Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна. Право європейського союзу. Питання історії і теорії, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 5. До питання про конвергенції романо-германського і англосаксонського права в правовій системі Європейського союзу


1. Наявність у правовій системі Євросоюзу елементів романо-германського і англосаксонського права неминуче породжує ряд питань, що стосуються їх еволюції в міру подальшого поглиблення процесу європейської інтеграції як наслідку більш широких процесів - регіоналізації та глобалізації.
Останні, як відомо, що охопили собою практично всі частини колишнього Старого і Нового Світу і найбільш яскраво проявилися на сей день у сфері економіки, фінансовій сфері та в галузі комунікацій, роблять значний вплив не тільки на соціально- політичну, культурну та ідеологічну сфери життя суспільства, як це традиційно мається на увазі і періодично констатується в науковій літературі * (338), а й на право.
Впливу процесів глобалізації та регіоналізації піддаються, як показують суспільний досвід і відповідні дослідження, всі без винятку національні правові системи та правові сім'ї, але найбільш зримо цей вплив простежується в романо-германському і англосаксонському праві, в межах кожної з цих правових сімей і у відносинах, що виникають між ними в рамках правової системи Європейського союзу.
Причин такого "вибіркового" впливу процесів глобалізації та регіоналізації на право досить багато, але найбільш важливі з них полягають у тому, що промисловий розвиток держав, на території яких функціонують дані правові сім'ї, в силу різних обставин є найбільш "чутливим" по відношенню до процесу як глобалізації, так і регіоналізації.
При цьому цілком очевидним, а тому і загальновизнаним у науковій літературі є той факт, що дуже великої та безпосередній зоною дотику романо-германського і англосаксонського права є сфера нормативного регулювання, охоплювана правом Європейського союзу, і що розвиток даних правових сімей відрізняється виключно еволюційним характером, при якому поступове кількісне накопичення відповідних елементів в розглянутих правових сім'ях з неминучістю призводить до якісних змін як їх самих, так і відносин, що виникають між ними.
2. На питання, в якому напрямі розвиваються романо-германське і англосаксонське право під впливом цих змін - у напрямі їх поступового і послідовного зближення або ж, навпаки, розбіжності, - серед учених, що займаються даними проблемами, немає єдиного, загальновизнаного думки.
Так, одні з них виходять з того, що глобалізація і регіоналізація не тільки сприяють створенню матеріальних та інших передумов для зближення романо-германського і англосаксонського права, але і "підштовхують" їх у цьому напрямку. Досить типовими при цьому є міркування про те, що "економічна інтеграція", що має місце в межах Європейського союзу та інших регіонів світу з неминучістю призведе також і до відповідної її характеру "юридичної інтеграції", до створення в кінцевому рахунку єдиної монолітної правової системи на базі розглянутих правових сімей * (339).
Розвиваючи такого роду "інтегративні" погляди, автори широко використовують постулати так званої теорії конвергенції, перенесеної з соціально-політичної, а спочатку - з біологічної сфери, в юридичну.
Суть цієї теорії полягає в тому, що оскільки в світі немає досконалих політичних і правових систем, а відповідно, і правових сімей, і оскільки кожна з них має свої плюси - позитивні і свої мінуси - негативні сторони * (340), то слід замислитися про формування таких "синтезованих" феноменів, які б "включали" в себе всі притаманні кожній з них тільки позитивні елементи.
Стосовно до романо-германському і англосаксонському праву конвергенція означає допустимість і необхідність формування на їх основі такої "проміжної" правової сім'ї, яка б вбирала в себе всі ті відповідають викликам часу правові ідеї, положення, інститути та установи, які властиві як романо-германському, так і англосаксонському праву * (341). Такою, на думку цієї групи дослідників, повинна в кінцевому рахунку стати правова система Євросоюзу * (342).
На відміну від авторів, що апелюють до конвергенції романо-германського і англосаксонського права і формуванню (у перспективі) на їх основі якоїсь "інтегрованої" або "синтезованої" правової сім'ї, інша група дослідників, не заперечуючи в принципі деякі елементи конвергенції, виходить з того, що в основі своїй обидві аналізовані правові сім'ї розвиваються паралельно і що в процесі їх взаємозв'язку і взаємодії в правової системи Європейського союзу мають місце як елементи конвергенції, так і дивергенції. Іншими словами, спостерігаються як ознаки їх зближення - в одних відносинах, - так і ознаки їх розбіжності - в інших відносинах * (343).
