Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Л.М. Горбунова, С.В. Богачов. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, 2006 - перейти к содержанию учебника

6. Як регламентуються питання відшкодування ш

коди при ушкодженні здоров'я малолітнього або неповнолітнього?
Цивільним законодавством малолітньою особою визнається фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років; неповнолітньою - особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я малолітньої особи фізична або юридична особа, яка завдала цієї шкоди, зобов'язана відшкодувати витрати на її лікування, протезування, постійний догляд, посилене харчування тощо. У законодавстві, як бачимо, приведений не виключний перелік витрат, тому не виключається, що в конкретному випадку потерпілому мають бути відшкодовані витрати, пов'язані зі спеціальним навчанням хворої дитини тощо. Така необхідність у кожному конкретному випадку має бути встановлена за допомогою відповідних доказів (наприклад, висновку лікарської експертизи). Такі вимоги повинні бути задоволені у разі, якщо відповідні види допомоги дитина не отримує безкоштовно.
Обсяг відшкодування шкоди, завданої малолітній особі неможливо встановити виходячи із загальних критеріїв, оскільки малолітні особи відносяться до категорії непрацездатних осіб. Зрозуміло, що коли каліцтво чи інше ушкодження здоров'я завдано малолітньому, то мова про відшкодування втраченого заробітку (доходу) йти не може, оскільки ця особа не може мати певний заробіток, і їй можуть бути відшкодовані лише додаткові витрати.
Необхідно мати на увазі!
Спеціальною підставою для наступної зміни розміру відшкодування є досягнення потерпілим чотирнадцяти років (учнем - вісімнадцяти років), оскільки така особа вже має право реалізувати свої здібності до праці та може мати власний заробіток.
Тому юридична або фізична особа, яка завдала шкоди, зобов'язана відшкодувати потерпілому також шкоду, пов'язану із втратою або зменшенням його працездатності, виходячи з розміру встановленої законом мінімальної заробітної плати. Слід зазначити, що законодавство прирівнює учнів до 18 років до неповнолітніх, які не досягли 14 років. Це пояснюється тим, що учні до 18 років здебільшого у зв'язку з навчанням, як і особи, що не досягли 14 років, не мають заробітку.
! Слід зважити на те, що по-іншому питання вирішуватиметься у випадку, якщо ж на момент ушкодження здоров'я неповнолітня особа мала заробіток. В такому випадку шкода їй має бути відшкодована виходячи з розміру її заробітку, але не нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.
Коли шкода заподіяна малолітньому чи неповнолітньому, який на той момент не працював, але в подальшому ним було отримано певну кваліфікацію та розпочато трудову діяльність, то потерпілий має право вимагати збільшення розміру відшкодування шкоди, пов'язаної із зменшенням його професійної працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, виходячи з розміру заробітної плати працівників його кваліфікації, але не нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.
У випадках, коли внаслідок завданого до повноліття (тобто після досягнення 18-річного віку) каліцтва, ушкодження здоров'я потерпілий не мав змоги отримати професійну кваліфікацію і після досягнення повноліття продовжує залишатися непрацездатним він має право вимагати відшкодування шкоди в обсязі не нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.
У судовій практиці вважається, що збитки мають бути відшкодовані потерпілому незалежно від того, чи приступив він до трудової діяльності чи ні.
Необхідно також розглянути особливості відшкодування шкоди, якщо ушкодження здоров'я відбулось в період виробничого навчання (практики). У цьому випадку сума відшкодування визначається за діючою на підприємстві ставкою (окладом) тієї професії (спеціальності), якій навчався потерпілий, але не нижче від найменшого розряду тарифної ставки відповідної професії. У такому ж порядку має визначатися розмір відшкодування (сума страхової виплати) при заподіянні ушкодження здоров'я учням та студентам навчальних закладів, клінічним ординаторам, докторантам, залученим до будь-яких робіт під час, перед або після занять для набуття професійних навичок.
Якщо в період навчання (практики) потерпілий одержував заробіток, за його згодою сума відшкодування визначається із середньомісячного заробітку за цей період. За бажанням потерпілого ця сума може бути визначена із середньомісячного заробітку до початку виробничого навчання (практики). У такому ж порядку визначається розмір відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю студента або учня при виконанні робіт під час виробничої практики не за трудовим договором, у період канікул чи у вільний від навчання час.
