Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Ідеальна природа результатів інтелектуальної діяльності

Поряд з речовим правом як одним з видів абсолютних прав, опосередковуючи статику майнових відносин з приводу речей, важливе значення має інший вид абсолютних прав - виключні права на ідеальні результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, продукції, робіт і послуг. Ці види абсолютних прав істотно розрізняються як по своїх об'єктах, так і за формами діяльності, в рамках якої вони створюються.
На відміну від фізичної праці, підсумком якого зазвичай служать речі, інтелектуальною діяльністю є розумовий (розумовий, духовний, творчий) праця людини в галузі науки, техніки, у тому числі генної інженерії та мікробіології, літератури, мистецтва і художнього конструювання (дизайну). Результатом інтелектуальної діяльності є виражений в об'єктивній формі її продукт, іменований в залежності від його характеру твором науки, літератури, мистецтва, винаходом або промисловим зразком. Кожному з цих результатів притаманні свої особливі умови їх охороноздатності та використання, а також здійснення та захисту прав їх авторів. Проте всі вони мають ряд загальних ознак.
По-перше, результати інтелектуальної діяльності, на відміну від об'єктів речових прав, мають ідеальну природу. Твори науки і техніки - це певні системи наукових і технічних понять або категорій. Літературні та художні твори представляють собою систему літературних або художніх образів. Зазначені категорії та образи позначаються (виражаються зовні) літерними, цифровими та іншими знаками, символами, образотворчими або звуковими засобами і часто існують на певних матеріальних носіях (папері, плівці, камені, полотні, дискеті тощо). Однак від цього самі вони не перестають бути ідеальними об'єктами. Як всякі нематеріальні об'єкти, що не мають натуральної форми, результати інтелектуальної діяльності не схильні до зносу, амортизації. Вони можуть застарівати лише морально.
По-друге, право не може прямо впливати на розумові процеси, що протікають в головному мозку людини. Процеси розумової діяльності залишаються за межами дії правових норм. Проте, не маючи можливості безпосередньо впливати на створення результатів інтелектуальної діяльності, право в стані позитивно впливати на цей процес шляхом вироблення правових форм організації науково-технічної та іншої творчої діяльності та закріплення в дефінітивних нормах умов охороноздатності її результатів.
Поряд з продуктом людського інтелекту виключне право може бути встановлено на засіб індивідуалізації юридичної особи, а також індивідуалізації виконуваних робіт або послуг. Маються на увазі фірмові найменування, товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, що використовуються учасниками цивільного обороту з метою персоніфікації (ідентифікації) як самих себе, так і своєї продукції, робіт або послуг.
Засоби індивідуалізації як такі також є плодом чиєїсь розумової діяльності. Проте їх головна цінність, на відміну, скажімо, від творів науки, літератури і мистецтва, укладена не в них самих, а в сприянні з їх допомогою створення здорового конкурентного середовища шляхом розрізнення як окремих підприємців, так і виготовленої ними продукції, виконуваних робіт або послуг. Крім того, виключне право на засоби індивідуалізації закріплюється нема за їх розробниками (наприклад, художниками), а за особами, які зареєстрували їх на своє ім'я.
Ідеальна природа результатів інтелектуальної діяльності аж ніяк не свідчить про її малозначність або відірваності від виробництва необхідних людям речей та інших цінностей людського суспільства. Наука і техніка дозволяють використовувати багатства і сили природи в інтересах людини. Література, мистецтво, дизайн відіграють велику роль у формуванні його духовного світу та естетичного рівня.
В умовах ринку своєчасне і широке використання результатів розумової праці сприяє підвищенню ефективності підприємницької діяльності, якості та конкурентоспроможності товарів, робіт і послуг (1). Виключні права, насамперед на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки та інші види позначень товарів, є важливою складовою частиною нематеріальних активів підприємств. Поряд з іншими цінностями ці права можуть інвестуватися в підприємницьку та інші види діяльності. Майнові права на результати інтелектуальної діяльності можуть також служити внеском у майно господарського товариства або товариства (п. 6 ст. 66 ЦК).
---
(1) Див: Зенін І.А. Ринок і право інтелектуальної власності в СРСР / / Питання винахідництва. 1991. N 3. С. 21.