Причому в позиції авторів, які дотримуються цієї точки зору, простежуються деякі нюанси. Основний сенс їх змісту полягає, зокрема, в тому, що при розгляді характеру взаємозв'язку та взаємодії романо-германського і англосаксонського права в одних випадках акцент робиться в основному на їх послідовному зближенні, а в інших - на їх розходженні.
Вказуючи на те, що проблеми взаємин романо-германського і англосаксонського права традиційно знаходилися в полі зору юристів-компаративістів і що перед дослідниками постійно вставав один і той же "корінне питання", що стосується переважання конвергенції над дивергенцією або навпаки, багато західних автори не без підстав стверджують, що конвергенція в даний час в цій дилемі є "більш потужним" (more powerful) і більш значущим феноменом, ніж дивергенція (divergence) * (344), особливо у сфері дії правової системи Євросоюзу .
Підстави для такого роду тверджень дослідники вбачають, по-перше, в "природній природі" людської спільноти і людських відносин, які опосередковуються нормами різних правових систем і правових сімей, у тому числі нормами романо-германського і англосаксонського права. При цьому конвергенція правових систем і сімей розглядається як "рух у такому напрямку, при якому найбільш повно виявляється і відбивається у праві єдина людська природа". А по-друге, підстави для висновку про те, що у відношенні між романо-німецьким і англосаксонським правом конвергенція переважає над дивергенцією, вченими-компаративістами вбачаються в "природному характері" самого процесу взаємозв'язку і взаємодії розглянутих правових сімей, направленому в силу природного подібності даних феноменів на їх подальше зближення як у межах правової системи Євросоюзу, так і за її межами.
Називаючи даний процес "природною конвергенцією" (natural convergence), західні автори виходять з того, що послідовне зближення романо-германського і англосаксонського права, будучи об'єктивним процесом, обумовлено такими обставинами, як: а) приналежність більшості країн романо-германського і англосаксонського права до "західної буржуазної демократії", б) значну подібність їх загальної та правової культури; в) наявність у цих країнах великої кількості взаємопов'язаних між собою і взаємодіють один з одним недержавних інститутів, що надають зростаючий вплив на розвиток права , та ін * (345)
Однак, говорячи про конвергенції розглянутих правових сімей взагалі і про їх "природною конвергенції" зокрема, дослідники характеру взаємовідносин даних правових феноменів вказують водночас і на що мають місце в їх відносинах елементи дивергенції * (346).
Незважаючи на те, наголошується в зв'язку з цим в науковій літературі, що між романо-німецьким і англосаксонським правом вельми багато спільних ознак і рис, що виступають у якості основи їх зближення, в кожній з цих правових сімей міститься в той же час чимало таких особливостей, які стоять на шляху їх конвергенції і перешкоджають їх зближенню * (347).
3. Які ж фактори, що впливають на характер взаємозв'язку і взаємодії романо-германського і англосаксонського права, сприяють, а які перешкоджають їх зближенню на загальноєвропейському, регіональному і глобальному рівнях?
Відповідаючи на дане питання, слід, як видається, звернути увагу насамперед на те, що в кожній групі факторів, що сприяють, або, навпаки, перешкоджають зближенню розглянутих правових сімей, виділяються основоположні, первинні, і похідні від них, обумовлені ними вторинні фактори.
Як первинних факторів, що сприяють процесу конвергенції романо-германського і англосаксонського права, слід розглядати все те спільне - у вигляді однотипної економіки, соціальної та політичної структури суспільства, однотипного державного механізму, правової культури та інших їм подібних за своїм характером і своєї потенційної спрямованості компонентів, - що ці правові сім'ї об'єднує.
У свою чергу, в якості первинних факторів, що перешкоджають зближенню романо-германського і англосаксонського права, необхідно виділяти і розглядати все те особливе - у вигляді історичних та національних традицій, звичаїв, властивих кожної правової сім'ї, і інших їм подібних за своїм характером явищ, інститутів і установ, - що дані правові сім'ї роз'єднує.
Первинні фактори - це власне той базис, який не тільки обумовлює сутність, внутрішню будову і зміст кожної з розглянутих правових сімей, а й зумовлює характер і тенденції розвитку відносин між ними.
Що ж до вторинних факторів, то вони, будучи похідними від первинних, висловлюють, а точніше, відображають закладений в романо-германської та англосаксонської правових сім'ях базисний потенціал, а також тенденції як до їх зближення, так і до розбіжності.
