Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
А. А. Кирилова. Науково-практичний коментар до Федерального закону "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації", 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 97. Медична статистика

Коментар до статті 97
Справжня стаття присвячена питанням медичної статистики, здійснення якої у сфері охорони здоров'я є однією з форм взаємодії органів публічної влади та медичних та інших організацій.
Статистика - суспільна наука, що вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною. Стосовно сфери охорони здоров'я вона є одним з невід'ємних елементів системи контролю, покликаного забезпечити необхідне попередження, виявлення та усунення проблем в реалізації прав громадян на охорону здоров'я.
Попередньо слід зазначити, що положення про медичною статистикою в якості самостійної статті вперше знайшли відображення тільки в коментованому Законі. В Основах законодавства 1993 окремої статті не було і містилося лише згадка про організацію встановлення єдиної федеральної системи статистичного обліку і звітності в галузі охорони здоров'я громадян як повноваження федеральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я (п. 17 ч. 1 ст. 5 Основ). Тому можна сказати, що норми про статистику в сфері медицини - це новації законодавства про охорону здоров'я громадян.
Як випливає з положень коментованої статті, медична статистика виступає в якості самостійної галузі статистики. При цьому сама по собі медична статистика органічно включається в сферу більш широкого формату статистичного обліку, об'єднують під загальною назвою "соціально-економічна статистика". Як відомо, сфера охорони здоров'я - одна з соціальних галузей народного господарства і має єдину зв'язок з усією системою соціально-економічного обліку.
Слід дати деяке уявлення про медичною статистикою як інституціональному освіту в статистиці. Медична статистика (синоніми: санітарна статистика, статистика в медицині та охороні здоров'я, медико-санітарна статистика, статистичний метод в медицині та охороні здоров'я) - галузь статистики, що вивчає явища і процеси в області здоров'я населення та охорони здоров'я.
Основними завданнями медичної статистики є розробка спеціальних методів дослідження масових процесів і явищ в медицині та охороні здоров'я; виявлення найбільш істотних закономірностей і тенденцій у здоров'ї населення в цілому і в різних його групах (вікових, статевих, професійних та ін.) у взаємозв'язку з конкретними умовами і способом життя: вивчення та оцінка стану і динаміки розвитку мережі, діяльності закладів охорони здоров'я та медичних кадрів.
Об'єктом медико-статистичного дослідження є масові процеси, що відбуваються серед населення, в сферах надання меддопомоги та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, аналіз яких дозволяє розкрити і охарактеризувати кількісно закономірності та особливості здоров'я населення в цілому і складових його груп, розвиток і перебіг хвороб серед різних груп населення, діяльність органів і установ охорони здоров'я.
Важливе місце в медичній статистиці займають фактичні медико-статистичні дані, регулярно збираються, оброблювані, аналізовані і використовувані в повсякденному оперативній роботі установами та органами охорони здоров'я, а також направляються в строго встановленому порядку за підпорядкованості у вигляді спеціальних документів державної медичної звітності.
З цією метою в системі охорони здоров'я створена медико-статистична служба, низовою ланкою якої є кабінети медичного обліку і статистики медичних установ. Головним завданням цієї служби є забезпечення установ і органів охорони здоров'я достовірної, повної та своєчасної інформацією.
Одним з важливих напрямків медичної статистики є розробка науково обгрунтованих критеріїв (показників) стану здоров'я населення та діяльності закладів та органів охорони здоров'я, а також систем таких критеріїв (показників), які можуть бути використані в процесі управлінської роботи з метою об'єктивної оцінки складаються конкретних ситуацій (лікарської діяльності, діяльності конкретних установ, їх груп і т.д.), їх планування і прогнозування.
Медико-статистичні показники періодично переглядаються відповідно до новими завданнями охорони здоров'я, розвитком медичної науки і практики, технічної оснащеності служб охорони здоров'я.
З точки зору легального визначення медична статистика як галузь статистики включає статистичні дані про медицину, гігієну, здоров'я населення, про використання ресурсів охорони здоров'я, про діяльність медичних організацій.
