Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право
ЗМІСТ:
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009
У цьому виданні міститься короткий постатейний коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, мета якого відобразити основні зміни і спірні моменти його практичного застосування. Коментований Трудовий кодекс Російської Федерації узгоджується з Конституцією Російської Федерації та чинним законодавством, а також міжнародними стандартами у сфері праці.
У коментарі враховані постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації в частині правового регулювання праці.
Книга носить практичний характер, містить роз'яснення Роструда щодо спірних питань трудового законодавства.
Авторський колектив сподівається, що представлений читачеві постатейний коментар до Трудового кодексу Російської Федерації надасть допомогу при застосуванні норм даного кодифікованого акту.
ПЕРЕДМОВА
ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
1. Нормативні правові та інші акти
2. Офіційні видання
ТРУДОВОЇ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ЧАСТИНА ПЕРША
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. ОСНОВНІ ПОЧАТКУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 1. Цілі і завдання трудового законодавства
Стаття 2. Основні принципи правового регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин
Стаття 3. Заборона дискримінації у сфері праці
Стаття 4. Заборона примусової праці
Стаття 5. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права
Стаття 6. Розмежування повноважень між федеральними органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської Федерації у сфері трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин
Стаття 7. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ.
Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права
Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірному порядку
Стаття 10. Трудове законодавство, інші акти, що містять норми трудового права, і норми міжнародного права
Стаття 11. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
Стаття 12. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в часі
Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
Стаття 14. Обчислення строків
Глава 2. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, СТОРОНИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Стаття 15. Трудові відносини
Стаття 16. Підстави виникнення трудових відносин
Стаття 17. Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору внаслідок обрання на посаду
Стаття 18. Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору внаслідок обрання за конкурсом
Стаття 19. Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору в результаті призначення на посаду або затвердження на посаді
Стаття 20. Сторони трудових відносин
Стаття 21. Основні права та обов'язки працівника
Стаття 22. Основні права та обов'язки роботодавця
ЧАСТИНА ДРУГА
Розділ II. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРІ ПРАЦІ
Глава 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
Стаття 24. Основні принципи соціального партнерства
Стаття 25. Сторони соціального партнерства
Стаття 26. Рівні соціального партнерства
Стаття 27. Форми соціального партнерства
Стаття 28. Особливості застосування норм цього розділу
Глава 4. ПРЕДСТАВНИКИ ПРАЦІВНИКІВ І РОБОТОДАВЦІВ У СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
Стаття 29. Представники працівників
Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
Стаття 31. Інші представники працівників
Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
Стаття 33. Представники роботодавців
Стаття 34. Інші представники роботодавців
Глава 5. ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стаття 35. Комісії з регулювання соціально-трудових відносин
Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
Глава 6. КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ
Стаття 36. Ведення колективних переговорів
Стаття 37. Порядок ведення колективних переговорів
Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь у колективних переговорах
Глава 7. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ
Стаття 40. Колективний договір
Стаття 41. Зміст і структура колективного договору
Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
Стаття 43. Дія колективного договору
Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
Стаття 45. Угоду. Види угод
Стаття 46. Зміст і структура угоди
Стаття 47. Порядок розробки проекту угоди та укладення угоди
Стаття 48. Дія угоди
Стаття 49. Зміна і доповнення угоди
Стаття 50. Реєстрація колективного договору, угоди
Стаття 51. Контроль за виконанням колективного договору, угоди
Глава 8. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні організацією
Стаття 53. Основні форми участі працівників в управлінні організацією
Глава 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
Стаття 55. Відповідальність за порушення або невиконання колективного договору, угоди
ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Розділ III. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Глава 10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 56. Поняття трудового договору. Сторони трудового договору
Стаття 57. Зміст трудового договору
Стаття 58. Строк трудового договору
Стаття 59. Строковий трудовий договір
Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
Стаття 61. Вступ трудового договору в силу
Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
