Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до подп. "А" п. 2

64. Коментована норма надає право на відстрочку двом категоріям громадян:
1) навчаються за очною формою навчання у державних, муніципальних або мають державну акредитацію недержавних освітніх установах основної загальної та середньої (повної) загальної освіти, - на час навчання, але до досягнення зазначеними громадянами віку 20 років;
2) навчаються за очною формою навчання у державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах початкової професійної, середньої професійної та вищої професійної освіти, - на час навчання, але не понад нормативних термінів освоєння основних освітніх програм.
65. Відповідно до п. 1 ст. 19 Закону Російської Федерації "Про освіту" від 10 липня 1992 р. N 3266-I загальна освіта включає в себе три щаблі, відповідні рівням освітніх програм: початкова загальна, основна загальна, середня (повна) загальна освіта.
Основна загальна освіта і державна (підсумкова) атестація є обов'язковими.
Вимога обов'язковості основної загальної освіти стосовно до конкретного навчається зберігає силу до досягнення нею віку п'ятнадцяти років, якщо відповідну освіту не було отримано навчаються раніше.
66. Відстрочка надається громадянам для отримання не тільки основного загальної освіти, а й середньої (повної) загальної освіти, яке є останньою сходинкою загальної освіти і другим освітнім рівнем. Відповідно до п. 1 ст. 19, п. 2 ст. 20, п. 5 ст. 27 Закону Російської Федерації "Про освіту" державний освітній стандарт середньої (повної) загальної освіти реалізується в межах освітніх програм початкової професійної або середньої професійної освіти з урахуванням профілю одержуваного професійної освіти. Відстрочка від призову на військову службу надається на час навчання, але тільки до досягнення громадянином віку 20 років. Особливість відстрочки, передбаченої коментованій нормою, полягає в тому, що вона надається громадянам, які навчаються за очною формою навчання в зазначених освітніх установах. У ст. 10 Закону Російської Федерації "Про освіту", крім очної форми навчання, передбачена також очно-заочна (вечірня), заочна форма навчання; навчання у формі сімейного освіти, самоосвіти, екстернату. Громадянин, який навчається за тією чи іншою формою навчання, права на отримання відстрочки від призову на військову службу не має.
Такої форми відстрочки, як "для подачі документів до вузу і складання вступних іспитів після закінчення освітньої установи основної загальної та середньої (повної) загальної освіти" законодавчо не передбачено.
Військкомат має право в даному випадку (в період підготовки до вступу до вузу) закликати громадянина (якщо йому виповнилося 18 років і у немає інших підстав для відстрочки від призову) в будь-який день, якщо він не встигне вступити до вузу до закінчення терміну призову на військову службу.
67. Відповідно до абз. 2 подп. "А" п. 3 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, для підтвердження права громадянина, що входить в першу категорію з числа розглянутих у п. 64 коментаря до ст. 24, на відстрочку на підставі, передбаченій коментованій нормою, призовної комісії надається оригінал довідки за формою N 26а (затверджена зазначеною Інструкцією). Довідка повинна бути підписана керівником або заступником керівника освітньої установи. Довідка завіряється печаткою освітньої установи.
68. Відносно громадянин, що входять в другу категорію з числа розглянутих у п. 64 коментаря до ст. 24, рішення про відстрочку від призову для продовження освіти приймається один раз - при первісному проходженні призовником районної призовної комісії на підставі довідки, яка видається призовнику навчальним закладом. У подальшому особи, які отримали відстрочку від призову для продовження освіти, щорічно до 1 жовтня особисто надають до районних військкоматів довідки, що підтверджують продовження ними навчання у відповідних навчальних закладах (додаток N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 N 400).
Дані довідки підшиваються в особисті справи призовників. Оформлення відстрочок від призову для продовження освіти здійснюється з обов'язковим викликом призовників до районних призовних комісій, без проходження ними медичного огляду. Районні військкомати зобов'язані після кожної семестрової екзаменаційної сесії і після проведення річних іспитів перевірити в навчальних закладах, з яких були надані довідки, чи всі особи призовного віку законно користуються відстрочкою від призову для продовження освіти.
69. Рішення районної призовної комісії про надання відстрочки від призову на військову службу для продовження освіти записується в книгу протоколів районної призовної комісії та облікову карту призовника із зазначенням, до якого терміну надана відстрочка.
Повністю оформлені, перевірені і підписані районним військкомом документи вручаються призовнику, при цьому йому нагадується про необхідність своєчасного надання відповідних довідок з навчального закладу про продовження освіті.
