Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 54. Банківська система Російської Федерації


Банківська система є складовою частиною фінансово-кре
дітно системи держави. Сучасна банківська система в
Росії була створена на початку 1991 р., після прийняття 2 грудня
1990 двох законів РРФСР: «Про Центральному банку РРФСР
(Банку Росії) »та« Про банки і банківську діяльність в РРФСР ».
З цього моменту банківська система стала активно розвиватися і
чинити істотний вплив на економічні процеси.
Банківська система Російської Федерації включає в себе
Банк Росії, кредитні організації, а також філії та пред
ставництва іноземних банків. Законодавство визначає
кредитну організацію як юридичну особу, яка для з
потягу прибутку як основної мети своєї діяльності на ос
новании спеціального дозволу (ліцензії) Центрального бан
ка Російської Федерації має право здійснювати банківські
операції, передбачені Федеральним законом «Про банки і
банківську діяльність ». До банківських операцій належать:
1) залучення коштів фізичних і юридичних
осіб у вклади (до запитання і на певний термін);
2) розміщення залучених коштів фізичних і
юридичних осіб у вклади від свого імені і за свій рахунок;
3) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юри
дических осіб;
4) здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юри
дических осіб , в тому числі банків-кореспондентів, по їх бан
ковским рахунках;
5) інкасація коштів, векселів, платіжних і рас
парних документів і касове обслуговування фізичних та юри
дических осіб;

6) купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безна
особистої формах;
7) залучення у внески і розміщення дорогоцінних метал
лов;
8) видача банківських гарантій;
9) здійснення переказів коштів за дорученням
фізичних осіб без відкриття банківського рахунку.
Крім банківських операцій, для здійснення яких тре
буется ліцензія Банку Росії, кредитні організації мають право
здійснювати наступні операції:
1) видавати поручительства за третіх осіб, передбачаю
щие виконання зобов'язань у грошовій формі;
2) придбавати права вимоги від третіх осіб виконання
зобов'язання в грошовій формі;
3) укладати договір про довірче управління грошових
ми засобами та іншим майном;
4) здійснювати операції з дорогоцінними металами і дра
гоценнимі камінням;
5) надавати в оренду спеціальні приміщення або нахо
дящиеся в них сейфи для зберігання документів і цінностей;
6) проводити лізингові операції;
7) надавати консультаційні та інформаційні послуги.
Кредитна організація утворюється на основі будь-якої форми
власності як господарське товариство (ВАТ, ТОВ та ін.)
Кредитної організації забороняється займатися производствен
ної, торговельної та страховою діяльністю. За здійснення кре
дітно організацією виробничої, торговельної та страховою
діяльності встановлена адміністративна відповідальність
(ст. 15.26 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення).
Кредитні організації діляться на два види: банки та небанков
ські кредитні організації. Банк (від італ. Banco - лава) -
кредитна організація, яка має виключне право
здійснювати в сукупності наступні банківські операції:
залучення у вклади грошових коштів фізичних і юриди
чеських осіб; розміщення зазначених коштів від свого імені і за
свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості; від
критий і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних
осіб.
Відповідно до Федерального закону «Про банки і банків
ської діяльності» допускається діяльність небанківських кредит
них організацій, т.е . кредитних організацій, що мають право
здійснювати окремі види банківських операцій. Допустиме
поєднання зазначених операцій встановлює Банк Росії.
Кожна держава створює свою банківську систему і осу
ществляет правове регулювання банківської діяльності.
У більшості економічно розвинених країн банківська систе-