Серед вторинних факторів - елементів, що сприяють зближенню розглянутих правових сімей, - слід виділити насамперед такі, які проявляються на регіональному рівні взаємозв'язку і взаємодії романо-германського і англосаксонського права.
Зрозуміло, вторинні фактори, що сприяють зближенню даних правових сімей, перебуваючи в нерозривному зв'язку з первинними факторами, певною мірою виявляються також на глобальному рівні - на рівні правових сімей в цілому і на локальному рівні - на рівні окремих національних правових систем. Як це має місце, наприклад, у правовій системі США, де правова система штату Луїзіана, будучи за природою своєю і характером романо-німецьким феноменом, перебуває в безпосередньому зв'язку з англосаксонським феноменом, яким є правова система американської федерації.
Однак найбільш виразно характер впливу вторинних факторів, що сприяють зближенню романо-германського і англосаксонського права, як і самі ці фактори, проявляється на регіональному рівні, зокрема на рівні Європейського союзу.
Одним з таких факторів на цьому рівні є членство Великобританії - прародительки англосаксонського права - в Європейському союзі, до складу якого входять держави, правові системи яких будуються на принципах і традиціях романо-германського права.
Перебуваючи в тісному взаємозв'язку і взаємодії один з одним у процесі виконання по суті однакових техніко-юридичних і соціально-політичних функцій * (348), дані правові сім'ї чинять постійний вплив один на одного. Система загального права надає безпосередній вплив через право Великобританії на романо-германське право. У свою чергу, останнє через ті ж самі канали регіонального рівня робить зворотний вплив на англосаксонське право.
У науковій юридичній літературі не прийнято піднімати і обговорювати питання про ступінь впливу один на одного, принаймні на регіональному рівні, в рамках Європейського союзу, розглянутих правових сімей, хоча безперечним видається виходячи з аналізу даної правової матерії факт переважного впливу загальноєвропейського (континентального) романо-германського права на британське загальне (англосаксонське) право.
Немає нічого дивного в тому, зауважує з цього приводу англійський правознавець Ж. Бітсон в статті "Чи є у загального права майбутнє?", Що незабаром після приєднання Великобританії до Європейського союзу "англійське право все більше стало походити на європейське континентальне право, на право Європейського союзу "* (349). Причому, додає автор, вплив загальноєвропейського континентального права на англійське загальне право з часом не тільки не слабшає, а, навпаки, ще більше зростає в міру його розвитку і вдосконалення, про що свідчать, зокрема, численні рішення ряду інститутів європейського союзу, "вихідні з традицій романо-германського континентального права "і безпосередньо стосуються в тому числі британського загального права.
У міру розширення правового регулювання, здійснюваного за допомогою норм, що містяться в актах інститутів Європейського союзу, все більше набирає обертів процес "європеїзації" англійського права, процес "проникнення" та адаптації багатьох норм та інститутів загальноєвропейського (континентального) права в системі англосаксонського (загального) права * (350).
У результаті цього, а також під впливом ряду інших факторів, на думку деяких дослідників, "англійське право поступово стає все менш англійським" * (351) як у практичному, так і в теоретичному плані. При цьому мається на увазі, зокрема, той факт, що членство Великобританії у Європейському союзі все більш помітно позначається не тільки на правотворчій і правозастосовчій діяльності відповідних англійських органів, а й на традиційному уявленні англійської юридичної істеблішменту, зокрема, про конституційне право * (352).
  Справа в тому, що якщо раніше в англійській правовій теорії домінувала думка про безперечну перевагу неписаної конституції стосовно писаною, то з часу вступу Великобританії до Європейського союзу під впливом загальноєвропейського права, його принципів і різних загальнотеоретичних положень ситуація значною мірою змінилася. В англійській правознавстві, констатують експерти, намітився помітний зсув у поглядах як на форму конституційного акту, так і на конституціоналізм. Щодо форми конституційного акту намітився "зсув" від неписаної до "частково писаною" Конституції всередині країни * (353) і до писаного конституційного акту зовні, у межах Європейського союзу.
  Що ж до конституціоналізму як явища і уявлення про нього, то тут також відбулися значні зміни, особливо після прийняття в країні в 1998 р. Акту про права людини, що обмежила "суверенітет Парламенту" і розширив прерогативи судової влади в сфері "конституційного контролю" * (354).
