Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Заявка на видачу патенту на винахід

Заявка на винахід повинна містити:
- заява про видачу патенту із зазначенням автора (авторів) винаходу та особи (осіб), на ім'я якого (яких) витребовується патент, а також їх місця проживання або місцезнаходження;
- опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснення;
- формулу винаходу, що виражає його сутність і повністю засновану на описі;
- креслення й інші матеріали, якщо вони необхідні для розуміння суті винаходу;
- реферат.
Заявка повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний винахідницький задум (вимога єдності винаходу).
До заявки на винахід додається документ, що підтверджує сплату патентного мита у встановленому розмірі, або документ, що підтверджує підстави для звільнення від сплати патентного мита, або зменшення розміру, або відстрочки її сплати (1).
---
(1) Положення про мита за патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших об'єктів затверджено Постановою Уряду РФ від 12 серпня 1993 р. N 793 із змінами від 12 серпня 1994 р. N 954, 12 серпня 1996 р. N 947, 16 квітня 1997 р. N 423, 20 серпня 1997 р. N 1058, 31 березня 1998 р. N 372, 14 січня 2002 р. N 8 і 4 липня 2003 р. N 403 (див.: Саппа РФ. 1993. N 34. Ст. 3182; СЗ РФ. 1994. N 2. Ст. 98; 1995. N 42. Ст. 3988; 1996. N 34. Ст. 4123; 1997. N 16. Ст. 1902; N 34. Ст. 3993; 1998. N 14. Ст. 1601; 2002. N 3. Ст. 216; РГ. 2003. 10 липня; Вісник інтелектуальної власності. 2002. N 1). Див також Наказ Роспатенту від 21 серпня 2002 р. N 103 "Про мита" (Вісник інтелектуальної власності. 2002. N 4. С. 1).
Датою подання заявки на винахід вважається дата надходження до органу з інтелектуальної власності заявки, що містить заяву про видачу патенту, опис і креслення, якщо в описі на них є посилання, або дата надходження останнього документа, якщо зазначені документи представлені не одночасно.
Вимоги до документів заявки на винахід встановлюються Роспатентом. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу патенту на винахід затверджені Наказом Роспатенту від 6 червня 2003 р. N 82, змінені і доповнені (у частині заявок на секретні винаходи) Наказом Роспатенту від 11 грудня 2003 р. N 1612.
Документи заявки, складені російською мовою, подаються у трьох примірниках. Ті ж документи, якщо вони складені на іншій мові, подаються в одному примірнику, а переклад їх на російську мову - в трьох примірниках.
Новелою є правила про використання при подачі заявки факсу (п. 2.7 Правил). Оригінали документів заявки, переданих факсом, повинні бути представлені протягом одного місяця з дати надходження їх факсом разом із супровідним листом, що ідентифікує документи, що надійшли раніше факсом. При дотриманні цієї умови датою надходження документа вважається дата надходження його по факсу. Якщо оригінал документа надійшов після закінчення зазначеного строку або документ, що надійшов по факсу, не ідентичний представленому оригіналу, документ вважається надійшли на дату надходження оригіналу, а зміст надійшов факсом документа надалі до уваги не береться. До подання оригіналу документ заявки, переданий по факсу, вважається непоступівшей. Якщо який-небудь документ заявки, що надійшла по факсу, або його частину нечитаності, документ вважається надійшли на дату надходження оригіналу. Документ може вважатися надійшли на дату отримання факсу при вилученні заявником змісту нечитаною частини.
Заява про видачу патенту видається на друкарському бланку або у вигляді комп'ютерної роздруківки за зразком, наведеним у додатку до Правил.
Правила також встановлюють вимоги до іншим документам, що входять до складу заявки. Наприклад, відповідно до п. 3.2.2 Правил опис починається з назви винаходу і містить такі розділи:
- область техніки, до якої належить винахід;
- рівень техніки;
- розкриття винаходу;
- короткий опис креслень (якщо вони містяться в заявці);
- здійснення винаходу;
- перелік послідовностей (якщо послідовності нуклеотидів і (або) амінокислот використані для характеристики винаходу).
