Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 394. Винесення рішень по трудових спорах про звільнення і про переведення на іншу роботу

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У разі визнання звільнення або переведення на іншу роботу незаконними працівник повинен бути поновлений на попередній ро-боті органом, що розглядає індивідуальний трудовий спір.
Орган, який розглядає індивідуальний трудовий спір, приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за всі вре-мя вимушеного прогулу або різниці в заробітку за весь час виконання нижчеоплачуваної роботи.
За заявою працівника орган, який розглядає індивідуальний трудовий спір, може обмежитися винесенням рішення про стягнення на користь працівника зазначених у частині другій цієї статті компенсацій.
У разі визнання звільнення незаконним орган, який розглядає індивідуальний трудовий спір, може за заявою робіт-ника прийняти рішення про зміну формулювання підстави звільнення на звільнення за власним бажанням.
У разі визнання формулювання підстави і (або) причини звільнення неправильним або не відповідає закону суд, розглядається індивідуальний трудовий спір, зобов'язаний змінити її і зазначити в рішенні підставу і причину звільнення у точній від-повідно з формулюваннями цього Кодексу або іншого федерального закону з посиланням на відповідні статтю, частину статті, пункт статті цього Кодексу або іншого федерального закону.
Якщо звільнення визнано незаконним, а строк трудового договору на час розгляду спору судом закінчився, то суд, розглядає-вающий індивідуальний трудовий спір, зобов'язаний змінити формулювання підстави звільнення на звільнення після закінчення терміну трудо-вого договору.
Якщо у випадках, передбачених цією статтею, після визнання звільнення незаконним суд виносить рішення не про відновленні працівника, а про зміну формулювання підстави звільнення, то дата звільнення повинна бути змінена на дату винесення рішення судом. У разі, коли до моменту винесення вказаного рішення працівник після оспорюваного звільнення вступив в трудові відносини з іншим роботодавцем, дата звільнення повинна бути змінена на дату, що передує дню початку роботи в цього рабо-тодателя.
Якщо неправильне формулювання підстави і (або) причини звільнення в трудовій книжці перешкоджала надходженню робіт-ника на іншу роботу, то суд приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.
У випадках звільнення без законної підстави або з порушенням встановленого порядку звільнення або незаконного переведення на іншу роботу суд може на вимогу працівника винести рішення про стягнення на користь працівника грошової компенсації мораль-ного шкоди, заподіяної йому зазначеними діями . Розмір цієї компенсації визначається судом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 394. Винесення рішень по трудових спорах про звільнення і про переведення на іншу роботу "
 1. 3.6. Звільнення у порядку переведення, зміна власника й інші підстави звільнення працівника
  трудового договору (п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ); 4) відмова працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, або відсутність у роботодавця відповідної роботи (п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ); 5) відмова
 2. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку з порушенням правил укладення трудового договору; - у зв'язку з переведенням працівника до іншого роботодавця або на виборну роботу (посаду); - у зв'язку з відмовою працівника від продовження роботи через зміну власника
 3. Контрольні питання до § 7.3
  трудового договору (контракту). 2. Порядок укладення трудового договору. 3. Правове значення випробувального терміну. 4. Переклад на іншу постійну роботу. 5. Переклад на іншу тимчасову роботу. 6. Відмінність перекладу від переміщення на роботу в тому самому підприємстві. 7. Припинення трудового договору з: а) ініціативи працівника; б) об'єктивним обставинам; в) ініціативи
 4. Відмова від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем
  рішенням повноважного органу . А під іншою місцевістю в даному випадку слід розуміти місцевість за межами адміністративно-територіальних кордонів відповідного населеного пункту. Про це сказано в п. 16 Постанови Верховного Суду РФ від 17 березня 2004 р. N 2. Якого-небудь терміну для повідомлення працівника про переміщення організації трудовим законодавством не передбачено. Але для того,
 5. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  вирішення цієї проблеми в залежності від терміну, на який необхідний переклад: 1) якщо термін, на який необхідний переклад, не перевищує 4 місяців, то роботодавець зобов'язаний на весь зазначений у медичному висновку термін відсторонити працівника від роботи із збереженням місця роботи (посади) (ч. 2 ст. 73 ТК), 2) якщо тимчасове переведення на іншу роботу необхідний працівникові більш ніж на 4 місяці або якщо
 6. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  трудової функції працівника та (або) структурного підрозділи, в якому працює працівник (якщо структурний підрозділ було зазначено в трудовому договорі), при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Переклад на іншу роботу допускається тільки з письмової згоди працівника, за винятком випадків, передбачених
