Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право
ЗМІСТ:
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013
Прийнятий
Державною Думою
21 грудня 2001
Схвалений
Радою Федерації
26 грудня 2001
(в ред. Федеральних законів від 24.07.2002 N 97-ФЗ,
від 25.07.2002 N 116-ФЗ, від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 27.04.2004 N 32-ФЗ,
від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 29.12.2004 N 201-ФЗ, від 09.05.2005 N 45-ФЗ,
від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 30.12.2006 N 271-ФЗ,
від 20.04.2007 N 54-ФЗ, від 21.07.2007 N 194-ФЗ, від 01.10.2007 N 224-ФЗ,
від 18.10.2007 N 230-ФЗ, від 01.12.2007 N 309-ФЗ, від 28.02.2008 N 13-ФЗ,
від 22.07.2008 N 157-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 25.12.2008 N 280-ФЗ,
від 25.12.2008 N 281-ФЗ, від 30.12 .2008 N 309-ФЗ, від 30.12.2008 N 313-ФЗ,
від 07.05.2009 N 80-ФЗ, від 17.07.2009 N 167-ФЗ, від 24.07.2009 N 206 - ФЗ,
від 24.07.2009 N 213-ФЗ, від 10.11.2009 N 260-ФЗ, від 25.11.2009 N 267-ФЗ,
від 27.07. 2010 N 227-ФЗ, від 23.12.2010 N 387-ФЗ, від 29.12.2010 N 437-ФЗ,
від 17.06.2011 N 146-ФЗ, від 01.07.2011 N 169-ФЗ , від 18.07.2011 N 238-ФЗ,
від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 19.07.2011 N 248-ФЗ,
від 07.11.2011 N 303-ФЗ, від 07.11.2011 N 305-ФЗ, від 21.11.2011 N 329-ФЗ,
від 22.11.2011 N 334-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ, від 30.11.2011 N 353-ФЗ,
від 07.12.2011 N 417-ФЗ, від 29.02.2012 N 16-ФЗ, від 01.04.2012 N 27-ФЗ,
від 23.04.2012 N 35-ФЗ, від 28.07.2012 N 136-ФЗ, від 12.11.2012 N 188-ФЗ,
від 03.12.2012 N 231-ФЗ, від 03.12.2012 N 234-ФЗ, від 03.12.2012 N 236-ФЗ,
від 29.12.2012 N 280-ФЗ, від 05.04.2013 N 58 -ФЗ, від 05.04.2013 N 60-ФЗ,
від 07.05.2013 N 95-ФЗ, від 07.05.2013 N 99-ФЗ, від 07.05.2013 N 102-ФЗ,
від 07.06.2013 N 108-ФЗ, від 07.06.2013 N 125-ФЗ,
з ізм., внесеними Постановою Конституційного Суду РФ
від 15.03.2005 N 3-П,
Визначеннями Конституційного Суду РФ від 11.07.2006 N 213-О,
від 03.11.2009 N 1369-О -П,
Постановою Конституційного Суду РФ від 15.12.2011 N 28-П)
ЧАСТИНА ПЕРША
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. ОСНОВНІ ПОЧАТКУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВЕЦЬ-СТВА
Стаття 1. Цілі і завдання трудового законодавства
Стаття 2. Основні принципи правового регулир-вання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаний-них з ними відносин
Стаття 3. Заборона дискримінації у сфері праці
Стаття 4. Заборона примусової праці
Стаття 5. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права
Стаття 6. Розмежування повноважень між Феде-ральних органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської Федерації у сфері трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ні-ми відносин
Стаття 7. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ.
Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права
Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірних порядку
Стаття 10. Трудове законодавство, інші акти, що містять норми трудового права, і норми міжнародного права
Стаття 11. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
Стаття 12. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в часі
Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
Стаття 14. Обчислення термінів
Глава 2. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, СТОРОНИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Стаття 15. Трудові відносини
Стаття 16. Підстави виникнення трудових від-носіння
Стаття 17. Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору внаслідок обрання на посаду
Стаття 18. Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору внаслідок обрання за конкурсом
Стаття 19. Трудові відносини, що виникають на ос-новании трудового договору в результаті призначення на посада або затвердження на посаді
Стаття 20 . Сторони трудових відносин
Стаття 21. Основні права та обов'язки працівника
Стаття 22. Основні права та обов'язки работо-дателя
ЧАСТИНА ДРУГА
Розділ II. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРІ ПРАЦІ
Глава 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
Стаття 24. Основні принципи соціального парт-нерства
Стаття 25. Сторони соціального партнерства
Стаття 26. Рівні соціального партнерства
Стаття 27. Форми соціального партнерства
Стаття 28. Особливості застосування норм теперішній-го розділу
Глава 4. ПРЕДСТАВНИКИ ПРАЦІВНИКІВ І робото-телей У СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
Стаття 29. Представники працівників
Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
Стаття 31. Інші представники працівників
Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників пра-цівників
Стаття 33. Представники роботодавців
Стаття 34. Інші представники роботодавців
Глава 5. ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стаття 35. Комісії з регулювання соціально-трудових відносин
Стаття 35.1. Участь органів соціального партнер-ства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
Глава 6. КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ
Стаття 36. Ведення колективних переговорів
Стаття 37. Порядок ведення колективних перегово-рів
Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, участ-вующим в колективних переговорах
Глава 7. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ
Стаття 40. Колективний договір
Стаття 41. Зміст і структура колективного договору
Стаття 42. Порядок розробки проекту колектив-ного договору та укладення колективного договору
Стаття 43. Дія колективного договору
Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
Стаття 45. Угоду. Види угод
Стаття 46. Зміст і структура угоди
Стаття 47. Порядок розробки проекту угоди та укладання угоди
Стаття 48. Дія угоди
Стаття 49. Зміна і доповнення угоди
Стаття 50. Реєстрація колективного договору, Угоді
Стаття 51. Контроль за виконанням колективного договору, угоди
Глава 8. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ організаціям
Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні ор-ганізації
Стаття 53. Основні форми участі працівників в управлінні організацією
Глава 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необ-Дімою для ведення колективних переговорів і здійснення ня контролю за дотриманням колективного договору, злагоди-шення
Стаття 55. Відповідальність за порушення або-виконання колективного договору, угоди
ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Розділ III. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Глава 10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 56. Поняття трудового договору. Сторони тру-дового договору
Стаття 57. Зміст трудового договору
Стаття 58. Термін трудового договору
Стаття 59. Строковий трудовий договір
Стаття 60. Заборона вимагати виконання ра-боти, не обумовленої трудовим договором
Стаття 60.1 . Робота за сумісництвом
Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Іс-конання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим догово-ром
Стаття 61. Вступ трудового договору в силу
Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
Глава 11. ВИСНОВОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Стаття 63. Вік, з якого допускається укладання трудового договору
Стаття 64. Гарантії при укладенні трудового до-говору
Стаття 64.1. Умови укладення трудового договору з колишніми державними і муніципальними службовцями
Стаття 65. Документи, що пред'являються при укладенні-ванні трудового договору
Стаття 66. Трудова книжка
Стаття 67. Форма трудового договору
Стаття 68. Оформлення прийому на роботу
Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу
Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на ро-боту
Глава 12. ЗМІНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
Стаття 72.2. Тимчасове переведення на іншу роботу
Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
Стаття 74. Зміна визначених сторонами усло-вий трудового договору з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці
Стаття 75. Трудові відносини при зміні собст-венника майна організації, зміні підвідомча-сти організації, її реорганізації
Стаття 76. Відсторонення від роботи
Глава 13. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового до-говору
Стаття 78. Розірвання трудового договору з зі Угоді сторін
Стаття 79. Припинення строкового трудового догово-ра
Стаття 80. Розірвання трудового договору з іні-ціативи працівника (за власним бажанням)
Стаття 81. Розірвання трудового договору з іні-ціативи роботодавця
Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
Стаття 83. Припинення трудового договору з об-стоятельство, не залежних від волі сторін
Стаття 84. Припинення трудового договору слідом-ствие порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил укладення трудового до-говору
Стаття 84.1. Загальний порядок оформлення прекраще-ня трудового договору
Глава 14. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ РОБІТ-НІКА
Стаття 85. Втратила чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 99-ФЗ.