70. Громадяни, призвані на військову службу в період навчання в державних освітніх установах професійної освіти, при звільненні з військової служби мають право на продовження освіти в тому освітньому закладі, де вони навчалися до призову.
71. Нормативно передбачено три форми отримання освіти в освітній установі - очна, очно-заочна (вечірня) та заочна. Право на відстрочку дається лише громадянам, які навчаються за очною формою навчання.
72. Відповідно до п. 8 Типового положення про освітній установі середньої професійної освіти (середньому спеціальному навчальному закладі) (затверджено постановою Уряду Російської Федерації від 3 березня 2001 р. N 160) до середніх спеціальних навчальних закладів відносяться: технікум (училище) і коледж.
Технікум (училище) - середній спеціальний навчальний заклад, реалізує основні професійні освітні програми середньої професійної освіти базового рівня;
коледж - середній спеціальний навчальний заклад, реалізує основні професійні освітні програми середньої професійної освіти базового і підвищеного рівня.
Початкова професійна освіта може бути отримана в освітніх установах початкової професійної освіти (професійно-технічних та інших училищах даного рівня).
73. Згідно п. 12 Типового положення про освітній установі вищої професійної освіти, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 5 квітня 2001 р. N 264, встановлюються вищі навчальні заклади наступних видів:
а) університет - вищий навчальний заклад , яка:
- реалізує освітні програми вищої та післявузівської професійної освіти за багатьма напрямами підготовки (спеціальностями);
- здійснює підготовку, перепідготовку та (або) підвищення кваліфікації працівників вищої кваліфікації, наукових і науково-педагогічних працівників;
- виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження з широкого спектру наук;
- є провідним науковим і методичним центром в області своєї діяльності;
б) академія - вищий навчальний заклад, який:
- реалізує освітні програми вищої та післявузівської професійної освіти;
- здійснює підготовку, перепідготовку та (або) підвищення кваліфікації працівників вищої кваліфікації для певної галузі наукової та науково-педагогічної діяльності;
- виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження переважно в одній галузі науки чи культури;
- є провідним науковим і методичним центром у сфері своєї діяльності;
в) інститут - вищий навчальний заклад, який:
- реалізує освітні програми вищої професійної освіти, а також, як правило, освітні програми післявузівської професійної освіти;
- здійснює підготовку, перепідготовку та (або) підвищення кваліфікації працівників для певної галузі професійної діяльності;
- веде фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження.
74. Право на передбачену зазначеним вище підпунктом відстрочку від призову на військову службу для здобуття професійної освіти зберігається за громадянами в разі їх повторного надходження в освітню установу того ж рівня (за умови їх навчання не більше трьох років у попередньому освітньому закладі того ж рівня) або одноразового перекладу в освітній заклад того ж рівня, а також у разі одноразового використання ними академічної відпустки.
75. Порядок переведення студентів з одного вищого навчального закладу до іншого визначений наказом Міністерства освіти Російської Федерації від 24 лютого 1998 р. N 501, а про переведення із середнього навчального закладу до іншого - наказом Міністерства освіти Російської Федерації від 20 грудня 1999 р. N 1239.
76. Порядок надання академічних відпусток студентам освітніх установ вищої і середньої професійної освіти встановлено наказом Міністерства освіти Російської Федерації від 5 листопада 1998 р. N 2782.
77. Право на передбачену коментованою підпунктом відстрочку від призову на військову службу не поширюється на громадян, відрахованих з освітніх установ за порушення їх статутів або правил внутрішнього розпорядку.
78. Федеральний закон "Про вищу і післявузівську професійну освіту" від 22 серпня 1996 р. N 125-ФЗ передбачає, що академічну відпустку за медичними показаннями і в інших виняткових випадках студенту вищого навчального закладу надається в порядку, встановленому федеральним (центральним) органом управління освітою.
Право на відновлення у вищому навчальному закладі студент має протягом п'яти років після відрахування з нього за власним бажанням або з поважної причини із збереженням тієї основи навчання (безоплатній або платній), відповідно до якої він навчався до відрахування. Порядок і умови відновлення у вищому навчальному закладі студента, відрахованого з неповажної причини, визначаються статутом вищого навчального закладу.
79. Студентам вищих навчальних закладів гарантується свобода переходу в інший вищий навчальний заклад у порядку, встановленому федеральним (центральним) органом управління освітою. При переході з одного вищого навчального закладу до іншого за студентом зберігаються всі права як за навчаються вперше на даному ступені вищої професійної освіти.
Громадяни вправі скористатися передбаченою вищеназваним підпунктом відстрочкою від призову на військову службу не більше двох разів (для отримання освіти даного і більш високого рівня).