  Різні "внутрішні і зовнішні сили", йдеться у зв'язку з цим у спеціальних дослідженнях, в значній мірі змінили англійське уявлення не тільки про конституцію, а й про конституціоналізмі, наблизивши його до загальноєвропейського, континентального поданням * (355).
  При цьому в якості факторів, "наблизили" в даній сфері англійське сприйняття конституційних феноменів до загальноєвропейського, континентального сприйняттю і тим самим зблизила хоча б на йоту англосаксонське право з романо-німецьким, називається не тільки членство Великобританії у Європейському союзі, але і глобалізація, точніше - "глобальна економіка", регіоналізація і європеїзація, що розуміється як уніфікація, гармонізація та інтеграція правових систем держав - членів Європейського союзу, включаючи систему загального права Англії, "змішану" правову систему Шотландії та інші їм подібні фактори * (356).
  Європеїзація, як свідчить загальноєвропейська практика, робить значний вплив не тільки на різні сторони англійського права, а й на правові системи інших держав - членів Євросоюзу, які формують романо-німецьку правову сім'ю.
  Згідно склався в західній юридичній та соціологічній літературі поданням, європеїзація як явище і відображає його поняття являє собою не тільки "комплекс регіональних економічних, інституційних та інших ідентичних їм за своєю природою факторів (сил - forces), спрямованих на зміну національної політико-правового життя і практики "держав-членів, а й систему відповідних загальноєвропейських регіональних ідей * (357).
  У теоретичному та практичному плані європеїзація як фактор, що сприяє зближенню в рамках Європейського союзу елементів різних правових сімей і систем, і одночасно як процес, спрямований на поглиблення і розширення загальноєвропейської інтеграції, породжує і опосередковує прямі і зворотні зв'язки, що виникають між правовою системою Євросоюзу і її інститутами, з одного боку, і шуканими правовими сім'ями і правовими системами національних держав-членів, з іншого.
  У західній літературі у зв'язку з цим вірно помічається, що європеїзація - це двосторонній, прямий і зворотний процес, який породжує на європейському рівні особливу систему управління і особливі політико-правові інститути, які, надаючи прямий вплив на національні системи управління та політико-правові структури, в той же час самі піддаються з їхнього боку зворотного впливу * (358).
  Зрозуміло, в формується і зміцнюється правової та інституційної системі Євросоюзу домінуючу роль відіграють прямі зв'язки загальноєвропейських наднаціональних правових та інших інститутів над національними, форми прямого впливу процесів європеїзації та інтеграції над формами зворотного впливу * (359).
  При цьому процес європеїзації як чинник зближення правових сімей (шляхом впливу на правову систему Великобританії) і правових систем (шляхом аналогічного впливу на правові системи інших держав - членів Європейського союзу) не тільки створює необхідні умови для гармонізації та уніфікації політичних і правових інститутів на загальноєвропейському рівні , а й формує нові загальноєвропейські цінності, правову та політичну ідеологію, новий світогляд, а також нову соціальну спільність під назвою "європейці", або "європейський народ".
  Цілком зрозуміло, виходячи насамперед з особистих економіко-фінансових та інших інтересів, що в авангарді цього інтеграційного процесу йде, як свідчать джерела, "політична еліта, яка працює в нових європейських інститутах" - Європарламенті, Європейській раді, Комісії, в судових та інших загальноєвропейських органах * (360). Саме вона піддається вельми активної соціалізації в плані прискореної європеїзації, в плані сприйняття нових, загальноєвропейських цінностей та інтересів, в сенсі адаптації до нових загальноєвропейських реаліям * (361).
  Однак європеїзація, хоча і в набагато меншому ступені, ніж це має місце у відношенні європейської "політичної еліти", що зв'язала всі свої кар'єрні та інші життєві помисли з Євросоюзом, зачіпає й інші верстви населення, які проживають на території держав-членів.
  Про це свідчать, зокрема, численні соціологічні дослідження, що стосуються ставлення жителів Європейського континенту до Європейського союзу, за створення та існування якого в 1992 р. голосувало, наприклад, в Ірландії 68,7% брали участь у референдумі, у Франції - 51,1% , а в Данії - всього 49,3% * (362).