Як показує судова практика щодо розгляду справ, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної неповнолітнім, при визначенні розміру такого відшкодування не застосовуються правила щодо врахування вини потерпілого, тобто завдана шкода підлягає відшкодуванню незалежно від ступеня вини в такій ситуації самого потерпілого. Винятком є лише випадки, коли здоров'я ушкоджено у зв'язку зі вчиненням неповнолітнім злочину, за який Кримінальним кодексом України передбачено настання кримінальної відповідальності з 14 років, тобто такого злочину, який характеризується як тяжкий чи особливо тяжкий.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "6. Як регламентуються питання відшкодування ш"
 1. § 3. Фінансування заходів державної підтримки підприємництва
  регламентуються виключно законами України і будується за такими принципами: економічної доцільності; соціальної справедливості; поєднання інтересів суспільства, держави, територіальних громад, суб'єктів господарювання та громадян. З метою розв'язання найважливіших економічних і соціальних завдань держави закони, то регулюють оподаткування суб'єктів господарювання, повинні, відповідно до ч. 2
 2. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  регламентують порядок оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з борговими зобов'язаннями. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями регламентуються статею 141 ПКУ (див. коментар до даної статті). В узагальненому розумінні боргові зобов'язання - це зобов'язання, за якими покупець має повернути продавцю отриману від
 3. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  регламентуються особливості змін у страхових резервах кредиторів. Заборгованість кредитора, що виникла внаслідок невиконання зобов'язань по векселю, відшкодовується за рахунок страхового резерву після визнання платника по векселю у встановленому законодавством порядку банкрутом. Заборгованість кредитора по боргових цінних паперах (крім векселів), що виникла внаслідок невиконання емітентами
 4. Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
  регламентуються ст. 21, 22, 23 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 165.1.4. Не включаються до бази оподаткування суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються платникам податків, які визначені абзацами а) - г) пп. 1.4
 5. § 5. Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів
  регламентуються За- ' Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1994, - № Ю. коном України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 р. та Положенням про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 p. №781. Суспільне значення створення
 6. § 1. Поняття та структура цивільного законодавства
  регламентуються імперативними нормами. Проект надає важливого значення звичаям ділового обороту в регулюванні договірних відносин. 2* До новел книги п'ятої проекту слід віднести інститут суб-рогації - набуття всіх прав, що належали раніше кредиторові, внаслідок виконання третьою особою (суброгантом) обов'язків боржника щодо цього кредитора; поняття порушення зобов'язань, нову форму
 7. Стаття 255. Створення злочинної організації
  регламентують відповідальність за участь у їх діяльності (ч. 2 ст. 258-3, ч. 6 ст. 260). Зазначена правова норма також не поширюється на окремі злочини, вчинені учасниками злочинних організацій,- проти життя та здоров'я особи, проти власності тощо. Тобто звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 255 не означає автоматичного звільнення від відповідальності за посягання,
 8. § 1. Поняття та структура цивільного законодавства
  регламентуються імперативними нормами. Новий ЦК надає важливого значення звичаям ділового обороту в регулюванні договірних відносин. До новел книги п'ятої ЦК слід віднести інститут суброгації - набуття всіх прав, що належали раніше кредиторові, внаслідок виконання третьою особою (суброгантом) обов'язків боржника щодо цього кредитора; поняття порушення зобов'язань, нову форму цивільної
 9. § 2. Становлення традиції цивільного права в Україні
  питанням цивільного права був присвячений том X Зводу Законів Російської імперії. Разом з тим, слід мати на увазі, що Звід передбачав у деяких випадках спеціальне регулювання майнових та інших відносин для Чернігівської і Полтавської губерній. Протягом останнього півсторіччя існування Російської імперії велася активна робота зі створення Цивільного уложення, в якому передбачалося встановлення
 10. § 5. Створення ЦК України
  регламентуються книгою 4 - "Право інтелектуальної власності" та книгою 5 - "Зобов'язальне право". Істотною новелою цього варіанту проекту ЦК було включення до нього спеціальної книги "Сімейне право", що було відображенням тенденції до регулювання відносин між фізичними особами єдиним ЦК. Проект ЦК України від 25 серпня 1996 p., прийнятий Верховною Радою України у 2002 p., зберігаючи наведену
© 2014-2022  yport.inf.ua