 7. Стаття 234. Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальну шкоду, заподіяну в результаті незаконного позбавлення його можливості трудитися
  стаття передбачає обов'язок роботодавця відшкодувати працівнику не отриманий їм заробіток у разі незаконного позбавлення його можливості трудитися. У ній наводяться найбільш типові випадки, коли такий обов'язок виникає. Перший випадок пов'язаний з незаконним відстороненням працівника від роботи, його звільненням або переведенням на іншу роботу. У ст. 76 ТК перераховані підстави, при настанні
 8. Відмова від переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  трудовий договір на підставі п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ (у зв'язку з відмовою працівника від переведення на іншу роботу, необхідну йому відповідно до медичного висновку, або відсутністю у роботодавця відповідної роботи) при виконанні наступних умов: 1) необхідність переведення підтверджується медичним висновком, виданим у порядку, встановленому федеральними законами і
 9. Стаття 394. Винесення рішень по трудових спорах про звільнення і про переведення на іншу роботу
  стаття містить вказівки про правові наслідки визнання звільнення або переведення незаконними. Визнати звільнення або переведення на іншу роботу незаконним може не тільки суд. Відповідно до ст. 357 ТК цим правом наділені державні інспектори праці. 2. Визнання органом, що розглядає індивідуальний трудовий спір, звільнення або переведення працівника на іншу роботу незаконним
 10. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. До ст. Ст. 72.2, 74). К
 11. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  трудовим договором, знаходить вираження один з основних принципів регулювання трудових відносин, закріплених ст. 2 ТК, а саме свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію і рід діяльності. 2. Заборона вимагати від працівників виконання роботи, не
 12. Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам
  трудовим законодавством Російської Феде-рації, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу, відмови від виконання роботи, предос тавленія відпусток. 2. Переклад засудженого до примусових робіт на іншу роботу в разі виробничої необхідності або в відпо-вії з медичним висновком може здійснюватися адміністрацією організації, в
 13. 8. Дискваліфікація або інше адміністративне покарання, що виключають можливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором
  винесення ухвали судом апеляційної чи касаційної інстанції про залишення цієї постанови в силі. Скасування постанови про дискваліфікацію працівника в порядку судового нагляду є підставою для поновлення працівника на роботі. Крім того, звільнення по даній підставі можливо тільки в тому випадку, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.
 14. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  трудового договору дозволив систематизувати норми гл. 12, що визначають поняття і порядок зміни умов трудового договору, в тому числі перекладів як постійних, так і тимчасових. Перекладом на іншу роботу визнається постійне або тимчасове зміна трудової функції при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на іншу роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. К
 15. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  стаття передбачає переведення працівника, що потребує за станом здоров'я надання йому іншої роботи відповідно до медичного висновку. Роботодавець зобов'язаний слідувати медичним висновком і надати працівникові за його письмовою згодою іншу наявну роботу, не протипоказану його здоров'ю. Переклад відповідно до медичного висновку може бути як постійним,
 16. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  трудовим договором. Якщо відповідно до медичного висновку працівник потребує в тимчасовому переведенні на іншу роботу на термін більше че-тирех місяців або в постійному перекладі, то при його відмові від переведення або відсутності у роботодавця відповідної роботи трудо-вої договір припиняється відповідно до пункту 8 частини першої статті 77 цього Кодексу. Трудовий договір з
 17. Переклад працівника
  трудового договору з конкретним працівником, якого він хоче прийняти на роботу. При звільненні працівника в порядку переведення у нового роботодавця виникає обов'язок прийняти на роботу запрошеного працівника протягом одного місяця з дня звільнення з колишнього місця роботи. Про це сказано в ст. 64 Трудового кодексу РФ. При цьому випробувальний термін встановлювати йому заборонено (ст. 70 Трудового
 18. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. У зміст трудового договору входять умови, що визначають права і обов'язки працівника і роботодавця. Зазначені умови можуть бути
 19. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  стаття носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст.
 20. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  трудової функції працівника та (або) структурного підрозділу, в якому працює працівник (якщо структурний підрозділ було зазначено в трудовому договорі) , при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Як випливає зі змісту наведеної норми, зміна інших умов, визначених трудовим договором (наприклад, режиму
© 2014-2022  yport.inf.ua