Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

3. Правова система Ізраїлю

Правова система Ізраїлю являє собою справжню лабораторію порівняльного права. Щодо її належності до тієї чи іншої правової сім'ї серед компаративістів немає єдиної думки. Так, одні вчені-юристи, називаючи Ізраїль <х> Сударства теократичною, вважають його право релігійним. Інші автори вважають, що переважним є вплив права Османської імперії. Нарешті, третій компаративісти відносять правову систему Ізраїлю до сім'ї загального права.
На наш погляд, правова система Ізраїлю являє собою типову змішану правову систему. У ній знаходять своє втілення елементи різних юридичних традицій і правових впливів, бо на нинішній території Ізраїлю протягом багатьох століть сме-
нялись різні правові системи, залишаючи при цьому значний слід у розвитку ізраїльського права.
Становлення і розвиток правової системи Ізраїлю відбувалося за загальними законами, властивим становленню та розвитку будь-якої національної правової системи, хоча у цих процесів були і свої особливості.
Давньоєврейське право в цілому, як і будь-яке релігійне право, формувалося з орієнтиром на особистісні початку. Давньоєврейське право - одне з перших правових форм взагалі. Найдавніше право єврейського народу зайняло виняткове місце у світовій правовій історії. Записані у священних книгах Біблії загальні закони і конкретні правила, що склалися в різні періоди додержавної та державної історії Ізраїлю, через канони християнства пізніше поширилися практично по всьому світу і переосмислені у всіх правових системах європейського кореня. Хоча за рівнем правового регулювання давньоєврейське право значно поступалося вавілонського і навіть єгипетському, воно відображало вимоги і реалії часу станов-лення ранньої державності »Особливе вплив на зміст права зробили релігійні приписи іудаїзму з його прихильністю ідеї богообраності ізраїльського народу і ідеалом підпорядкування соціальної поведінки вельми умовним нібито священним заповітам.
Єврейське право не припинило свого існування з падінням стародавньої єврейської державності. Воно зберігалося в розкиданих по всьому світу єврейських громадах. І звернення до стародавнього праву було тим суворіше, чим жорсткіше глави громад та раввинат прагнули зберегти вузьконаціональними традицію і власну правову культуру.
Орієнтація правозастосування на сімейні, в значній мірі общинні цінності і початку зробила в підсумку давньоєврейське право вузьконаціональним. Це забезпечило йому довге життя і застосування навіть в країнах, офіційні доктрини яких негативно ставилися до іудаїзму. Але з цими особливостями права пов'язано і його незначне поширення, крім величезного літературного впливу через Біблію і її тлумачення.
Давньоєврейське право діє на території Ізраїлю ось вже кілька тисячоліть. Воно зберігає своє значення, як і мусульманське право стосовно мусульман, і понині у питаннях правового становища особистості. Таким чином, релігійне право (іудейське і мусульманське) дуже значимо в сучасному сімейному!
Праві Ізраїлю. Так, відомий суддя Верховного суду Ізраїлю Ме-Нахема Елон посилався на давньоєврейське право до 1980 р.
Історично на становлення правової системи Ізраїлю зробили свій вплив право Османської імперії і англійське загальне право.
Турецьке право не було системою романо-германського права. Воно грунтувалося на Маджалла - перший кодифікованому акті мусульманських цивільно-правових норм в Османській імперії. У Маджалла формулювалися мусульманські норми за європейським зразком. У 1926 р. вона була замінена Цивільним кодексом, розробленим на основі швейцарського закону.
Втім, з XIX в. турецьке право перебувало під значним впливом французького права. Кримінальне, торговельне та морське право будувалися за французької моделі. Був переведений Кодекс Наполеона. Судді виходили як з французького права, так і з мусульманського.
На території Ізраїлю Маджалла діяла аж до 1980 р. У 1969 р. близько 900 її статей все ще мали юридичну силу. Разом з тим таке довге життя Маджалли не завадила англійської загальному праву поступово перетворитися на справжню філософію права Ізраїлю.
Після Першої світової війни територія теперішнього Ізраїлю стала мандатної територією Англії. Вплив Англії виразилося в розвитку традицій загального права. Відбулася суттєва «анг-ліканізація» ізраїльського права. Закони Османської імперії пішли на другий план, особливо ті, які були засновані на французькій моделі. Були змінені кримінальне право, право компаній, право, що регулює питання банкрутства, ряд цивільно-правових інститутів, кримінальний і цивільний процес. Однак зобов'язальне право продовжувало регулюватися Маджалла.
Слід зазначити, що в більшості своїй посаді суддів підмандатної періоду займали англійці (заступниками яких були місцеві судді, євреї та араби). У спірних питаннях Маджалла застосовувалася в останню чергу під впливом принципу прецеденту, тобто stare decisis англійського права.