  Про активну соціалізації населення, що проживає на території держав-членів, в плані його поступової європеїзації свідчить також значна його причетність до загальноєвропейських цінностей та інтересам, таким як віра в Бога (в 1981 р. - 33%, а в 1990 - 36%), віра в потойбічне життя (у 1981 р. - 40%, а в 1990 - 41%), прихильність сімейним цінностям (у 1981 р. - 57%, а в 1990 - 62%), усвідомлення необхідності об'єднання зусиль для вирішення проблем, що виникають у сфері економіки, фінансів, внутрішньої і зовнішньої політики, оборони, безпеки та ін * (363)
  Поряд з названими європеїзація має й інші форми прояву в самих різних сферах життя Європейського співтовариства і наддержавного установи - Євросоюзу, поширюючись при цьому на самі різні верстви європейського населення. У міру розширення і поглиблення європейської інтеграції європеїзація як процес і фактор відіграє все більш значущу роль у зближенні один з одним різних правових сімей і систем.
  Певне значення поряд з європеїзацією серед факторів, що сприяють зближенню романо-германського і англосаксонського права в західній, переважно американській літературі, надається такому феномену, як американізація, або "рецепція" американського, загального за своїм характером, права в європейському континентальному праві * (364) .
  Називаючи рецепцією американського права його величезний вплив після Другої світової війни на європейське право, а в ряді випадків - і на право інших регіонів світу, автори нічтоже сумняшеся, з надмірним перебільшенням значущості даного явища проводять навіть якусь паралель між рецепцією американського і рецепцією римського права.
  "Процес рецепції американського права, так само як і процес будь-якій іншій рецепції, - зазначають у зв'язку з цим західні правознавці, - складається з вельми багатьох взаємозалежних елементів. З цієї точки зору паралель між рецепцією американського права і рецепцією римського права jus commune, що мала місце на європейському континенті в Середні століття, цілком виправдана і примітна "* (365).
  Надмірно перебільшуючи вплив американського права на європейське в післявоєнний, а тим більше в наступні періоди * (366) і без всяких на те підстав, порівнюючи "американізацію" європейського права з рецепцією римського права, дослідники, проте, мають рацію в тому, що загальне право в особі американської правової системи зробило певний вплив на романо-германське в особі загальноєвропейського, континентального права.
  Особливо помітно це вплив позначився на таких галузях, підгалузях та інститутах права, які наповнюють собою зміст приватного права * (367). У їх числі цивільне, комерційне, корпоративне та інші складові частини системи європейського права.
  Поряд з впливом на європейське законодавство, на практику правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності європейських держав, правові системи яких відносяться до романо-германської правової сім'ї, рецепція американського права в певній мірі зачепила і європейську правову теорію. На думку деяких авторів, "майже всі найбільш важливі та довгострокові зміни, які відбулися в післявоєнний період в європейському приватному праві та його теорії, мали свій початок в Америці" * (368).
  Йдеться, зокрема, про "нові бізнес-концепції", що стосуються "нових договірних форм" у сфері економічних відносин (New Contractual Concepts in the Economy) * (369), пов'язаних з лізингом (leasing), договором оренди підприємств (factoring) , франчайзингом (franchising), забезпеченням таємниці банківських вкладів, захисту прав власника і споживачів, "приватноправових деліктів" та ін * (370)
  Основні причини та передумови інтенсивної американізації європейського права в післявоєнний період полягали, по-перше, у своєрідній універсалізації американського приватного права, що дозволяє широко використовувати різні його інститути в межах не тільки англосаксонського, а й романо-германського права. По-друге, в економічному і політичному домінуванні США в західному світі в післявоєнні роки, що дозволяло їм поширювати свій вплив і в правовій сфері. По-третє, в широкому поширенні і "впровадженні" англійської мови в післявоєнні роки в повсякденне (побутову) і професійне життя багатьох країн Західної Європи, що створювало умови для використання в них американських "напрацювань" не тільки в області техніки і технології, а й в праві. І, по-четверте, в навчанні багатьох європейських студентів-юристів в університетах США, які потім, після закінчення навчання, "займали ключові позиції в європейських академічних інститутах, великих банках, юридичних фірмах і в приватному підприємництві" і переносили тим самим американські знання в області юриспруденції і практичний досвід на європейське право * (371).
  Слід додати, що дуже важливу роль в американізації європейської континентальної, втім, як і всього романо-германського права грали і грають також американські і транснаціональні корпорації * (372).
  4. Крім названих факторів, що сприяють зближенню романо-германського і англосаксонського права, і наростаючої у міру розвитку економічних, соціально-політичних та інших зв'язків між країнами конвергенції, в науковій літературі розглядаються й інші їм подібні первинні та вторинні фактори.
