Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 214. Обов'язки працівника в області охра-ни праці

Працівник зобов'язаний:
дотримуватися вимог охорони праці;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту;
проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт і надання першої допомоги потерпілим на виробництві, інструктаж з охорони праці, стажування на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
негайно сповіщати свого безпосереднього або вищестоящого керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоро-в'ю людей, про кожний нещасний випадок, що відбувся на виробництві, або про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про про-явищі ознак гострого професійного захворювання (отруєння);
проходити обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) міді-цинские огляди (обстеження), інші обов'язкові медичні огляди (обстеження), а також проходити позачергові медичні-ські огляди (обстеження) за напрямком роботодавця у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 30.11.2011 N 353-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 214. Обов'язки працівника в області охра-ни праці "
 1. Глава 36. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА охоронно-НУ ПРАЦІ
  Глава 36. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА охоронно-НУ
 2. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  Держава гарантує працівникам захист їх права на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці. Умови праці, передбачені трудовим договором, повинні відповідати вимогам охорони праці. На час призупинення робіт у зв'язку з адміністративним призупиненням діяльності або тимчасовою забороною діяльності в відповідно до законодавства Російської Федерації
 3. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  1. Стаття, що закріплює обов'язок роботодавця щодо забезпечення нормальних умов для виконання працівниками норм виробітку і призводить приблизний перелік таких умов. Хоча загальна обов'язок щодо забезпечення нормальних умов роботи (а отже, і для виконання інших норм праці) випливає з основних обов'язків роботодавця, перерахованих у ч. 2 ст. 22 ТК (див. коментар. До
 4. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  1. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні ними захисту своїх трудових прав випливає з трудових правовідносин, що виникають між працівником і роботодавцем. 2. У разі, якщо в період самозахисту працівника на нього чиниться психологічний тиск або він піддається загрозам з боку керівника, інших посадових осіб організації по залученню його до
 5. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  З метою забезпечення дотримання вимог охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти. (в ред. Федерального
 6. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  1. Коментована стаття встановлює правила оплати праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків. Згадка в коментованій статті поряд з нормами праці трудових (посадових) обов'язків пов'язане з новим підходом до розуміння норм праці, який враховує не тільки загальноприйняті кількісні (норми часу, виробітку, чисельності та ін.), але і
 7. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  Коментар до статті 1. Обов'язок виконувати норми праці встановлена ст. 21 ТК і відноситься до основних обов'язків працівника. Норми праці (норми часу, виробітку, обслуговування) встановлюються в локальних нормативних актах. Вони обов'язкові для виконання. Невиконання норм праці є дисциплінарним проступком (див. коментар. до ст. 192). Факт невиконання норм праці повинен бути зафіксований
 8. Стаття 226. Фінансування заходів з поліпшенню умов і охорони праці
  Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів, позабюджетних джерел у порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, нормативними
 9. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці. 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати
 10. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  З ініціативи роботодавця та (або) з ініціативи працівників або їх представницького органу створюються комітети (комісії) з охорони праці. До їх складу на паритетній основі входять представники роботодавця і представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників. Типове положення про комітет (комісії) з охорони праці затверджується
 11. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно до п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
 12. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  1. Підвищення оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, здійснюється як за допомогою збільшення тарифних ставок (окладів), так і шляхом встановлення доплат до них за умови праці. 2. Підвищена оплата праці в місцевостях з особливими кліматичними умовами забезпечується за допомогою застосування районних коефіцієнтів і надбавок до
 13. Стаття 159. Загальні положення
  Працівникам гарантуються: державне сприяння системної організації нормування праці; застосування систем нормування праці, що визначаються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників або встановлюваних колективним договором. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 14. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  1. Коментована стаття має своє основне значення в питаннях правового забезпечення та державної політики в галузі охорони праці. 2. Напрямки державної політики в галузі охорони праці носять комплексний характер і припускають: - забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників - даний напрямок реалізується за допомогою проголошення в різних
 15. Стаття 165. Випадки надання гарантій і компенсацій
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює відкритий перелік випадків, коли працівникам надаються гарантії і компенсації, крім тих випадків, які вказані в розділах ТК, присвячених висновку трудового договору, перекладу на іншу роботу, оплати праці та інших. Випадки надання гарантій і компенсацій, які забезпечують реалізацію працівниками їх прав у сфері праці, можуть бути
© 2014-2022  yport.inf.ua