Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним органам первинних профспілкових організацій, які об'єднують його пра-цівників, приміщення для проведення засідань, зберігання документації, а також надати можливість розміщення інформації в доступному для всіх працівників місці (місцях).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець, чисельність працівників якого перевищує 100 осіб, безоплатно надає у користування виборним ор-ганам первинних профспілкових організацій як мінімум одне обладнане, опалювальне, електрифіковане приміщення, а також оргтехніку, засоби зв'язку і необхідні нормативні правові документи. Інші поліпшують умови для забезпечення діяльно-сті зазначених профспілкових органів можуть бути передбачені колективним договором.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець може надати відповідно до колективним договором у безкоштовне користування виборному органу привчає-ної профспілкової організації належать роботодавцю або орендовані ним будівлі, споруди, приміщення та інші об'єкти, а також бази відпочинку, спортивні та оздоровчі центри, необхідні для організації відпочинку, ведення культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи з працівниками та членами їх сімей. При цьому профспілки не мають права встановлювати плату за користу-вання цими об'єктами для працівників, які не є членами цих професійних спілок, вище встановленої для працівників, які є членами цієї профспілки.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У випадках, передбачених колективним договором, роботодавець відраховує кошти первинної профспілкової орга-нізації на культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу.
За наявності письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки, роботодавець щомісяця бес-платно перераховує на рахунок профспілкової організації членські профспілкові внески із заробітної плати працівників. Порядок їх пере-числения визначається колективним договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.
Роботодавці, які уклали колективні договори або на яких поширюється дія галузевих (міжгалузевих) Угоді, за письмовою заявою працівників, які не є членами профспілки, щомісяця перераховують на рахунки профспілкової організації грошові кошти з заробітної плати зазначених працівників на умовах і в порядку, що встановлені колективні-ми договорами, галузевими (міжгалузевими) угодами.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Оплата праці керівника виборного органу первинної профспілкової організації може проводитися за рахунок коштів работо-дателя в розмірах, встановлених колективним договором.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації"
 1. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  1. У коментованій статті розкриваються основні обов'язки роботодавця щодо створення умов для нормальної організації різноманітної діяльності виборного органу первинної профспілкової організації. Ці обов'язки закріплені або безпосередньо в ТК (див. ч. 1, 2 коментованої статті), або випливають з колективного договору даної організації. 2. Інші поліпшують умови для забезпечення
 2. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  Коментар до статті 1. Закріплення обов'язку роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати
 3. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  1. У коментованій статті маються на увазі обов'язки (зобов'язання) роботодавців, що забезпечують права представників працівників відповідно до Рекомендації МОП N 143 "Про представників трудящих". Це обов'язки роботодавців щодо дотримання встановлених заходів правового захисту для членів виборних представницьких органів. У ТК вони сформульовані в основному в ст. 374-376 і включають гарантії
 4. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  1. У коментованій статті визначено важливі гарантії права на працю тих працівників, які були керівниками виборного органу первинної профспілкової організації або їх заступниками без звільнення від основної роботи у роботодавця. 2. Суть цих гарантій в тому, що в них передбачається заборона для роботодавців звільняти зазначених працівників протягом 2 років після закінчення їхніх виборних
 5. Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
  1. У коментованій статті передбачені процедурні вимоги до роботодавця, що приймає відповідно до ст. 8 ТК локальні нормативні акти, що містять норми трудового права. Вони полягають в наступному: 1) перед прийняттям локального нормативного акта роботодавець зобов'язаний направити підготовлений проект та обгрунтування по ньому в виборний орган первинної профспілкової організації,
 6. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно до п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
 7. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  1. У коментованій статті передбачено гарантії і пільги звільненим профспілковим працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами , як і працівники
 8. Стаття 31. Інші представники працівників
  1. Реалізація права працівників на представництво своїх інтересів у взаємовідносинах з роботодавцем здійснюється, як правило, професійними спілками, об'єднуючими більшість працівників організації. Але існують і такі випадки, коли працівники даного роботодавця не об'єднані в будь первинні профспілкові організації або жодна з наявних первинних профспілкових організацій не
 9. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  1. Стаття, що носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, см.
 10. Переклад працівника
  По суті, в п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ вказані два підстави для звільнення працівника. Перше, це переклад працівника на його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця. Друге, це переклад на виборну роботу (посаду). Для звільнення в порядку переведення до іншого роботодавця необхідна згода, виражене в письмовому вигляді, трьох осіб: роботодавця, працівника і
 11. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  Анію Звільнення працівників, які є членами профспілки, у зв'язку з невідповідністю займаній посаді проводиться з урахуванням мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації відповідно до ст. 373 Трудового кодексу РФ. Крім того, за наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник
© 2014-2022  yport.inf.ua