Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

Поняття процесуальних доказів, їх види.


Докази використовуються в суді для встановлення фактичних обставин справи. Суд не може дозволити жодного справи, не встановивши його обставин.
У будь-якому випадку суду для з'ясування спірних правовідносин (цивільний процес), для встановлення, чи мала місце подія, з приводу якого було порушено кримінальну справу, хто вчинив злочинні дії (бездіяльності), винності обвинуваченого, а також інших обставин, що характеризують те що подія і особистість обвинуваченого (кримінальний процес), треба спочатку встановити, які юридичні факти відбувалися в дійсності.
Суд може засновувати своє рішення тільки на фактах, які були доведені в процесі, тобто були встановлені в судовому засіданні за допомогою судових доказів.
Ніякі відомості та повідомлення про факти, отримані поза процесом, не з доказів, не можуть бути використані судом.
Процесуальний закон визначає, що саме може бути використано як докази в суді - це пояснення сторін та інших осіб, показання свідків, висновки експертів, письмові і речові докази.
Закон встановлює не тільки перелік що допускаються в суді доказів, а й визначає процесуальний порядок використання кожного з них. Визначається, наприклад, хто може бути експертом, як призначити експертизу, які права та обов'язки має експерт.
У цивільному процесі, як і в кримінальному, сама діяльність по встановленню фактичних обставин справи носить назву судового доказування; обставини, факти, які суд повинен встановити, називають предметом доказування; а засоби, за допомогою яких доведення здійснюється, називають судовими доказами.
Таким чином, судові докази - це передбачені і регламентовані законом процесуальні засоби доказування (пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, висновки експертів, письмові і речові докази).
Предметом доказування по цивільній справі є обставини, факти, що підтверджують порушення належить громадянинові права. У нашому випадку мова піде про доведенні факту та обставин надання неякісної послуги пацієнту і (або) заподіяння шкоди його життю і здоров'ю. Доведенню підлягають наступні чотири умови:
протиправність дії, яка завдала шкоди пацієнтові;
характер і розмір заподіяної шкоди;
вина заподіювача шкоди;
причинний зв'язок між протиправними діями і заподіяною шкодою.
Доказуванню в кримінальному процесі підлягають такі обставини:
події злочину (час, місце, спосіб);
винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;
характер і розмір шкоди, заподіяної злочином;
наявність причинного зв'язку між вчиненим діянням і злочинним наслідком.
Досліджувані судом докази повинні відповідати вимогам относимости і допустимості.
Належність докази полягає в тому, що суд повинен допускати і досліджувати тільки стосуються справи докази.
Відносячи ж є докази, які можуть підтвердити або спростувати існування того чи іншого шуканого факту. Суд приймає тільки ті з доказів, що надаються, які мають значення для справи.
Допустимість доказів забезпечує достовірність засобів доказування. Докази, отримані з порушенням закону, визнаються не мають юридичної сили і не можуть бути покладені в основу висновків суду, в основу обвинувачення. Доказ має бути отримано належним суб'єктом, правомочним отримувати такий доказ, доказ має бути отримано з належного джерела і з дотриманням правил проведення процесуальної дії. Головний сенс поняття "обов'язок доведення" полягає у відповіді на питання, на кому лежить обов'язок доказування факту вчинення правопорушення і винність правопорушника.
У кримінальному процесі обов'язок доведення лежить на слідчому (попереднє слідство), обвинувачі (державному, приватному), прокурорі, суді. У кримінальному процесі діє принцип презумпції невинності "кожен обвинувачуваний у скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому законом порядку і встановлено що набрало законної сили вироком суду". Обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинність. Непереборні сумніви у винуватості особи тлумачаться на користь обвинуваченого.
У цивільному процесі відповідно до принципу змагальності обов'язок доведення покладено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставі своїх вимог і заперечень.