  Не вдаючись в аналіз цих факторів, слід зауважити, що у своїй сукупності вони забезпечують стійке і цілеспрямований розвиток романо-германського і англосаксонського права в бік їх поступового взаємопроникнення і формування на цій основі якісно нового правового масиву. Виходячи з досвіду суспільно-політичного та правового розвитку західних країн немає ніякого сумніву в тому, що фактори, що сприяють розвитку процесу конвергенції розглянутих правових сімей, будуть і далі, принаймні в осяжному майбутньому, грати у визначенні характеру відносин між романо-німецьким і англосаксонським правом домінуючу роль.
  Проте їх роль і значення при цьому не слід перебільшувати, а тим більше - абсолютизувати як в рамках Європейського союзу, так і за його межами. Бо, як показує практика, поряд з факторами, що сприяють зближенню, а в перспективі - і можливо повного злиття, на думку окремих авторів, романо-германського і англосаксонського права, існує безліч економічних, соціально-політичних, психологічних, ідеологічних та інших факторів, які не тільки не сприяють, а в деяких випадках навіть навпаки, перешкоджають їх зближенню.
  Адже не слід забувати, що право - правові закони, правові системи та правові сім'ї - існує не сама по собі, ізольовано або у відриві від інших - економічних, соціальних та інших систем. Вони виникають і функціонують не інакше як віддзеркалення їх субстанції і як свого роду юридична надбудова над даними системами. З цього випливає, що фактори, що перешкоджають зближенню романо-германського і англосаксонського права, кореняться не тільки і навіть не стільки в правовій, скільки в економічній, соціально-політичній та інших сферах життя західного суспільства, а також в "закладених" в кожну з них відповідних інтересів.
  Там, де інтереси правлячих верств і держав - носіїв традицій розглянутих правових сімей - сходяться, діють фактори, спрямовані на зближення даних правових масивів. І навпаки, там, де ці інтереси розходяться, з'являються чинники, що перешкоджають їх зближенню.
  Одним з таких факторів у науковій літературі називається, зокрема, політичний фактор * (373), суть якого полягає в збігу або ж розходженні політичних інтересів.
  Можна, наприклад, з повною впевненістю стверджувати, що якби в післявоєнний період політичні інтереси США - носія традицій загального права - і країн континентальної Західної Європи - прихильників романо-германського права - збігалися в такій же мірі, як їх економічні інтереси, то американізація в значній мірі торкнулася б не тільки європейське приватне, а й публічне - конституційне, адміністративне, кримінальне та інші відповідні галузі права.
  Однак цього не сталося, оскільки на шляху американізації даного сектора європейського права і, відповідно, процесу зближення розглянутих правових сімей стояли різні політичні та інші пов'язані з ними інтереси що в даному процесі сторін.
  Політичні, так само як і інші що не збігаються один з одним інтереси сторін виступають як тих факторів, які не тільки не сприяють, але і найчастіше перешкоджають гармонізації та інтеграції різних правових систем і правових сімей, включаючи романо-германське і англосаксонське право.
  Природно, що ці інтереси самі по собі аж ніяк не є єдиними, а тим більше первинними чинниками, що перешкоджають зближенню різних, формують романо-германське і англосаксонське право, національних правових систем, так само як і даних правових сімей. Поряд і разом з ними, мають швидше суб'єктивний і в цьому сенсі похідний, вторинний характер, існує цілий ряд і інших, більш глибинних і більш значущих з точки зору ступеня впливу на систему відносин романо-германського і англосаксонського права, аналогічних за своєю спрямованістю факторів, мають об'єктивний характер.
  Йдеться про такі чинники, які, з одного боку, визначають природу тих чи інших законів, що виникають у кожній окремій країні, а з іншого - впливають на характер національних правових систем і формованих ними правових сімей.
  Закони, писав у зв'язку з цим в середині XVIII в. Ш. Монтеск'є у своєму знаменитому творі "Про дух законів", "повинні знаходитися в тісному відповідності з властивостями народу, для якого вони встановлені". Необхідно, підкреслював просвітитель, "щоб закони відповідали природі, принципам встановленого або установляет уряду", а також "фізичним властивостям країни, її клімату, якостям її грунту, її положенню, її величі, способу життя її народів, ступеня свободи, що допускається пристроєм держави, релігії населення, його нахилам, багатства, чисельності, торгівлі, вдач і звичаїв ". Нарешті, підсумовував автор, "вони повинні складатися у відомому відношенні один до одного, до умов свого походження, до цілей законодавця і до порядку речей, на якому вони затверджуються" * (374).