ма має дворівневу структуру. Таку ж структуру має і
банківська система Російської Федерації:
1-й рівень - Центральний банк Російської Федерації;
2-й рівень - інші кредитні організації, а також филиа
ли і представництва іноземних банків.
Однак банківська система практично будь-якої держави
має свої структурні особливості. Так, банківська система
США складається з 12 федеральних резервних банків Нью-Йорка,
Бостона, Філадельфії, Річмонда, Атланти, Далласа, Сан-Фран
Циско, Канзас-Сіті, Сент-Луїса, Чикаго, Клівленда, які
разом утворюють 1-й рівень Федеральної резервної системи,
виконує роль Центрального банку країни. У Франції на
2-му рівні банківської системи практично окремою групою
виділені муніципальні банки, головним напрямком діяч
ності яких є операції з коштами місцевих бюджетів
тов. У Російській Федерації банківська система також має свої
особливості. Структуру банківської системи Російської Федера
ції можна відобразити схематично (схема 4).
До комерційних банкам, основна частка статутного капіталу
яких належить Банку Росії, відносяться Ощадний
банк Російської Федерації, а також банки, розташовані за
межами території Російської Федерації: Донау-банк АГ
(Відень, Австрія), Іст-Вест Юнайтед банк (Люксембург), Ком
мерческій банк для Північної Європи - Євробанк (Париж, Фран
ція), Московський Народний банк Лтд (Лондон, Великобританія),
Ост-Вест Хандельсбанк АГ (Франкфурт-на-Майні, Німеччина).
У структуру комерційних банків входять і спеціалізовані
банки, що здійснюють окремі види банківських операцій.
До них можна віднести:
- біржовий банк - спеціалізований банк, надаю
щий кредити під «блискавичні» біржові угоди і тим самим
сприяє їх укладенню;
Схема 4
193
7 Мальцев

- інвестиційний банк - банк, що спеціалізується на ин
вестиционного операціях у вигляді купівлі-продажу цінних паперів, а
також на наданні інвестиційних кредитів;
- інноваційний банк - спеціалізований банк, создава
емий для кредитування в першу чергу довгострокових ризикових
проектів, пов'язаних з новими розробками технічного та тих
технологічного характеру;
- іпотечний банк - спеціалізований комерційний банк,
займається видачею кредитів під заставу нерухомості або
на придбання нерухомості. Залежно від напрямку
кредитування іпотечні банки діляться на земельні, коммуналь
Цінні та ін;
- зовнішньоторговельний банк - різновид спеціалізованих
банків, що здійснюють переважно операції з креди
тованих експорту та імпорту, проведення взаємних внешнетор
гових розрахунків.
Кредитні організації можуть створювати союзи і асоціації, не переслідують мети одержання прибутку, для захисту і перед
ставления інтересів своїх членів, координації їх деятельнос
ти, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, удов
летворенія наукових, інформаційних та професійних ін
тересов, вироблення рекомендацій щодо здійснення банківської
діяльності та вирішенню інших спільних завдань кредитних орга
нізацій. Спілки та асоціації кредитних організацій не мають
права здійснювати банківські операції. Законодавством до
пускається створення кредитними організаціями банківської групи
та банківського холдингу.
Банківською групою зізнається не є юридичною
особою об'єднання кредитних організацій, в якому одна (го
ловная) кредитна організація робить прямо або побічно
(через третю особу) істотний вплив на рішення, прини
травнем органами управління іншої (інших) кредитної органі
зації (кредитних організацій).
Банківським холдингом визнається не є юридичною
особою об'єднання юридичних осіб з участю кредитної орга
нізації (кредитних організацій), в якому юридична особа,
яка не є кредитною організацією (головна організація
банківського холдингу), має можливість прямо або побічно
(через третю особу) чинити істотний вплив на рі
ня, що приймаються органами управління кредитної організації
(кредитних організацій).
Філії та представництва іноземних банків допуску
ються до банківської діяльності на території Російської Фе
дерации тільки в межах квоти участі іноземного капіталу
в банківській системі Росії. Розмір (квота) участі устанавли
ється федеральним законом за пропозицією Уряду Рос-
сийской Федерації, погодженим з Банком Росії. Вказано