Позивач, пред'являючи позов, вказує факти, що обгрунтовують його позовні вимоги. Він зобов'язаний довести ці факти. Якщо відповідач визнає позов, то доводити нічого не повинен, якщо ж він заявляє заперечення проти позову, тобто наводить доводи, які спираються на певні зазначені ним факти, то зобов'язаний їх довести.
Проте у ряді випадків від цього правила допускаються відступу, які встановлюються за допомогою так званих доказових презумпцій (припущень).
Доказательственная презумпція - встановлене законом припущення про те, що певний факт існує, якщо доведені деякі інші, пов'язані з ним факти.
Доказательственная презумпція міститься, наприклад, в ст. 1064 ЦК РФ, встановлює загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди: "заподіяти шкоду звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкода заподіяна не з його вини". На заподіювача шкоди покладено обов'язок доведення своєї невинності. До тих пір поки він цього не доведе, передбачатиметься, що він діяв винне.
Таким чином, встановлена презумпція вини заподіювача шкоди. В силу цієї презумпції позивач звільняється від обов'язку доводити вину відповідача, а на останнього переходить тягар доказування відсутності своєї провини.
Висновок експерта як вид докази в кримінальному та цивільному процесах.
Нерідко при розгляді цивільних і кримінальних справ виникають питання, які потребують спеціальних знань в галузі науки, зокрема медичної. Для дозволу такого роду питань суд залучає до участі в процесі осіб, обізнаних у тій чи іншій галузі знання, - експертів. Ці особи на основі спеціальних знань досліджують відповідні обставини справи або докази, в результаті чого суду дають висновок. Висновок експертів і є доказом, оскільки містить відомості про цікавлять суд фактах.
Висновок експерта - висновок, зроблений залученим до участі в процесі досвідченим особою, на підставі дослідження матеріалів справи за поставленим судом питань, що вимагають застосування спеціальних знань.
Експертами називаються особи, які володіють спеціальними знаннями і залучені судом до участі в процесі для дачі висновку з питань, що вимагають таких пізнань. Експертом може бути лише громадянин, але не організація. Тільки люди можуть володіти знаннями, необхідними експерту, і нести відповідальність за дачу завідомо неправильного висновку. Не є тому експертами різні наукові та спеціальні установи (інститути), бюро експертизи тощо, яким може бути доручено проведення експертизи.
Експерт, на відміну від свідка, замінимо, оскільки володіння тим або іншим видом спеціальних знань властиво не одній особі.
Експертиза - само науково-практичне дослідження, що проводиться експертами на основі спеціальних знань. Експертиза призначається у випадках, коли для встановлення обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання.
Експерт не має права вдаватися у вирішення питань правового характеру (наприклад, чи мало місце заподіяння смерті з необережності або невинне заподіяння смерті), навіть якщо вони перед ним поставлені, а якщо він їх все-таки вирішував, то її відповіді не можуть мати будь-якого доказового значення. Експерт має право вирішувати лише питання спеціального характеру, наприклад, стало необгрунтовано розширене оперативне втручання причиною смерті пацієнта чи ні, а питання чи мало місце вбивство або невинне заподіяння смерті на основі висновків експерта і сукупності інших зібраних у справі доказів, вирішують органи розслідування і суд.
Згідно КПК РФ (ст. 57) експерт - особа, що володіє спеціальними знаннями і призначена у порядку, встановленому КПК України, для виробництва судової експертизи та надання висновку. Виклик експерта, призначення та виробництво судової експертизи здійснюються у порядку, встановленому статтями 195 - 207, 269, 282 і 283 КПК РФ.
Відповідно до цієї ж статті експерт вправі:
1) знайомитися з матеріалами кримінальної справи, що відносяться до предмета судової експертизи;
2) клопотати про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, або притягнення до виробництва судової експертизи інших експертів;
3) брати участь з дозволу дізнавача, слідчого і суду в процесуальних діях і задавати питання, що відносяться до предмета судової експертизи;
4) давати висновок в межах своєї компетенції, в тому числі з питань, хоча і не поставленим в постанові про призначення судової експертизи, але мають відношення до предмета експертного дослідження;
5) подавати скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду, що обмежують його права;
6) відмовитися від дачі висновку з питань, що виходять за межі спеціальних знань, а також у випадках, якщо подані йому матеріали недостатні для дачі висновку. Відмова від дачі висновку повинен бути заявлений експертом в письмовому вигляді з викладенням мотивів відмови.