Глава 11. ВИСНОВОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Стаття 63. Вік, з якого допускається укладання трудового договору
Стаття 64. Гарантії при укладенні трудового договору
Стаття 64.1. Умови укладання трудового договору з колишніми державними і муніципальними службовцями
Стаття 65. Документи, що подаються при укладанні трудового договору
Стаття 66. Трудова книжка
Стаття 67. Форма трудового договору
Стаття 68. Оформлення прийому на роботу
Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу
Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на роботу
Глава 12. ЗМІНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
Стаття 72.2 Тимчасове переведення на іншу роботу
Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
Стаття 74. Зміна визначених сторонами умов трудового договору з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці
Стаття 75. Трудові відносини при зміні власника майна організації, зміні підвідомчості організації, її реорганізації
Стаття 76. Відсторонення від роботи
Глава 13. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
Стаття 79. Припинення строкового трудового договору
Стаття 80. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням)
Стаття 81. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
Стаття 83. Припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін
Стаття 84. Припинення трудового договору внаслідок порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил укладення трудового договору
Стаття 84.1. Загальний порядок оформлення припинення трудового договору
Глава 14. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКА
Стаття 85. Поняття персональних даних працівника. Обробка персональних даних працівника
Стаття 86. Загальні вимоги при обробці персональних даних працівника і гарантії їхнього захисту
Стаття 87. Зберігання та використання персональних даних працівників
Стаття 88. Передача персональних даних працівника
Стаття 89. Права працівників в сфері забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця
Стаття 90. Відповідальність за порушення норм, що регулюють обробку і захист персональних даних працівника
Розділ IV. РОБОЧИЙ ЧАС
Глава 15. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 91. Поняття робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу
Стаття 92. Скорочена тривалість робочого часу
Стаття 93. Неповний робочий час
Стаття 94. Тривалість щоденної роботи (зміни)
Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
Стаття 96. Робота в нічний час
Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
Стаття 98. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ.
Стаття 99. Понаднормова робота
Глава 16. РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ
Стаття 100. Режим робочого часу
Стаття 101. Ненормований робочий день
Стаття 102. Робота в режимі гнучкого робочого часу
Стаття 103. Змінна робота
Стаття 104. Підсумований облік робочого часу
Стаття 105. Поділ робочого дня на частини
Розділ V. ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Глава 17. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 106. Поняття часу відпочинку
Стаття 107. Види часу відпочинку
Глава 18. ЗУПИНКИ У РОБОТІ. ВИХІДНІ та неробочі дні
Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
Стаття 109. Спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку
Стаття 110. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку
Стаття 111. Вихідні дні
Стаття 112. Неробочі святкові дні
Стаття 113. Заборона роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
Глава 19. ВІДПУСТКИ
Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
Стаття 115. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки
Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки
Стаття 117. Щорічна додаткова оплачувана відпустка працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці
Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи
Стаття 119. Щорічна додаткова оплачувана відпустка працівникам з ненормованим робочим днем
Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
Стаття 121. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічні оплачувані відпустки
Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток
Стаття 123. Черговість надання щорічних оплачуваних відпусток
Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки
Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
Стаття 127. Реалізація права на відпустку при звільненні працівника
Стаття 128. Відпустка без збереження заробітної плати
Розділ VI. ОПЛАТА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Глава 20. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 129. Основні поняття та визначення
Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
Стаття 131. Форми оплати праці
Стаття 132. Оплата по праці
 Глава 21. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Стаття 133. Встановлення мінімального розміру оплати праці
Стаття 133.1. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації
Стаття 134. Забезпечення підвищення рівня реального змісту заробітної плати
Стаття 135. Встановлення заробітної плати
Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати
Стаття 140. Строки розрахунку при звільненні
Стаття 141. Видача заробітної плати, що не отриманої до дня смерті працівника
Стаття 142. Відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові
Стаття 143. Тарифна система оплати праці
Стаття 144. Системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ
Стаття 145. Оплата праці керівників організацій, їх заступників і головних бухгалтерів
Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
Стаття 147. Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці
Стаття 148. Оплата праці на роботах у місцевостях з особливими кліматичними умовами
Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
Стаття 152. Оплата понаднормової роботи
Стаття 153. Оплата праці у вихідні, святкові та неробочі дні
Стаття 154. Оплата праці в нічний час
Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
Стаття 156. Оплата праці при виготовленні продукції, що виявилася браком
Стаття 157. Оплата часу простою
Стаття 158. Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції)
 Глава 22. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Стаття 159. Загальні положення
Стаття 160. Норми праці
Стаття 161. Розробка та затвердження типових норм праці
Стаття 162. Запровадження, заміна і перегляд норм праці
Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
 Розділ VII. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ
 Глава 23. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
Стаття 165. Випадки надання гарантій і компенсацій
 Глава 24. ГАРАНТІЇ ПРИ НАПРЯМКУ ПРАЦІВНИКІВ У СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ, ІНШІ СЛУЖБОВІ ПОЇЗДКИ І ПЕРЕЇЗДІ НА РОБОТУ В ІНШУ МІСЦЕВІСТЬ
Стаття 166. Поняття службового відрядження
Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
Стаття 168. Відшкодування витрат, пов'язаних зі службовим відрядженням
Стаття 168.1. Відшкодування витрат, пов'язаних зі службовими поїздками працівників, постійна робота яких здійснюється в дорозі або має роз'їзний характер, а також з роботою в польових умовах, роботами експедиційного характеру
Стаття 169. Відшкодування витрат при переїзді на роботу в іншу місцевість
 Глава 25. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ ПРИ ВИКОНАННІ ІМІ ДЕРЖАВНИХ АБО ГРОМАДСЬКИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
Стаття 170. Гарантії і компенсації працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків
Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
Стаття 172. Гарантії працівникам, обраним на виборні посади в державних органах, органах місцевого самоврядування
 Глава 26. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ, Поєднують роботу з навчанням
Стаття 173. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, і працівникам, що надходять у зазначені освітні установи
Стаття 174. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійної освіти, і працівникам, що надходять у зазначені освітні установи
Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
Стаття 176. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах
Стаття 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням
 Глава 27. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ, ПОВ'ЯЗАНІ З розірвання трудового договору
Стаття 178. Вихідні допомоги
Стаття 179. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників
Стаття 180. Гарантії і компенсації працівникам при ліквідації організації, скорочення чисельності або штату працівників організації
Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
 Глава 28. ІНШІ ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ
Стаття 182. Гарантії при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу
Стаття 183. Гарантії працівнику при тимчасовій непрацездатності
Стаття 184. Гарантії і компенсації при нещасному випадку на виробництві та професійному захворюванні
Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
Стаття 186. Гарантії і компенсації працівникам у разі здачі ними крові та її компонентів
Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються роботодавцем для підвищення кваліфікації
Стаття 188. Відшкодування витрат при використанні особистого майна працівника
 Розділ VIII. ТРУДОВОЇ РОЗПОРЯДОК. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
 Глава 29. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 189. Дисципліна праці та трудовий розпорядок
Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
 Глава 30. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
Стаття 191. Заохочення за працю
Стаття 192. Дисциплінарні стягнення
Стаття 193. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення
Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
 Розділ IX. Професійну підготовку, перепідготовку І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
 Глава 31. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 196. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів
Стаття 197. Право працівників на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
 Глава 32. Учнівський договір
Стаття 198. Учнівський договір
Стаття 199. Зміст учнівського договору
Стаття 200. Термін та форма учнівського договору
Стаття 201. Дія учнівського договору
Стаття 202. Організаційні форми учнівства
Стаття 203. Час учнівства
Стаття 204. Оплата учнівства
Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
Стаття 206. Недійсність умов учнівського договору
Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закінченні учнівства
Стаття 208. Підстави припинення учнівського договору
 Розділ X. ОХОРОНА ПРАЦІ
 Глава 33. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 209. Основні поняття
Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
 Глава 34. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
Стаття 213. Медичні огляди деяких категорій працівників
Стаття 214. Обов'язки працівника в області охорони праці
