Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

3. Правова система Російської Федерації та романо-германська правова сім'я

Для останнього десятиліття XX в. найзначнішим у розвитку основних правових систем сучасності є майже повне зникнення з юридичної карти світу соціалістичного типу права. Одна з головних тенденцій розвитку права в постсоціалістичних країнах - це зближення з іншими правовими сім'ями. Стосовно до Росії ця особливість виявляється у зближенні російського права з романо-германської правової сім'єю. Якщо пере-
хід до ринкової економіки і різноманіттю форм власності зумовив швидкий розвиток інститутів приватного права, то формування правової державності і політичний плюралізм зумовили розвиток публічного права.
У міжнародно-правовому плані включення Росії в «загальне європейський правовий простір», в «Європу правових держав» стало одним з важливих умов розвитку російського права в руслі світових тенденцій правового розвитку.
В еволюції сучасної правової системи Росії простежуються дві основні тенденції. Це, з одного боку, виключення з чинного російського права принципів, норм та інститутів, які були покликані підкреслити принципова відмінність радянського соціалістичного права від права буржуазного, а з іншого - поява в російському праві принципів, норм, інститутів і навіть галузей, які раніше вважалися винятковим атрибутом буржуазного права (наприклад, торгове право і т.д.).
За своїми основними юридичним класифікаційними ознаками російське право завжди відносилося до романо-германської правової сім'ї і продовжує залишатися таким. Про це свідчать кофікаційні характер російського права, структура правової норми, принципи верховенства закону і відповідна ієрархія джерел права, основні принципи судової організації та судочинства.
Глибокі економічні та політичні перетворення в усіх сферах суспільного життя відкрили широкі можливості до зближення російського права з романо-германської правової сім'єю не тільки за зовнішньою формою, а й за змістом.
Виникнення приватного та публічного права в Росії в значній мірі було обумовлено соціально-економічним і політико-правовим розвитком суспільства.
Це знайшло своє відображення в наступних напрямках в області приватного права.
По-перше, у визнанні різноманіття форм власності та визначального значення приватної власності. Розвиток відносин власності, і насамперед приватної, призводить до відродження приватного права в Росії;
по-друге, у розвитку та створенні юридичних основ вільного підприємництва. Ринкові відносини, тобто майнові, товарно-грошові відносини плюс податкові, фінансові, трудові, соціальні та ін, є найважливішим джерелом приватного права в Росії в матеріальному сенсі;
по-третє, у появі рада раніше відсутніх інститутів торгового права .
У сфері публічного права утвердилися такі основоположні ознаки демократичної правової держави, як:
1) конституційне проголошення і практична реалізація принципу поділу влади;
2) конституційне визнання першорядної ролі публічних прав і свобод громадян;
3) введення та розвиток судового конституційного контролю. Завдяки цим та іншим новітнім тенденціям традиційна
близькість російського дореволюційного і сучасного російського права до романо-германської правової сім'ї стає істотним чинником, що сприяє зближенню розглянутих правових моделей.
Мабуть, все це зумовлюватиме особливості та пріоритети розвитку російської правової системи в XXI в.
Уніфікація законодавства і правових концепцій в її міжнародно-правових формах є найбільш відомим способом зближення російського права з романо-германської правової сім'єю. Однак, як показує практика, уніфікація права, яка повинна розумітися в широкому сенсі, починаючи з уніфікації національного законодавства і закінчуючи кодифікацією незаконодательного характеру юридичної практики і звичаїв, що не є самоціль, і вона повинна бути наслідком практичної потреби встановлення тісних контактів між державами у сфері економічної , політичної, культурної та соціального життя.
Для формування загального правового простору одна з, якщо не більшу, значення має такий шлях зближення цих систем, як збільшення їх загальних рис, принципових установок, подібності правових норм і відповідно судової практики.
