Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закінченні учнівства

Коментар до статті 1. Учнівство завершується обов'язковим складанням кваліфікаційних іспитів.
В даний час в частині, що не суперечить ТК, діють Положення про порядок атестації та присвоєння кваліфікації особам, опановують професії робітників у різних формах навчання, затв. Постановою Госпрофобра СРСР, ГКТ СРСР і ВЦРПС від 13 липня 1987 N 9/426/21-59 (БНА СРСР. 1988. N 1. С. 44), а також Типова інструкція про організацію проведення кваліфікаційних іспитів при професійному навчанні працівників на виробництві, затв. Наказом Госпрофобра СРСР від 24 вересня 1981 N 135 (БНА СРСР. 1982. N 2. С. 37).
2. Атестація осіб, які пройшли курс навчання за професіями, проводиться у формі кваліфікаційних іспитів (п. 2 Положення про атестацію).
Кваліфікаційні іспити мають на меті визначити відповідність отриманих екзаменованих знань, умінь і навичок програмі навчання і вимогам кваліфікаційних характеристик з тим, щоб на цій основі встановити їм кваліфікаційні розряди, класи, категорії за відповідними професіями. До кваліфікаційних іспитів допускаються особи, які успішно пройшли повний курс теоретичного та виробничого навчання в процесі курсового або індивідуального навчання на виробництві (розд. I Типової інструкції).
Кваліфікаційні іспити проводяться в кінці встановленого терміну навчання працівників на виробництві, але не пізніше 10 днів після його закінчення.
Для проведення кваліфікаційних іспитів у навчально-курсових комбінатах (пунктах) і в організаціях створюються відповідні кваліфікаційні комісії (розд. I Типової інструкції).
Іспит вважається зданим за умови виконання кваліфікаційної (пробної) роботи у повній відповідності з технічними умовами і за наявності у екзаменованих теоретичних знань, передбачених тарифно-кваліфікаційного довідника, для даного рівня кваліфікації і професії (розд. IV Типової інструкції).
Результати кваліфікаційних іспитів та рішення комісії про присвоєння (отриманні) екзаменованих кваліфікаційних розрядів, класів, категорій та професії заносяться до протоколу встановленої форми, який підписується головою та всіма членами комісії.
Особам, що одержали професійну підготовку в навчально-курсових комбінатах (пунктах), а також у процесі курсового або індивідуального навчання на виробництві, присвоюється кваліфікація (розряд, клас, категорія) за встановленою професії відповідно до навчального планом і програмою і переліками професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників (п. 7 Положення про атестацію).
Прошедшим професійне навчання в навчально-курсових комбінатах (навчальних пунктах), а також безпосередньо на виробництві та успішно склали кваліфікаційні іспити видається свідоцтво єдиної форми про отримання спеціальності і присвоєному розряді, класі, категорії (п. 10 Положення про атестацію та розд. IV Типової інструкції).
Особам, які пройшли навчання за професіями для робіт на об'єктах, піднаглядних спеціальним організаціям і відомствам, крім свідоцтва видаються зазначеними організаціями і відомствами або за погодженням з ними спеціальні посвідчення встановленого зразка.
Присвоєний кваліфікаційною комісією розряд, клас, категорія за професією в установленому порядку заноситься до трудової книжки працівника.
У протоколі кваліфікаційної комісії, свідоцтві, трудовій книжці та інших документах найменування професії записується в суворій відповідності з найменуванням, зазначеним у тарифно-кваліфікаційному довіднику.
3. По закінченні професійного навчання учневі надається робота відповідно до отриманої кваліфікації (розрядом, класом, категорією), що оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця на підставі рішення кваліфікаційної комісії.
4. Учням, що успішно склали кваліфікаційні іспити, при укладенні трудового договору з роботодавцем, які організували для них учнівство, передбачений ст. 70 ТК випробувальний термін не встановлюється.
5. Учень зобов'язаний пропрацювати в організації час, вказаний в учнівському договорі в якості терміну відпрацювання. Дострокове розірвання учнівського договору при встановленні його сторонами строку відпрацювання можливе з ініціативи учня лише у випадках, передбачених ст. 80 ТК.
6. Якщо після закінчення професійного навчання учень без поважних причин не виконує своїх зобов'язань по учнівському договору, в т.ч. Не приступайте до роботи згідно з наказом (розпорядженням) роботодавця, він зобов'язаний на вимогу роботодавця відшкодувати йому матеріальні витрати у розмірі виплаченої стипендії, а також інші витрати, понесені у зв'язку з учнівством (наприклад, по відрядженні, пов'язаної з навчанням).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закінченні учнівства "
 1. Стаття 204. Оплата учнівства
  Коментар до статті 1. Учням, які проходять професійне навчання з відривом від роботи, виплачується стипендія. Розмір стипендії встановлюється роботодавцем за згодою з учнем залежно від одержуваної ним професії, спеціальності, кваліфікації, але не нижче МРОТ (див. ст. 133 і коммент. До неї). 2. Продукція, вироблена учнем під час практичних занять, підлягає оплаті за
 2. 3.2. Учнівський договір
  Порядку укладення організація учнівського договору присвячена гл. 32 Трудового кодексу РФ. Згідно ст. 198 Трудового кодексу РФ організація має право укладати два види учнівського договору: - на професійне навчання. Такий договір можна укласти як з претендентом (особою, що шукають роботу), так і зі штатним працівником організації; - на перенавчання фахівця. Цей вид учнівського
 3. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  Коментар до статті 1. Учнівський договір повинен містити відомості про сторони, що вступили у відносини з професійного навчання. Однією стороною учнівського договору є роботодавець. У договорі вказуються найменування роботодавця - юридичної особи (організації) та прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої ним на укладення учнівського договору. 2. Іншою стороною може бути
 4. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Коментар до статті 1. З укладенням учнівського договору на учня поширюються правові норми, що регулюють трудовий процес, тобто норми трудового законодавства. Учні, що проходять професійне навчання (підготовку та перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них поширюються які у організації правила
 5. Стаття 203. Час учнівства
  Коментар до статті 1. Теоретичне і виробниче навчання при підготовці (перепідготовці) робітників безпосередньо на виробництві проводиться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідних віку, стану здоров'я, професій і виробництв. Навчальний розклад слід складати таким чином, щоб тривалість занять не
 6. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  Коментар до статті 1. При індивідуальній формі навчання працівник вивчає теоретичний курс самостійно, консультуючись у викладачів, а виробниче навчання проходить під керівництвом не звільненого від основної роботи кваліфікованого працівника - інструктора виробничого навчання на робочому місці. При бригадній формі учнівства виробниче навчання проходить у складі
 7. Стаття 206. Недійсність умов учнівського договору
  Коментар до статті суперечать ТК, колективним договором, угодами вважаються умови учнівського договору, які погіршують правове становище учня, що проходить професійне навчання в організації, в порівнянні з ТК і нормативними положеннями колективного договору і угод. У учнівський договір можуть бути включені більш пільгові умови використання їх праці порівняно
 8. Стаття 201. Дія учнівського договору
  Коментар до статті 1. Учнівський договір набирає чинності з того дня, який позначений у договорі, і діє протягом терміну професійного навчання, встановленого в даному договорі за згодою його сторін (ст. 200 ТК). 2. Якщо учень не мав можливості відвідувати заняття з поважних причин (через хворобу, проходження військових зборів і в інших випадках, передбачених законами та
 9. Стаття 198. Учнівський договір
  Коментар до статті 1. У ст. 198 передбачено два види учнівського договору. Згідно ч. 1 ст. 198 з особою, бажаючим отримати професію (спеціальність) в даній організації, роботодавець - юридична особа (організація) має право укласти учнівський договір на підготовку за певною професії (спеціальності). 2. З працівниками організації, які надходять на професійне навчання з
 10. Стаття 193. Закінчення строку в неробочий день
  Якщо останній день строку припадає на неробочий день , днем закінчення строку вважається найближчий наступний за ним робочий
 11. Стаття 425. Дія договору
  1. Договір набуває чинності і стає обов'язковим для сторін з моменту його укладення. 2 . Сторони вправі встановити, що умови укладеного ними договору застосовуються до відносинам, що виникли до укладення договору. 3. Законом або договором може бути передбачено, що закінчення терміну дії договору тягне припинення зобов'язань сторін за договором. Договір, в якому відсутня
 12. Стаття 200. Строк та форма учнівського договору
  Коментар до статті 1. Терміни навчання при підготовці або перепідготовці за робітничими професіями, як правило, не перевищують 6, а по окремих складним професій - 12 місяців. Конкретний термін навчання визначається за згодою сторін і залежить, наприклад, від віку, освітньої підготовки особи, що надходить на навчання. 2. Висновок учнівського договору в письмовій формі обов'язково.
 13. Розділ II. етико- СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ
  Стаття 29. Республіка визнає права сім'ї як природного союзу, заснованого на шлюбі. Шлюб покоїться на моральному і юридичній рівності подружжя в межах, встановлених законом для забезпечення єдності сім'ї. Стаття 30. Батьки зобов'язані і вправі містити, навчати і виховувати дітей, навіть якщо вони народжені поза шлюбом. У разі недієздатності батьків закон визначає способи
 14. Стаття 189. Закінчення розгляду справи по суті
  Стаття 189 . Закінчення розгляду справи по
 15. § 46. Класичні юристи
  Юристи, що чинили з середини III століття до н. е.., отримали назву класичних. Ці люди, що вийшли з рядів нобілів і еквесторов, у своїх працях змогли сформулювати правові принципи, висновки та правові ідеї, які в сопокупності складають значительнейшее творіння римської цивілізації. У плеяді класичних юристів перший - Antistius Labeo, засновник школи прокулеанцев, плідний письменник,
© 2014-2022  yport.inf.ua