Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання, 2002 - перейти до змісту підручника

5. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання


Пленум Верховного Суду РФ у п. 12 постанови від 14 лютого 2000 р. звернув увагу судів на необхідність ретельніше вивчати можливості застосування до неповнолітніх різних видів звільнення від кримінальної відповідальності: ст. 75 КК - у зв'язку з дійовим каяттям, ст. 76 - у зв'язку з примиренням з потерпілим; ст. 77 - у зв'язку із зміною обстановки. Крім того, Пленум вказав судам на неприпустимість випадків застосування кримінального покарання до неповнолітніх, вперше вчинили злочини, що не представляють великої суспільної небезпеки, якщо їх виправлення і перевиховання може бути досягнуто шляхом застосування примусових заходів виховного впливу, передбачених ст. 90 КК (п. 13) * (339).
Новий КК передбачає звільнення неповнолітніх як від кримінальної відповідальності, так і від покарання із застосуванням примусових заходів виховного впливу (надалі - примусових заходів). Згідно ст. 90 КК передумовами звільнення від кримінальної відповідальності є:
1) недосягнення особою 18-річного віку;
2) вчинення вперше злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) можливість виправлення особи шляхом застосування примусових заходів виховного впливу.
Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів можливе як в ході попереднього розслідування, так і в результаті судового розгляду справи. З передумов звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності видно, що новий КК надав органам попереднього розслідування і суду більш широкі права, ніж були раніше: неповнолітній може бути звільнений не тільки за злочин невеликої, але й середньої тяжкості.
Примусові заходи виховного впливу. За своїм змістом ці заходи є виховними. Переслідуючи мету виправлення неповнолітнього, суд при застосуванні примусових заходів впливає на підлітка насамперед шляхом переконання, доведення до його свідомості розуміння неприпустимість вчинення злочинів. Разом з тим застосовуються судом заходи носять примусовий характер. Це виражається в тому, що примусові заходи призначаються незалежно від бажання чи згоди неповнолітнього або його законного представника. Виконання цих заходів забезпечується силою державної влади. Таким чином, примусові заходи виховного впливу є виховними за своїм змістом і примусовими за характером виконання.
Примусові заходи різноманітні за своїм змістом. Кожна міра має специфікою виховного впливу на неповнолітнього правопорушника. Стаття 90 КК передбачає такі примусові заходи виховного впливу:
1. Попередження (ч. 1 ст. 91 КК). Цей захід полягає в роз'ясненні неповнолітньому шкоди, заподіяної його діянням, і наслідків повторного вчинення злочину. Попередження розраховане на разове дію і має на меті допомогти неповнолітньому правопорушнику усвідомити неправильність своєї поведінки і необхідність у подальшому добровільно і свідомо дотримувати встановлений порядок і правила співжиття.
2. Передача неповнолітнього під нагляд батьків або осіб, які їх замінюють, або спеціалізованого державного органу (ч. 2 ст. 91 КК). Цей захід полягає у покладанні на батьків або осіб, які їх замінюють, або на спеціалізований державний орган обов'язку по виховному впливу на неповнолітнього і контролю за його поведінкою. Передача під нагляд передбачає вказівку органу, що застосував дану міру, особам або відповідному державному органу про необхідність ретельного і систематичного контролю за поведінкою підлітка, усунення умов, що сприяють антигромадської поведінки і т.д. Цей захід доцільна, якщо батьки або особи, які їх замінюють, здатні надати на неповнолітнього позитивний вплив. Незважаючи на те, що закон не вимагає згоди батьків або осіб, які їх замінюють, на передачу їм неповнолітнього під нагляд, така згода судом все ж має бути отримано * (340).
3. Покладення обов'язку загладити заподіяну шкоду (ч. 3 ст. 91 КК). Цей захід спонукає підлітка до діяльного загладжування заподіяної шкоди. Вона полягає у покладанні на неповнолітнього обов'язки компенсації заподіяної шкоди (грошова компенсація, передача предмета, аналогічного втраченому, усунення шкоди своєю працею). Застосування цього заходу можливо тільки відносно підлітків, які досягли 15-річного віку. У разі обрання примусового заходу, що полягає в загладжуванні заподіяної шкоди своєю працею, необхідна наявність у підлітка відповідних трудових навичок. При призначенні як примусового заходу обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду неповнолітній повинен мати самостійний заробіток або одержувати стипендію.
КК РФ, на відміну від ч. 4 ст. 63 КК РРФСР, не обмежує розмір шкоди, загладжування якого можна покласти на неповнолітнього. У літературі висловлено обгрунтовану думку про те, що в цих випадках доцільно виходити з половини мінімального розміру оплати праці, на яку орієнтуються комісії у справах неповнолітніх, керуючись Законом РРФСР від 25 лютого 1993 р. "Про внесення змін до Положення про комісії у справах неповнолітніх" * (341).
4. Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього. КК найбільш докладно характеризує цю нову примусову міру. Згідно ч. 4 ст. 91 КК вказана міра може передбачати заборона відвідування певних місць, використання певних форм дозвілля, у тому числі пов'язаних з управлінням механічним транспортним засобом, обмеження перебування поза домом після певного часу доби, виїзду в інші місцевості без дозволу спеціалізованого державного органу. На неповнолітнього може бути також покладено обов'язок повернутися в освітню установу або працевлаштуватися за допомогою спеціалізованого державного органу. Цей перелік не є вичерпним, і орган, що застосував примусовий захід, може покласти на неповнолітнього і інші обов'язки.
У деяких випадках доцільно призначення неповнолітньому не однієї, а кількох різних за змістом примусових заходів (ч. 3 ст. 90 КК). Наприклад, припустимо одночасне призначення таких заходів, як попередження, покладання обов'язку загладити заподіяну шкоду і заборона відвідування певних місць.
Тривалість застосування таких примусових заходів, як передача під нагляд батьків або осіб, які їх замінюють, або спеціалізованого державного органу, обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього, визначається органом, що призначає ці заходи.
У випадку, якщо неповнолітній систематично не виконує примусову міру виховного впливу, цей захід за поданням спеціалізованого державного органу може бути скасована і матеріали направлені для залучення неповнолітнього до кримінальної відповідальності (ч. 4 ст. 90 КК) . Під систематичним невиконанням розуміється невиконання неповнолітнім примусових заходів більше двох разів.
Поряд із звільненням неповнолітніх від кримінальної відповідальності КК РФ передбачає можливість звільнення неповнолітніх від покарання. Таке право при вчиненні підлітком злочину невеликої або середньої тяжкості надано суду. При цьому суд застосовує до неповнолітнього ті ж примусові заходи, що і при звільненні неповнолітнього від кримінальної відповідальності (п. 1 ст. 92 КК). Крім того, суду надано право при засудженні за злочин середньої тяжкості звільнити неповнолітнього від покарання, якщо суд дійде висновку, що цілі покарання можуть бути досягнуті тільки шляхом приміщення підлітка в спеціальної виховної або лікувально-виховної установи для неповнолітніх (ч. 2 ст. 92). На відміну від колишнього КК суд встановлює термін перебування підлітка в зазначеному закладі, проте цей термін не може перевищувати максимального терміну покарання, передбаченого КК РФ за злочин, вчинений неповнолітнім.
Якщо за висновком спеціалізованого державного органу, забезпечує виправлення, буде визнано, що неповнолітній для свого виправлення не потребує подальшого перебування в спеціальній установі, застосування цієї заходи може бути припинено. Разом з тим у випадку необхідності завершити неповнолітнім загальноосвітню чи професійну підготовку можливе продовження перебування неповнолітнього в спеціальній установі після закінчення терміну, встановленого судом.
Приміщення підлітка до спеціальної виховної або лікувально-виховної установи для неповнолітніх, пов'язане з вилученням неповнолітнього з сім'ї і приміщенням в умови спеціального режиму, є найбільш суворою мірою при звільненні неповнолітнього від покарання. Разом з тим приміщення в ці установи не є покаранням, так як:
1) застосовується в порядку заміни покарання;
2) не міститься в системі видів покарання;
3) терміни перебування в цих установах не визначаються судом * (342);
4) не тягне судимості.
Спеціальними лікувально-виховними установами є спеціальні (допоміжні) школи-інтернати та лікувальні установи для розумово відсталих дітей, або для дітей, які перенесли важкі захворювання, які відбилися на їх розвитку, або для дітей, які страждають загальними фізичними або психічними вадами. Ці своєрідні, властиві лише даній примусової мірою умови повинні бути або очевидні, або встановлені медичним висновком. При цьому обов'язковими залишаються й інші причини застосування ст. 90 КК РФ, у тому числі і визнання підлітка винним у скоєнні злочину.
Виховними установами для підлітків є дитячі будинки та школи-інтернати. Примусове приміщення в ці установи підлітка, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, застосовується, якщо сімейні умови не забезпечують його правильного розвитку і виховання і разом з тим можливе перебування неповнолітнього в звичайному дитячому колективі.
Самою суворої примусової мірою є приміщення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи. Таким закладом є спеціальне професійно-технічне училище, в яке поміщаються неповнолітні правопорушники, які потребують особливих умов виховання і строгому педагогічному режимі. Освітня, виховна та господарсько-економічна діяльність СПТУ регулюється "Типовим положенням про спеціальне навчально-виховному закладі для дітей і підлітків з девіантною поведінкою" * (343). Виховна робота в СПТУ поєднує загальне політехнічна навчання з продуктивною працею. Неповнолітні правопорушники в цих виховних установах повинні не тільки підвищувати свій загальноосвітній і культурний рівень за програмою звичайних шкіл, а й придбавати або підвищувати свою професійну кваліфікацію в обсязі училищ системи професійно-технічного навчання. Проведення виховної роботи в цих училищах передбачає також здійснення цілого комплексу трудового, морального, естетичного і фізичного виховання неповнолітніх з урахуванням специфічних особливостей окремих категорій правопорушників.
