Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 384. Освіта комісій по трудових спорах

Коментар до статті 1. Згідно ст. ст. 308, 348 ТК індивідуальні трудові спори, не врегульовані працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, і релігійною організацією як роботодавцем самостійно, розглядаються в суді.
Таким чином, КТС не утворюється, якщо роботодавцем є фізична особа, яка не є індивідуальним підприємцем, релігійна організація.
2. Стаття 384 не містить положення про обов'язкове створення КТС в організації.
Проявити ініціативу у створенні КТС можуть як працівники (представницький орган працівників), так і роботодавець (організація, індивідуальний підприємець). Про представницькому органі працівників див. коментар. до ст. ст. 29, 30, 31. Пропозиція про створення КТС повинна мати письмову форму. Усна форма звернення не тягне правових наслідків.
Покладання на сторону, що отримала пропозицію про створення КТС, обов'язки направити своїх представників означає, що сторона не тільки повинна їх визначити (призначити, обрати), але і повідомити про це іншій стороні.
Невиконання роботодавцем обов'язку направити в 10-денний термін своїх представників в КТС з дня одержання пропозиції свідчить про порушення ним трудового законодавства.
3. ТК передбачає утворення КТС на паритетних засадах: з рівного числа представників працівників і роботодавця.
Представники працівників обираються загальними зборами (конференцією) працівників організації або делегуються представницьким органом працівників з наступним затвердженням на загальних зборах (конференції).
Загальні збори колективу організації правомочним обирати членів КТС, якщо на його засіданні присутні не менше половини працюючих в даній організації (підрозділі) працівників.
Конференція працівників проводиться в тих випадках, коли в організації складно провести загальні збори, що обумовлено великою кількістю працюючих, виробничим процесом, режимом роботи, територіальної роз'єднаністю структурних підрозділів та іншими причинами. Делегати на конференцію обираються за нормами і в порядку, які визначаються працівниками організації. Конференція правомочна, якщо на ній присутні не менше 2/3 делегатів.
Загальні збори і конференція працівників приймають рішення більшістю голосів присутніх на зборах та конференції.
4. КТС формується з представників роботодавця. Таким чином, керівник організації, індивідуальний підприємець не можуть увійти до її складу. Це виключає їх участь в оцінці своєї ж діяльності, з якою не згоден працівник, і створює умова об'єктивності прийнятих КТС рішень.
При призначенні представників роботодавця керівнику організації, індивідуальному підприємцю слід отримати згоду працівників на участь у роботі комісії. Виконання цього обов'язку засноване на добровільному волевиявленні працівників. Призначення працівників до складу КТС оформляється наказом, розпорядженням роботодавця.
5. До компетенції загальних зборів працівників відноситься рішення про створення КТС у структурних підрозділах організації. Формування КТС у структурних підрозділах здійснюється аналогічним чином, як і освіта КТС в організації.
В КТС структурних підрозділів організації розглядаються спори, що виникають в межах повноважень цих підрозділів, наприклад про оплату понаднормових робіт, про неправомірне переміщенні працівника в межах підрозділу. Суперечка про переміщення працівника в інший структурний підрозділ буде предметом розгляду КТС організації.
6. Працівникам, обраним до складу КТС, надаються гарантії. Вони звільняються від виконання трудових обов'язків для участі в роботі комісії. За цей період їм зберігається середній заробіток (див. коментар. До ст. 171). Беручи до уваги умови виробничої діяльності, характер і багатозмінний режим роботи та інші підстави, засідання КТС може мати місце і у вільний для члена КТС час. Питання про надання працівникам компенсацій у цьому випадку може вирішуватися на локальному рівні.
7. Роботодавець зобов'язаний забезпечити організаційно-технічну діяльність комісії - надати приміщення і створити умови для роботи. КТС повинна мати свою печатку. Кошти на її виготовлення виділяються роботодавцем.
8. Голова КТС, його заступник, секретар обираються членами КТС. Вони можуть бути представниками роботодавця або представниками працівників. Законодавством не встановлено вимог до їх складу і порядку обрання.
9. Законодавством не встановлено термін, на який створюється КТС. Тому КТС може бути створена як на строк визначений, невизначений, так і для розгляду одиничного індивідуального трудового спору.