Статистичні дані в названих напрямках вивчаються за допомогою статистичних показників. Наприклад, "статистична картина" здоров'я населення розкривається при використанні показників природного (народжуваності та смертності) руху населення (в тому числі малюкової та материнської смертності), показників середньої тривалості життя, показників фізичного розвитку, показників інвалідності та реабілітації тощо
У свою чергу, статистичні дані про використання ресурсів охорони здоров'я та діяльності медичних організацій можна отримати за допомогою показників ефективності диспансерного спостереження, якості лікарської діагностики в поліклініці і стаціонарі, показників, використовуваних для проведення аналізу економічної діяльності поліклініки, оновлення основних фондів, аналізу ефективності використання ліжкового фонду.
Збір необхідних даних для здійснення медичної статистики здійснюється шляхом статистичного спостереження. Це попередня стадія статистичного дослідження, яка представляє собою планомірний, науково організований облік (збір) первинних статистичних даних про масові соціально-економічні явища і процеси.
Не всякий збір даних можна назвати статистичним спостереженням. Спостереження буде статистичним, по-перше, коли воно супроводжується реєстрацією досліджуваних фактів у відповідних облікових документах для подальшого їх узагальнення, по-друге, - коли носить масовий характер. Це забезпечує охоплення значного числа випадків прояву того чи іншого процесу, необхідного і достатнього для того, щоб отримати дані, які стосуються не тільки окремих одиниць сукупності, а й всієї сукупності загалом.
Статистичне спостереження повинне відповідати ряду найважливіших вимог:
а) проводитися безперервно і систематично;
б) облік масових даних повинен бути таким , щоб не тільки забезпечувалася повнота даних, але і враховувалося їх постійна зміна;
в) дані повинні бути максимально достовірні і точні;
г) досліджувані явища повинні мати не лише наукову, а й практичну цінність.
Збір статистичних даних може проводитися як органами державної статистики, науково-дослідними інститутами, іншими державними структурами, так і економічними службами банків, бірж, підприємств, фірм. Тільки в цьому випадку дослідники отримують достовірну і досить різноманітну статистичну інформацію, що дозволяє всебічно вивчати соціально-економічні явища.
Як визначено в Законі, статистичне спостереження у сфері охорони здоров'я здійснюється уповноваженим федеральним органом виконавчої влади. Представляється, що даний орган має бути визначений найближчим часом.
Крім того, уповноваженим федеральним органом виконавчої влади мають бути визначені методичні аспекти статистики в сфері охорони здоров'я. Зокрема, на рівні підзаконного акта мають бути затверджені порядок здійснення статистичного спостереження у сфері охорони здоров'я, форми статистичного обліку та звітності у сфері охорони здоров'я, порядок їх заповнення та строки подання.
Офіційна статистична інформація у сфері охорони здоров'я є загальнодоступною і розміщується уповноваженим федеральним органом виконавчої влади в засобах масової інформації, в тому числі в мережі Інтернет.
Забезпечення доступності статистичної інформації як один з перспективних напрямків представлено у відомчих документах Росстату. Так, 28.01.2011 Росстат затвердив Концепцію розвитку інформаційно-обчислювальної системи (ІОС) Росстату на 2011 - 2017 роки. У Концепції позначений ряд принципів, спрямованих на забезпечення доступності.
По-перше, це принцип високої доступності інформації (п. 4.2.3). Дотримання принципу високої доступності інформації в першу чергу означає реалізацію віддаленого санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів територіальних органів державної статистики, включаючи існуючі операційні бази даних та сховища даних.
По-друге, принцип централізації поширення офіційної статистичної інформації (п. 4.24). Дотримання принципу централізації поширення офіційної статистичної інформації означає розвиток єдиного інтернет-порталу Росстату за наступними напрямками:
централізація апаратних і програмних ресурсів. Повинно бути реалізовано централізоване рішення, при якому всі інтернет-портали Росстату, включаючи інтернет-портали ТОГС, розміщуються на загальній апаратній і програмній платформі в центральному вузлі;
уніфікація і стандартизація рішень і технологій, створення організаційно- методичного забезпечення стандартизації та уніфікації додатків і сервісів інтернет-порталів Росстату;
персоналізація подання статистичних даних. Повинно бути реалізовано уявлення статистичних даних для різних груп користувачів і цільових аудиторій.