Стаття 86. Загальні вимоги при обробці персональ-них даних працівника і гарантії їхнього захисту
Стаття 87. Зберігання і використання персональних даних працівників
Стаття 88. Передача персональних даних працівника
Стаття 89. Права працівників в сфері забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються у роботодавця
Стаття 90. Відповідальність за порушення норм, що регулюють обробку і захист персональних даних працівника
Розділ IV. РОБОЧИЙ ЧАС
Глава 15. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 91. Поняття робочого часу. Нормальна про-ти основою для тривалого робочого часу
Стаття 92. Скорочена тривалість робочого часу
Стаття 93. Неповний робочий час
Стаття 94. Тривалість щоденної роботи (зміни)
Стаття 95. Тривалість роботи напередодні не-робітників святкових і вихідних днів
Стаття 96. Робота в нічний час
Стаття 97. Робота за межами встановленої про-должительности робочого часу
Стаття 98. Втратила чинність . - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ.
Стаття 99. Понаднормова робота
Глава 16. РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ
Стаття 100. Режим робочого часу
Стаття 101. Ненормований робочий день
Стаття 102. Робота в режимі гнучкого робочого часу
Стаття 103. Змінна робота
Стаття 104. Підсумований облік робочого часу
Стаття 105. Поділ робочого дня на частини
Розділ V . ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Глава 17. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 106. Поняття часу відпочинку
Стаття 107. Види часу відпочинку
Глава 18. ПЕРЕРИВАННЯ РОБОТІ. ВИХІДНІ та неробочі дні
Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
Стаття 109. Спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку
Стаття 110. Тривалість щотижневого безперервна відпочинку
Стаття 111. Вихідні дні
Стаття 112. Неробочі святкові дні
Стаття 113. Заборона роботи у вихідні та нера-бочіе святкові дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
Глава 19. ВІДПУСТКИ
Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
Стаття 115. Тривалість щорічної основ-ного оплачуваної відпустки
Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані-мі відпустки
Стаття 117. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустка працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці
Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустку за особливий характер роботи
Стаття 119. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустка працівникам з ненормованим робочим днем
Стаття 120. Обчислення тривалості ежегод-них оплачуваних відпусток
Стаття 121. Обчислення стажу роботи, що дає пра-во на щорічні оплачувані відпустки
Стаття 122. Порядок надання щорічних оп-ЛАчІВАЕТ відпусток
Стаття 123. Черговість надання щорічних оплачуваних відпусток
Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки
Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної від-пуску грошовою компенсацією
Стаття 127. Реалізація права на відпустку при звіль-ванні працівника
Стаття 128. Відпустка без збереження заробітної пла-ти
 Розділ VI. ОПЛАТА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
 Глава 20. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 129. Основні поняття та визначення
Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
Стаття 131. Форми оплати праці
Стаття 132. Оплата по праці
 Глава 21. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Стаття 133. Встановлення мінімального розміру оплати праці
Стаття 133.1. Встановлення розміру мінімальної заробіт-ної плати в суб'єкті Російської Федерації
Стаття 134. Забезпечення підвищення рівня реально-го змісту заробітної плати
Стаття 135. Встановлення заробітної плати
Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заро-бітної плати
Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заро-бітної плати
Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати
Стаття 140. Строки розрахунку при звільненні
Стаття 141. Видача заробітної плати, не отримана-ної до дня смерті працівника
Стаття 142. Відповідальність роботодавця за на-рушення термінів виплати заробітної плати та інших сум, при-читающихся працівникові
Стаття 143. Тарифні системи оплати праці
Стаття 144. Системи оплати праці працівників дер-жавних і муніципальних установ
Стаття 145. Оплата праці керівників організа-цій, їх заступників і головних бухгалтерів
Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
Стаття 147. Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці
Стаття 148. Оплата праці на роботах у місцевостях з особливими кліматичними умовами
Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконан-ня робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професії-сій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово від-присутність працівника без звільнення від роботи, визна-діленої трудовим договором
Стаття 152. Оплата понаднормової роботи
Стаття 153. Оплата праці у вихідні, святкові та неробочі дні
Стаття 154. Оплата праці в нічний час
Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
Стаття 156. Оплата праці при виготовленні продукції, що виявилася браком
Стаття 157. Оплата часу простою
Стаття 158. Оплата праці при освоєнні нових про-ізводств (продукції)
 Глава 22. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Стаття 159. Загальні положення
Стаття 160. Норми праці
Стаття 161. Розробка та затвердження типових норм праці