У разі, якщо внаслідок систематичного невиконання неповнолітнім примусового заходу призначена відповідно до ч. 2 ст. 92 КК міра скасовується і призначається покарання у вигляді позбавлення волі, термін перебування підлітка в спеціальній виховній чи лікувально-виховній установі не зараховується в строк відбування покарання.
У 1999 р. відносно 22% підлітків судами були застосовані примусові заходи виховного впливу * (344). Разом з тим в 1995 р. в країні було лише 15 спеціальних професійно-технічних училищ і 32 спеціальні школи, в які поміщалися підлітки у віці до 14 років, які потребують особливих умов виховання. За оцінкою фахівців, тільки 9% підлітків, які потребують особливих умов виховання, можуть бути направлені до спеціальних навчально-виховні заклади. Недоступність для даної категорії неповнолітніх таких установ сприяє підвищенню їх кримінальної активності. Тільки в 1995 і 1996 рр.. за період очікування путівок для направлення в спеціальні навчально-виховні установи підлітками було скоєно 2085 злочинів * (345).
Звільнення неповнолітнього від покарання із застосуванням примусових заходів виховного впливу має здійснюватися таким чином, щоб у підлітка не виникло почуття безкарності за скоєний злочин.
Органи правосуддя в обгрунтування рішення про застосування зазначених інститутів посилаються на такі обставини, як вчинення підлітком злочину вперше, визнання себе винним і щире розкаяння, позитивна характеристика, ненормальні умови в сім'ї, несприятливе оточення, другорядна роль підлітка у злочині і ін
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання"
 1. 2. Загальні положення
    Прийнятий 24 травня 1996 КК Російської Федерації знаменує собою новий етап у кримінальній політиці щодо неповнолітніх. При розробці нового КК були враховані досвід застосування колишнього законодавства в цій області, досягнення радянської науки кримінального права, кримінального законодавства інших країн. У новому КК отримали подальший розвиток принципи винної відповідальності,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Глава 20 Покладання 1649 р. як звід феодального права
    У 1648 р. спалахнуло масове повстання в Москві. У цій складній ситуації був скликаний Земський собор, який продовжував свої засідання досить довго. У 1649 р. на ньому було прийнято знамените Соборне Укладення. Складанням проекту займалася спеціальна комісія, його цілком і по частинах обговорювали члени Земського собору ("по палатах") посословно. Надрукований текст був розісланий до наказів і на місця.
 4. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
    В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. ---
 5. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
    Дослідження методології уніфікації права міжнародних комерційних контрактів неможливе без виявлення особливостей історичного розвитку руху до уніфікації. Історичне дослідження будь-якого явища дозволяє виявити логіку і динаміку його розвитку; осмислення минулого не тільки збагачує сьогодення, а й дає можливість прогнозувати еволюцію майбутнього. Рух часу накладає
 6. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
    Принципи правосуддя - це загальні керівні, вихідні положення, що визначають найбільш суттєві сторони даного виду державної діяльності. Найважливіші правові положення, що характеризують російський суд і правосуддя, відображені в Конституції РФ, яка закріплює властиві правовій державі демократичні засади організації і діяльності суду в інтересах громадян, суспільства і
 7. 10.3.1. Федеральна служба виконання покарання
    Органи і установи, які виконують кримінальні покарання, або, як їх ще називають, пенітенціарні органи були-передані в систему Міністерства юстиції РФ. На Міністерство юстиції РФ було покладено забезпечення виконання кримінальних покарань; зміст підозрюваних, обвинувачених, підсудних і засуджених, які перебувають під вартою; їх охорона, етапування і конвоювання, а також контроль за поведінкою
 8. Стаття 18. Рецидив злочинів Коментар до статті 18
    Рецидив злочинів є другим видом множинності злочинів у відповідності з чинним законодавством. Це більш небезпечний вид множинності порівняно із сукупністю злочинів, оскільки він утворюється в результаті вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин, тобто за рахунок вчинення нового злочину,
 9. Стаття 60. Загальні початку призначення покарання Коментар до статті 60
    Призначення кримінального покарання в Російській Федерації здійснюється тільки судом. Тільки суд може визнати людину винною у вчиненні злочину і призначити покарання за його вчинення. Ці положення закріплені в ст. 49 Конституції РФ, прямо встановила, що кожен обвинувачуваний у скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому
 10. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
    У КК РФ наводяться обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, а не відповідальність, як це було в КК РРФСР. Це справедливо, оскільки зазначені обставини не можуть впливати на встановлення ознак злочину або самого складу злочину, але можуть істотно вплинути на призначення покарання. Наприклад, надання допомоги потерпілому при вчиненні автодорожнього
© 2014-2022  yport.inf.ua