Експерт не має права:
1) без відома слідчого і суду вести переговори з учасниками кримінального судочинства з питань, пов'язаних з виробництвом судової експертизи;
2) самостійно збирати матеріали для експертного дослідження;
3) проводити без дозволу дізнавача, слідчого, суду дослідження, що можуть спричинити повне або часткове знищення об'єктів або зміна їх зовнішнього вигляду або основних властивостей;
4) давати завідомо неправдивий висновок;
5) розголошувати дані попереднього розслідування, що стали відомими йому у зв'язку з участю в кримінальній справі в якості експерта, якщо він був про це заздалегідь попереджений в порядку, встановленому статтею 161 КПК України;
6) ухилятися від явки за викликами дізнавача, слідчого або в суд.
Призначення експертизи оформляється постановою слідчого (кримінальний процес) або ухвалою суду (кримінальний, цивільний процес).
У постанові (ухвалі) повинні бути зазначені підстави призначення експертизи, кому вона доручається і матеріали (об'єкти), що надаються в розпорядження експерта. У постанові (ухвалі) повинні бути чітко сформульовані питання, які потребують висновку експерта. Найчастіше експертиза проводиться у спеціальних експертних установах (системи Мін'юсту, МВС, Міністерства охорони здоров'я), але вона може бути доручена і будь-якому іншому обізнаній особі, яка не є працівником такої установи.
Стаття 195 КПК РФ регламентує порядок призначення судової експертизи:
1) визнавши необхідним призначення судової експертизи, слідчий виносить про це постанову, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 29 КПК РФ, порушує перед судом клопотання, в якому зазначаються:
підстави призначення судової експертизи;
прізвище, ім'я та по батькові експерта або найменування експертної установи, в якому повинна бути проведена судова експертиза;
питання, поставлені перед експертом;
матеріали, надані в розпорядження експерта;
2) судова експертиза проводиться державними судовими експертами та іншими експертами з числа осіб, що володіють спеціальними знаннями;
3) слідчий знайомить з постановою про призначення судової експертизи підозрюваного, обвинуваченого, його захисника і роз'яснює їм права, передбачені статтею 198 КПК РФ. Про це складається протокол, що підписується слідчим і особами, які ознайомлені з постановою;
4) судова експертиза відносно потерпілого, за винятком випадків, передбачених пунктами 2, 4 і 5 статті 196 КПК РФ, а також щодо свідка проводиться за їх згодою або згоди їх законних представників, які даються зазначеними особами у письмовому вигляді.
Питання про призначення експертизи вирішується слідчим або судом у кожному окремому випадку, виходячи з конкретної ситуації у справі. Разом з тим закон передбачає ряд випадків, коли виробництво експертизи не залежить від розсуду слідчого і суду, а є обов'язковим (ст. 196 КПК РФ).
Призначення і виробництво судової експертизи обов'язково, якщо необхідно встановити:
причину смерті;
характер і ступінь шкоди, заподіяної здоров'ю;
  психічний або фізичний стан підозрюваного, обвинуваченого, коли виникає сумнів у його осудності або здатності самостійно захищати свої права та законні інтереси у кримінальному судочинстві;
  психічний або фізичний стан потерпілого, коли виникає сумнів у його здатності правильно сприймати обставини, що мають значення для кримінальної справи, і давати показання;
  вік підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, коли це має значення для кримінальної справи, а документи, що підтверджують його вік, відсутні або викликають сумнів.
  Форма експертного висновку.
  Експерт дає свій висновок у письмовій формі. Експерт дає висновок від свого імені, за своїм внутрішнім переконанням і несе за нього особисту відповідальність. Висновок дається експертом на основі проведеного ним дослідження.
