Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам

1. Засуджені до примусових робіт залучаються до праці відповідно до трудового законодавства Російської Феде-рації, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу, відмови від виконання роботи, предос тавленія відпусток.
2. Переклад засудженого до примусових робіт на іншу роботу в разі виробничої необхідності або в відпо-вії з медичним висновком може здійснюватися адміністрацією організації, в якій працює засуджений, за погодженням з адміністрацією виправного центру і по можливості з урахуванням думки засудженого.
3. Засуджений до примусових робіт не має права відмовитися від запропонованої йому роботи.
4. У період відбування примусових робіт щорічна оплачувана відпустка тривалістю 18 календарних днів пре-доставляється адміністрацією організації, в якій працює засуджений до примусових робіт, за погодженням з адміністра-цією виправного центру. Право на щорічну оплачувану відпустку виникає у засудженого після закінчення шести місяців відбувши-ня примусових робіт. Про час початку відпустки засуджений сповіщається під розписку не пізніше ніж за два тижні.
5. Засудженим до примусових робіт, не забезпеченим роботою, щорічна оплачувана відпустка не надається.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам "
 1. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  праці тільки до виконання робіт з благоустрою исправи-них установ і прилеглих до них територій. 2. Засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості в
 2. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів
 3. Стаття 60.13. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  засудженим до примусової тельним робіт можуть застосовуватися такі заходи заохочення: а) подяка; б) дострокове зняття раніше накладеного стягнення; в) надання можливості виїзду за межі виправного центру в межах муніципального освіти, на терито-рії якого він розташований, у вихідні та святкові
 4. Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт
  засуджений до примусових робіт: а) ухиляється від одержання припису, зазначеного у частині другій статті 60.2 цього Кодексу; б) неприбуття до місця відбування примусових робіт у встановлений приписом строк ; в) не повернув у виправний центр після закінчення дозволеного терміну виїзду; г) самовільно залишив виправний центр, місце роботи і (або) місце
 5. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі психолого-педагогічних методів. 3. Для організації виховної роботи із засудженими у виправних установах створюється матеріально-технічна ба-за відповідно до норм, затверджених Урядом Російської
 6. Стаття 60.2. Направлення засуджених до примусової тельним роботам до місця відбування покарання
  засуджені до примусових робіт, що знаходяться на момент набрання вироком законної сили на волі, а також засуджені, яким невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі замінена примусовими роботами, прямують за рахунок держави до місця відбування покарання самостійно. Оплата проїзду, забезпечення продуктами харчування або грошима на час про-їзда засуджених, самостійно
 7. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  праці відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. 2. Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться пропорційно
 8. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходи заохочення і стягнення; веде роботу з підготовки засуджених до примусових робіт до звільнення. 2. Порядок виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, визначається цим Кодексом, а також нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 9. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до примусових робіт проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і обставин вчинених ними
 10. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  засудженими до примусових робіт здійснюється адміністрацією виправного центру і полягає в спостереженні та контролі за поведінкою засуджених у виправному центрі і по місцем роботи, а також в інших місцях їх перебування. Порядок здійснення нагляду визначається органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та
 11. Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі
  умовами праці, на підприємствах, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняний-них до них місцевостях, або працюють за своїм бажанням засудженим, які є інвалідами першої або другої групи, осуж- денним чоловікам старше 60 років і засудженим жінкам старше 55 років тривалість щорічної оплачуваної відпустки може бути збільшена до 18 робочих днів, а неповнолітнім засудженим -
 12. Стаття 164. Праця засуджених військовослужбовців
  праці доцільно забезпечення повної зайнятості засуджених військовослужбовців. Засуджені військовослужбовці залучаються до праці на об'єктах дисциплінарної військовій частині чи на інших об'єктах, що визначаються відповідним командувачем військами військового округу (флоту), а також для виконання робіт з облаштування дисциплінарної військової частини. 2. За відсутності можливості забезпечення засуджених
 13. Стаття 47.1. Порядок виконання покарання у виді ограни-чення свободи
  умови відбування покарання, а також відповідальність за порушення порядку та умов відбування покарання. 3. Засуджений, якій невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі замінена обмеженням волі, і засуджений, ко-торому обмеження волі призначено в якості додаткового виду покарання до позбавлення волі, звільняються з установи, в якому вони відбували покарання у вигляді
 14. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  засудженими військовослужбовцями командиром військової частини проводиться виховна робота з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи засудженого військовослужбовця, а також його поведінки і ставлення до військової
 15. Стаття 60.15. Порушення порядку та умов відбувши-ня примусових робіт
  умов відбування примусових робіт є: а) порушення громадського порядку, за яке засудженого було притягнуто до адміністративної відповідальності, б) порушення трудової дисципліни; в) порушення встановлених для засудженого правил проживання у виправному центрі, р) неявка без поважних причин на реєстрацію до виправного центру засудженого, якому дозволено проживання за
 16. Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
  умови забезпечення належної охорони і изоля-ції засуджених. (Частина перша в ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 91-ФЗ) 2. Засуджені чоловіки старше 60 років і засуджені жінки старше 55 років, а також засуджені, які є інвалідами пер-виття або другої групи, залучаються до праці за бажанням відповідно до законодавства Російської Федерації про працю та зако-нодательством Російської
 17. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  стаття ще раз констатує право засуджених на оплату праці відповідно до законодавства про працю. Заробітна плата кожного працівника залежить від його кваліфікації, складності виконуваної роботи, кількості і якості витраченої праці, виробленого продукту і максимальним розміром не обмежується. На засуджених, які відбувають позбавлення волі, також поширюються і інші положення
 18. Стаття 164. Праця засуджених військовослужбовців
  праці, техніки безпеки і виробничих ної санітарії, встановлених законодавством Російської Федерації про працю. 4. Вартість виконаних засудженими військовослужбовцями робіт визначається за розцінками, встановленими в організаціях, в яких працюють засуджені військовослужбовці. 5. З заробітної плати, нарахованої засудженим військовослужбовцям, 50 відсотків перераховується на рахунок дисциплінарної
 19. Стаття 60.7. Працевлаштування засуджених до прин-дітельного роботам
  засуджений до примусових робіт зобов'язаний трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією ІСПР-вітельних центрів. Адміністрація виправних центрів зобов'язана виходячи з наявності робочих місць залучати засуджених до праці з урахуванням їх статі, віку, працездатності, стану здоров'я та (по можливості) спеціальності. Засуджені до примусових ра-ботам залучаються до праці в
© 2014-2022  yport.inf.ua