10. При звільненні працівника, який є членом КТС, принцип паритетності, що лежить в основі її утворення, порушується. У зв'язку з цим представники працівників, роботодавець обирають або призначають нового працівника до складу КТС.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 384. Освіта комісій по трудових спорах "
 1. 7.9. Трудові спори
  комісіями по трудових спорах та районним (міським) народним судом (ст. 201 КЗпП). Трудові спори з питань встановлення умов праці розглядаються адміністрацією і відповідним органом в межах наданих їм прав. Колективні трудові спори (конфлікти), що виникають між адміністрацією підприємства, установи, організації і трудовим колективом (колективом підрозділу)
 2. Комісія
  освітою. Члени комісії обираються не як депутати, а як керівників основних структурних підрозділів місцевої адміністрації. Одночасно з виконавчими функціями комісія виконує обов'язки представницького ради муніципального освіти: приймає необхідні документи, формує місцеві доходи і приймає рішення про розподіл коштів. Найбільшу
 3. Стаття 381. Поняття індивідуального трудового спору
  комісії по трудових спорах не відповідає трудовому законодавству та іншим актам, що містить норми трудового права. Це звернення не впливає на зміну сторін у трудовому спорі. Ними залишаються працівник і роботодавець. 5. З'єднання працівниками декількох однорідних індивідуальних вимог в одній заяві при зверненні до комісії з трудових спорів суд (наприклад, про оплату понаднормових
 4. Стаття 14. Обчислення строків
  стаття містить правило, передбачає випадки, коли останній день строку припадає на неробочий день. У цих випадках днем закінчення строку вважається найближчий наступний за ним робочий день. Неробочими є вихідні дні. Загальний вихідний день - неділю. Другий вихідний день при 5-денному робочому тижні встановлюється колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку
 5. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  комісіях) з охорони праці їх переклад на іншу роботу або звільнення за ініціативи роботодавця допускаються з урахуванням думки виборного профспілкового органу, членами якого вони є. Галузевою тарифною угодою по машинобудівному комплексу Російської Федерації на 2008 - 2010 роки закріплено надання уповноваженим (довіреною) особам профспілки з охорони праці для виконання
 6. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті трудового договору, має бути відображено і в трудовій
 7. Стаття 308. Дозвіл індивідуальних трудових спорів
  трудовий договір, чинному законодавству, в т.ч. і коментованій чолі ТК. 2. Факт наявності договору (якщо він заперечується) може бути доведений не тільки за допомогою надання суду його копії, а й інформацією органу місцевого самоврядування, в якому даний договір повинен був бути зареєстрований. При винесенні рішення крім інших доказів у справі необхідно враховувати цілі
 8. Глава 15. КОНТРОЛЬНИЙ ОРГАН, ВИБОРЧА КОМІСІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ
  Глава 15. КОНТРОЛЬНИЙ ОРГАН, ВИБОРЧА КОМІСІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО
 9. Стаття 17. Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору внаслідок обрання на посаду
  освіти. Всі ці посади для виникнення трудових відносин потребують складного фактичного складу: обрання на посаду та трудовий договір. Так, відповідно до Закону про акціонерні товариства одноосібний виконавчий орган акціонерного товариства (директор, генеральний директор) або одноосібний виконавчий орган товариства (директор, генеральний директор) і колегіальний виконавчий орган
 10. Стаття 63. Вік, з якого допускається укладання трудового договору
  освіту, не досягнувши 16 років, або продовжив освоєння програми основної загальної освіти за іншою, ніж очна, формі навчання, він має право укласти трудовий договір за досягненні 15 років для виконання легкої праці, не завдає шкоди його здоров'ю. Відповідно до ст. 19 Закону про освіту навчається, який досяг віку 15 років, може залишити загальноосвітній заклад до
 11. Термін попередження
  комісією з трудових спорів або судом. Щодо строку попередження роботодавця в ст. 80 Трудового кодексу РФ також сказано наступне: "за угодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення". Іншими словами, якщо роботодавець не проти, то він може припинити трудовий договір з працівником, які виявили бажання
 12. Стаття 5.3. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму
  комісії, комісії референдуму, прийнятого в межах її компетенції, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 13. 3. Трудова книжка
  трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового кодексу РФ". Винятком з цього правила будуть випадки,
 14. Стаття 1500. Оскарження рішень за заявкою на товарний знак
  спорах реорганізована у формі приєднання до Федеральних інституту промислової власності (розпорядження Уряду РФ від 01.12.2008 N 1791-р). 1. Рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності про відмову в прийнятті заявки на товарний знак до розгляду, про державну реєстрацію товарного знака, про відмову в державній реєстрації товарного
 15. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  комісії з ведення колективних переговорів. Вона встановлює, в якому порядку, як часто будуть проводитися засідання комісії, чи буде вестися протокол. На першому засіданні комісії може бути визначений і регламент її роботи: послідовність обговорення питань, порядок обговорення та прийняття рішення. За погодженням сторін вирішується питання про необхідність обговорювати проект колективного
 16. Контрольні питання до § 7.9
  трудового спору. 2. Назвіть причини виникнення трудових спорів. 3. Які органи розглядають трудові спори? 4. Що розуміється під колективним трудовим
 17. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  освіти, передбачає додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку за місцем роботи. Навчальні відпустки мають певне цільове призначення - здача іспитів. Установа початкової професійної освіти самостійно у виборі форми, порядку, періодичності поточного контролю успішності та проміжної атестації учнів (п. 25 Типового положення про освітній
 18. Стаття 28. Обов'язки призовної комісії та військового комісара з призову громадян на військову службу та порядок роботи призовної комісії
  комісії та військового комісара з призову громадян на військову службу та порядок роботи призовної
 19. Стаття 47. Порядок розробки проекту угоди та укладення угоди
  освіти, культури, науки, транспорту, зв'язку, енергетики, інших галузей. При фінансуванні з федерального бюджету угоди повинні укладатися, як правило, до внесення проекту федерального бюджету до Федерального Зібрання РФ. При фінансуванні з регіонального або територіального бюджетів угоди повинні укладатися, як правило, до прийняття відповідних бюджетів. 5.
 20. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  стаття спрямована на створення гарантій участі органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці. 2. Частина 1 статті практично закріплює право комісій з регулювання соціально-трудових відносин або (у разі їх відсутності) відповідних профспілок (їх об'єднань) та об'єднань роботодавців на участь у розробці та (або) обговоренні трьох
© 2014-2022  yport.inf.ua