Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 7. Концепція правового становища особистості в Хартії основних прав Європейського союзу


У праві Європейського союзу, і насамперед у сфері прав людини і громадянина, закладаються сьогодні новітні тенденції права майбутнього, відпрацьовуються форми і методи його функціонування. У цьому сенсі показова Хартія основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000 р. Цей документ ніби підводить підсумок всьому передував розвитку ідей прав людини в конституційному та міжнародному праві не тільки в Європі, але і у всьому світі.
Що знаходиться одночасно у сфері дії конституційного та міжнародного права Хартія являють собою перший фундаментальний наднаціональний акт у сфері гуманітарного права. Цей документ вперше ставить своєю метою захист особистості не від держави (або не тільки від держави) та її органів, але від наддержавної організації та її органів. За Хартією, досить імовірно, може послідувати ціла серія аналогічних джерел права. У цьому сенсі Хартія може зіграти роль прецеденту, що володіє великою силою.
Головна ідея преамбули і всієї Хартії проголошена в абз. 2: Європейський союз "поміщає людську особистість в центр своєї діяльності за допомогою введення громадянства Союзу і створення простору свободи, безпеки та правосуддя".
Преамбула як би випереджає логіку закріплення в тексті Хартії прав і свобод людини, що складають правовий статус особистості навколо семи основоположних принципів-цінностей, що представляють собою єдиний комплекс: принцип поваги людської гідності, принцип забезпечення прав і свобод людини і громадянина, принцип рівності, принцип солідарності, принцип демократії та принцип правової держави. Особливо підкреслюється, що ці принципи грунтуються на духовному, моральному та історичній спадщині народів Європи (абз. 2).
Об'єднання прав-цінностей, прав-принципів, яке ми бачимо в преамбулі, без поділу їх у відповідності з традиційними класифікаціями на групи, в нерозривному зв'язку з відповідальністю і обов'язками (абз. 6) підкреслює зростаючу універсальність і єдність правового статусу людини і громадянина Європейського союзу і одночасно відображає принцип неподільності основних прав, свобод, відповідальності і обов'язків, як вони зафіксовані в Хартії.
Права і свободи в Хартії викладаються за зовсім новою схемою. На відміну від традиційного для західної доктрини поділу прав і свобод на першорядні, до яких належали насамперед цивільні і політичні права, і другорядні, до яких зазвичай зараховували групу соціально-економічних прав, преамбула і Хартія розглядають правовий статус людини і громадянина Європейського союзу в єдності і рівність складових його прав і свобод.
Нові концептуальні підходи, використані при створенні Хартії, призвели до того, що в ній чітко відбилися новітні тенденції розвитку сучасного права, а також проявилися і тенденції, яким ще належить формуватися в третьому тисячолітті.
З букви і духу преамбули та Хартії можна вивести принципово нову тенденцію розвитку гуманітарного права в третьому тисячолітті. Вона полягає у пошуку правових засобів обмеження негативних наслідків інтеграції, інтернаціоналізації та глобалізації. Початком цього процесу може стати розпочата Хартією спроба більш гармонійного поєднання прав і свобод з обов'язками і відповідальністю один перед одним, людським суспільством і майбутніми поколіннями. Хартія основних прав Європейського союзу відобразила також тенденцію все більшого зближення і взаємопроникнення гуманітарних положень конституційного права та міжнародного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Концепція правового становища особистості в Хартії основних прав Європейського союзу "
 1. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  Дослідження методології уніфікації права міжнародних комерційних контрактів неможливе без виявлення особливостей історичного розвитку руху до уніфікації. Історичне дослідження будь-якого явища дозволяє виявити логіку і динаміку його розвитку; осмислення минулого не тільки збагачує сьогодення, а й дає можливість прогнозувати еволюцію майбутнього. Рух часу накладає
 2. § 2. Характерні риси та особливості правової системи Євросоюзу. Особливості її легітимації і констітуціоналізаціі
  1. Глибоке і всебічне вивчення правової системи Європейського союзу самою логікою пізнання з необхідністю передбачає початкове виявлення і розгляд її загальних рис і особливостей, що формують про неї цілісне уявлення і виділяють її серед інших правових систем. Незважаючи на те що розгляду даної матерії, так само як і проблемам поняття і юридичної природи шуканої системи,
 3. Контрольні запитання до розділу 3
  1. Поняття "правове становище особи". 2. Громадянство; відміну громадянства від підданства. 3. Співвідношення особистості і громадянина. 4. Правосуб'єктність громадянина. Способи визначення обсягу правосуб'єктності. 5. Основні соціально-економічні права і свободи. 6. Основні політичні права і свободи. 7. Особисті права і свободи. 8. Види гарантій здійснення демократичних прав і
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. 4. Європейський правовий простір
  Непростим був шлях до концепції європейського правового простору: важким здавалося не тільки і не стільки саме це поняття, скільки стоять за ним складні проблеми взаємовідносин різних держав, ліквідації наслідків «холодної війни», деідеологізації міждержавних відносин. Було б перебільшенням повністю приписувати новому правовому мисленню зародження концепції європейського
 7. Тема 2.5. Місцеве самоврядування в Російській Федерації
  Характеристика природи місцевого самоврядування зумовлена основними особливостями самоврядування взагалі. Остання являє собою таку форму соціального регулювання, при якій суб'єкт управляє своїми власними справами, діє на основі принципів самоорганізації, самофінансування, самоконтролю. Місцеве самоврядування - одна з форм самоврядування як соціального явища. Воно
 8. § 1. Застереження про публічний порядок
  Якщо колізійна норма відсилає до правопорядку іншої держави, то закономірним чином постає питання про абсолютність або відносності її дії, тобто про те, чи існують які-небудь обмеження в цьому плані. У національному праві практично всіх держав без винятку використовується такий «природний» обмежувач застосування іноземного правопорядку, а отже, дії
 9. Примітки
  1.Спеціальние застереження вимагає вживання поняття «метод правового регулювання »стосовно до коллизионному і матеріально-правового регулювання у міжнародному приватному праві. Справа в тому, що в доктрині була висловлена має під собою досить серйозні підстави позиція, відповідно до якої основним методом регулювання відносин у сфері
 10. 85. У чому полягають особливості Хартії Європейського Союзу про основні права?
  Головна особливість Хартії - новий, унікальний підхід до систематизації основних прав і свобод особистості. На відміну від класичного підходу, прийнятого в тому числі в Конституції Росії, основні права особистості систематизовані в Хартії не за сферами їх реалізації (особиста, політична, соціально-економічна), а за цінностями, які вони захищають. Найважливіші серед них зазначені в преамбулі документа:
© 2014-2022  yport.inf.ua