Не допускається заміна розділу опису відсиланням до джерела, в якому містяться необхідні відомості (літературного джерела, опису у раніше поданій заявці, опису до охоронного документу тощо).
Назва винаходу має бути коротким і точним. Назва винаходу, як правило, характеризує його призначення і викладається в однині. У назві винаходу не рекомендується використовувати особисті імена, фамільярне найменування, абревіатури, товарні знаки і знаки обслуговування, рекламні, фірмові та інші спеціальні найменування, зазначення походження товарів, слова "і т.д." та аналогічні, які не служать цілям ідентифікації винаходу (п. 3.2.3 Правил).
Суть винаходу як технічного рішення виражається у сукупності суттєвих ознак, достатньої для досягнення забезпечуваного винаходом технічного результату. Ознаки відносяться до істотних, якщо вони впливають на можливість отримання технічного результату, тобто знаходяться в причинно-наслідкового зв'язку із зазначеним результатом.
Технічний результат може виражатися, зокрема, в зниженні (підвищенні) коефіцієнта тертя; в запобіганні заклинювання; зниженні вібрації; в поліпшенні кровопостачання органу; локалізації дії лікарського препарату, зниженні його токсичності; в усуненні дефектів структури лиття; в поліпшенні контакту робочого органу із середовищем; в зменшенні спотворення форми сигналу; в зниженні просочування рідини; в поліпшенні смачиваемости; в запобіганні розтріскування (п. 3.2.4.3 Правил).
У Правилах наведені умови, за яких одержуваний результат не вважається у яких технічний характер. Це буде мати місце в тому випадку, якщо результат:
- досягається лише завдяки дотриманню певного порядку діяльності на основі домовленості між її учасниками або встановлених правил;
- полягає в цікавості й видовищності.
Формула винаходу визначає обсяг правової охорони, що надається патентом (п. 3.3 Правил). Формула винаходу повинна бути повністю заснована на описі, тобто характеризуемое нею винахід має бути розкрито в описі, а визначається формулою винаходу обсяг правової охорони повинен бути підтверджений описом. Формула винаходу повинна виражати суть винаходу, тобто містити сукупність його суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Формула може бути однозвенной і багатоланкової і включати відповідно один або декілька пунктів.
Матеріали, що пояснюють суть винаходу, можуть бути оформлені у вигляді графічних зображень (креслень, схем, малюнків, графіків, епюр, осцилограм і т.д.), фотографій і таблиць (п. 3.4 Правил) . Малюнки представляються у тому випадку, коли неможливо проілюструвати винахід кресленнями або схемами. Фотографії подаються як доповнення до графічних зображень. У виняткових випадках, наприклад для ілюстрації етапів виконання хірургічної операції, фотографії можуть бути представлені як основний вид пояснюючих матеріалів. Креслення, схеми та малюнки подаються на окремому аркуші, у правому верхньому кутку якого рекомендується наводити назву винаходу.
Реферат служить для цілей інформації про винахід і являє собою скорочений виклад змісту опису винаходу, який включає назву винаходу, характеристику галузі техніки, до якої належить винахід, і (або) області застосування, якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу із зазначенням що досягається технічного результату (п. 3.5 Правил).
Заявка не повинна містити виразів, креслень, малюнків, фотографій та інших матеріалів, що суперечать моралі та громадському порядку; зневажливих висловлювань стосовно продукції або технологічних процесів, а також заявками або охоронним документам інших осіб; висловлювань або відомостей, явно не відносяться до винаходу або не є необхідними для визнання документів заявки відповідними вимогам Правил. При цьому просте зазначення недоліків відомих винаходів, наведених у розділі "Рівень техніки", не рахується неприпустимим елементом.