Стаття 162. Запровадження, заміна і перегляд норм тру-да
Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи-ти для виконання норм виробітку
 Розділ VII. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ
 Глава 23. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
Стаття 165. Випадки надання гарантій і ком-пенсації
 Глава 24. ГАРАНТІЇ ПРИ НАПРЯМКУ ПРАЦІВНИКІВ У СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ, ІНШІ СЛУЖБОВІ ПОЇЗДКИ І ПЕРЕЇЗДІ НА РОБОТУ В ІНШУ МІСЦЕВІСТЬ
Стаття 166. Поняття службового відрядження
Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
Стаття 168. Відшкодування витрат, пов'язаних зі слу-бові відрядженням
Стаття 168.1. Відшкодування витрат, пов'язаних зі службовими поїздками працівників, постійна робота кото-яких здійснюється в дорозі або має роз'їзний характер, а також з роботою в польових умовах, роботами експедиційним-ного характеру
Стаття 169. Відшкодування витрат при переїзді на роботу в іншу місцевість
 Глава 25. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ ПРИ ВИКОНАННІ ІМІ ДЕРЖАВНИХ АБО ГРОМАДСЬКИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
Стаття 170. Гарантії і компенсації працівникам, залу-Каєм до виконання державних або громадських обов'язків
Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
Стаття 172. Гарантії працівникам, обраним на ви-борні посади в державних органах, органах місце-вого самоврядування
 Глава 26. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ, Поєднують роботу з навчанням
Стаття 173. Гарантії і компенсації працівникам, совме-щающую роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, і працівникам, по-ступающим в зазначені освітні установи
Стаття 174. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього про-фессионального освіти, і працівникам, що надходять у зазначені освітні установи
Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
Стаття 176. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх уч-нов
Стаття 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням
 Глава 27. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ, ПОВ'ЯЗАНІ З розірвання трудового договору
Стаття 178. Вихідні допомоги
Стаття 179. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників
Стаття 180. Гарантії і компенсації працівникам при ліквідації організації, скорочення чисельності або штату працівників організації
Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника імущест-ва організації
 Глава 28. ІНШІ ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ
Стаття 182. Гарантії при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу
Стаття 183. Гарантії працівнику при Тимчасово не-працездатності
Стаття 184. Гарантії і компенсації при нещасному випадку на виробництві та професійному захворюванні
Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
Стаття 186. Гарантії і компенсації працівникам у разі здачі ними крові та її компонентів
Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, на-правляться роботодавцем для підвищення кваліфікації
Стаття 188. Відшкодування витрат при використанні особистого майна працівника
 Розділ VIII. ТРУДОВОЇ РОЗПОРЯДОК. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
 Глава 29. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 189. Дисципліна праці та трудовий розпорядок
Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішньо-го трудового розпорядку
Стаття 191. Заохочення за працю
Стаття 192. Дисциплінарні стягнення
Стаття 193. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення
Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відпові-дальності керівника організації, керівника струк-турне підрозділи організації, їх заступників з вимогами представницького органу працівників
 Розділ IX. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕ-ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
 Глава 31. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 195.1. Поняття кваліфікації працівника, професії-сионального стандарту
Стаття 196. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів
Стаття 197. Право працівників на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
 Глава 32. Учнівський договір
Стаття 198. Учнівський договір
Стаття 199. Зміст учнівського договору
Стаття 200. Термін та форма учнівського договору
Стаття 201. Дія учнівського договору
Стаття 202. Організаційні форми учнівства
Стаття 203. Час учнівства
Стаття 204. Оплата учнівства
Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
Стаття 206. Недійсність умов учнівства-ського договору
Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закін-ванні учнівства
Стаття 208. Підстави припинення учнівського до-говору
 Розділ X. ОХОРОНА ПРАЦІ
 Глава 33. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 209. Основні поняття
Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
 Глава 34. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпе-ню безпечних умов і охорони праці
Стаття 213. Медичні огляди деяких кате-горій працівників
Стаття 214. Обов'язки працівника в області охра-ни праці
Стаття 215. Відповідність виробничих об'єк-тів і продукції державним нормативним требова-вам охорони праці
 Глава 35. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Стаття 216. Державне управління охороною праці
Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