Інтегрування Росії в європейські юридичні процеси, затвердження примату міжнародного права ведуть до того, що в національній правовій системі зростає число спільних норм і стандартів. Незважаючи на це, правовий розвиток Росії відбувається переважно шляхом змін національного права. При цьому законодавець звертається не тільки до юридичного досвіду романо-германської правової сім'ї, а й до англо-американським правовим моделями. Заслуговує, зокрема, особливого розгляду питання про можливість використання в певних межах принципу прецеденту. Однак, як правило, інститути англо-американського права погано вписуються в романо-германську правову систему. Дію-
вітельно, як справедливо зазначає проф. У. Батлер, важко прийняти дослівно англо-американські концепції та поради, дані з благими намірами представниками західних юридичних кіл. Вони просто незрозумілі приймаючої їх стороні, а західна сторона в свою чергу звичайно не в змозі зрозуміти правову середу, відносно якої вона дає поради. Тому важко погодитися на настільки радикальні зміни правової системи, в результаті яких в Росії було б «все, як в США і Великобританії», і встановилася правова сім'я загального права.
Облік зарубіжного юридичного досвіду і зближення російського права з іншими правовими сім'ями не тотожні рецепції права, сприйняттю зарубіжних правових моделей. Вони підсумок розвитку російського права в результаті дії багатьох факторів, що обумовлюють цей процес в конкретно-історичних умовах Росії. Звідси, зокрема, можливість різного трактування навіть однойменних правових інститутів, відторгнення практикою моделей, розроблених російським законодавцем па основі зарубіжного досвіду. Втім, у радянський час, в умовах централізованої планової економіки та демократично нерозвиненою політичної системи, основні правові інститути РРФСР при зовнішній схожості з інститутами романо-германської правової сім'ї істотно відрізнялися від них. Звідси можна зробити ви-вод, що зближення російського права з романо-германської правової сім'єю не означає втрати самобутності, особливостей, традицій, властивих правовій системі Росії. Дійсно, російське право, як і будь-яка національна правова система, має свою специфіку, і на ньому не могли не відбитися політико-правові події, що відбуваються в Росії; воно відповідає всім основним юридичним ознаками романо-германської правової сім'ї.
На наш погляд, дуже суперечливий заклик виділити самостійну «слов'янську правову сім'ю» і повернутися, зокрема, до правової системи держав східнослов'янської культури. Самостійність традицій розвитку російської правової системи, в тому числі її відмінність від романо-германської правової сім'ї, підкреслює В.Н. Синюков. Він визнає за Росією особливу правокультурную самобутність, намагається вивести її з «споконвічних культурно-правових основ», зі специфічних особливостей «слов'янської правової сім'ї», утвореної країнами слов'янського етнічного походження. На його думку, російська правова система в майбутньому повинна ідентифікуватися як основи правової сім'ї як східнослов'янських, так і тюркських народів колишнього Радянського
Союзу. А звернення до світового правовому досвіду (який називається однозначно західним), до інтеграційних процесів, що відбуваються в європейських та інших регіонах, можливе тільки на умовах політичного та культурно-правового «асимілювання входять до СРСР регіонів у західне співтовариство». Таке повернення східноєвропейських країн у світову культурно-правову цивілізацію автор розцінює як «протиприродне втручання в їх історичну долю, чревате елімінацією етносоціальної специфіки правової культури». Близьку цього точку зору висловив і Р.Б. Головкін, який писав, що впровадження в правову систему Росії концепцій, що сформувалися в романо-германської та англосаксонської системах права, не враховують відмінностей духовних і морально-етичних традицій Заходу і Сходу, поки передчасно.
Слід зазначити, що навіть у Західній Європі, де відбуваються процеси об'єднання різних за своїми культурно-історичним, релігійно-етичним і морально-психологічним цінностям держав (порівняймо, наприклад, Грецію та Ірландію, Іспанію і Норвегію), ці держави аж ніяк не втрачають своєї самобутності і складалася століттями правової ментальне ™.