Всі документи оформляються таким чином, щоб було можливо їх безпосереднє репродукування в необмеженій кількості копій (п. 6.1 Правил)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Заявка на видачу патенту на винахід "
 1. § 3. Оформлення патентних прав
  заявки на видачу патенту; б) розгляду даної заявки Патентним відомством; в) видачі патенту. Хоча оформлення патентних прав на кожен з об'єктів промислової власності має свою специфіку, проте цілком можливо розглянути це оформлення в якості узагальненої процедури, відображаючи необхідні особливості стосовно окремих об'єктах. Складання та подача заявки. Заявка
 2. § 7. Охорона російських винаходів, корисних моделей і промислових зразків за кордоном
  заявку на видачу патенту в усіх тих країнах, де він бажає отримати охорону. Цілком зрозуміло, що за цих умов забезпечення охорони розробки в порівняно широких масштабах вимагає витрати великих сил і засобів, які повинні порівнюватися з тими вигодами, на які може розраховувати власник патенту. І хоча за останні роки зусиллями світової спільноти створений механізм, який
 3. 2. Патентоспроможність винаходи
  заявки на винаходи і корисні моделі, з документами яких має право ознайомитися будь-яка особа відповідно до п. 6 ст. 21 або частиною другою ст. 25 Патентного закону (п. 1 ст. 4 Патентного закону в ред. Від 7 лютого 2003 р. N 22-ФЗ), а також запатентовані в Російській Федерації винаходи і корисні моделі. За загальним правилом пріоритет винаходу встановлюється за датою подання заявки в
 4. 3. Обов'язок укладання договору про передачу патенту
  заявки на видачу патенту на винахід може докласти до її документам заяву про те, що у разі видачі патенту він зобов'язується передати виключне право на винахід (поступитися патент) на умовах, відповідних сталій практиці, особі, перший виявив таке бажання та повідомили про це патентовласника і орган з інтелектуальної власності, - громадянину Російської
 5. 5.20. Патентне право
  заявках, поданих в Патентне відомство іншими особами до дати пріоритету розглянутої заявки. Патентним законом (п. 1 ст. 4) встановлена так звана пільга по новизні, суть якої полягає в тому, що при визначенні новизни винаходу не враховується інформація, отримана і опублікована (що стала загальнодоступною) до подачі заявки, якщо ця інформація стала загальнодоступною з волі автора
 6. З
  видачу патенту на винахід VI, 31, § 2 (3) - с. 339 - З. на видачу патенту на корисну модель і промисловий зразок VI, 31, § 2 (5) - с. 345 - 347 - З. на видачу патенту на селекційне досягнення VI, 31, § 5 (2) - с. 364 - З. на реєстрацію найменування місця походження товару VI, 31, § 6 (4) - с. 381 - 382 - З. на реєстрацію товарного знака VI, 31, § 6 (3) - с. 376 - 377 -
 7. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  заявку, повинен звертатися в Патентне відомство і проходити відповідну експертизу. Цьому відомству держава надала повноваження для вирішення питання про те, чи відноситься дане рішення до числа об'єктів права промислової власності. Патент може бути виданий або автору винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, або тим особам, яких він вказав у заявці. Крім того, в
 8. § 9. Комерційна концесія
  заявки в Патентне відомство; патент на промисловий зразок - протягом 10 років з тієї ж дати; патент на селекційне досягнення - залежно від сорту культури до 35 років з дати реєстрації результату селекції у Державному реєстрі селекційних досягнень; свідоцтво на корисну модель - протягом 5 років з дати надходження заявки в Патентне відомство; реєстрація товарного
 9. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  заявку в Патентне відомство, яка розглядається останнім з дотриманням певної процедури і у разі відповідності заявленого об'єкта вимогам закону задовольняється. Якщо заявка на видачу патенту не подавалася, то розробка, навіть якщо вона відповідає всім критеріям патентоспроможності, об'єктом правової охорони не стає. У цьому полягає ще одна істотна відмінність між
 10. § 1. Об'єкти патентного права
  заявки на винаходи і корисні моделі інших авторів, а також запатентовані в Росії винаходи і корисні моделі. Цілком очевидно, що ці заявки не можуть ставитися до загальнодоступних відомостей. Однак навряд чи треба доводити необхідність їх врахування при дослідженні новизни винаходу. Патентне право не допускає видачі двох патентів на тотожні винаходи, патент видається лише по
© 2014-2022  yport.inf.ua