Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 234. Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальну шкоду, заподіяну в результаті незаконного позбавлення його можливості трудитися

1. Глава 38 складається з чотирьох статей, кожна з яких регулює конкретний випадок настання матеріальної відповідальності роботодавця.
Так, коментована стаття передбачає обов'язок роботодавця відшкодувати працівнику не отриманий їм заробіток у разі незаконного позбавлення його можливості трудитися. У ній наводяться найбільш типові випадки, коли такий обов'язок виникає.
Перший випадок пов'язаний з незаконним відстороненням працівника від роботи, його звільненням або переведенням на іншу роботу.
У ст. 76 ТК перераховані підстави, при настанні яких роботодавець зобов'язаний відсторонити працівника від роботи. За загальним правилом у період відсторонення від роботи заробітна плата не нараховується (див. коментар. До ст. 76). В інших випадках відсторонення від роботи незаконно позбавляє працівника можливості трудитися, і роботодавець зобов'язаний відшкодувати йому неотриманий заробіток.
Звільнення з ініціативи роботодавця визнається незаконним, коли: роботодавець не виконав передбачений чинним законодавством порядок звільнення (наприклад, працівник звільнений за скороченням штату без дотримання його переважного права залишення на роботі (див. ст. 179 ТК і коммент. до неї)); відсутні підстави звільнення (наприклад, працівник прогулу не скоював, так як відсутній на робочому місці з поважної причини) і т.п.
Переклад працівника на іншу роботу - одна з форм зміни трудового договору. Передбачаються два різновиди перекладу: постійний і тимчасовий. При цьому недотримання умов, за яких може бути здійснено переведення на іншу постійну роботу (ст. 72.1 ТК), або умов, при яких можуть здійснюватися тимчасові переклади (ст. 72.2 ТК), тягне за собою їх незаконність.
2. Незаконне позбавлення працівника можливості трудитися може мати місце також у разі відмови роботодавця від виконання або несвоєчасного виконання рішення органу з розгляду трудових спорів або державного правового інспектора праці про поновлення працівника на колишній роботі.
Порядок і строки виконання рішень про поновлення на роботі передбачені ст. 396 ТК.
3. Незаконною є затримка видачі працівнику трудової книжки в наступних випадках:
1) трудова книжка не видаються в день звільнення працівника з вини роботодавця. Не може служити підставою для затримки видачі трудової книжки нездача працівником матеріальних цінностей, а також службової документації і т.д.;
2) роботодавець не повідомив працівника про необхідність з'явитися за трудовою книжкою або дати згоду про направлення її поштою, якщо в день звільнення працівник був відсутній на роботі або відмовився від її одержання (ст. 84.1 ТК);
3) роботодавець відмовив у видачі дубліката трудової книжки без внесення до неї запису про звільнення або переведення на іншу роботу, визнаної недійсною, а також при втраті книжки після звільнення або порушення 15-денного терміну видачі дубліката з дня звернення до роботодавця з відповідною заявою.
Внесення до трудової книжки неправильної або не відповідає законодавству формулювання причин звільнення працівника може бути підставою для матеріальної відповідальності роботодавця тільки в тому випадку, якщо цей запис не дозволяє або заважає працівникові працевлаштуватися.
4. Перелік встановлених випадків, коли роботодавець зобов'язаний відшкодувати працівнику не отриманий їм заробіток в результаті незаконного позбавлення його можливості трудитися, став вичерпним (закритим). У статті відсутня відсилання до інших федеральним законам або колективним договором.
5. Матеріальний збиток відшкодовується в розмірі середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. У тих же випадках, коли мова йде про незаконне переведення на іншу роботу, проводиться виплата різниці між заробітною платою за колишньою і новою роботі за весь час незаконного переказу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 234. Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальну шкоду, заподіяну в результаті незаконного позбавлення його можливості трудитися "
 1. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  Коментар до статті 1. Дотримання взаємних прав і обов'язків сторін трудового договору забезпечується заходами юридичної відповідальності. Матеріальна відповідальність передбачена ст. 232 у разі заподіяння шкоди одній стороні інший і, отже, є двосторонньою відповідальністю сторін вже існуючого трудового договору (на відміну від інших видів юридичної відповідальності).
 2. Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника
  1. Стаття, що передбачає відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної майну працівника, збереження якого він зобов'язаний забезпечити. Випадки заподіяння шкоди майну працівника в ТК не наводяться, отже, роботодавець понесе відповідальність у всіх випадках, якщо шкода заподіяна його винними протиправними діями (бездіяльністю). Так, наприклад, збиток майну
 3. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
  Коментар до статті 1. В обов'язок роботодавця входить з'ясування обставин, пов'язаних із заподіянням йому майнової шкоди працівником організації. До обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення справи про відшкодування шкоди працівником, обов'язок довести які покладається на роботодавця, зокрема, належать: відсутність обставин, що виключають
 4. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  1. Матеріальна відповідальність працівників - один із засобів захисту форм власності бо зобов'язує працівника, яка завдала шкоду, відшкодувати її в установленому законом порядку і розмірі. У коментованій статті міститься положення, що виокремлює основний відмітний ознака матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом від майнової відповідальності за заподіяння шкоди,
 5. Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
  1. Відшкодування шкоди, заподіяної винним працівником роботодавцю, проводиться добровільно, в іншому випадку за розпорядженням роботодавця або за рішенням суду. 2. Працівники, винні у заподіянні шкоди, після роз'яснення порядку його відшкодування можуть виявити бажання без будь-якого примусу відшкодувати зазначену шкоду повністю або частково в межах, встановлених законодавством.