Визнаючи справедливими висловлювання В.М. Синюкова про реально існувала самобутньої для Росії правовій системі східнослов'янського типу, про особливості стану правосвідомості населення Росії, А.В. Міцкевич справедливо зазначає, що важко побачити ті особливі форми законодавства чи інших джерел права, які забезпечували б успішний розвиток російської державності в сучасних умовах. Росія навряд чи може обрати «самобутнє», без орієнтації на міжнародний досвід розвиток права, не ризикуючи знову (як це було зовсім недавно) опинитися в міжнародній ізоляції. Росії належить жити не в «особливої правової сім'ї», а у співдружності і взаємодії з усіма правовими системами світу.
Зрозуміло, що для цього російська правова система повинна йти своїм шляхом, але разом з основними правовими системами сучасності. При цьому не слід уникати орієнтира на міжнародно-правові та передові зарубіжні юридичні стандарти, зокрема романо-германської правової сім'ї.
Романо-германська правова сім'я дає Росії не лише історично виправданий і зміцнила вибір юридичних конструкцій (праворозуміння, система і джерела права, правозастосування), а й інші переваги, що випливають з визнання об-
щепрізнанних принципів і норм міжнародного права частиною правової системи Росії.
Всі ці аргументи свідчать про те, що романо-германська правова сім'я в XXI столітті в основному залишається правильним для Росії вибором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Правова система Російської Федерації та романо-германська правова сім'я "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  правовий акт, б) нормативний договір; в) правовий звичай; г) судовий (адміністративний) прецедент; д) інші форми (джерела) права (зокрема, юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, громадського
 2. § 1. Основні правові системи сучасності
  правової системи. В якості основоположного об'єкта порівняльного правознавства виступає категорія "правова система". У зв'язку з цим стрижневим є питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це пояснюється тим,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC
 5. 1. Заповіт як одностороння угода
  правова конструкція отримала назву condicionis implendas causa datum. Див: Бартошек М. Указ. соч. С. 83, 89. У ряді сучасних держав романо-германської правової системи дозволені договори про спадкування між подружжям (Німеччина, Франція та ін.) Оскільки заповіт - це розпорядження майном на випадок смерті, окремі автори відносять його до числа операцій, що здійснюються під
 6. § 1. Поняття і види джерел екологічного права
  правові реформи, повноцінніше користуватися своїми правами, усвідомлювати своє місце в реалізації правових установлень. Види джерел права У цивілізованому юридичному просторі, де функціонують різні історично зумовлені правові системи, існують наступні види джерел права: правовий звичай, нормативний акт, судовий прецедент, договір, загальні принципи, ідеї і доктрини,
 7. § 8. Загальна характеристика основних правових сімей
    правові системи та правові сім'ї, що відображають особливості відповідних епох, цивілізацій, країн, народів, континентів. Розрізняють національні правові системи та міжнаціональні (сім'ї або окремі групи систем). Національна правова система - органічний елемент конкретного суспільства, його історії, культури, традицій, соціального устрою, географічного положення і т.д. Правова сім'я -
 8. 1. Походження і розвиток факторингу
    правову категорію і власне факторинг як економічне поняття ". --- Шевченко О.Є. Договір фінансування під поступку грошової вимоги в системі цивільного права Російської Федерації. М., 2005. С. 7. Мабуть, саме економічний аспект факторингу має на увазі Д.А. Медведєв, коли вказує на те, що "факторинг - це спосіб кредитування одного
 9. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
    правового регулювання міжнародних господарських відносин не тільки викликала інтерес в нашій країні, але і була опублікована УНИДРУА в журналі "Revue de droit uniforme". --- Див: Лебедєв С.Н. Уніфікація правового регулювання міжнародних господарських відносин. С. 15 - 43. Найбільш гармонійні роботи О.Н. Садикова і А.Л. Маковського. У підручнику
 10. 2. Особливості та основні етапи еволюції правової системи РРФСР
    правової словник і юридична термінологія; було висунуто вимогу вироблення нового і більш високого типу права, що якісно відрізняється від існуючого в несоціалістичному світі. Створення радянської правової системи означало появу у світовій історії: - нового історичного типу права; - однієї з можливих різновидів цього типу; - першої конкретної соціалістичної
© 2014-2022  yport.inf.ua