Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом

Коментар до статті 1. Вахтовий метод являє собою особливу форму організації робіт, засновану на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умови, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до місця постійного проживання. Робота організується за спеціальним режимом праці, як правило, при підсумованому обліку робочого часу, а межвахтового відпочинок надається в місцях постійного проживання. Вахтовий метод застосовується при значному віддаленні виробничих об'єктів (ділянок) від місця знаходження роботодавця або від місця постійного проживання працівників, якщо виконання робіт звичайними методами недоцільно.
2. Особливості регулювання трудових відносин осіб, які працюють вахтовим методом, встановлюються ТК, іншими федеральними законами та підзаконними нормативними правовими актами, а також нормативними правовими актами колишнього Союзу РСР в порядку, передбаченому ст. 423 ТК. Основні положення про вахтовий метод організації робіт були затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань, Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров'я СРСР від 31 грудня 1987 N 794/33-82. В даний час зазначене Положення (з наступними змінами та доповненнями) застосовується в частині, що не суперечить ТК.
3. Розрізняють два різновиди вахтового методу - внутрішньорегіональний і міжрегіональний (або вахтово-експедиційний). Внутрішньорегіональний вахтовий метод передбачає відносно невелику тривалість вахт (зазвичай від 7 до 10 діб), знаходження місця постійного проживання працівників в одному регіоні з місцем виробничої діяльності організації. Для міжрегіонального методу характерні більш тривалі вахти, а також значна віддаленість місця виконання робіт від місця постійного проживання працівників. Як правило, місце застосування праці та місце проживання розташовані в різних регіонах, де можуть існувати значні відмінності в правовому регулюванні трудових відносин (наприклад, застосування в місцях здійснення трудової діяльності районних коефіцієнтів і північних процентних надбавок).
4. Місцем роботи при вахтовому методі вважаються об'єкти (дільниці), на яких здійснюється безпосередня трудова діяльність. Переміщення працівників у зв'язку із зміною місця дислокації об'єктів (дільниць) роботи не є переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівників.
5. Направлення працівника на вахту не є службовим відрядженням. Працівник, що направляється у відрядження, виконує поза місцем постійної роботи конкретне службове доручення із збереженням за ним середнього заробітку і за умови виплати добових. При вахтовому методі працівник виїжджає до місця виконання роботи на певний графіком період для здійснення своєї постійної трудової функції, обумовленої трудовим договором. Працівнику при цьому виплачується відповідна заробітна плата, однією із складових частин якої є надбавка за вахтовий метод роботи.
6. Особи, які працюють вахтовим методом, у період перебування на об'єкті (ділянці) проживають у спеціально створюваних роботодавцем вахтових селищах, польових містечках, а також в інших спеціально обладнаних під житло приміщеннях. Вахтові селища представляють собою комплекс житлових, культурно-побутових, санітарних і господарських будівель і споруд, призначених для забезпечення життєдіяльності працівників, які працюють вахтовим методом, у період їх відпочинку на вахті, а також обслуговування будівельної і спецтехніки, автотранспорту, зберігання запасів товарно-матеріальних цінностей . Технічне та побутове обслуговування вахтових селищ забезпечується, як правило, відповідним змінним штатним персоналом.
Вахтові селища споруджуються за типовими або індивідуальними проектами, що включає генеральний план селища з прив'язкою до місцевості, склад приміщень, електро-, водо-і теплопостачання, поштово-телеграфний зв'язок, схему під'їзних шляхів та злітно-посадкової смуги, обгрунтування способу доставки персоналу, кошторис витрат на його будівництво та утримання. Проектом вирішуються питання належної організації харчування, відпочинку і дозвілля, медичного, торговельно-побутового та культурного обслуговування проживаючих. Обов'язковою вимогою при виборі місця дислокації вахтового селища є всемірне скорочення часу проїзду працівників від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і назад. Проект узгоджується з відповідним профспілковим органом та органами державного санітарного і пожежного нагляду та затверджується керівником організації.
Готовність вахтового селища до передачі його в експлуатацію визначається комісією, до складу якої включаються представники роботодавця, органів місцевого самоврядування, профспілкової організації, підприємств торгівлі та громадського харчування, санітарної та пожежної служб, органів охорони здоров'я. Акт комісії про приймання вахтового селища в експлуатацію затверджується керівником організації.