 6. Контрольні питання до § 7.8
  1. Дайте визначення матеріальної відповідальності працівників. 2. Яке законодавство реалізує матеріальну відповідальність працівників перед роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 7. Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
  Коментар до статті 1. Право залучати працівників до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду, надане роботодавцю ст. 22 ТК, реалізується за правилами ст. 248. Згідно передбаченим правилами роботодавець може видати розпорядження про стягнення з працівника суми заподіяного збитку, але лише за умови, що ця сума не перевищує середній місячний заробіток працівника. Зазначене
 8. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
  1. Залежно від межі допустимого законом стягнення шкоди матеріальна відповідальність працівників підрозділяється на два види: обмежену (або часткову) і повну. Коментована стаття присвячена обмеженої матеріальної відповідальності, яка полягає в обов'язку працівника відшкодувати пряму дійсну шкоду, але не більше свого середнього місячного заробітку. Якщо ж сума
 9. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  Коментар до статті 1. Матеріальна відповідальність працівника виражається у покладанні на нього обов'язку відшкодувати роботодавцю заподіяну пряму дійсну (реальний) збиток. Під прямою дійсною шкодою розуміється реальне зменшення наявного майна роботодавця або погіршення його стану; необхідність для роботодавця провести витрати або зайві виплати на придбання,
 10. Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
  Коментар до статті 1. При залученні працівника до повної матеріальної відповідальності він відшкодовує пряму дійсну шкоду повністю незалежно від розміру його заробітної плати. Така відповідальність на нього може бути покладена лише у випадках, прямо передбачених ТК або іншими федеральними законами (див. ст. 243 і коммент. До неї). 2. Стаття, що передбачає гарантії для
 11. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
  1. Стаття, що покладає обов'язок щодо встановлення розміру збитку і причин його виникнення на роботодавця, а також наказує дотриматися при цьому певну процедуру. По-перше, ще до ухвалення рішення про відшкодування збитку роботодавець зобов'язаний провести перевірку. З цією метою наказом роботодавця може бути створена спеціальна комісія, до складу якої включаються відповідні
 12. Стаття 240. Право роботодавця на відмову від стягнення шкоди з працівника
  Відповідно до коментованої статті роботодавець має право з урахуванням конкретних обставин заподіяння шкоди відмовитися повністю або частково від його стягнення. Така відмова допустимо незалежно від того, чи несе працівник обмежену матеріальну відповідальність або повну, а також незалежно від форми власності організації. Прийняття такого рішення - суб'єктивне право роботодавця. Разом з
 13. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  1. В рамках трудових відносин можливе виникнення двох з п'яти встановлених законодавством видів юридичної відповідальності, а саме дисциплінарної та матеріальної. Матеріальна відповідальність працівника настає, так само як і дисциплінарна, за вчинення відповідного правопорушення. Разом з тим в даному випадку мова йде не про відповідальність за сам факт вчинення, а за
 14. Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника
  Коментар до статті 1. Трудове законодавство закріплює правовий засіб, що забезпечує захист інтересів працівника в разі заподіяння шкоди його майну. 2. Збиток майну працівника може бути заподіяна: працівником організації при виконанні трудових (службових, посадових) обов'язків, а також громадянином, що виконують роботу за цивільно-правовим договором, якщо при цьому він
 15. 2.4. Дисциплінарна відповідальність
  Порушення земельного законодавства може бути скоєно працівником підприємства під час трудових відносин. Маються на увазі випадки, коли норми трудової дисципліни працівника одночасно є і нормами земельного законодавства, а порушення їх одночасно є і порушенням трудової дисципліни. У таких випадках вживаються заходи дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарна
 16. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  1. Розглянутої нормою встановлено новий вид матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником. Порушення строків виплати заробітної плати, а також оплати відпусток може мати місце, якщо роботодавець не дотримується правил, встановлених у ст. 136 ТК. Строки розрахунку при звільненні встановлені в ст. 140 ТК. Представляється, що будь-яка несвоєчасна виплата сум, належних працівникові,
 17. Стаття 240. Право роботодавця на відмову від стягнення шкоди з працівника
  Коментар до статті 1. Стаття 22 ТК наділяє роботодавця правом залучати працівника до матеріальної відповідальності в порядку, передбаченому Кодексом, іншими федеральними законами. Роботодавець може або реалізувати це право, або повністю або частково відмовитися від відшкодування винним працівником шкоди з урахуванням конкретних обставин, за яких він був заподіяний. Пленум Верховного Суду
 18. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  Коментар до статті 1. Відповідно до законодавства сторона трудового договору (роботодавець або працівник), заподіяла шкоду іншій стороні, відшкодовує цю шкоду за правилами, визначеними ТК і іншими федеральними законами. Розірвання трудового договору після заподіяння шкоди не тягне за собою звільнення сторони цього договору від матеріальної відповідальності, передбаченої ТК або
© 2014-2022  yport.inf.ua