З метою створення сприятливих умов для нарощування інтелектуального потенціалу суспільства Конституція РФ гарантує кожному свободу літературної, художньої, наукової, технічної та інших видів творчості (ч. 1 ст. 44). Оскільки правовий режим окремих результатів розумової праці ніяк не залежить від національно-територіальних особливостей, "правове регулювання інтелектуальної власності" віднесено до відання Російської Федерації (п. "о" ст. 71 Конституції РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Ідеальна природа результатів інтелектуальної діяльності "
 1. § 9. Комерційна концесія
  ідеального об'єкта дещо відрізняється від буденного його вживання. Під використанням в позитивному юридичному сенсі розуміється факт застосування найменування в установчих документах юридичної особи або гіпотетична передача права на це найменування третім особам за договором. Під використанням в повсякденному значенні розуміється застосування фірмового найменування для отримання
 2. § 1. Поняття та ознаки інноваційної діяльності
  ідеальним, практично тотожне реалізації ідеї у вигляді готового товару. Дане твердження може бути доповнено аргументом, що спирається на панівну серед фахівців точку зору, відповідно до якої продукти інтелектуальної діяльності можна і навіть потрібно розглядати в якості товару [7]. Повертаючись до першого із сформульованих нами ознак, що характеризують інноваційну
 3. § 2. Предмет цивільного права
  ідеальні і індивідуальні і несуть на собі "печать особистості" автора, відповідно самі відносини інтелектуальної власності є особистими немайновими відносинами. Навпаки, матеріальні об'єкти відносин власності (речі) можуть бути як індивідуальними, так і родовими (СР плаття, зшите на замовлення і куплене в магазині) і існують виключно в площині майнових
 4. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  ідеальним компонентом буття, тобто благом нематеріальним, несвідомих до тих фізичним об'єктам, які виступають її носіями (запис на папері, магнітна стрічка тощо). Далі, інформація є благо неспоживна, яке піддається лише моральному, але не фізичного старіння. Важливою особливістю інформації є можливість її практично необмеженого тиражування, розповсюдження та
 5. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  ідеальні рішення тих чи інших технічних або художньо-конструкторських завдань. Лише згодом, у ході їх впровадження, вони втілюються в конкретні пристрої, механізми, процеси, речовини і т.п. Поряд зі схожістю порівнювані об'єкти мають і суттєві відмінності між собою. Якщо у творах науки, літератури і мистецтва основна цінність і предмет правової охорони - їх
 6. 2. Взаємозв'язок спеціальних інститутів цивільного права, опосередковуючи інтелектуальну діяльність та її результати
  ідеальною природі всіх результатів інтелектуальної діяльності та винятковому характер прав на них, так і в порядку оформлення цих прав дозволяють відокремити якісь загальну і особливу частини виключного права , що і передбачалося свого часу зробити в частині третій ДК. --- Див: дозорців В.А. Нова ера в охороні виняткових прав / / Право і економіка.
 7. 1. Об'єктивні передумови проприетарной ("власницької") концепції виняткових прав
  ідеальні результати розумової праці з позицій власності може характеризуватися як пропріетарна концепція (від лат. Proprietas - власність). Участь Росії в Паризької конвенції з охорони промислової власності, у Стокгольмській конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), інших аналогічних міжнародних угодах і організаціях, а також
 8. 3. Інтелектуальна власність як сукупність авторських, суміжних, патентних та інших виняткових прав
  ідеального характеру та оригінальності (або неочевидності) даних результатів плата за придбання прав на їх використання повинна визначатися не суспільно необхідними витратами на їх виробництво, а співвідношенням попиту і пропозиції. --- Див: Зенін І.А. Товарно-грошова форма науково-технічної продукції / / Питання винахідництва. 1989. N 7. С. 9.
 9. И
  Ідеальна природа І. п. VI, 29, § 1 (2) - с. 263 - 265 - інтелектуальна власність як сукупність І. п. VI, 29, § 3 (3) - с. 275 - 276 - І. п. у складі майна IV, 18, § 1 (2) - с. 8; IV, 20, § 1 (1) - с. 61; IV, 20, § 2 (2) - с. 76 - І. п. на винахід, корисну модель, промисловий зразок VI, 31, § 3 (1) - с. 355 - 357 - І. п. на засоби індивідуалізації товарів та їх
 10. 2. Зміст і виконання договорів на виконання НДР і ДКР
  ідеальна природа останніх і можливість встановлення на них виняткових прав. В силу п. 4 ст. 769 ГК умови договорів повинні відповідати законам і іншим правовим актам про виняткові права (інтелектуальної власності). Виконавець зобов'язаний узгоджувати з замовником необхідність використання охоронних результатів інтелектуальної діяльності, що належать третім особам, і
© 2014-2022  yport.inf.ua