80. Зазначена правова норма породжує ряд неоднозначно розуміються ситуацій, пов'язаних з реалізацією права на відстрочку від призову на військову службу громадян, які отримали диплом бакалавра і продовжують навчання у вузі за програмою підготовки магістрів.
Наведена ситуація пов'язана з тим, що військкомати починають організацію низки заходів, пов'язані з призовом на військову службу, стосовно цієї категорії осіб, грунтуючись на тому, що дані особи вже отримали вищу освіту (диплом бакалавра) і навчання в магістратурі - це спроба отримати відстрочку від призову на військову службу втретє, що суперечить коментованій нормі (відстрочка для навчання може бути надана не більше двох разів) і це право вже реалізовано (при отриманні середньої та вищої освіти). У ряді випадку навчання в магістратурі розцінюється як отримання другої вищої освіти, що також не є підставою для надання відстрочки від призову на військову службу.
При розгляді коментованої норми перш за все необхідно визначити такі поняття: "основна освітня програма"; "нормативний термін її освоєння"; "дане утворення"; "освіта вищого рівня".
Відповідно до п. 1 ст. 7 Закону Російської Федерації "Про освіту" Російська Федерація в особі федеральних органів державної влади у межах їх компетенції встановлює федеральні компоненти державних освітніх стандартів, що визначають обов'язковий мінімум змісту основних освітніх програм, максимальний обсяг навчального навантаження учнів, вимоги до рівня підготовки випускників.
Згідно п. 5 ст. 9 Закону Російської Федерації "Про освіту" до професійних освітніми програмами належать програми: початкової професійної, середньої професійної, вищої професійної та післявузівської професійної освіти. Перші три рівня професійної освіти (початкова, середня і вища) вказані в коментованій нормі права.
  У даній спірній ситуації йдеться про конкретну освітній програмі - програмі вищої професійної освіти.
  Відповідно до ст. 6 Федерального закону "Про вищу і післявузівську професійну освіту" від 22 серпня 1996 р. N 125-ФЗ в Російській Федерації встановлюються такі ступені вищої професійної освіти:
  - Вища професійна освіта, подтверждаемое присвоєнням особі, що успішно пройшов підсумкову атестацію, кваліфікації (ступеня) "бакалавр";
  - Вища професійна освіта, подтверждаемое присвоєнням особі, що успішно пройшов підсумкову атестацію, кваліфікації "дипломований спеціаліст";
  - Вища професійна освіта, подтверждаемое присвоєнням особі, що успішно пройшов підсумкову атестацію, кваліфікації (ступеня) "магістр".
  Терміни освоєння основних освітніх програм вищої професійної освіти складають:
  - Для отримання кваліфікації (ступеня) "бакалавр" не менше ніж чотири роки;
  - Для отримання кваліфікації "дипломований спеціаліст" не менше ніж п'ять років, за винятком випадків, передбачених відповідними державними освітніми стандартами;
  - Для отримання кваліфікації (ступеня) "магістр" не менше ніж шість років.
  Отримання вперше освіти за освітніми програмами вищої професійної освіти різних ступенів не розглядається як отримання другої вищої професійної освіти (п. 6 ст. 6 зазначеного Закону).
  Отже, стосовно коментованій нормі основної освітньої програмою є програма, за якою здійснюється підготовка та бакалавра, і магістра, та спеціаліста. Нормативний термін освоєння основної освітньої програми вищої професійної освіти може становити не менше 4 років (бакалавр) або не менше 6 років (магістр або спеціаліст).
  Даними нормативними термінами керуються всі вищі навчальні заклади. Згідно ч. 1 п. 33 Типового положення про освітній установі вищої професійної освіти (вищому навчальному закладі) Російської Федерації, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 5 квітня 2001 р. N 264, термін освоєння освітньої програми вищої та післявузівської професійної освіти за очною формою навчання встановлюється відповідно до державного освітнього стандарту. При цьому, рішенням вченої ради вищого навчального закладу може скорочуватися термін навчання у вищому навчальному закладі осіб, які мають середню професійну освіту відповідного профілю або вищу професійну освіту різних ступенів, а також осіб, здатних освоїти в повному обсязі основну освітню програму вищої професійної освіти за більш короткий термін (ч. 3 п. 33 Типового положення).
