Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 330.4. Відсторонення від роботи працівників, зайнятих на підземних роботах

Поряд з випадками, зазначеними у статті 76 цього Кодексу, роботодавець зобов'язаний відсторонити від підземних робіт (не допуска-кати до підземних робіт) працівника у випадках:
недотримання працівником встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Феде-рації вимог безпеки при проведенні підземних робіт, в тому числі у разі вчинення працівником дій, що створюють загрозу життю і здоров'ю людей;
незастосування працівником виданих йому в установленому порядку засобів індивідуального захисту;
наявності у працівника при знаходженні його на підземних ділянках, розташованих на об'єктах, віднесених відповідно до Феде-ральних законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації до вибухопожежонебезпечних виробничим об'єк-ектам (включаючи підземні гірничі виробки, розташовані на ділянках гірських робіт), курильних приналежностей, джерел вогню (сірників, запальничок та інших), алкогольних напоїв, наркотичних та інших токсичних речовин, а також забороненого правилами внутрішнього трудового розпорядку для використання на зазначених підземних ділянках особистого майна (в тому числі електронних пристроїв, застосування яких може призвести до аварійної ситуації).
Знаходження на підземних ділянках працівника, відстороненого від підземних робіт (що не допущені до підземних робіт), не до-пускається.
При відсторонення працівника від підземних робіт (недопущення до підземних робіт) у випадках, передбачених абзацами вто-рим і третім частини першої цієї статті, працівник допускається до підземних робіт після проходження в установленому порядку позачергової перевірки знання вимог безпеки при проведенні підземних робіт або правил застосування засобів індивідуального захисту. Роботодавець зобов'язаний організувати проведення зазначеної перевірки протягом трьох робочих днів після дня відсторонення працівника від підземних робіт (недопущення до підземних робіт).
При відсторонення працівника від підземних робіт (недопущення до підземних робіт) у випадку, передбаченому абзацом четвер-тим частині першій цієї статті, працівник допускається до підземних робіт після здачі на зберігання роботодавцю (його представите-лю) курильних приналежностей, джерел вогню (сірників, запальничок та інших), алкогольних напоїв, а також забороненого прави-лами внутрішнього трудового розпорядку для використання на підземних ділянках, розташованих на об'єктах, віднесених у відповід-ності з федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації до вибухопожежонебезпечних виробництв-венним об'єктам (включаючи підземні гірничі виробки, розташовані на ділянках гірських робіт), особистого майна (в тому числі електронних пристроїв, застосування яких може призвести до аварійної ситуації) в місці, розташованому за межами зазначених підземних ділянок.
У період відсторонення від підземних робіт (недопущення до підземних робіт) заробітна плата працівнику не нараховується, за винятком випадків, коли працівник не пройшов у встановленому порядку позачергову перевірку знання вимог безпеки при проведенні підземних робіт або правил застосування засобів індивідуального захисту не з власної вини. У цьому випадку працівникові вироб-водиться оплата за відповідний період як за простій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 330.4. Відсторонення від роботи працівників, зайнятих на підземних роботах "
 1. Стаття 330.1. Загальні положення
  Положення цієї глави встановлюють особливості регулювання трудових відносин із зайнятими на підземних роботах працівниками, під якими в цій главі розуміються працівники, які безпосередньо здійснюють видобуток корисних копалин підземним способом, працівники, зайняті на роботах з будівництва, експлуатації підземних споруд, на аварійно-рятувальних роботах в зазначених
 2. Стаття 330.3. Медичні огляди (обстеження) працівників, зайнятих на підземних роботах
  Прийом на підземні роботи здійснюється після обов'язкового медичного огляду (обстеження). Працівники, зайняті на підземних роботах, зобов'язані проходити медичні огляди (обстеження) на початку робочого дня (сме-ни), а також протягом та (або) наприкінці робочого дня (зміни) (частина третя статті 213 цього Кодексу). Проведення медичних оглядів (обстежень) на початку робочого дня
 3. Стаття 117. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустка працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці
  Щорічна додаткова оплачувана відпустка надається працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці: на підземних гірничих роботах та відкритих гірничих роботах в розрізах і кар'єрах, в зонах радіоактивного зараження, на інших роботах, пов'язаних з несприятливим впливом на здоров'я людини шкідливих фізичних, хімічних, біологічних та інших факторів. (У
 4. Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах
  Працівник, зайнятий на сезонних роботах, зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця про дострокове розірвання трудо-вого договору за три календарні дні. Роботодавець зобов'язаний попередити працівника, зайнятого на сезонних роботах, про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією ор-ганізації, скороченням чисельності або штату працівників організації у письмовій формі під розпис не менше ніж за
 5. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  1. Коментована стаття передбачає переведення працівника, що потребує за станом здоров'я надання йому іншої роботи відповідно до медичного висновку. Роботодавець зобов'язаний слідувати медичним висновком і надати працівникові за його письмовою згодою іншу наявну роботу, не протипоказану його здоров'ю. Переклад відповідно до медичного висновку може бути