Стаття 215. Відповідність виробничих об'єктів і продукції державним нормативним вимогам охорони праці
 Глава 35. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Стаття 216. Державне управління охороною праці
Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
Стаття 217. Служба охорони праці в організації
Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
 Глава 36. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
Стаття 219. Право працівника на працю в умовах, що відповідають вимогам охорони праці
Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
Стаття 221. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту
Стаття 222. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування
Стаття 223. Санітарно-побутове та лікувально-профілактичне обслуговування працівників
Стаття 224. Додаткові гарантії охорони праці окремих категорій працівників
Стаття 225. Навчання та професійна підготовка в галузі охорони праці
Стаття 226. Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку
Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
Стаття 229. Порядок формування комісій з розслідування нещасних випадків
Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
 Розділ XI. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
 Глава 37. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
 Глава 38. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Роботодавця щодо працівника
Стаття 234. Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальну шкоду, заподіяну в результаті незаконного позбавлення його можливості трудитися
Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника
Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові
 Глава 39. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА
Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
Стаття 239. Обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника
Стаття 240. Право роботодавця на відмову від стягнення шкоди з працівника
Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
Стаття 243. Випадки повної матеріальної відповідальності
Стаття 244. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність працівників
Стаття 245. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність за заподіяння шкоди
Стаття 246. Визначення розміру заподіяної шкоди
Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
Стаття 250. Зниження органом з розгляду трудових спорів розміру шкоди, що підлягає стягненню з працівника
 ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
 Розділ XII. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
 Глава 40. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 251. Особливості регулювання праці
Стаття 252. Підстави та порядок встановлення особливостей регулювання праці
 Глава 41. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК, ОСІБ із сімейними обов'язками
Стаття 253. Роботи, на яких обмежується застосування праці жінок
Стаття 254. Переклад на іншу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора років
Стаття 255. Відпустки по вагітності та пологах
Стаття 256. Відпустки для догляду за дитиною
Стаття 257. Відпустки працівникам, які усиновили дитину
Стаття 258. Перерви для годування дитини
Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні
Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
Стаття 261. Гарантії вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей, та особам, які виховують дітей без матері, при розірванні трудового договору
Стаття 262. Додаткові вихідні дні особам, що здійснюють догляд за дітьми-інвалідами, і жінкам, які працюють у сільській місцевості
Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
Стаття 264. Гарантії та пільги особам, які виховують дітей без матері
 Глава 42. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ У віком до вісімнадцяти років
Стаття 265. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб віком до вісімнадцяти років
Стаття 266. Медичні огляди (обстеження) осіб віком до вісімнадцяти років
Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників віком до вісімнадцяти років
Стаття 269. Додаткові гарантії працівникам віком до вісімнадцяти років при розірванні трудового договору
Стаття 270. Норми виробітку для працівників віком до вісімнадцяти років
Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
Стаття 272. Особливості працевлаштування осіб віком до вісімнадцяти років
 Глава 43. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ І ЧЛЕНІВ колегіального ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 273. Загальні положення
Стаття 274. Правові засади регулювання праці керівника організації
Стаття 275. Укладення трудового договору з керівником організації
Стаття 276. Робота керівника організації за сумісництвом
Стаття 277. Матеріальна відповідальність керівника організації
Стаття 278. Додаткові підстави для припинення трудового договору з керівником організації
Стаття 279. Гарантії керівнику організації у разі припинення трудового договору
Стаття +280. Дострокове розірвання трудового договору з ініціативи керівника організації
Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації
 Глава 44. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ, ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ
Стаття 282. Загальні положення про роботу за сумісництвом
Стаття 283. Документи, що подаються при прийомі на роботу за сумісництвом
Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