  Висновок експерта складається з трьох частин - вступної, дослідницької і висновків.
  У вступній частині вказуються найменування експертизи, наводяться відомості про експерта (експертів), перераховуються надійшли на експертизу матеріали.
  У дослідницькій частині описується процес експертного дослідження, а також дається потрібне тлумачення встановлених фактів.
  Висновки представляють собою відповіді на поставлені перед експертом питання. Експерт має право з власної ініціативи зробити в ув'язненні висновок з питань, які перед ним не ставилися, якщо вони мають, на його думку, значення для справи.
  Розрізняють такі види висновків експертів:
  категоричне (позитивне чи негативне);
  ймовірне;
  висновок про неможливість відповісти на поставлене питання при представлених вихідних даних;
  умовне.
  Під умовною розуміється такий висновок, в якому формулюються різні категоричні висновки залежно від того, які з фактичних даних, покладених в обгрунтування висновків, будуть доведені в судовому засіданні.
  Ймовірне висновок експерта не може бути покладено в основу рішення суду. Але може бути використано в якості непрямого докази і поряд з іншими фактичними даними є позитивним чи негативним аргументом.
  Висновок експерта не має ніяких переваг перед іншими доказами і підлягає обов'язковій оцінці слідчим і судом. На яких би точних наукових даних не був заснований експертний висновок, він не може вважатися обов'язковим для слідчого і суду.
  Оцінка висновку експерта включає в себе передусім встановлення його допустимості як докази. Повинен бути дотриманий процесуальний порядок призначення і проведення експертизи, тобто повинна бути перевірена також компетентність експерта і його незацікавленість в результаті справи, правильність оформлення висновку експерта, наявність у ньому всіх необхідних реквізитів - інакше висновок втрачає доказову силу.
  Крім звичайної експертизи існують її особливі процесуальні види: комісійна, комплексна, додаткова і повторна.
  Комісійна експертиза - це експертиза, проведена кількома експертами однієї спеціальності (або вузької спеціальності). Зазвичай виробництво експертизи доручається кільком експертам у випадку її особливої складності, трудомісткості або значимості у справі. Комісійно проводяться всі судово-психіатричні експертизи і деякі види судово-медичних експертиз.
  При виробництві комісійних експертиз експерти, члени комісії до дачі висновку вправі радитися між собою. З числа членів комісії керівником експертної установи призначається відповідальний за проведення експертизи (провідний експерт). Він виконує різні організаційні функції, але ніякими перевагами при вирішенні питань по суті не користується.
  Якщо члени комісії прийдуть до спільного висновку, вони складають єдиний висновок. У разі розбіжностей експерти, не згодні з іншими думками, дають окремий висновок.
  Комплексна експертиза - це експертиза, у виробництві якої беруть участь кілька експертів різних спеціальностей або вузьких спеціалізацій (профілів).
  Додаткова експертиза призначається у випадку недостатньої ясності або повноти висновку, при виникненні нових питань відносно раніше досліджених обставин кримінальної справи. Неясність експертного висновку може виразитися в нечіткості формулювань, їх розпливчастості, невизначеності. Неповнота експертного висновку має місце, коли експерт залишив без дозволу деякі з поставлених перед ним питань, звузив їх обсяг, досліджував не всі подані йому об'єкти.
  Повторна експертиза проводиться у разі необгрунтованості висновку або виникнення сумнівів у його правильності. Обгрунтованість висновку експерта - це його аргументованість, переконливість. Необгрунтованим висновок експерта може бути визнано, якщо викликає сумніви застосована експертом методика, недостатній обсяг проведених експертом досліджень, висновки експерта не випливають з результатів досліджень або суперечать їм і т.п.
  Основна відмінність між додаткової та повторної експертизою полягає в тому, що при додатковій експертизі вирішуються питання, які раніше не були дозволені, а при повторній - заново досліджуються (перепроверяются) вже дозволені питання. Тому різний і процесуальний порядок цих видів експертиз. Додаткова експертиза доручається тому ж або іншому експерту, а повторна - іншому експерту або іншим експертам.
  Для роз'яснення або доповнення висновку може бути проведений допит експерта. Підстави його проведення - такі ж, як і при призначенні додаткової експертизи - неясність або неповнота висновку. Розмежування між ними проводяться по наступному ознакою. Якщо для роз'яснення або доповнення висновку необхідно проведення додаткових досліджень, призначається додаткова експертиза. Якщо експерт може дати необхідні роз'яснення без виробництва додаткових досліджень, проводиться його допит.
  Участь експерта в судовому процесі.
  Призначення експертизи в суді можливе на прохання осіб, що у справі, а також за ініціативою суду.
  Експерт не може брати участь у розгляді цивільної справи, якщо:
  він знаходиться або знаходився у службовій або іншій залежності від сторін або інших що у справі осіб;
  виявлена його некомпетентність.
  Експерт не може брати участь у розгляді кримінальної справи, якщо:
  він знаходиться або знаходився у службовій або іншій залежності від сторін або інших що у справі осіб;
  виявлена його некомпетентність;
  він брав участь у справі в якості спеціаліста, за винятком випадку участі лікаря - спеціаліста в галузі судової медицини, в зовнішньому огляді трупа.
  У разі неявки в судове засідання експертів суд вислуховує думку осіб, що у справі, і висновок прокурора про можливість розгляду справи у відсутності не з'явилися експертів і виносить ухвалу про продовження судового розгляду або про відкладення розгляду справи.
  Якщо викликаний експерт не з'явився в судове засідання з причин, визнаних судом неповажними, він піддається штрафу, а при неявці по вторинному викликом - примусовому приводу.
  Експертові відшкодовуються понесені ним у зв'язку з явкою до суду витрати на проїзд і наймання приміщень та виплачуються добові. Крім того, експерти отримують винагороду за роботу, виконану ними за дорученням суду, якщо вона не входить у коло їхніх службових обов'язків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Поняття процесуальних доказів, їх види."
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 3. § 3. Позовна давність
    поняттям права на позов. Право на позов є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу особи * (630). Згідно із загальноприйнятою точкою зору право на позов складається з двох правомочностей - права на пред'явлення позову і
 4. § 5. Початкові підстави набуття права власності
    поняття об'єкта, створеного для себе, є наявність у творця мети придбання права власності на об'єкт. Аналогічно, право власності юридичної особи на річ виникає у разі, коли в процесі її виготовлення беруть участь його працівники. По-третє, матеріали, з яких створюється річ, повинні належати її виробнику; в іншому випадку будуть застосовуватися правила ст. 220 ЦК про
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 6. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
    поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її показник - договірна ціна (див. ст. 424 ЦК). Еквівалентність - поняття суто економічне, її показник - суспільно необхідні витрати праці, що формують суспільну вартість товару, яка впливає на його ринкову ціну. Еквівалентність завжди передбачає возмездность, але не всяка возмездность свідчить про
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 8. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
    зрозуміло: відкриття спадщини і виникнення спадкового правовідносини покоїться на факті смерті (неминучому подію чи судовому рішенні), але не на дії особи. Сказане, однак, не поширюється на фігуру заповідача і заповідальне праводееспособность. Оскільки заповіт - прижиттєва угода, яка до того ж має вчинятися тільки особисто (як раз тому на відміну від громадянської
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 10. 9.3. Виконання судових доручень і надання інших видів правової допомоги в міжнародному приватному праві
    поняття «правова допомога». Надання правової допомоги здійснюється, як правило, на підставі норм національного законодавства країни виконання судового доручення та міжнародних договорів, що визначають випадки, види і порядок надання правової допомоги. Разом з тим на прохання суду запитуючої держави виконавець запиту може в певних випадках, застосувати і норми іноземного
© 2014-2022  yport.inf.ua