Стаття 217. Служба охорони праці в організації
Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
 Глава 36. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА охоронно-НУ ПРАЦІ
Стаття 219. Право працівника на працю в умовах, від-чающих вимогам охорони праці
Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
Стаття 221. Забезпечення працівників засобами ін-індивідуальної захисту
Стаття 222. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування
Стаття 223. Санітарно-побутове та лікувально-профілактичне обслуговування працівників
Стаття 224. Додаткові гарантії охорони тру-да окремим категоріям працівників
Стаття 225. Навчання та професійна підготов-ка в галузі охорони праці
Стаття 226. Фінансування заходів з поліпшенню умов і охорони праці
Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають рассле-нання та обліку
Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасний випад-стном випадку
Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні слу-чаях
Стаття 229. Порядок формування комісій по рас-слідування нещасних випадків
Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків чаїв
Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування не нещасних випадків
Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів рас-проходження нещасних випадків
Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
 Розділ XI. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
 Глава 37. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяний нею іншій стороні цього до-говору
Стаття 233. Умови настання матеріальної відпові-дальності сторони трудового договору
 Глава 38. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Роботодавця щодо працівника
Стаття 234. Обов'язок роботодавця відшкодувати ра-ботнику матеріальний збиток, заподіяний в результаті, не-законного позбавлення його можливості трудитися
Стаття 235. Матеріальна відповідальність рабо-тодателя за шкоду, заподіяну майну працівника
Стаття 236. Матеріальна відповідальність рабо-тодателя за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
 Глава 39. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБІТ-НІКА
Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
Стаття 239. Обставини, що виключають матеріальні відповідальність працівника
Стаття 240. Право роботодавця на відмову від взи-Сканія шкоди з працівника
Стаття 241. Межі матеріальної відповідально-сті працівника
Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
Стаття 243. Випадки повної матеріальної відпові-ності
Стаття 244. Письмові договори про повну матері-альної відповідальності працівників
Стаття 245. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність за заподіяння шкоди
Стаття 246. Визначення розміру заподіяної шкоди
Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчений-ням працівника
Стаття 250. Зниження органом з розгляду трудових спорів розміру шкоди, що підлягає стягненню з працівника
 ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
 Розділ XII. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ Глава 40. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 251. Особливості регулювання праці
Стаття 252. Підстави та порядок встановлення особливостей регулювання праці
 Глава 41. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК, ОСІБ із сімейними обов'язками
Стаття 253. Роботи, на яких обмежується примі-ня праці жінок
Стаття 254. Переклад на іншу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора років
Стаття 255. Відпустки по вагітності та пологах
Стаття 256. Відпустки для догляду за дитиною
Стаття 257. Відпустки працівникам, які усиновили ре-бенка
Стаття 258. Перерви для годування дитини
Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні в службові ко-рядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в ноч-ве час, вихідні, святкові та неробочі дні
Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю-стю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
Стаття 261. Гарантії вагітній жінці та особам із сімейними обов'язками при розірванні трудового дого-злодія
Стаття 262. Додаткові вихідні дні особам, що здійснюють догляд за дітьми-інвалідами, і жінкам, ра-бота в сільській місцевості
Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
Стаття 264. Гарантії та пільги особам, вихованням вающим дітей без матері
 Глава 42. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ У віком до вісімнадцяти років
Стаття 265. Роботи, на яких забороняється застосований-ня праці осіб віком до вісімнадцяти років
Стаття 266. Медичні огляди (обстеження) осіб віком до вісімнадцяти років
Стаття 267. Щорічна основна оплачувана від-пуск працівникам віком до вісімнадцяти років
Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні робіт-ників у віці до вісімнадцяти років
Стаття 269. Додаткові гарантії працівникам віком до вісімнадцяти років при розірванні трудового договору
Стаття 270. Норми виробітку для працівників у віз-расте до вісімнадцяти років
Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості еже-денної роботи
Стаття 272. Особливості працевлаштування осіб віком до вісімнадцяти років
 Глава 43. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ І ЧЛЕНІВ колегіального ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 273. Загальні положення
Стаття 274. Правові засади регулювання праці керівника організації
Стаття 275. Укладення трудового договору з керів-водієм організації
Стаття 276. Робота керівника організації за сумісництвом
Стаття 277. Матеріальна відповідальність керів-водія організації
Стаття 278. Додаткові підстави для прекра-домлення трудового договору з керівником організації
Стаття 279. Гарантії керівнику організації у разі припинення трудового договору
Стаття 280. Дострокове розірвання трудового дого-злодія з ініціативи керівника організації
Стаття 281. Особливості регулювання праці чле-нів колегіального виконавчого органу організації
 Глава 44. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ, ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ
Стаття 282. Загальні положення про роботу за сумісництвом
Стаття 283. Документи, що подаються при прийомі на роботу за сумісництвом
Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
Стаття 286. Відпустка при роботі по совместітельст-ву
Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, рабо-тане за сумісництвом
Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
 Глава 45. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ пра-цівників, Уклав трудовий договір на строк до двох МІСЯЦІВ
Стаття 289. Укладення трудового договору на термін до двох місяців
Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні і не-робочі святкові дні
Стаття 291. Оплачувані відпустки
Стаття 292. Розірвання трудового договору
 Глава 46. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ пра-цівників, Зайнятим на сезонних роботах
Стаття 293. Сезонні роботи
Стаття 294. Особливості укладення трудового до-говору про виконання сезонних робіт
Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах
 Глава 47. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ, ПРАЦЮЮТЬ вахтовим методом
Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим мето-дом
Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим ме-тодом
Стаття 299. Тривалість вахти
Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вах-товим методом
Стаття 301. Режими праці та відпочинку при роботі вахтовим методом
Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, рабо-тане вахтовим методом
 Глава 48. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ пра-цівників, ПРАЦЮЮТЬ У РОБОТОДАВЦІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 303. Укладення трудового договору з робото-телем - фізичною особою
Стаття 304. Термін трудового договору
Стаття 305. Режими праці та відпочинку
Стаття 306. Зміна визначених сторонами ус-ловий трудового договору роботодавцем
Стаття 307. Припинення трудового договору
Стаття 308. Дозвіл індивідуальних трудових спорів
Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб
 Глава 49. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА-Домніка
Стаття 310. Надомники
Стаття 311. Умови, при яких допускається на-домна праця
Стаття 312. Розірвання трудового договору з на-Домніка
 Глава 49.1. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДИСТАНЦІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття 312.1. Загальні положення
Стаття 312.2. Особливості укладення і зміни умов трудового договору про дистанційної роботи
Стаття 312.3. Особливості організації та охорони праці дистанційних працівників
Стаття 312.4. Особливості режиму робочого часу і часу відпочинку дистанційного працівника
Стаття 312.5. Особливості припинення трудового договору про дистанційної роботи
 Глава 50. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
Стаття 313. Гарантії і компенсації особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
Стаття 314. Трудовий стаж, необхідний для одержання гарантій і компенсацій
Стаття 315. Оплата праці
Стаття 316. Районний коефіцієнт до заробітної плати
Стаття 317. Відсоткова надбавка до заробітної пла-ті
Стаття 318. Державні гарантії працівнику, який звільняється у зв'язку з ліквідацією організації або скор-щением чисельності або штату працівників організації
Стаття 319. Додатковий вихідний день
Стаття 320. Скорочений робочий тиждень
Стаття 321. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустку
Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
Стаття 323. Гарантії медичного обслуговування
Стаття 324. Укладення трудового договору з особами, що залучаються на роботу в райони Крайньої Півночі і при-Равнением до них місцевості з інших місцевостей
Стаття 325. Компенсація витрат на оплату вар-тості проїзду і провезення багажу до місця використання отпус-ка і назад
Стаття 326. Компенсації витрат, пов'язаних з пере-ездом
Стаття 327. Інші гарантії і компенсації
 Глава 51. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТУ
Стаття 328. Прийом на роботу, безпосередньо пов'язану з рухом транспортних засобів
Стаття 329. Робочий час і час відпочинку працівни-ків, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів
Стаття 330. Дисципліна працівників, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів
 Глава 51.1. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ пра-цівників, Зайнятих на підземних роботах
Стаття 330.1. Загальні положення
Стаття 330.2. Особливості прийому на підземні ра-боти
Стаття 330.3. Медичні огляди (обстеження) працівників, зайнятих на підземних роботах
Стаття 330.4. Відсторонення від роботи працівників, зайнятих на підземних роботах
Стаття 330.5. Додаткові обов'язки работо-дателя при організації та проведенні підземних робіт
