Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеория права и государства → 
« Попередня Наступна »
В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ.Академічний курс, 2009 - перейти к содержанию учебника

§ 2. Психологічні основи очної ставки у суді

Відповідно до ст. 304 КПК України кожного свідка можна додатково допитати чи передопитати у присутності інших уже допитаних свідків або на очній ставці. Однак процесуальний порядок очної ставки у суді фактично не регламентований.
Психологічна сутність очної ставки в суді полягає у тому, що наявний поперемінний допит (спілкування) раніше допитаних осіб з метою усунення істотних суперечностей у їхніх показаннях під час судового засідання. Усунення істотних суперечностей здійснюється в присутності багатьох осіб, у ході відкритого судового засідання.
Є відмінності між очною ставкою в суді і очною ставкою на досудовому слідстві. Так, кількість учасників на досудовому слідстві визначається двома особами. У суді очна ставка може проводитися і між більшою кількістю учасників (раніше допитаних осіб).
Спілкування під час очної ставки в суді має складний характер. Це пов'язано з особливостями змагального процесу, різними інтересами обвинувачення і захисту. Ускладнюється також інформаційний обмін між індивідами, які спілкуються, суду (судді) стає важче виконувати регулюючу функцію у процесі отримання інформації, підвищується ступінь тактичного ризику, загострюються конфліктні відносини. Усе це вимагає певних психологічних правил проведення очної ставки в суді, упорядкування спілкування з метою усунення суперечностей.
В юридичній літературі подаються пропозиції про проведення «кругових» і «комбінованих» очних ставок. Кругова очна ставка передбачає таке спілкування, коли з тієї самої обставини послідовно ставиться запитання декільком особам. Така очна ставка здійснюється ніби за колом. Позитивним є те, що виникає певна послідовність дій. Причому важливим у психологічному аспекті є визначення черговості допитуваних.
У деяких випадках доцільно провести комбіновану очну ставку, коли в судовому засіданні проводиться кілька очних ставок одна за другою (кілька парних очних ставок). У цьому разі психологічні відносини ускладнюються. Суду необхідна відповідна попередня підготовка (планування судової діяльності).
Необхідність проведення очної ставки в суді може виникати у разі зміни показань тих або інших осіб, повідомлення інформації, що відрізняється від тієї, яка була надана на досудовому слідстві. Потрібно завжди визначати доцільність проведення очної ставки, пам'ятати, що існують й інші способи усунення суперечностей. Наявність суперечностей у показаннях, раніше даних тими чи іншими особами, передбачає існування конфліктних відносин (окремі особи можуть навмисно повідомляти неправдиві відомості). Очна ставка таких осіб може не лише зашкодити усуненню істотних суперечностей, але й загострювати конфліктну ситуацію. Суд уже має різні докази у справі. Він повинен перевіряти наявні, а не збирати нові докази. Існування ж взаємовиключних показань свідчить про те, що вони можуть суперечити й іншим даним.
Очна ставка у суді - це емоційне спілкування. Під час очної ставки здійснюється взаємодія осіб, які беруть у ній участь. Тут важливу роль відіграє не лише вербальне повідомлення відповідей на поставлені запитання, але й манери поведінки, інтонація, жести, міміка та ін. Необхідно погодитися з О. Р. Ратіновим, що очна ставка належить до найбільш гострих критичних ситуацій, у яких яскраво виявляються почуття і переживання людей, тому емоційна атмосфера при її проведенні набуває винятково важливого значення67.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 2. Психологічні основи очної ставки у суді"
 1. § 3. Психологія очної ставки
  психологічні стосунки можуть виникати при очній ставці потерпілого і обвинуваченого. Якщо є симптоми нестійкості потерпілого, очну ставку проводити не слід. При проведенні очної ставки регулятором процесу спілкування є слідчий, який повинен враховувати характер взаємин між допитуваними, їхні соціально-психологічні особливості (тип темпераменту, риси характеру, вольові якості й ін.), злочинний
 2. § 3. Комунікативна діяльність
  психологічні). Інтерес і практичне значення має виділення видів бар'єрів спілкування (І. М. Юсупов): бар'єр темпераменту (непоінформованість про тип темпераменту може зруйнувати діалог, що почався); бар'єр характеру (з'являється між особами як наслідок акцентуації, з одного боку, і як наслідок низької емпатії тих, хто спілкується, - з іншого); бар'єр негативних емоцій (емоції можуть впливати на
 3. § 2. Психологія допиту
  психологічній діагностиці особи під час допиту, є методи спостереження, бесіди, незалежних характеристик. Вони застосовуються не в повному обсязі, а відповідно до тієї схеми, що є для слідчого найбільш прийнятною в даній ситуації. Наприклад, спостереження, що використовується для діагностики психологічного статусу особистості (типу темпераменту - реакції на подразник, рис характеру індивіда),
 4. § 1. Психологічні основи судового допиту. Перехресний допит
  основних частин: 1) вільної розповіді допитуваного; 2) відповідей допитуваного на запитання суддів (судді), обвинувача, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їхніх представників, захисника, підсудного. Такий порядок є оптимальним, оскільки вільна розповідь сприяє повному відтворенню обставин, дає змогу послідовно викладати певні відомості. Коли допитуваний не може вільно
 5. Що означає заміна кредитора і боржника в зобов'язанні?
  основою суброгації є зобов'язання, яке пов'язує суброганта (виконавця за боржника) із суброгантом (посереднім кредитором), а не з боржником. Вважається, що до переходу всіх прав суброганту правовідносин між ним і боржником не було. Суброгація відрізняється і від цесії (передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином). У цесії з'являється новий кредитор, який має право вимагати від
 6. Стаття 180. Порядок допиту свідків
  основному є моральною, хоча і оформляється дублюючим чином - підписом під текстом присяги та розпискою. 3. Показання свідків являють собою вільний виклад у судовому засіданні даних про обставини справи, відомих даній особі. Після дачі показань, з дозволу суду, свідку можуть бути поставлені запитання; першою ставить запитання особа, за ініціативою якої викликано даного свідка, а потім інші
 7. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  основну суму такого ендавменту без згоди благодійника. 170.7.6. Набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання такої цільової благодійної допомоги з наведенням обставин, які свідчать про неможливість її повного використання у зазначені цим пунктом строки, а керівник такого податкового органу має право прийняти
 8. Глава 5. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
  основные группы: общие гарантии местного самоуправления и специальные (юридические) гарантии местного самоуправления. В статье 12 Конституции Российской Федерации установлено, что в Российской Федерации не только признается, но и гарантируется местное самоуправление. Более подробно конституционно-правовой статус местного самоуправления определен в главе 8 Конституции Российской Федерации и
 9. § 3. Расходы и доходы местных бюджетов
  основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюджетов на решение вопросов местного значения. В муниципальных образованиях, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых является основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности
 10. § 2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере экономики.
  основе, на территориях соответствующих муниципальных образований. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, являются в том числе и органы местного самоуправления. Например, ставки налога на строения, помещения и сооружения могут устанавливаться нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления в зависимости от суммарной
© 2014-2022  yport.inf.ua