  Виходячи з цього закони, а разом з ними система законодавства і система права однієї країни, не можуть бути ідентичними відповідним правовим феноменам іншої країни. І як наслідок, формуються на їх основі одні правові сім'ї не можуть проявлятися як повноцінні копії інших правових сімей.
  Повною мірою це стосується не тільки таких різнорідних правових сімей, якими є, скажімо, мусульманське і іудейське право, а й таких дуже близьких між собою за своєю природою і характером правових сімей, якими представляються романо-германське і англосаксонське право * (375).
  Будучи побудованими і функціонуючими на одній і тій же в принциповому плані, однотипної економічної, соціально-політичної, ідеологічної та іншій основі і акумулюючи в собі з цієї причини досить багато спільних ознак і рис, кожна з даних правових сімей не може в той же час, як відображення різних "властивостей народу" і "фізичних властивостей" кожної країни, не містити в собі і масу відокремлюють один від одного ці правові сім'ї особливостей.
  Останні можуть виступати в самих різних формах і проявах, таких, зокрема, як особливості внутрішньої будови окремих правових систем, а разом з тим і правових сімей; особливості правової культури та правосвідомості; особливості історичних і національних традицій; особливості правових звичаїв, що у межах розглянутих сімей, та ін * (376)
  Крім того, особливості романо-германського і англосаксонського права можуть проявлятися і проявляються також в їх ідеології і різних постулатах, які наповнюють цю ідеологію, які розглядаються як щось звичайне в межах однієї правової сім'ї, але не сприймаються представниками іншої. Наприклад, для системи англосаксонського права дуже розхожими і цілком звичними є положення типу: "законодавство - це те, що говорить законодавець (парламент), а юридично значиме законодавство - це те, що сказав суд"; "в практичному плані юридичне значення парламентського акта переважно зводиться до визначення його сили найвищим судовим органом ";" авторитарне заяву, що стосується юридичної сили закону, є виключною прерогативою (функцією) суду "тощо * (377)
  Однак ці положення не цілком або взагалі не сприймаються в системі романо-германського права як у глобальному плані, так і на регіональному рівні, зокрема на рівні Європейського союзу.
  Аналогічно йде справа і з деякими постулатами, складовими зміст ідеології романо-германського права. Будучи буденними і загальновизнаними в романо-германської правової сім'ї, вони не знаходять належного сприйняття та підтримки в англосаксонському праві.
  Незважаючи на те, наприклад, що кількість законів у Великобританії за останні роки значно зросла в порівнянні з прецедентами за рахунок інтенсивного національного та загальноєвропейського правотворчості, проте вони все ще, як зауважують дослідники, продовжують психологічно сприйматися багатьма юристами, які мають справу з англосаксонським правом , всупереч романо-германської традиції, що ставить закон на перше місце в системі джерел права, "як виняток з правил, ніж як саме правило" * (378).
  Особливості ідеології романо-германського і англосаксонського права поряд з іншими особливостями даних правових сімей часто виступають в якості факторів не тільки стримують, а й перешкоджають зближенню різними шляхами, в тому числі шляхом гармонізації та можливою в подальшому їх інтеграції.
  Окрім політичних, ідеологічних та інших чинників на шляху зближення романо-германського і англосаксонського права в цілому і їх різних елементів на рівні правової системи Євросоюзу діє також такий соціально-психологічний і політичний фактор, як євроскептицизм.
  Вперше це явище, що виражає недовіру значної частини Європейського співтовариства до "проекту політичної та економічної інтеграції в Континентальній Європі", було названо так, як воно називається нині, - "євроскептицизм" - ще в 80-ті роки XX в. у Великобританії * (379). Пізніше цей термін, будучи співвіднесеним з іншими, однорідними, але далеко не завжди рівнозначними йому за змістом термінами, такими як "євроентузіазм", "єврофобія", "евроцінізм", "європесимізму", "європеїзм" та ін, отримав широке поширення на території всіх країн Європейського союзу і далеко за її межами * (380).
  Піддаючи сумніву необхідність формування на загальноєвропейському рівні самостійної наддержавної влади і називаючи ідею створення в сучасних умовах монолітної самодостатньою, незалежною насамперед від США політичної влади "великою ілюзією" * (381), автори, які поділяють ідеї євроскептицизму, виходять з того, що європеїзація як така , а разом з нею безмірний "єврооптимізм" з неминучістю ведуть до "вельми небезпечною для стабільності суспільства ерозії європейських національних держав", до руйнування усталеного на Європейському континенті громадського порядку, до ущемлення демократичних прав і свобод громадян, до неконтрольованого зростання "діючої через голови національних держав і народу європейської бюрократизованою еліти "* (382).