 Глава 52. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття 331. Право на заняття педагогічною діяльно-стю
Стаття 332. Особливості укладення та припинення трудового договору з працівниками вищих навчальних закладів
Стаття 333. Тривалість робочого часу педагогічних працівників
Стаття 334. Щорічна основна подовжений опла-чує відпустку
Стаття 335. Тривалий відпустку педагогічних пра-цівників
Стаття 336. Додаткові підстави припинення трудового договору з педагогічним працівником
 Глава 53. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, направлялися на роботу в ДИПЛОМАТИЧНІ Представництв та консульських установ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, А ТАКОЖ У ПРЕДСТАВНИЦТВА ФЕДЕРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ
Стаття 337. Органи, що направляють працівників у дипло-автоматично представництва та консульські установи Російської Федерації, а також у представництва федеральних органів виконавчої влади та державних установ Російської Федерації за кордоном
Стаття 338. Трудовий договір з працівником, направ-ляем на роботу в представництво Федеративної-ції за кордоном
Стаття 339. Умови праці та відпочинку працівників, на-правляться на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном
Стаття 340. Гарантії і компенсації працівникам, на-правляться на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном
Стаття 341. Підстави припинення роботи у перед-ставництва Російської Федерації за кордоном
 Глава 54. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Стаття 342. Сторони трудового договору в релігійній організації
Стаття 343. Внутрішні встановлення релігійної організації
Стаття 344. Особливості укладення трудового до-говору з релігійною організацією і його зміни
Стаття 345. Режим робочого часу осіб, працюю-щих в релігійних організаціях
Стаття 346. Матеріальна відповідальність пра-цівників релігійних організацій
Стаття 347. Припинення трудового договору з ра-ками релігійної організації
Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів працівників релігійних організацій
 Глава 54.1. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СПОРТСМЕНІВ І ТРЕНЕРІВ
Стаття 348.1. Загальні положення
Стаття 348.2. Особливості укладення трудових до-говорів зі спортсменами, з тренерами
Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до дру-гому роботодавцю
Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років
Стаття 348.9. Особливості регулювання праці жінок-спортсменів
Стаття 348.10. Додаткові гарантії і компен-сації спортсменам, тренерам
Стаття 348.11. Додаткові підстави прекра-домлення трудового договору зі спортсменом
Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
 Глава 55. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття 349. Регулювання праці осіб, які працюють в ор-ганізації Збройних Сил Російської Федерації та федеральних органах виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачена військова служба, а також працівників, які проходять заменяющую військову службу альтернативну цивільну службу
Стаття 349.1. Особливості регулювання праці пра-цівників державних корпорацій, державних ком-паній
Стаття 349.2. Особливості регулювання праці пра-цівників Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонду со-ціального страхування Російської Федерації, Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, інших органі-зацій, створених Російською Федерацією на підставі федеральних законів, організацій, створюваних для виконання за-дач, поставлених перед федеральними державними ор-ганами
Стаття 350. Деякі особливості регулювання праці медичних працівників
Стаття 351. Регулювання праці творчих робіт-ників засобів масової інформації, організацій кінемато-графії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, теат-ральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, учас-чих у створенні і (або) виконанні (експонуванні) вироб- ведень
Стаття 351.1. Обмеження на заняття трудовою діяльністю в сфері освіти, виховання, розвитку несо-вершеннолетніе, організації їх відпочинку та оздоровлення, ме-діцінскую забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування, у сфері дитячо-юнацького спорту, культури і мистецтва за участю неповнолітніх
Стаття 351.2. Особливості регулювання праці осіб, трудова діяльність яких пов'язана з підготовкою та проведенням в Російській Федерації чемпіонату світу з футболу FIFA 2018 року і Кубка конфедерацій FIFA 2017
 ЧАСТИНА П'ЯТА
 Розділ XIII. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ І СВОБОД. РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ІНШИХ АКТІВ, Містять норми трудового права
 Глава 56. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
 Глава 57. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) І ВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ІНШИХ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО МІСТЯТЬ НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Стаття 353. Державний контроль (нагляд) за со-Блюденов трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
Стаття 353.1. Відомчий контроль за дотриман-ням трудового законодавства та інших нормативних пра-вових актів, що містять норми трудового права
Стаття 354. Федеральна інспекція праці
Стаття 355. Принципи діяльності та основні за-дачі федеральної інспекції праці