  При розгляді питання про наявність або відсутність у громадянина підстави для відстрочки від призову на військову службу, слід перш за все виходити з інформації навчального закладу про те, за якою програмою підготовки громадянин проходить навчання і коли конкретно він почав освоювати цю програму. Якщо громадянин освоює основну освітню програму, що забезпечує підготовку фахівців з кваліфікацією "бакалавр", то чотирирічний період відстрочки від призову на військову службу йому гарантований. Після закінчення цього періоду і виникає необхідність уточнення статусу громадянина, який може бути різним:
  - Після закінчення чотирирічного періоду навчання громадянин успішно освоїв тільки частину основної освітньої програми, розрахованої на три роки, так як "втратив" один рік, використавши академічну відпустку (повторно поступово до вузу, одноразово перевівшись з іншого вузу);
  - Громадянин успішно закінчив основну освітню програму, отримав диплом про вищу освіту (бакалавр) і не має бажання продовжувати навчання;
  - Громадянин успішно закінчив основну освітню програму, отримав диплом про вищу освіту (бакалавр) і вступив до магістратури.
  На думку В.К. Бєлова, "з перерахованих обставин - тільки ті, які зазначені в останньому варіанті (за умови документального підтвердження), дозволять громадянину отримати відстрочку від призову" (Бєлов В.К. Юридичний довідник призовника. М., 2005. С. 121).
  Ситуація, описана в першому варіанті, коли після закінчення чотирирічного періоду основної освітньої програми громадянин фактично освоїв тільки трирічний курс, якраз підпадає під умови, визначені коментованій нормою, коли відстрочка від призову на військову службу надається на час навчання, але не понад нормативних термінів освоєння основних освітніх програм.
  Якщо громадянин, який отримав диплом бакалавра, на момент прийняття рішення про його призов на військову службу з якихось причин не вступив до магістратури, то він не може претендувати на отримання відстрочки від призову тільки на підставі наявності планів на продовження навчання за магістерською підготовці.
  81. Факт навчання у філії освітнього закладу, не вказаного в доповненнях до ліцензії та свідоцтві про державну акредитацію головного освітнього закладу, не дає права на отримання відстрочки по підставі, зазначеному в коментованій нормі.
  82. При перекладі громадянина в інше освітній заклад "з втратою року" можливо позитивне рішення призовної комісії відносно нього про призов на військову службу, так як в даному випадку не дотримується умова про неперевищення нормативних термінів освоєння основних освітніх програм, передбачене коментованій нормою.
  83. "Дистанційна форма" здобуття вищої освіти чинним законодавством не передбачена, отже, права на відстрочку на підставі, передбаченій коментованій нормою в даному випадку не виникає.
  84. Відповідно до абз. 3 подп. "А" п. 3 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, для підтвердження права громадянина, що входить в другу категорію з числа розглянутих у п. 64 коментаря до ст. 24, на відстрочку на підставі, передбаченій коментованій нормою, призовної комісії надається довідку за формою N 26. Довідка повинна бути підписана керівником або заступником керівника освітньої установи, а для громадянина, який уклав контракт і проходить навчання на військовій кафедрі, - і начальником або заступником начальника військової кафедри. Довідка завіряється печаткою освітньої установи.
  З 1 січня 2008 коментована норма діятиме в такій редакції:
  "Навчаються за очною формою навчання в:
  мають державну акредитацію освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, - на час навчання, але до досягнення зазначеними громадянами віку 20 років;
  мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти, якщо вони до надходження в зазначені освітні установи не отримали середню (повну) загальну освіту, - на час навчання, але не понад нормативних термінів освоєння основних освітніх програм і до досягнення зазначеними громадянами віку 20 років;
  мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) освітніх установах середнього професійної освіти, якщо вони до надходження в зазначені освітні установи отримали середню (повну) загальну освіту і досягають призовного віку в останній рік навчання, - на час навчання, але не понад нормативних термінів освоєння основних освітніх програм;
  мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) освітніх установах вищої професійної освіти, - на час навчання, але не понад нормативних термінів освоєння основних освітніх програм.
  Передбачена цим підпунктом відстрочка від призову на військову службу надається громадянинові тільки один раз, за винятком випадку, коли відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину для навчання в освітній установі, зазначеному в абзаці другому цього підпункту. У цьому випадку громадянин може повторно скористатися правом на передбачену цим підпунктом відстрочку від призову на військову службу для навчання в освітній установі, зазначеному в абзаці п'ятому цього підпункту.