  Євроскептицизм як явище і поняття, що протистоїть надмірного європеїзм і Єврооптимізм * (383), об'єктивно виступає у вигляді одного з факторів, що стримують на Європейському континенті процес подальшої економічної і соціально-політичної інтеграції, а разом з тим - і процес зближення в межах правової системи Євросоюзу елементів різних правових сімей та національних правових систем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. До питання про конвергенції романо-германського і англосаксонського права в правовій системі Європейського союзу"
 1. 4. Європейський правовий простір
    питаннях, що відносяться до людського виміру. На нашу думку, цей контрольний механізм в перспективі буде грати все більшу роль як додатковий міжнародний засіб правового захисту людини, не підміняють собою національні засоби, але певною мірою контролює їх і мобілізуюче на більш чітку роботу. Відповідно до Європейської конвенції з захисту прав людини і
 2. Виноски
    питання держави і права в Російській Федерації та в Республіці Македонія. Вип. I / відп. ред. A.Е. Шерстобитов. 2006. С. 281-295. * (624) Критичні зауваження з цього приводу див: Захаров А.Л. Міжнародні принципи права. С. 23-24. * (625) Алексєєв С.С. Право: абетка - теорія - філософія. Досвід комплексного дослідження. М., 1999. С. 294-295. * (626) Див: Wyatt D., Dashwood A. European
 3. § 1. Основні правові системи сучасності
    питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це пояснюється тим, що правова система - складне соціальне багатогранне явище, постійно змінне в ході історичного процесу. Причому не всі її елементи розвиваються
 4. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
    питання сімейного права, усиновлення, опіки; друга книга - "Майно та право власності" - питання власності та інші речові права; третя книга - "Різні способи набуття права власності" - питання спадкування і договори з передачі майна у власність; четверта книга - " Гарантії "- питання забезпечувальних зобов'язань; п'ята книга -" Диспозиції, застосовувані на Майот "-
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    питання, укладена сторонами у розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами 47. MUTATIS MUTANDIS [мутатіс мутандіс] - змінивши те, що слід змінити, внісши необхідні зміни 48. NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав,
 6. § 8. Загальна характеристика основних правових сімей
    питання 1. Дайте коротке визначення права. 2. Назвіть найбільш характерні ознаки права. 3. Перелічіть і розкрийте зміст основних вчень про право. 4. Що розуміється під принципами та функціями права? 5. Яке співвідношення переконання і примусу в праві? 6. У чому особливості основних правових сімей світу? Поясніть, що означає правова сім'я. 7. Сформулюйте поняття правової
 7. 5. Порівняльне правознавство в першій половині XX в.
    питаннях не зроблено нічого або зроблено дуже мало ». Досі, на думку Салейль, вчені займалися лише вивченням іноземного права або етнологічним, соціологічним та історичним порівнянням. Тепер настала пора,, додати «порівняння, засноване виключно на юридичній точці зору, і бажаний результат буде досягнутий». У виступах учасників I Міжнародного конгресу
 8. 3. Правова система Російської Федерації та романо-германська правова сім'я
    питання про можливість використання в певних межах принципу прецеденту. Однак, як правило, інститути англо-американського права погано вписуються в романо-германську правову систему. Дію-вітельно, як справедливо зазначає проф. У. Батлер, важко прийняти дослівно англо-американські концепції та поради, дані з благими намірами представниками західних юридичних кіл. Вони
 9. Висновок
    питання: «Що дав XX століття в розвитку права взагалі та порівняльного правознавства зокрема?», «Вирішення яких проблем має бути в центрі уваги основних правових систем сучасності в XXI в.?», «Якими будуть провідні тенденції у розвитку правової юридичної карти світу ? »Щоб відповісти на ці та безліч інших питань, необхідно виділити пріоритетні напрямки еволюції основних світових
 10. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    питання про розподіл повноважень, відповідальності та гарантії їх діяльності. В даний час принципом формування компетенції кожного рівня влади є найбільша ефективність виконання на відповідному рівні певних функцій і завдань. Оптимальне співвідношення між державним управлінням і місцевим самоврядуванням в різних країнах знаходиться по-різному, виходячи з
© 2014-2022  yport.inf.ua