 Глава 45. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, Уклав трудовий договір на строк до двох МІСЯЦІВ
Стаття 289. Укладення трудового договору на термін до двох місяців
Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
Стаття 291. Оплачувані відпустки
Стаття 292. Розірвання трудового договору
 Глава 46. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, Зайнятим на сезонних роботах
Стаття 293. Сезонні роботи
Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
Стаття 295. Оплачувані відпустки працівникам, зайнятим на сезонних роботах
Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
 Глава 47. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ, ПРАЦЮЮТЬ вахтовим методом
Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом
Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
Стаття 299. Тривалість вахти
Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
Стаття 301. Режими праці та відпочинку при роботі вахтовим методом
Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, які працюють вахтовим методом
 Глава 48. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, ПРАЦЮЮТЬ У РОБОТОДАВЦІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 303. Укладення трудового договору з роботодавцем - фізичною особою
Стаття 304. Термін трудового договору
Стаття 305. Режими праці та відпочинку
Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
Стаття 307. Припинення трудового договору
Стаття 308. Дозвіл індивідуальних трудових спорів
Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб
 Глава 49. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ надомників
Стаття 310. Надомники
Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
 Глава 50. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
Стаття 313. Гарантії і компенсації особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
Стаття 314. Трудовий стаж, необхідний для отримання гарантій і компенсацій
Стаття 315. Оплата праці
Стаття 316. Районний коефіцієнт до заробітної плати
Стаття 317. Процентна надбавка до заробітної плати
Стаття 318. Державні гарантії працівнику, який звільняється у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату працівників організації
Стаття 319. Додатковий вихідний день
Стаття 320. Скорочений робочий тиждень
Стаття 321. Щорічна додаткова оплачувана відпустка
Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
Стаття 323. Гарантії медичного обслуговування
Стаття 324. Укладення трудового договору з особами, що залучаються на роботу в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з інших місцевостей
Стаття 325. Компенсація витрат на оплату вартості проїзду і провезення багажу до місця використання відпустки і назад
Стаття 326. Компенсації витрат, пов'язаних з переїздом
Стаття 327. Інші гарантії і компенсації
 Глава 51. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТУ
Стаття 328. Прийом на роботу, безпосередньо пов'язану з рухом транспортних засобів
Стаття 329. Робочий час і час відпочинку працівників, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів
Стаття 330. Дисципліна працівників, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів
 Глава 52. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття 331. Право на заняття педагогічною діяльністю
Стаття 332. Особливості укладення та припинення трудового договору з працівниками вищих навчальних закладів
Стаття 333. Тривалість робочого часу педагогічних працівників
Стаття 334. Щорічна основна подовжений оплачувану відпустку
Стаття 335. Тривалий відпустку педагогічних працівників
Стаття 336. Додаткові підстави припинення трудового договору з педагогічним працівником
 Глава 53. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, направлялися на роботу в ДИПЛОМАТИЧНІ Представництв та консульських установ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, А ТАКОЖ У ПРЕДСТАВНИЦТВА ФЕДЕРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ
Стаття 337. Органи, що направляють працівників у дипломатичні представництва і консульські установи Російської Федерації, а також у представництва органів виконавчої влади та державних установ Російської Федерації за кордоном
Стаття 338. Трудовий договір з працівником, які направляються на роботу в представництво України за кордоном
Стаття 339. Умови праці та відпочинку працівників, які направляються на роботу в представництва України за кордоном
Стаття 340. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються на роботу в представництва України за кордоном
Стаття 341. Підстави припинення роботи в представництві Російської Федерації за кордоном
 Глава 54. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Стаття 342. Сторони трудового договору в релігійній організації
Стаття 343. Внутрішні встановлення релігійної організації
Стаття 344. Особливості укладення трудового договору з релігійною організацією і його зміни
Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
 Глава 54.1. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СПОРТСМЕНІВ І ТРЕНЕРІВ
Стаття 348.1. Загальні положення
Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця
Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років
Стаття 348.9. Особливості регулювання праці жінок-спортсменів
Стаття 348.10. Додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам
Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
 Глава 55. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття 349. Регулювання праці осіб, які працюють в організаціях Збройних Сил Російської Федерації і федеральних органах виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачена військова служба, а також працівників, які проходять заменяющую військову службу альтернативну цивільну службу