Підмандатної судді посилалися у своїй практиці на англійське загальне право. Такий вплив англійського права спостерігалося головним чином в судових тлумаченнях. Як у випадку з підмандатної постановою, створеним під впливом чинного права Великобританії, наприклад зі Статутом про комерційні товариства 1926 р., такі судові тлумачення зближували правову систему Палестини з існувала в англійській метрополії. Це явище, втім, набувало особливо великі масштаби, коли судді посилалися на анг-
лійской загальне право в більш загальному вигляді. Нарешті, дуже часто самі тексти підмандатні документів відсилали прямо до законодавства Великобританії. Наприклад, терміни і поняття тлумачилися в ст. 4 кримінального закону 1936
На основі ст. 46 Палестинського порядку про Раду (Palestine Order in Council) у разі прогалин у праві судді повинні були застосовувати норми турецького права або норми загального права і права справедливості на умовах можливості їх застосування в Палестині. Отже, цілі області англійського права були введені в підмандатної право, потім в правову систему Ізраїлю (принаймні до заміни його оригінальним національним правом Ізраїлю). Наведемо один приклад. У питанні про договори положень турецького права виявилося недостатньо. Тому англійське договірне право «було цілком« імпортовано ».
У період, коли Палестина була мандатної територією Англії, в її правовій системі визначилася тенденція переходу від кодифікованого права до прецедентної. Судова практика утвердилася як джерело права, тому був визнаний і принцип прецеденту, хоча законодавчого закріплення він так і не отримав. Важливим моментом було те, що за цей період встигло вирости покоління юристів, виховане в традиціях англійського загального права.
У 1948 р. держава Ізраїль отримало незалежність, і було законодавчо закріплено, що в країні продовжує діяти те право, яке діяло 14 травня 1914 р., якщо воно не суперечить новим правовим положенням. Для правової системи Ізраїлю були характерні часткове збереження турецького права, збереження англійської та підмандатної права і поступова заміна їх оригінальним національним правом. Ізраїльське право ще довго перебувало під впливом англійської філософії права.
Після отримання Ізраїлем незалежності розпочався новий етап у розвитку її правової системи. Юристи не прагнули відразу карди-нально змінити її. Велися дискусії з приводу визначення місця національного права.
Починаючи з 50-х років в Ізраїлі настав період негативного ставлення до всього англійського. Зокрема, зазначалося, що суверенна держава не може підкорятися авторитету зарубіжної правової системи і положенням суддівського права, створеним суддями інших країн. Закони стали видаватися на івриті.
Англійська судова практика більше не має обов'язкового характеру в Ізраїлі. Разом з тим на неї продовжують посилатися, хоча вона вже не має колишнього значення, на противагу американ-
ської судовій практиці, на яку все частіше і частіше посилається Верховний суд Ізраїлю. Іноді зустрічаються посилання на рішення з аналогічних питань, прийняті в Канаді, Австралії, Німеччині, у Франції. Так, вплив французького права можна спостерігати в адміністративному праві Ізраїлю. Особливо сильний вплив права США спостерігалося в конституційному праві.
На початковому етапі свого становлення національна правова система Ізраїлю грунтувалася на підмандатної праві з подальшими змінами, що вносяться законодавцем. У систему джерел права входили:
1) закон, тобто окремі тексти турецького права, підмандатні постанови, постанови тимчасового Державної ради і закони, прийняті кнесетом - парламентом (втім, в Ізраїлі пет писаної конституції);
2) англійське загальне право і право справедливості;
3) судова практика, тобто англійська і палестинська судова практика до 1948 р. і після 1948 р. - єдина ізраїльська судова практика.
Таким чином, поступове становлення національної правової системи Ізраїлю йшло на основі ізраїльського прецедентного права, англо-американського і романо-германського права.
Романо-германська правова традиція зміцнилася в Ізраїлі з розвитком законодавства. За допомогою законів про договори, про землю, про зобов'язальних відносинах, про власність прагнули вирішити протиріччя між османським і англійським правом і встановити єдність, визначеність у праві. Змінам піддалися також норми кримінального права та процесу. У 1982 р. був прийнятий закон, що забороняє тлумачити закон у світлі англійського права або відповідно до правил англійської тлумачення. Цей закон з'явився ще одним важливим кроком у бік романо-германського права.
Певний вплив на розвиток сучасної правової системи Ізраїлю надають і релігійні норми. Ідиш замінив англійська мова у правотворчості. Багато англійські акти, прийняті в період 1922-1948 рр.., Були переведені на ідиш.
Стало розвиватися власне ізраїльське прецедентне право. Принцип прецеденту отримав законодавче закріплення.
У сучасній правовій системі Ізраїлю судова практика є основним джерелом права. Так, ст. 20 закону про судову владу 1984 говорить:
«(а) Всі прецеденти, створені Верховним Судом, обов'язкові для всіх нижчих судів.
(B) Доктрина, встановлена Верховним Судом, обов'язкова для всіх судів, за винятком самого Верховного Суду ».
Судова практика є джерелом ізраїльського права поряд з кодифікованими актами. Разом з тим при тлумаченні законів використовуються способи і методи, характерні для романо-германського права.
Судова практика зберегла риси англійського загального права. Відсутня дуалізм судової системи.
У судову систему Ізраїлю входять: по-перше, світові суди, які розглядають незначні правопорушення, їх 25, по-друге, окружні суди, які розглядають злочину, їх чотири. Система суду присяжних повністю відсутня.
Особливістю є те, що в Ізраїлі значну роль відіграє генеральний прокурор (атторней).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Правова система Ізраїлю "
 1. Тема 20. Змішані правові системи
  правових систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та
 2. 3.1. Міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм Універсальна міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм
  правової уніфікації з'явилася розробка Конвенції про міжнародну купівлю-продаж. Відображаючи прийняті протягом третього періоду уніфікації підходи, перші міжнародно-правові інструменти уніфікації права міжнародної купівлі-продажу товарів були присвячені колізійним, а не матеріально-правових аспектів (Гаазька конвенція 1955 року про право, застосовне до міжнародної купівлі-продажу товарів (рухомих
 3. 5.7. Рекомендації Міжнародної торгової палати для комерційних агентських контрактів
  правове забезпечення та бухгалтерський облік. М.: Податковий вісник. 2000. С. 67 - 73. Третій напрямок, приобретающее в даний час все більшого значення, полягає у використанні для досягнення однакового регулювання відповідної проблеми неконвенційного методу і розробки авторитетними міжурядовими та неурядовими організаціями документів, які не мають обов'язкового
 4. Тема 2.1. Конституція - Основний Закон Російської Федерації
  правовій системі Російської федерації важлива роль належить конституційним (державному) праву. Ця галузь права являє собою сукупність норм, що регулюють ключові для будь-якої держави відносини, пов'язані з встановленням політичних і соціально-економічних основ суспільного ладу, визначенням місця і ролі особистості в державі, зміцненням форми влаштування
 5. § 3. Вексель і чек в сучасному міжнародному приватному праві. Уніфікація вексельного і чекового регулювання
    правових норм різних держав у такій мірі, як чек і особливо вексель з його особливим міжнародним значенням і численними пов'язаними з ним відносинами також міжнародного характеру - з його видачі, передачі, акцепту, поручительству і т.д., участі осіб, що мають різне громадянство чи місцезнаходження. Однак проблеми колізійного права втрачають гостроту як в територіальному, так
 6. § 5. Правовідносини, що стосуються міжнародного усиновлення, опіки та піклування
    правових норм у внутрішньому праві держав, що закономірно обумовлює появу колізій. Шлюб і сім'я - це один з яскравих прикладів нашарувань історичних, культурних, етнічних, релігійних та ін традицій і особливостей, що відбилися в правовому регулюванні відповідних відносин. Чимало їх виникає і в галузі усиновлення, опіки та піклування: з якого віку дозволяється
 7. 1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
    правового регулювання. У сучасному світі прагнення до уніфікації правових норм як за допомогою укладення міжнародних договорів універсального і регіонального характеру, так і шляхом прийняття типових законів є однією з основних загальних тенденцій розвитку міжнародного приватного права. Необхідно підкреслити, що уніфікація в міжнародному приватному праві
 8. 2. Контркрімінальное застосування зброї
    правової норми, слід внести ряд змін до нормативних актів МВС, зокрема, до статуту патрульно-постової служби. Першим кроком у цьому напрямку має стати скасування заборони на досил патрона в патронник при несенні служби. Ця заборона мотивується забезпеченням безпеки поводження зі зброєю, але на ділі знижує боєздатність співробітників і обмежує бойові можливості пістолета Макарова.
 9. § 2. Вексель
    правових норм проходить ідея максимального захисту вексельного кредитора. З розвитком вексельного обігу відсутність уніфікації створювало серйозні труднощі в обслуговуванні міжнародних розрахунків, і перші уніфікаціонним роботи в міжнародному масштабі в області вексельного права були зроблені на початку XX століття, коли на Гаазької конференції в 1912 році були вироблені Єдиний вексельний статут
 10. § 2. Система муніципального права
    правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, а також конкретні повноваження органів місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності населення. 5. Гарантії місцевого самоврядування, що включають:
© 2014-2022  yport.inf.ua