  Право на передбачену цим підпунктом відстрочку від призову на військову службу зберігається за громадянином:
  які продовжують безперервне навчання за освітньою програмою наступному ступені вищої професійної освіти в тому ж освітньому закладі;
  одержали в період навчання академічну відпустку або перейшли в тому ж освітньому закладі з одного освітньої програми на іншу або переведеним в освітній заклад того ж рівня. Право на відстрочку від призову на військову службу зберігається за громадянином з підстав, передбачених цим абзацом, тільки за умови, якщо загальний термін, на який громадянину була надана відстрочка від призову на військову службу для навчання в даному навчальному закладі або в освітньому закладі, з якого здійснено переклад, не збільшується або збільшується не більше ніж на один рік;
  відновленим в тому ж освітньому закладі (за винятком громадян, які відновилися в освітніх установах після відрахування за порушення їх статутів, правил внутрішнього розпорядку або з інших неповажних причин), якщо строк, на який громадянину була надана відстрочка від призову на військову службу для навчання в даному освітньому закладі, не збільшується ".
  Таким чином, основоположним критерієм надання відстрочки на підставі, передбаченій коментованим пунктом, є наявність у освітнього закладу державної акредитації за відповідними напрямами підготовки, при цьому відомча приналежність такої установи не є юридично значущою обставиною. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до подп." А "п. 2"
 1. Коментар до подп. "А" п. 1
    2. З метою визначення категорії придатності громадян Російської Федерації за станом здоров'я до військової служби відповідно до п. 1 Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р. N 123, проводиться військово-лікарська експертиза. Відповідно до п. 11 вказаного Положення Міністерство оборони Російської Федерації та
 2. Коментар до подп. "Б" п. 1
    8. Відповідно до п. 1 ст. 2 коментованого Федерального закону військова служба - особливий вид федеральної державної служби, що виконується громадянами у Збройних Силах Російської Федерації, а також у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, у Військах цивільної оборони, інженерно-технічних і дорожньо-будівельних військових формуваннях при органах
 3. Коментар до подп. "В" п. 1
    13. Відповідно до п. 1 ст. 1 Федерального закону "Про альтернативну цивільну службу" від 25 липня 2002 р. N 113-ФЗ альтернативна громадянська служба - особливий вид трудової діяльності в інтересах суспільства і держави, здійснюваної громадянами замість військової служби за призовом. 14. Статус громадян, що проходять альтернативну цивільну службу, встановлюється цим Законом в
 4. Коментар до подп. "Г" п. 1
    18. В окремих міжнародних угодах Російської Федерації міститься вказівка на необхідність документального підтвердження звільнення від призову на військову службу громадян, які пройшли військову службу в іншій державі. Зокрема, відповідно до ст. 6 Угоди між Російською Федерацією і Туркменістаном про врегулювання питань подвійного громадянства (Ашгабат, 23 грудня 1993 р.)
 5. Коментар до подп. "А" п. 2
    22. Наявність права у громадян, які мають передбачену державною системою атестації вчений ступінь, на звільнення від призову на військову службу обумовлено необхідністю створення сприятливих умов для розвитку науки в Росії. 23. Вчений ступінь доктора наук вперше стала присуджуватися Болонським університетом в 1130 р. Паризький університет став її присуджувати в 1231 р. У Росії захист
 6. Коментар до подп. "Б" п. 2
    40. Право на звільнення від призову надається громадянам, які є синами (рідними братами) військовослужбовців, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, та громадян, які проходили військові збори, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в період проходження військових зборів. 41. Відповідно до підп. "Г" п. 1 додатка N 3 до
 7. Коментар до подп. "А" п. 3
    59. Відповідно до коментованої нормою не підлягають призову на військову службу громадяни, які відбувають покарання у вигляді обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі, арешту або позбавлення волі. 60. Відповідно до ст. 49 КК РФ обов'язкові роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт. Вид
 8. Коментар до подп. "Б" п. 3
    70. Відповідно до коментованої нормою не підлягають призову на військову службу громадяни, які мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину. Відповідно до ст. 86 КК України особа, засуджена за скоєння злочину, вважається судимою з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили до моменту погашення або зняття судимості. Судимість - це специфічне
 9. Коментар до подп. "В" п. 3
    75. Відповідно до коментованої нормою не підлягають призову на військову службу громадяни, щодо яких ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа щодо яких передано до суду. 76. Відповідно до п. 1 ст. 150 КПК РФ попереднє розслідування проводиться у формі попереднього слідства або у формі дізнання. Відповідно до підп. "8" ст. 5 КПК
 10. Коментар до подп. "А" п. 1
    4. Відстрочка від призову на військову службу надається громадянам, визнаним у встановленому коментованим Законом порядку тимчасово не придатними до військової служби за станом здоров'я, на строк до одного року. Відповідно до п. 17 Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р. N 123, категорія
© 2014-2022  yport.inf.ua