 6. Стаття 121. Обчислення стажу роботи, що дає пра-во на щорічні оплачувані відпустки
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) У стаж роботи, який дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, включаються: час фактичної роботи; час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними
 7. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, вироб-водиться в підвищеному розмірі. У підвищеному розмірі оплачується також працю працівників, зайнятих на роботах у місцевостях з особливими кліматичними
 8. Стаття 330.2. Особливості прийому на підземні ра-боти
  Особи, прийняті на підземні роботи, не повинні мати медичні протипоказання до зазначених робіт і повинні удов-летворять відповідним кваліфікаційним вимогам, вказаним в кваліфікаційних довідниках, що затверджуються в порядку, що встановлюється Урядом Російської Федерації, або відповідним положенням професійних стандартів. (в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N
 9. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
  Коментар до статті Обов'язковий медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору проводиться тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено Трудовим кодексом або іншими федеральними законами. Так, відповідно до ст. 213 ТК працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (в т.ч. на підземних роботах), на роботах в
 10. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  1. Загальні підстави відсторонення від роботи встановлені ст. 76 ТК. Відповідно до цієї статті спортсмени і тренери можуть бути відсторонені у зв'язку з алкогольним, наркотичним або іншим токсичною сп'янінням. Вони можуть бути відсторонені в зв'язку з непроходженням в установленому порядку обов'язкового медичного огляду (обстеження), а також обов'язкового психіатричного огляду, при
 11. Стаття 76. Відсторонення від роботи
  Роботодавець зобов'язаний відсторонити від роботи (не допускати до роботи) працівника: що з'явився на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння; не пройшов у встановленому порядку навчання та перевірку знань і навичок у сфері охорони праці; не пройшов у встановленому порядку обов'язковий медичний огляд (обстеження), а також обов'язкове психіатричної-ське
 12. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  1. Підвищення оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, здійснюється як за допомогою збільшення тарифних ставок (окладів), так і шляхом встановлення доплат до них за умови праці. 2. Підвищена оплата праці в місцевостях з особливими кліматичними умовами забезпечується за допомогою застосування районних коефіцієнтів і надбавок до
 13. Стаття 265. Роботи, на яких забороняється застосований-ня праці осіб віком до вісімнадцяти років
  Забороняється застосування праці осіб віком до вісімнадцяти років на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також на роботах, виконання яких може завдати шкоди їх здоров'ю та моральному розвитку (гральний бізнес, робота в нічних кабаре і клубах, виробництво, перевезення і торгівля спиртними напоями, тютюновими виробами, наркотиче-ськими та іншими
 14. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  Коментар до статті 348.1. Відсторонення від участі у спортивних змаганнях - тимчасове недопущення спортсмена до участі у спортивних змаганнях з підстав, передбачених в Трудовому кодексі, в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації. Загальні підстави відсторонення від роботи передбачені ст. 76 ТК. Додаткові підстави, поширювані тільки
 15. Стаття 109. Спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку
  На окремих видах робіт передбачається надання працівникам протягом робочого часу спеціальних перерв, обумовлених технологією і організацією виробництва і праці. Види цих робіт, тривалість і порядок надання таких перерв встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку. (в ред . Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Працівникам, що працюють в
 16. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так , за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це
 17. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  Коментар до статті 1. Стаття 73 присвячена перекладу на іншу роботу працівника, що потребує відповідно до медичного висновку в такому перекладі. Відповідно до коментарів статтею допускається переведення працівника не тільки на іншу постійну роботу, а й на тимчасову, якщо відповідно до медичного висновку працівник потребує в тимчасовому переведенні на іншу роботу. Наявність в
 18. Глава 46. Особливості регулювання праці працівників, зайнятих на сезонних роботах
  Глава 46. Особливості регулювання праці працівників, зайнятих на сезонних
 19. Стаття 76. Відсторонення від роботи
  1. За змістом коментованої статті відсторонення від роботи - це тимчасове недопущення працівника до виконання ним своїх трудових обов'язків. Відсторонення від роботи не тягне припинення трудових відносин . При виникненні певних обставин роботодавець зобов'язаний відсторонити працівника від роботи (не допускати до роботи). При цьому у роботодавця немає права вибору - відстороняти працівника від роботи
 20. 3. Повідомлення служби зайнятості
  На повідомленні працівника заходи щодо звільненню у зв'язку із скороченням чисельності або штату не закінчуються. Справа в тому, що крім працівників, про майбутні звільнення потрібно повідомити і службу зайнятості. Зробити це потрібно за два місяці до заходу за загальним правилом або ж за три місяці, якщо намічається масове звільнення працівників. Про це сказано в п. 2 ст. 25 Закону від 19 квітня 1991
© 2014-2022  yport.inf.ua