ная квота розраховується як відношення сумарного капіталу,
належить нерезидентам у статутних капіталах кредитних
організацій з іноземними інвестиціями, і капіталу филиа
лов іноземних банків до сукупного статутного капіталу кре
дітних організацій, зареєстрованих на території Росій
ської Федерації. При досягненні встановленої квоти Банк Рос
оці припиняє видачу ліцензій на здійснення банківських
операцій банкам з іноземними інвестиціями, філіям та
представництвам іноземних банків.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 54. Банківська система Російської Федерації "
§ 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
 1. банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі. Від роботи банків під
  5.14. Розрахункові і кредитні правовідносини
 2. банківською установою у зв'язку з виробництвом платежів згідно обов'язковим правилам розрахунків за передане майно, надані послуги або виконання роботи. Будь торгово-комерційна діяльність вимагає наявності у підприємства грошових коштів. У багатьох випадках їх недостатньо для придбання необхідних товарів і продукції, для оплати грошових вимог кредиторів. Одним з можливих
  1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
 3. банківську діяльність в РРФСР "» (в ред. Від 19 червня 2001 р.) [146] «розмір (квота) участі іноземного капіталу в банківській системі Російської Федерації встановлюється федеральним законом за пропозицією Уряду Російської Федерації, погодженим з Банком Росії. Зазначена квота розраховується як відношення сумарного капіталу, що належить
  18. Загальна характеристика фінансової діяльності, здійснюваної виконавчими органами влади.
 4. Банківської системи Російської Федерації; - забезпечення ефективного та безперебійного функціонування системи
  § 55. Правовий статус Банку Росії
 5. банківської системи Російської Федерації. Статус, цілі діяльності, функції і його повноваження визначаються Конституцією Російської Феде рації і Федеральним законом від 10 липня 2002 р. № 86-ФЗ «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» 1. Банк Росії здійснює свої функції і повноваження неза висимо від інших федеральних органів державної влади, органів
   § 1. Глава муніципального освіти
 6.  банківських установах, підписує фінансові документи. Глава з питань виконавчо-розпорядчої діяльності приймає постанови і розпорядження, має право скасовувати будь-які правові акти органів та структурних підрозділів адміністрації міста. Саме глава розробляє і затверджує структуру і штати адміністрації міста та селищних адміністрацій. Він затверджує положення про органи і
   § 1. Поняття комерційного права
 7.  банківська, інвестиційна і будь-яка інша діяльність. Для нього головне становить мета діяльності - систематичне отримання прибутку. У цьому сенсі діяльність у будь-якій сфері економіки є підприємницькою (комерційною, торговельної), оскільки вона спрямована на отримання прибутку (різниці між ціною придбання і ціною продажу). І чим більше прибутку обіцяє та чи інша сфера
   § 2. Джерела комерційного права
 8.  банківську діяльність »[3] містяться не тільки норми, що регулюють взаємовідносини Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 32 ня комерційних банків з клієнтами (норми приватного права), а й норми публічного права, що регламентують взаємини комерційних банків з органами держави, насамперед з Центральним
   § 2. Створення комерційних організацій
 9.  банківську діяльність »(у редакції від 3 лютого 1996 р. [4]). Загальний порядок установи комерційних організацій полягає в наступному. Комерційна організація засновується за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним органу. Так, державні та муніципальні унітарні підприємства засновуються Урядами РФ чи суб'єктів РФ, відповідними комітетами з
   § 4. Акціонерні товариства
 10.  банківській, інвестиційній та страховій сферах, а також тих акціонерних товариств, які були створені в процесі приватизації. Особливий правовий режим також передбачений законодавцем для акціонерних товариств, створених на базі реорганізованих колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, а також селянських (фермерських) господарств, обслуговуючих та сервісних підприємств для
  банковской, инвестиционной и страховой сферах, а также тех акционерных обществ, которые были созданы в процессе приватизации. Особый правовой режим также предусмотрен законодателем для акционерных обществ, созданных на базе реорганизованных колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, а также крестьянских (фермерских) хозяйств, обслуживающих и сервисных предприятий для
© 2014-2022  yport.inf.ua