Дотримуючись принципу централізації поширення офіційної статистичної інформації, єдиний інтернет-портал Росстату повинен забезпечувати наступні можливості:
високу доступність офіційної статистичної інформації;
єдині інтерфейси інтерактивних додатків;
загальну навігацію і наскрізний пошук офіційної статистичної інформації;
цілісність та достовірність наданих користувачам інформаційних ресурсів;
однаковість процедур управління змістом і сервісами, програмно-технологічного адміністрування та організації системи захисту інформації;
надання користувачам інтернет-порталу Росстату доступу до Єдиної системи метаданих;
надання користувачам єдиного інтернет-порталу Росстату можливості ефективної та зручної роботи зі статистичною інформацією, представленою на інтерактивних тематичних вітринах;
стандартизацію та уніфікацію при інтеграції в єдиний інтернет-портал Росстату нових сервісів і додатків;
стандартизацію та уніфікацію подання на єдиному інтернет-порталі Росстату різних видів статистичних публікацій.
На даний момент відповідно до Постанови Уряду РФ від 26.05.2011 N 367 (1) здійснюється перехід до єдиної міжвідомчої інформаційно-статистичної системі (далі - міжвідомча система). Зазначеною Постановою Уряду РФ затверджено Положення про цю систему.
---
(1) Постанова Уряду РФ від 26.05.2010 N 367 "Про єдину міжвідомчої інформаційно-статистичної системи" (ред. від 27.12.2010) / / СЗ РФ. 2010. N 22. Ст. 2779.
Міжвідомча система створюється з метою забезпечення доступу з використанням мережі Інтернет державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб (користувачі міжвідомчої системи) до офіційної статистичної інформації, включаючи метадані, що формується у відповідності з федеральним планом статистичних робіт.
Доступ до офіційної статистичної інформації, включеної до складу статистичних ресурсів, що входять в міжвідомчу систему, здійснюється на безоплатній та недискримінаційній основі (п. п. 3 і 4 Положення).
Засоби масової інформації мають досить широке визначення. У Законі РФ від 27.12.1991 N 2124-1 "Про засоби масової інформації" (1) під такими розуміється періодичне друковане видання, мережеве видання, телеканал, радіоканал, телепрограма, радіопрограма, відеопрограма, кінохронікальних програма, інша форма періодичного поширення масової інформації під постійним найменуванням (назвою).
---
(1) Відомості СНР і ЗС РФ. 1992. N 7. Ст. 300.
Статистична інформація, як правило, доводиться до населення спеціально публікованих статистичних збірниках. Як приклад подібних видань можна навести "Російський статистичний щорічник. Статистичний збірник", в якому представляються дані про соціально-економічне становище країни за минулий період. При цьому всі показники даються в динаміці в порівнянні з минулими обліковими періодами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 97. Медична статистика "
 1. Стаття 304. Система мітної статистики
  статистика є складових частин загальнодержавної системи статистичного учета и звітності. Статистична інформація, яка формується, узагальнюється и аналізується митними органами, вікорістовується в інтересах Зміцнення зовнішньоекономічніх зв'язків, Поліпшення тарифного та нетарифного регулювання, подальшої інтеграції України у загальносвітову систему Економічних відносін. Забороняється
 2. Стаття 306. Спеціальна митна статистика
    статистика. Порядок ведення спеціальної мітної статистики візначається
 3. Стаття 305. Митна статистика зовнішньої торговли
    статистика зовнішньої торговли являє собою узагальнення та відповіднім чином систематизованого інформацію про переміщення товарів через митний кордон України. Митна статистика зовнішньої торговли формується, узагальнюється та аналізується спеціально уповноваженим центральним органом віконавчої власти в Галузі мітної справи на Основі Даних, Які містяться у вантажних Мітні деклараціях. Дані
 4. Стаття 307. Документи та Відомості, что Використовують для Формування мітної статистики
    статистики Використовують документи та Відомості, что подаються до Мітні органів юридичними та фізічнімі особами згідно з нормами цього Кодексу, Якими візначається порядок Здійснення митного контролю та митного
 5. Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009
    медичного обслуговування. Автори розкривають поняття медичного права, розглядають правове забезпечення охорони здоров'я РФ, принципи організації та функціонування системи російської охорони здоров'я, правове регулювання відносин між громадянами та медичними установами, відповідальність в системі медичного права і т. д. Навчальний посібник містить контрольні питання для
 6. Стаття 21.6. Ухилення від медичного обстеження