Слід мати на увазі, що проживання вахтового (змінного) персоналу в період междувахтового відпочинку у вахтових селищах забороняється.
Роботодавець вправі, не створюючи вахтових селищ, організувати за рахунок власних коштів проживання працівників, залучених до робіт вахтовим методом, в інших житлових приміщеннях (гуртожитках, готелях), пристосованих для забезпечення життєдіяльності та міжзмінного відпочинку зазначених працівників .
7. Порядок застосування вахтового методу роботи в конкретній організації регламентується у відповідному локальному нормативному акті, який приймається роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом "
 1. 2. Методи регулювання в аграрному праві.
  Загальні, так і специфічні методи регулювання в агр праві. Спільними, основними методами регулювання виступають методи 9способи): дозволу; імперативної вказівки; заборони. До специфічних методів можна віднести: нормативно-явочний; дозвільно ліцензійний; економічного стимулювання; дотримання технологій, дисципліни і законодавства; локально-правового регулювання;
 2. 4.7.2. Метод оподаткування
  методом оподаткування. Метод оподаткування - це порядок зміни ставки податку залежно від зростання податкової бази. Виділяють чотири основні методи оподаткування: рівне, пропорційне, прогресивне і
 3. Контрольні питання
  методології. 2. Що розуміється під методом наукового пізнання і чим він відрізняється від технічного прийому? 3. Класифікація методів наукового пізнання: загальнонаукові та частнонаучние методи. 4. Дати визначення формально-юридичного, порівняльно-правового, історичного, конкретно-історичного методу і
 4. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  методу у вивченні державно-правових явищ. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. Використання порівняльного методу для вирішення конкретних науково-практичних правових проблем національного права. Завдання і об'єкти
 5. Стаття 266. Методи визначення мітної вартості товарів, Які імпортуються в Україну
  методів: за ціною догоди Щодо товарів, Які імпортуються (метод 1); за ціною догоди Щодо ідентічніх товарів (метод 2); за ціною догоди Щодо подібніх (аналогічніх) товарів (метод 3); на Основі віднімання вартості (метод 4); на Основі додавання вартості (метод 5); резервного (метод 6). Основним методом визначення мітної вартості товарів є метод за ціною догоди Щодо товарів, Які
 6. запитаня для самоконтролю
  методи застосовуються в юрідічній психології? 6. Чі віконують методи Юридичної психології пізнавальну функцію? 7. Яке практичне Значення має метод тестування? 8. Які методи психологічного впліву Допустимі в крімінальному судочінстві? 9. Які основні етапи розвитку Юридичної психології? 10. Чі існують Особливості современного розвітку Юридичної
 7. Стаття 110. Основні форми і методи виховної роботи із засудженими до позбавлення волі
  загальні вимоги до диференціації організації виховної роботи - вона проводиться з урахуванням виду виправної установи, терміну покарання та умов утримання (відбування). Насправді ця диференціація більш глибока. Виховна робота, як застосування та інших засобів виправлення, проводиться з урахуванням статі, віку виховуваних, стану їх здоров'я, рівня освіти, наявності
 8. 4.7.2.1. Рівне оподаткування
  стану платника податків і тому застосовується лише у виняткових випадках. Прикладом можуть служити деякі цільові податки. Використання методу рівного оподаткування пояснюється тим, що дані податки орієнтовані не на здатність платника до сплати податку, а на задоволення будь-якої конкретної потреби платника податків як члена суспільства. Загальна потреба задовольняється
 9. Предмет, метод і система кримінального права.