Стаття 350. Деякі особливості регулювання праці медичних працівників
Стаття 351. Регулювання праці творчих працівників засобів масової інформації, організацій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів
 ЧАСТИНА П'ЯТА
 Розділ XIII. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ І СВОБОД. РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ІНШИХ АКТІВ, Містять норми трудового права
 Голова 56. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
 Глава 57. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ІНШИХ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО МІСТЯТЬ НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Стаття 353. Органи державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
Стаття 354. Федеральна інспекція праці
Стаття 355. Принципи діяльності та основні завдання федеральної інспекції праці
Стаття 356. Основні повноваження федеральної інспекції праці
Стаття 357. Основні права державних інспекторів праці
Стаття 358. Обов'язки державних інспекторів праці
Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
Стаття 360. Порядок інспектування роботодавців
Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
Стаття 364. Відповідальність державних інспекторів праці
Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями
Стаття 366. Державний нагляд за безпечним веденням робіт у промисловості
Стаття 367. Державний енергетичний нагляд
Стаття 368. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд
Стаття 369. Державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою
 Глава 58. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ Професійної спілки
Стаття 370. Право професійних спілок на здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконанням умов колективних договорів, угод
Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця
Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи
Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
Стаття 378. Відповідальність за порушення прав професійних спілок
 Глава 59. САМОЗАХИСТ ПРАЦІВНИКАМИ ТРУДОВИХ ПРАВ
Стаття 379. Форми самозахисту
Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
 Глава 60. РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ
Стаття 381. Поняття індивідуального трудового спору
Стаття 382. Органи з розгляду індивідуальних трудових спорів
Стаття 383. Порядок розгляду трудових спорів
Стаття 384. Освіта комісій з трудових спорів
Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах
Стаття 386. Термін звернення до комісії з трудових спорів
Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів
Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудових спорів
Стаття 390. Оскарження рішення комісії з трудових спорів та перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду
Стаття 391. Розгляд індивідуальних трудових спорів у судах
Стаття 392. Строки звернення до суду за вирішенням індивідуального трудового спору
Стаття 393. Звільнення працівників від судових витрат
Стаття 394. Винесення рішень по трудових спорах про звільнення і про переведення на іншу роботу
Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника
Стаття 396. Виконання рішень про поновлення на роботі
Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори
 Глава 61. РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ
Стаття 398. Основні поняття
Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників
Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
Стаття 401. Примирні процедури
Стаття 402. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією
Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі
Стаття 405. Гарантії у зв'язку з дозволом колективного трудового спору
Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
Стаття 407. Участь державних органів по врегулюванню колективних трудових спорів у вирішенні колективних трудових спорів
Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
Стаття 409. Право на страйк
Стаття 410. Оголошення страйку
Стаття 411. Орган, який очолює страйк
Стаття 412. Обов'язки сторін колективного трудового спору в ході страйку
Стаття 413. Незаконні страйки
Стаття 414. Гарантія та правове становище працівників у зв'язку з проведенням страйку
Стаття 415. Заборона локауту
Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
Стаття 417. Відповідальність працівників за незаконні страйки
Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
 Глава 62. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ІНШИХ АКТІВ, Містять норми трудового права
Стаття 419. Види відповідальності за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
 ЧАСТИНА ШОСТА
 Розділ XIV. Заключні положення
Стаття 420. Терміни введення в дію цього Кодексу
Стаття 421. Порядок і терміни введення мінімального розміру оплати праці, передбаченого частиною першою статті 133 цього Кодексу
Стаття 422. Визнання такими, що втратили чинність окремих законодавчих актів
Стаття 423. Застосування законів та інших нормативних правових актів
Стаття 424. Застосування цього Кодексу до правовідносин, які виникли до і після введення його в дію
Алфавітно-предметний покажчик
 Трудове право:
  1. Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року - 2013
  2. В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації - 2012 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua