Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 106. Граничний обсяг запозичень суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, муніципальних запозичень

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Граничний обсяг запозичень суб'єктів Російської Федерації , муніципальних запозичень в поточному фінансовому році з урахуванням положень статей 104 і 104.1 цього Кодексу не повинен перевищувати суму, що спрямовується в поточному фінансовому році на фінансування дефіциту відповідного бюджету і (або) погашення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, муни-ціпального освіти.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 106. Граничний обсяг запозичень суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, муніципальних запозичень"
 1. Стаття 110.1 . Програма державних внутріш-ніх запозичень суб'єкта Російської Федерації, муніципальних запозичень
  обсягу залучення та обсягу коштів, що спрямовуються на по-гасіння основної суми боргу, з кожного виду запозичень. Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці другому пункту 1 статті 110.1 слова "черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "черговий фінансовий рік і плановий період (черговий
 2. Стаття 31.1. Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень
  обсягу, форм і порядку надання міжбюджетних трансфертів відповідно до єдиних принци-пами і вимогами, встановленими цим Кодексом. Договори та угоди між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, що не відповідають справжньому
 3. Стаття 112. Перевищення граничного обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу та граничних обсягів видатків на обслуговування дер-ного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципальної-го боргу
  статтях 107 і 111 цього Кодексу, уповноважений державний орган суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого само -управління не має права приймати нові боргові зобов'язання, за винятком прийняття відповідних боргових зобов'язань з метою реструктуризації боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального
 4. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  об'ємом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень. Державні внутрішні запозичення Російської Федерації, які здійснюються шляхом випуску державних цінних бу-маг від імені Російської Федерації, що передбачають залежно від умов їх випуску отримання при погашенні іншого, ніж грошові кошти, майнового
 5. Стаття 70. Забезпечення виконання функцій казен-них установ
  суб'єктів Російської Федерації та муніципальні посади, державних і муніципальних службовців, інших категорій працівників, відрядження та інші виплати у відповідності з трудовими договорами (службовими контрактами, контрактами) та законодавством Російської Федерації, законодавством суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації і муніципальними правовими актами; (в ред. Федерального закону від
 6. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  обсяги залучення державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації на черговий фінан-совий рік (черговий фінансовий рік і плановий період); (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104 -ФЗ) 2) перелік, обсяги і терміни погашення державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 3.
 7. Стаття 108. Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації
  об'ємом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основного боргу по кожному виду боргового зобов'язання. 2. Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації містить перелік зовнішніх запозичень Рос-сийской Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період з поділом на незв'язані (фінансові) та цільові иностран-ні запозичення із зазначенням: 1)
 8. Стаття 111. Граничні обсяги видатків на обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федеративної-ції або муніципального боргу
  граничних обсягів "будуть замінені словом
 9. Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень
  запозиченнями Російської Федерації розуміються державні позики, здійснювані шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації, і кредити, що залучаються від інших бюджетів бюджетної сис-теми Російської Федерації, кредитних організацій , іноземних держав, включаючи цільові іноземні кредити (запозичення), міжнародних фінансових організацій, інших суб'єктів
 10. Стаття 113. Відображення в бюджетах надходжень коштів від запозичень, погашення державного або муніципального боргу, що виник із запозичень, і витр-дів на його обслуговування
  обсягу джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету. (П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Усі витрати на обслуговування боргових зобов'язань, включаючи дисконт (або різницю між ціною розміщення та ціною погашення-ня (викупу) за державними або муніципальних цінних паперів), враховуються у бюджеті як витрати на обслуговування держав-ного або
 11. 18. Муніципальний борг
  гранично допустима сума боргових зобов'язань органів місцевого самоврядування не може перевищувати 15% обсягу видаткової частини місцевого бюджету, а короткострокові запозичення в будь-якій формі не можуть проводитися до затвердження місцевого бюджету на поточний фінансовий
 12. Стаття 93.5. Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень)
  запозичень) можуть надаватися Російської Феде-рацією суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень і юридичним особам. 2. Надання бюджетних кредитів, зазначених у пункті 1 цієї статті, здійснюється відповідно до програми дер-жавних зовнішніх запозичень Російської Федерації, в якій відображаються цілі надання бюджетного кредиту, сума
 13. муніципальних запозичень
  гранично допустима сума боргових зобов'язань органів місцевого самоврядування, граничний обсяг позикових коштів, що спрямовуються муніципальним освітою протягом поточного фінансового року на фінансування дефіциту місцевого бюджету, граничний обсяг видатків на обслуговування муніципального боргу в поточному фінансовому році, терміни погашення боргових зобов'язань органів місцевого самоврядування не Стаття 107. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу
 14. граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації (муніципального боргу) може перевищити обмеження, встановлені пунктами 2 і 3 статті 107, в межах обсягу державного боргу суб'єкта Російської Феде -рації (муніципального боргу) за бюджетними кредитами станом на 1 січня поточного року і (або) у разі затвердження законом суб'єкта Російської Федерації (нормативним
  Стаття 99. Структура державного боргу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, види і терміновість боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації
 15. обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації включаються: 1) номінальна сума боргу по державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації; 2) обсяг основного боргу за кредитами, отриманими суб'єктом Російської Федерації; 3) обсяг основного боргу за бюджетними кредитами, залученими до бюджету суб'єкта Російської Федерації від інших бюджетів бюджетної системи Російської
  Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
 16. обсягу власних доходів консолідованого бюдже-та суб'єкта Російської Федерації, має право здійснювати починаючи з чергового фінансового року запозичення шляхом розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації в слу-чаї дотримання ними таких умов: у структурі державного боргу суб'єкта Російської
  Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
 17. запозичень та надання гарантій Російської Федерації, суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації і муніципальних утворень, погашення та обслуговування державного (муніципального) боргу; здійснення державних запозичень Російської Федерації, надання державних гарантій Російської Федерації, надання бюджетних кредитів, управління державним боргом Російської
  Стаття 104. Запозичення і гарантії суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у іноземній валюті
 18. обсягу власних доходів консолідованого бюдже-та суб'єкта Російської Федерації, має право здійснювати починаючи з чергового фінансового року зовнішні запозичення в цілях забезпе-чення погашення зовнішнього боргу суб'єкта Російської Федерації і (або) фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Феде-рації у разі дотримання ними таких умов: у структурі державного боргу
  Стаття 174. Середньостроковий фінансовий план суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення)
 19. обсяг доходів і видатків відповідного бюджету та консолідованого бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації (муніципального району); обсяги бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів, розділах , підрозділами класифікації расхо-дов бюджетів або обсяги бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів, державним (муниципаль-ним) програмам і
  объем доходов и расходов соответствующего бюджета и консолидированного бюджета субъекта Россий-ской Федерации (муниципального района); объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации расхо-дов бюджетов либо объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, государственным (муниципаль-ным) программам и
© 2014-2022  yport.inf.ua