    медичного огляду або обстеження за направленням комісії з постановки громадян на військовий облік або від медичного обстеження за направленням призовної комісії - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до п'ятисот рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 7.  Глава 52. Митна статистика
    статистика
 8. Стаття 21.6. Ухилення від медичного обстеження
    медичного огляду або обстеження за направленням комісії з постановки громадян на військовий облік або від медичного обстеження за направленням призовної комісії - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї другої до п'яти мінімальних розмірів оплати
 9. Стаття 309. Використання мітної статистики по вопросам зовнішньої торговли
    статистики зовнішньоекономічніх зв'язків
 10. Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
    медичні огляди (обстеження), див. ст. ст. 213, 266 і коммент. до них. За працівниками, направленими на медичний огляд (обстеження), середня заробітна плата зберігається на весь час звільнення від роботи. Якщо працівник в установленому порядку було направлено на обстеження, в т.ч. на експертизу зв'язку захворювання з професією, в стаціонарне лікувально-профілактичний заклад,
 11. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
    стаття в цілях охорони здоров'я спортсменів передбачає проведення медичних оглядів. Огляди можуть бути попередніми, періодичними і позачерговими. Спортсмени не можуть бути допущені до тренувань, змагань, якщо вони не пройшли обов'язковий медичний огляд, а при непроходження попереднього медичного огляду з ними не укладають трудовий договір. Відмова або ухилення без
 12. 9.1. Відповідальність суб'єктів медичного страхування
    медичних послуг, а також за відмову в наданні медичної допомоги застрахованою стороні. У разі порушення медичним закладом умов договору страхова медична організація має право частково або повністю не відшкодовувати витрати з надання медичних послуг. Страхова медична організація здійснює контроль якості медичної допомоги, наданої застрахованим за програмами
 13. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
    медична експертиза проводиться в медичних установах державної або муніципальної системи охорони здоров'я, експертом бюро судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах
 14. Стаття 323. Гарантії медичного обслуговування
    стаття з 1 січня 2005 р. застосовується у зміненій редакції, згідно з якою гарантії медичного обслуговування для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, диференціюються залежно від того, за рахунок коштів якого бюджету здійснюється фінансування організації. Колективним договором організацій, що фінансуються з федерального бюджету, для працівників
 15. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
    стаття передбачає обов'язкове проведення попереднього медичного огляду (обстеження) працівника при укладенні трудового договору тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено ТК і іншими федеральними законами. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору проводиться в цілях визначення придатності громадянина за станом здоров'я до виконання тієї чи
 16. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
    стаття встановлює, що спортсмени підлягають обов'язковому попередньому медичному огляду (обстеження) як при укладенні трудового договору, так і періодично протягом його дії. 2. Попередні або періодичні медичні огляди (обстеження) спортсменів проводяться з метою визначення придатності до виконання доручається роботи і для попередження професійних
 17. 15.1. Правове регулювання питань проведення експертизи якості медичної допомоги
    медичної допомоги. Основи законодавства РФ про охорону здоров'я громадян містять спеціальний розділ, присвячений медичній експертизі (розділ IX). Згідно з цим розділом, виділені п'ять видів медичних
 18. Стаття 98. Цілі застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 98
    медичного характеру не спрямовані на відновлення соціальної справедливості, вирішення завдання загальної превенції, не містять елементів кари, не виражають негативної оцінки суспільно небезпечних дій та осіб, які їх вчинили. 2. Цілями примусових заходів медичного характеру є поліпшення психічного стану або вилікування хворих, при якому вони перестають становити небезпеку для
 19. 7.3. Страховий медичний поліс
    медичних послуг, включених в територіальну програму обов'язкового медичного страхування, є страховий поліс єдиної форми для всієї території регіону (Додатки 14, 15). Існують типові форми страхового медичного полісу обов'язкового і добровільного страхування громадян. Страховий медичний поліс обов'язкового медичного страхування є документом, що засвідчує
© 2014-2022  yport.inf.ua