Стаття 356. Основні повноваження федеральної ін-спекції праці
Стаття 357. Основні права державних ін-Спекторов праці
Стаття 358. Обов'язки державних инспек-торів праці
Стаття 359. Незалежність державних ін-Спекторов праці
Стаття 360. Порядок організації та проведення про-перевірок роботодавців
Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
Стаття 362. Відповідальність за порушення трудо-вого законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
Стаття 363. Відповідальність за перешкодить-вання діяльності державних інспекторів праці
Стаття 364. Відповідальність державних ін-Спекторов праці
Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого само-управління та організаціями
Стаття 366. Державний нагляд за дотриманням вимог з безпечного ведення робіт на небезпечних виробничих об'єктах
Стаття 367. Федеральний державний енерге-тичний нагляд
Стаття 368. Федеральний державний санітар-но-епідеміологічний нагляд
Стаття 369. Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки
 Глава 58. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІН-Тереса
Стаття 370. Право професійних спілок на осуще ствления контролю за дотриманням трудового законодавець-ства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконанням умов колективних догово-рів, угод
Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавцем-ля
Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять в со-ставши виборних колегіальних органів профспілкових органі-зацій і не звільненим від основної роботи
Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, яв-лявшего членами виборного профспілкового органу
Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
Стаття 378. Відповідальність за порушення прав професійних спілок
 Глава 59. САМОЗАХИСТ ПРАЦІВНИКАМИ ТРУДОВИХ ПРАВ
Стаття 379. Форми самозахисту
Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешко-ствовать працівникам у здійсненні самозахисту
 Глава 60. РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ
Стаття 381. Поняття індивідуального трудового спору
Стаття 382. Органи з розгляду индивидуаль-них трудових спорів
Стаття 383. Порядок розгляду трудових спорів
Стаття 384. Освіта комісій по трудових спо-рам
Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах
Стаття 386. Термін звернення до комісії по трудо-вим спорах
Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів
Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудо-вим спорах
Стаття 390. Оскарження рішення комісії з тру-довим спорах і перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду
Стаття 391. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів у судах
Стаття 392. Строки звернення до суду за вирішенням індивідуального трудового спору
Стаття 393. Звільнення працівників від судових витрат
Стаття 394. Винесення рішень по трудових спорах про звільнення і про переведення на іншу роботу
Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника
Стаття 396. Виконання рішень про поновлення на роботі
Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індиві-дуальні трудові спори
 Глава 61. РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВ-них ТРУДОВИХ СПОРІВ
Стаття 398. Основні поняття
Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників
Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
Стаття 401. Примирні процедури
Стаття 402. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією
Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі
Стаття 405. Гарантії у зв'язку з дозволом колективного трудового спору
Стаття 406. Ухилення від участі в примиритель-них процедурах
Стаття 407. Участь державних органів по врегулюванню колективних трудових спорів у вирішенні колективних трудових спорів
Стаття 408. Угоди, досягнуті в ході разре-ності колективного трудового спору
Стаття 409. Право на страйк
Стаття 410. Оголошення страйку
Стаття 411. Орган, який очолює страйк
Стаття 412. Обов'язки сторін колективного трудового спору в ході страйку
Стаття 413. Незаконні страйки
Стаття 414. Гарантія та правове становище робіт-ників у зв'язку з проведенням страйку
Стаття 415. Заборона локауту
Стаття 416. Відповідальність за ухилення від уча-сті в примирних процедурах, невиконання угоді-ня, досягнутого в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
Стаття 417. Відповідальність працівників за неза-кінні страйку
Стаття 418. Ведення документації при рассмотре-ванні та вирішенні колективного трудового спору
 Глава 62. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ІНШИХ АКТІВ, Містять норми трудового права
Стаття 419. Види відповідальності за порушення тру-дового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
 ЧАСТИНА ШОСТА
 Розділ XIV. Заключні положення
Стаття 420. Терміни введення в дію цього Кодексу
Стаття 421. Порядок і терміни введення мінімального розміру оплати праці, передбаченого частиною першою статті 133 цього Кодексу
Стаття 422. Визнання такими, що втратили силу окремих на них законодавчих актів
Стаття 423. Застосування законів та інших нормативних правових актів
Стаття 424. Застосування цього Кодексу до право-відносин, які виникли до і після введення його в дію
 Трудове право:
  1. В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації - 2012 рік
  2. Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний) - 2009 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua