японія) і неписані (Великобританія, Нова Зеландія), жорсткі (США, Франція, Японія, Індія) і гнучкі (Великобританія, Нова Зеландія). Конституції постійні і тимчасові.
Тема 4. Основи правового становища особистості
в зарубіжних країнах
Особистість, суспільство і держава.
Громадянство (підданство), порядок його набуття і втрати.
Політична правоздатність та дієздатність. Методи визначення обсягу правосуб'єктності.
Демократичні права і свободи, їх загальна характеристика. Різниця між правами і свободами. Положення про формально-юридичну рівність. Обмеження прав громадян за мотивами різного роду.
Класифікація прав і свобод.
Особисті права і свободи: право на життя і недоторканність особи, право на опір насильству, право на свободу, недоторканність житла, таємницю листування, свободу пересувань і вибору місця проживання, свободу від довільного арешту і необгрунтованою кримінальної репресії , право на належну юридичну процедуру та ін
Політичні права і свободи: активне і пасивне виборче право, свобода вираження думок, свобода совісті, свобода спілок та асоціацій.
Соціально-економічні права: право на володіння і розпорядження приватною власністю, право на працю, право на відпочинок, право на страйк.
Порядок здійснення захисту прав та свобод громадян в державі. Питання про гарантії. Конституційні та судові гарантії.
Обов'язки громадян і підданих.
Тема 5. Форми держави в зарубіжних країнах
Різноманіття форм сучасних держав, його причини. Форми правління.
Монархія: поняття та сутність. Основні ознаки монархії. Роль монархії в розвинених країнах.
Абсолютна монархія, її ознаки.
Дуалістична монархія, її ознаки. Спільні риси та особливості дуалістичних монархій в різних країнах.
Парламентарна монархія, її ознаки. Спільні риси та особливості монархії у Великобританії та Японії.
Республіка: поняття і сутність. Ознаки республіканської форми правління.
Президентська республіка, її ознаки. Спільні риси та особливості президентських республік (США, Мексика).
Парламентарна республіка, її ознаки. Спільні риси та особливості парламентарних республік (Італія, ФРН, Індія).
Змішані форми правління (Франція за Конституцією 1958 р.). Виборна монархія.
Форми державного устрою зарубіжних країн.
Державний устрій, національний і расове питання.
Унітарні держави. Правове становище адміністративно-територіальних одиниць.
Централізовані держави (Франція). Форми контролю центральної влади над органами місцевого самоврядування.
Щодо децентралізовані унітарні держави (Велика Британія).
Федерація: поняття, ознаки, основні риси. Правове становище суб'єкта федерації (штату, землі, провінції, кантони). Основні системи розподілу компетенції між союзом і суб'єктами федерації. Виключна компетенція союзу і суб'єктів федерації (Канада). Виключна компетенція союзу, сфера конкуруючої компетенції союзу і суб'єктів федерації (ФРН, Австрія, Пакистан). Виключна компетенція союзу, виняткова компетенція суб'єктів федерації і сфера конкуруючої компетенції союзу і суб'єктів федерації (Індія, Малайзія). Юридичне та фактичний розподіл компетенції між союзом і суб'єктами федерації.
Система органів влади і управління суб'єктів федерації (губернатори, уряду, законодавчі збори). Спільні риси і основні особливості положення органів влади та управління суб'єктів федерації в США, ФРН та Індії. Механізм контролю центральної влади над діяльністю органів влади і управління суб'єктів федерації. Основні тенденції сучасної федерації.
Автономія. Обласна автономія в Італії. Автономія Аландських островів у Фінляндії, автономія Гренландії та Фарерських островів в Данії. Автономні райони в Індії. Автономія в Іспанії.
Тема 6. Політичні режими в зарубіжних країнах
Поняття політичного режиму.
Демократичні політичні режими: поняття і ознаки.
Основні теорії демократії. "Закриті" демократії.
Недемократичні (авторитарні) політичні режими: поняття і ознаки. Різні форми і методи обмеження демократії. Види недемократичних (авторитарних) режимів.
Тоталітарні режими: поняття і ознаки. Види тоталітарних режимів.
Фашизм. Характерні риси і ознаки фашистського режиму.
Неофашизм.
Вплив змін у політичному режимі на форму держави.
Тема 7. Політичні партії в зарубіжних країнах
Політичні партії: поняття і сутність. Багатопартійність, її причини. Основні види політичних партій.
Багатопартійні системи, їх різновиди (Франція, Італія, ФРН, Японія).
Двопартійні системи, їх різновиди (США, Великобританія).
Однопартійні системи.
Опції політичних партій. Партії та державний апарат. Політичні партії і церква. Інституціоналізація політичних партій. Можливість фінансування державою політичних партій.
Зростання ролі партій у політичних системах зарубіжних країн.
Основні види організаційної структури партій в деяких країнах (Італія, Японія).
Тема 8. Виборче право та виборчі системи
зарубіжних країн
Виборче право. Джерела виборчого права. Принципи виборчого права. Активне і пасивне виборче право. Абсентеїзм.
Види виборчих цензів: віковий ценз, ценз осілості, ценз грамотності та освітній ценз, ценз статі. Інші обмеження виборчого права.
Вибори. Види виборів. Прямі й непрямі вибори.
Організація і порядок проведення виборів. Виборчі округи. Порушення принципу рівного представництва. Центральні та місцеві органи з проведення виборів, порядок їх формування, компетенція та роль. Реєстрація виборців і складання списків. Порядок висування кандидатів. Праймеріз. Виборчий заставу. Голосування. Вільне та обов'язкове голосування. Порушення таємниці голосування. Виборчий бюлетень, машини для голосування.
Виборчі системи: поняття і види.
Мажоритарні виборчі системи відносної більшості (США, Великобританія, Індія). Мажоритарна виборча система абсолютної більшості (Франція). Мажоритарна виборча система кваліфікованої більшості (Італія). Поєднання видів мажоритарних систем (Франція).
Пропорційні виборчі системи. Методи визначення виборчого метра (квоти). Розподіл мандатів усередині списку (система вільних списків, система пов'язаних списків).
Різні види обмеження принципу пропорціоналізма. Практика застосування пропорційних виборчих систем (Італія, Фінляндія, Скандинавські країни, деякі країни Латинської Америки).
Змішані виборчі системи: паралельне використання різних систем (ФРН, Італія); використання елементів різних виборчих систем при домінуванні однієї з них (Греція).
Оцінка різних видів виборчих систем.
Практика проведення виборів. Фінансування виборів. Зловживання на виборах.
Референдум, його види. Практика застосування (Франція, Швейцарія, Італія, Англія).
Тема 9. Конституційні основи судової влади
Поняття судової влади. Співвідношення судової влади із законодавчою і виконавчою владою. Вищі поради судової влади. Конституційна регламентація судової системи.
Конституційний статус суддів, його основоположні принципи: призначуваності, незмінюваність, незалежність, недоторканність суддів, суддівська несумісність. Поняття "довічне призначення". Гарантії незалежності суддів.
Основні принципи здійснення правосуддя: доступ до правосуддя; гарантія підсудності; принцип відкритості (публічності) правосуддя; усний характер процесу; право громадян на захист; принцип мотивованості; право на оскарження судового рішення; презумпція невинності; заборона на повторне засудження за одне й те саме діяння. Форми участі населення у здійсненні правосуддя (суд присяжних, інститут судових засідателів).
  Статус органів прокуратури.
  Інститут судового конституційного контролю. Основні моделі конституційного правосуддя (американська і європейська). Процедура формування складу конституційного суду (парламентська і змішана форми). Поняття конкретного і абстрактного контролю. Форми здійснення контролю за конституційністю законів (попередній, наступний контроль).
  Тема 10. Глава держави в зарубіжних країнах
  Глава держави: поняття, основні ознаки і види. Місце глави держави в системі вищих органів державної влади. Фактичний і юридичний статус глави держави.
  Монарх. Правове становище монарха. Порядок престолонаслідування. Роль монарха в парламентарних, дуалістичних і абсолютних монархіях. Загальні і специфічні риси юридичного та фактичного становища монархів у Великобританії та Японії.
  Президент. Правове становище президента. Основні системи обрання президента: прямі вибори (Франція, Мексика, Ірландія), непрямі вибори (США), обрання президента спеціальною колегією (ФРН, Італія, Індія), парламентом (Греція). Дострокове звільнення президента з посади (відставка, імпічмент).
  Компетенція глави держави.
  А. Компетенція глави держави у сфері виконавчої влади. Роль глави держави у формуванні уряду в парламентарної монархії (Великобританія, Японія), в дуалістичної монархії, в парламентарної республіці (Італія, Індія), в президентській республіці (США, Мексика).
  Участь глави держави у призначенні та зміщенні чиновників.
  Глава держави - Верховний головнокомандувач Збройними силами.
  Б. Компетенція глави держави у сфері законодавчої влади.
  Скликання парламенту на сесії. Право розпуску парламенту. Оголошення виборів. Участь глави держави у законодавчому процесі. Законодавча ініціатива, послання парламенту. Право вето і його види. Промульгацію законів. Нормотворча діяльність глави держави.
  Загальні і специфічні риси законодавчих повноважень глави держави у парламентській монархії (Великобританія), у парламентській республіці (Італія, ФРН, Індія), в президентській республіці (США). Особливий характер нормоустанавлівающей діяльності Президента Франції.
  В. Компетенція глави держави у зовнішньополітичній області.
  Представництво держави у сфері зовнішніх зносин. Призначення дипломатичних представників. Участь в ув'язненні та ратифікації міжнародних договорів і угод.
  Загальні і специфічні риси зовнішньополітичних повноважень глави держави у парламентській монархії (Великобританія), в дуалістичної монархії, в парламентарної республіці (Італія, Індія), в президентській республіці (США).
  Г. Інші повноваження глави держави: право помилування, право нагородження орденами і медалями, церемоніальні повноваження і т.п.
  Д. Надзвичайні повноваження глави держави (США, Франція, Індія).
  Фактична роль глави держави, її залежність від форми правління, форми державного устрою і політичного режиму.
  Тема 11. Парламент в зарубіжних країнах
  Парламент - загальнонаціональний представницький орган держави. Виникнення і розвиток парламенту. Місце парламенту в системі поділу влади.
  Різноманіття форм парламентів в сучасну епоху. Партійний і соціальний склад парламентів.
  Порядок формування парламентів. Виборність, заміщення місць у порядок призначення і успадкування.
  Правове становище депутата. Зміст депутатського мандата. Відсутність імперативного мандата і права відкликання. Імунітет і индемнитет.
  Структура парламентів. Двопалатні парламенти, особливості правового становища палат. Двопалатні парламенти з рівноправними палатами (Сенат і Палата представників Конгресу США, Сенат і Палата депутатів Парламенту Італії). Двопалатні парламенти з нерівноправними палатами (Палата громад і Палата лордів Парламенту Великої Британії, Палата представників і Палата радників Парламенту Японії, Народна палата і Рада штатів Парламенту Індії). Специфічні риси двопалатної структури Парламенту ФРН. Загальна характеристика ролі верхніх палат в двопалатних парламентах.
  Однопалатні парламенти (Фінляндія, Данія, Швеція, Греція, Нова Зеландія).
  Компетенція парламентів, способи її закріплення. Парламенти з абсолютно не обмеженої компетенцією (Великобританія, Нова Зеландія); парламенти з абсолютно обмеженою компетенцією (США, Франція), парламенти з відносно обмеженою компетенцією (Індія, Малайзія, ФРН).
  Порядок діяльності парламентів, звичайні і надзвичайні сесії.
  Колегіальні органи палат: бюро, президії. Партійні фракції і їх роль в законодавчій діяльності. Регламент палат (США, Великобританія, ФРН, Франція, Італія, Індія).
  Посадові особи палат та їх правове становище. Конгрес США: спікер, віце-президент, тимчасовий голова Сенату, партійні лідери палат. Парламент Великобританії: спікер, лорд-канцлер, партійні "батоги".
  Комітети парламентів. Види комітетів і порядок їх формування. Класифікація законодавчих комітетів залежно від їх правового положення, спеціалізації та строків повноважень (американська, англійська та індійська системи). Особливості правового положення законодавчих комітетів італійського Парламенту.
  Нормативні акти, прийняті парламентами. Приватні та публічні біллі в парламентській практиці США, Великобританії та Індії. Фінансові закони. Інші акти, прийняті парламентами (резолюції та їх види, постанови, звернення тощо).
  Законодавча процедура в парламентах. Основні стадії законодавчої процедури: внесення законопроекту і коло суб'єктів законодавчої ініціативи; обговорення законопроекту і регламентація дебатів; порядок внесення поправок, змін і доповнень до законопроекту: прийняття законопроекту і види голосування, розгляд законопроекту в іншій палаті і система подолання колізій між палатами в законодавчому процесі; затвердження законопроектів і вступ їх у силу.
  Контроль парламенту за діяльністю уряду в парламентарних країнах: вотум довіри і недовіри (парламенти Великобританії, Франції, Італії, Індії, Японії); конструктивний вотум недовіри в парламентській практиці ФРН; резолюція осуду, інтерпеляція; парламентські питання уряду; расследовательские комітети; омбудсмени. Формальний характер парламентського контролю за діяльністю уряду. Деякі форми парламентського контролю за діяльністю уряду, застосовувані в президентських республіках (США).
  Діяльність парламентів в економічній області: прийняття бюджету, контроль за його виконанням; участь парламенту в економічному плануванні; контроль за державним сектором економіки.
  Зовнішньополітичні повноваження парламентів.
  Судові повноваження парламентів.
  Парламент і парламентаризм.
  Сучасні теорії парламентаризму.
  Тема 12. Уряд в зарубіжних країнах
  Уряд: поняття і місце в системі вищих органів влади.
  Види урядів: однопартійний, коаліційний, уряд меншості, "службовий" уряд. Порядок формування уряду і залежність його від форми правління.
  Загальні і специфічні риси порядку формування уряду в парламентарної монархії (Великобританія, Японія), в дуалістичної монархії, в парламентарної республіці (Італія, ФРН, Індія), в президентській республіці (США), у змішаній республіці (Франція).
  Консультативні органи при центральних відомствах. Роль підприємницьких організацій у прийнятті рішень урядовими органами. Глава уряду, порядок його призначення, правове становище і роль.
  Загальні і специфічні риси правового становища глави уряду в парламентарних монархіях (Великобританія, Японія), в дуалістичних монархіях, в парламентарних республіках (Італія, ФРН, Індія), в президентській республіці (США).
  Повноваження уряду в галузі державного управління. Порядок діяльності уряду. Процедура прийняття рішень. Роль урядових комітетів та інших допоміжних органів (виконавчий апарат при Президентові США, комітети Кабінету Великобританії). Керівництво державним апаратом, здійснюване урядом.
  Повноваження уряду в галузі законодавства. Взаємовідносини уряду і парламенту в парламентарних монархіях (Великобританія, Японія), в дуалістичних монархіях, в парламентарних республіках (Італія, ФРН, Індія), в президентських республіках (США).
  Регламентарної влада уряду (Франція, Італія). Співвідношення регламенту і закону.
  Особливий характер взаємин уряду і парламенту у Франції.
  Делеговане законодавство: його сутність, види, способи контролю за ним.
  Методи і форми впливу уряду на законодавчу діяльність парламенту.
  Повноваження уряду в галузі зовнішньої політики. Керівництво Збройними силами і дипломатичним апаратом.
  Надзвичайні повноваження уряду, їх використання в сучасних умовах.
  Парламентська відповідальність уряду.
  Теорії сильної виконавчої влади.
  Тема 13. Конституційний принцип поділу влади
  Теорія поділу влади: сутність теорії, історичний сенс. Зародження і розвиток теорії.
  Схема поділу влади за Д. Локка.
  Схема поділу влади по Ш. Монтеск'є.
  Американський варіант поділу влади; розмежування компетенції між гілками влади в Конституції США. Система стримувань і противаг як основа організації та функціонування центральних органів держави США.
  Тема 14. Конституційна економіка
  Поняття "конституційна економіка". Етапи розвитку конституційної економіки.
  Конституційна регламентація власності.
  Конституційні моделі оподаткування. Загальні вимоги, пропоновані конституціями до оподаткування: закон як єдина форма запровадження, зміни та скасування податків; поширення дії податків на всю територію держави; обмеження надання податкових пільг і привілеїв; відсутність у податкових законів зворотної сили; відмова від прийняття обтяжливих або надмірних податків; захист прав платника податків; включення податкових надходжень до загального державного бюджету; закріплення в конституціях цілей оподаткування.
  Конституційна регламентація питань бюджету, її загальні риси: обмеження терміну дії бюджету, як правило, одним роком; обмеження змісту бюджету загальними показниками державних доходів і витрат; збалансованість бюджету; вимога цільового витрачання державних коштів (проекти або програми, певні парламентом); закон як основа боргових зобов'язань; механізми контролю за виконанням бюджету (звіти уряду перед парламентом, створення спеціалізованих органів контролю та ін.) Проблема неприйняття бюджету.
  Конституційно-правовий статус центральних банків. Критерії незалежності центральних банків: тривале перебування на посаді голови та членів ради директорів; обмеженість можливостей парламенту чи уряду призначати чи відсторонювати від посади голови та членів ради директорів; чітке закріплення пріоритетів (в першу чергу забезпечення стійкості національної валюти і стабільності цін); виняткові права банку щодо здійснення грошової емісії та управління грошово-кредитною політикою; жорсткі обмеження з кредитування уряду і державного сектора; широка громадянська правоздатність центрального банку, надання йому прав юридичної особи, закріплення переваг у власності банку; самостійне фінансування апарату і діяльності банку; недоторканність резервів; здійснення функції банківського контролю.
  Конституційна економіка в сфері федеративних відносин. Проблема спільного економічного простору, його параметри: динамізм, ефективність, гармонія зв'язуючих його відносин, єдність правового регулювання.
  Тема 15. Місцеве управління і самоврядування
  Виникнення і розвиток муніципальних органів в зарубіжних країнах. Муніципалітети як органи місцевого самоврядування.
  Основні риси адміністративно-територіального поділу зарубіжних країн. Відповідність муніципальних органів адміністративно-територіальним поділом.
  Вплив форми державного устрою на систему муніципальних органів. Регіональні форми в місцевому самоврядуванні.
  Особливості системи муніципальних органів в США, Франції, Великобританії, Італії, Японії, Індії.
  Порядок організації, структура і функції муніципальних органів.
  Особливості муніципальних виборів. Структура і повноваження виборних муніципальних рад. Виконавчі органи, їх види. Спільні риси та особливості виборних та виконавчих муніципальних органів в США, Великобританії, Франції, Італії, ФРН, Індії, Японії. Функції муніципальних органів, порядок їх правового регулювання.
  Взаємовідносини муніципальних органів з центральною владою. Форми і методи контролю за діяльністю муніципальних органів, здійснюваного центральною владою. Адміністративний контроль у Франції; англійська та італійська системи контролю. Фінансовий контроль. Особливості контролю за муніципальними органами у федеративних державах (США, ФРН).
  Відносини муніципальних органів з агентами центральної влади в адміністративно-територіальних одиницях. Префекти і генеральні ради, мери та муніципальні ради у Франції, муніципальні органи в Італії та Японії.
  Тема 16. Тенденції розвитку конституційного права
  постсоціалістичних держав
  Загальне та особливе в конституційному розвитку постсоціалістичних держав.
  Основні риси постсоціалістичної моделі конституції. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій.
  Конституційні права і свободи.
  Питання конституційної економіки.
  Конституції в аспекті міжнародного права.
  Конституційні засади організації державної влади.
  Особливості форм правління в постсоціалістичних державах. Інститут президентської влади. Правовий статус уряду. Законодавча влада.
  Примітка. Залежно від специфіки юридичних вузів за їх бажанням в курс "Конституційне право зарубіжних країн" можуть бути включені розділи про основи конституційного права окремих країн.
  Основи конституційного права США
  Основи соціально-економічної структури.
  Політичні партії. Особливості двопартійної системи. Проблема третій партії. Підприємницькі організації. Групи тиску. Профспілки.
  Конституція 1787 р., її специфічні риси. Білль про права. Поправки.
  Правове становище особистості.
  Виборче право і виборча система.
  Конгрес. Правове становище і повноваження палат. Законодавчий процес.
  Президент. Кабінет. Виконавчий апарат при Президенті.
  Верховний суд.
  Американський федералізм, правове становище штатів. Місцеве управління і самоврядування.
  Основи конституційного права Великобританії
  Основи соціально-економічної структури.
  Політичні партії. Особливості двопартійної системи. Підприємницькі організації. Профспілки. Конституційні акти. Роль конституційних звичаїв і судових прецедентів.
  Правове становище особистості.
  Виборче право і виборча система.
  Парламент. Юридична та фактична структура Парламенту. Правове становище і повноваження палат. Законодавчий процес.
  Реальна роль монарха в управлінні країною. Королівські прерогативи. Політичне та ідеологічне значення монархії.
  Уряд і Кабінет. Таємна рада. Допоміжний урядовий апарат. Проблема правового становища Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії.
  Місцеве управління і самоврядування.
  Основи конституційного права Франції
  Основи соціально-економічної структури.
  Політичні партії. Багатопартійність, її реальне значення.
  Підприємницькі організації. Профспілки.
  Конституція 1958 р., її особливості.
  Правове становище особистості.
  Виборче право і виборча система. Референдум.
  Президент. Центральне місце Президента в системі державних органів. Уряд.
  Еволюція взаємовідносин Президента та Уряду. Апарат Президента.
  Парламент. Правове становище і повноваження палат. Законодавчий процес. Обмеження прав Парламенту з Конституції 1958 р.
  Конституційна рада. Питання про конституційність актів виконавчої влади.
  Місцеве управління і самоврядування.
  Основи конституційного права ФРН
  Соціально-економічна структура.
  Політичні партії. Багатопартійність, її особливості.
  Підприємницькі організації. Профспілки.
  Основний Закон 1949 Надзвичайне законодавство. Правове становище особистості.
  Виборче право і виборча система.
  Федеральний Президент, його повноваження і фактична роль. Федеральний Парламент. Правове становище і повноваження палат. Законодавчий процес.
  Федеральний уряд. Особливості правового становища Федерального канцлера.
  Конституційний суд.
  Особливості Німецької Федерації. Правове становище земель.
  Місцеве управління і самоврядування.
  Основи конституційного права Італії
  Основи соціально-економічної структури.
  Політичні партії. Підприємницькі організації та профспілки.
  Конституція 1947 р., її особливості.
  Правове становище особистості.
  Виборче право і виборча система. Народна ініціатива і референдум.
  Президент республіки, його положення і фактична роль.
  Парламент. Правове становище і повноваження палат. Законодавчий процес. Особливості італійського Парламенту.
  Уряд.
  Конституційний суд.
  Місцеве управління і самоврядування.
  Обласна автономія.
  Основи конституційного права Японії
  Основи соціально-економічної структури.
  Політичні партії. Підприємницькі організації та профспілки.
  Конституція 1947 р., її особливості і спроба ревізії.
  Правове становище особистості.
  Виборче право і виборча система.
  Монарх, його юридичне та фактичне становище.
  Парламент. Правове становище і повноваження палат. Законодавчий процес. Уряд.
  Конституційний нагляд. Верховний суд.
  Місцеве управління і самоврядування.
  Основи конституційного права Індії
  Особливості соціально-економічної структури. Особлива роль державного сектора в економіці країни.
  Політичні партії. Загальнонаціональні та місцеві партії.
  Конституція 1950 Поправки до Конституції.
  Правове становище особистості.
  Виборче право і виборча система.
  Президент, його конституційні повноваження і фактична роль.
  Парламент. Правове становище і повноваження палат. Законодавчий процес.
  Уряд, його конституційна і фактична структура. Рада міністрів і Кабінет.
  Індійський федералізм, його особливості. Національне питання. Правове становище штатів. Президентське правління.
  Місцеве управління і самоврядування.
  Основи конституційного права Мексики
  Основи соціально-економічної структури.
  Політичні партії. Підприємницькі організації та профспілки.
  Конституція 1917 р., її особливості.
  Правове становище особистості.
  Особливості мексиканського федералізму.
  Виборче право і виборча система.
  Президент і Уряд.
  Конгрес. Правове становище і повноваження палат. Законодавчий процес.
  Місцеве управління і самоврядування.
  Примітка. Залежно від кількості навчального часу, відведеного на дисципліну "Конституційне право зарубіжних країн", в курсі можуть бути розглянуті також основи конституційного права інших країн (Австралії, Бразилії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Швейцарії і т.д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПРОГРАМА КУРСУ" КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ""
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    програми, формування керівних та контрольно-ревізійних органів (при цьому делегати установчого з'їзду політичної партії є засновниками даної партії), б) з дня створення політична партія здійснює організаційну та інформаційно-пропагандистську діяльність, пов'язану з формуванням її регіональних відділень та отриманням документа, що підтверджує факт внесення запису про
 2. Передмова
    програму російських вузів. У нашій країні виникли серйозні наукові школи, з'явилися перші навчальні посібники та підручники з цього предмету. Кафедра права Європейського Союзу Московської державної юридичної академії з'явилася однією з перших, що освоїли при творчій співпраці з низкою європейських вузів викладання цього предмета в Росії. Її авторський колектив крім інших книг видав
 3. § 1. Предмет конституційного права
    програм і т.д. Якщо в процесі націоналізації або денаціоналізації, при розробці та ухваленні державного бюджету економічних планів в економіці виникають державно-правові відносини, то в ході управління державними підприємствами та при здійсненні економічних планів складаються суспільні відносини, що регулюються передусім нормами адміністративного, фінансового та
 4. ЛІТЕРАТУРА
    курсу конституційного права / / Держава і право. 2001. N 1. Єрьомін В.М. Політична система сучасного японського суспільства. М., 1992. Єрмаков Д.Н. Формування пероністської концепції соціальної державності та форми її реалізації в аргентинському законодавстві / / Держава і право. 2002. N 8. Жалінскій А., Реріхт А. Введення в німецьке право. М.: Спарк, 2001. Жидков О.А.
 5. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
    програми розвитку територій, прийняття положення (статуту) про місцеве самоврядування, здійснення контролю за діяльністю глави місцевого самоврядування; 4) до компетенції глави місцевого самоврядування входило: управління муніципальним господарством, розпорядження майном та об'єктами муніципальної власності, розробка місцевого бюджету, забезпечення його виконання, а також виконання інших
 6. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    конституційного та муніципального права / Под ред. С.А. Авак 'яна. М., 1999. Видрін І.В. Про проблему галузі муніципального права / / Російський юридичний журнал. 1995. N 2. Дмитрієв Ю., Ковальов В. Муніципальне право: проблеми становлення галузі / / Право і життя. 1994. N 4. Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування в Російській Федерації: Зб. наукових праць / За
 7. § 1. Поняття комерційного права
    курсу на відповідні розділи (теми). Система курсу комерційного права близька до системи побудови курсу цивільного права, хоча і не збігається з нею. Справа в тому, що комерційне право включає в себе і те загальне (наприклад, принципи приватного права), що об'єднує його з цивільним правом, і те особливе (насамперед, інститут підприємця), що виділяє його в системі приватного права.
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    програми [10]; консорціум не є юридичною особою; вхідні в нього банки діють на підставі і в рамках укладеного договору, який є різновидом договору простого товариства. Банківський холдинг - в ч. 2 ст. 4 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» сказано, що «холдинги утворюються шляхом отримання кредитної організацією (основної кредитної організацією)
 9. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
    програми. У багатьох зарубіжних країнах і в міжнародних розрахунках електронні платежі вже знаходять застосування; в Росії ці технології ще тільки починають впроваджуватися. На думку фахівців, необхідно спеціальне регулювання електронних розрахунків, поки ж «... в рамках чинного законодавства здійснення безготівкових розрахунків в електронній формі слід розглядати тільки як особливий
 10. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    програми державної підтримки місцевого самоврядування, муніципалітети, у всякому випадку значна їх частина, хиріли. Конституційні принципи самостійності місцевого самоврядування привели на ділі не тільки до відокремлення місцевого самоврядування від держави, але, на жаль, і до відокремлення держави від самоврядування. Держава фактично усунулася, зокрема, від турбот
© 2014-2022  yport.inf.ua