  Загальні початку і усл-я їх призначено-я, а також освоб-е від уг.ой відповідь-і і наказ-ия. =>, Уг.ое пр. в широкому сенсі слова явл. нормат-ой базою для боротьби з найгострішими негативними соц-ми проявами - переступив-ями. Предмет. Специфічні риси. (1), тільки уг.ое пр. явл. законод-ой базою для визначення прест-ості і караності діянь, підстав уг.ой відповідь-і, застосування наказ-ий освоб-я від
 10. § 2. Метод земельного права
  становища, в наявності між ними як учасниками цивільного обороту відносин юридичної рівності і відсутності між ними відносин влади і підпорядкування. У вітчизняному законодавстві загальна тенденція зміни методу земельного права як права природоресурсного полягає в зміщенні акцентів у диспозитивную область. Всі велика група громадських відносин регулюється із застосуванням
 11. 2.3. Способи визначення якості товарів, робіт і послуг
  загальні методи визначення якості: 1) по відповідності стандартам; 2) по відповідності технічним умовам (зазвичай використовується для унікальної продукції, по якій в контрактах наводиться текст технічних умов) ; 3) за специфікацією; 4) за зразком; 5) за описом (детально описується товар) - воно може спиратися на добре відомі на ринку види товарів, наприклад містити вказівку
 12. Стаття 167. Загальні положення про наслідки недійсності угоди
  загальні положення про наслідки недійсності угоди в частині, що стосується обов'язки кожної зі сторін повернути другій все одержане за угодою, оскільки дані положення - за їх конституційно-правовим змістом в нормативному єдності зі статтею 302 - не можуть поширюватися на добросовісного набувача, якщо це безпосередньо не обумовлено законом (Постанова Конституційного Суду
 13. Стаття 420. Поняття договору
  загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами цієї глави і правилами про окремих видах договорів, що містяться в цьому Кодексі. 4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами, загальні положення про договір застосовуються, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру таких
 14. § 1. пізнавальна функція методів Юридичної психології
  методів ДОСЛІДЖЕНЬ, Які нерідко відзначаліся вузькістю и суб'єктівністю. Застосування методу діалектики в псіхологічніх дослідженнях дало змогу пояснити Процеси и Явища людської псіхікі з позіцій Теорії Пізнання. Використання методу Пізнання передбачає наявність методів, властівіх Кожній науці, в якіх віявляється загальний метод. Тут співвідношення загально и окрем віявляється в тому, что
 15. 27. Методи фінансового контролю.
  метод, який використовується з метою встановлення законності фінансової дисципліни на конкретному об'єкті. 2. Спостереження - направлено на ознайомлення зі станом фінансової діяльності суб'єкта. 3. Обстеження окремих сторін фінансової діяльності. 4. Перевірка - метод, в ході якого використовуються балансові, звітні та видаткові документи з метою виявлення порушень
 16. 54. Методи і форми державного регулювання сільського господарства та управління агропромисловим комплексом
  робота, сприяли придбанню та поглибленню працівниками власного досвіду, поширенню досягнень науки і техніки, підвищенню правової культури, моральному і матеріальному заохоченню працівників. На практиці все частіше застосовується метод дозволу. Основа цього методу полягає вдосконаленні самостійності в діяльності господарств, значне зростання кваліфікованих
 17. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, тільки за угодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. до ст. ст. 72.2, 74). К
 18. Стаття 273. Резервний метод
  положенням статьи VII генеральної догоди з тарифів и торговли (ГАТТ) та угіддях про! застосування статьи VII генеральної догоди з тарифів и торговли (ГАТТ) 1994 року. Для визначення мітної вартості за резервним методом митний орган надає декларанту цінову інформацію , что є у его розпорядженні. Для визначення мітної вартості товарів за резервним методом НЕ может використовуват: 1) ціна
 19. Стаття 104. Підсумований облік робочого часу
    роботодавця покладається обов'язок вести точний облік фактично відпрацьованого часу. Застосовуються такі види обліку робочого часу: поденний облік. У цьому випадку обліковий період дорівнює робочому дню і його тривалість, встановлена у відповідному порядку, повністю відпрацьовується в той же робочий день; тижневий облік. Обліковий період дорівнює тижня, протягом якої повинна
 20. 14.1. Поняття та ознаки методів державного управління
    методи державного управління втратили б свою сутність, оскільки їх неможливо було б реалізувати на практиці. Наприклад, неможливо застосувати адміністративну відповідальність (метод примусу), якщо законодавчо така відповідальність не була б визначена (форма управління). Важливо відзначити, що в юридичній літературі замість терміна «метод державного управління» іноді
© 2014-2022  yport.inf.ua