Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

Істотні умови договору довірчого управління майном

. Договір довірчого управління майном є підставою для виникнення довірчого управління і одночасно виступає зобов'язанням, зміст якого розкривається через права та обов'язки його учасників, що визначаються в його умовах. Умови, на яких укладений договір довірчого управління майном, становлять його зміст, як спільного юридичного акту сторін.
У цивільному праві договірні умови об'єднуються у певні групи. Найпоширенішими є три групи умов: істотні, звичайні та випадкові. Деякі автори договірні умови поділяють на істотні та неістотні. У літературі висловлена позиція про поділ на істотні, приписувані, ініціативні та відсильні умови1.
У договорі довірчого управління майном завжди присутні істотні умови, звичайні та випадкові. Але всі умови - істотні, звичайні, випадкові чи інші - після укладення договору стають однаково обов'язковими, і сторони повинні їх дотримуватися.
Істотними є ті умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди. Одже, істотними вважаються насамперед
Брагинскш М Й, Витрянский В В Договорное право. Общая часть. - М., 1997. - С 222- ті умови договору, які названі такими за законом, а також ті, які конче необхідні для договору даного виду.
Відповідно до ст. 1054 ЦК України істотними умовами договору довірчого управління майном визнаються перелік майна, що передається у довірче управління, та розмір і форма плати за управління майном. Договір довірчого управління майном, укладений з порушенням вимог щодо істотних умов або за відсутності однієї з них, не може бути визнаний недійсним. У разі відсутності хоч би однієї із зазначених умов договір вважається неукладеним. Законодавчими актами можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо змісту умов договорів довірчого управління цінними паперами та іншими видами майна.
Форма і строк договору довірчого управління також відображають специфіку цього виду договору.
Згідно з п. 1 ст. 1050 ЦК України договір довірчого управління укладається в письмовій формі. Договір довірчого управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. Недодержання письмової форми договору довірчого управління рухомого майна позбавляє його учасників права підтверджувати його існування свідченнями свідків. У разі порушення вимоги про державну реєстрацію договір довірчого управління визнається недійсним.
Відповідно до ст. 1055 ЦК України строк договору довірчого управління майном встановлюється у договорі довірчого управління майном. Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається укладеним на п'ять років. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору управління майном після закінчення його строку договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах.
Таким чином, договір довірчого управління не може укладатися для вчинення будь-якої разової угоди. У зв'язку з цим уявляється неправильним визнання договором довірчого управління договору, за яким управитель зобов'язався перед установником продати на фондовому ринку належний останньому вексель, оскільки предметом такого договору не є діяльність з управління чужим майном і він був укладений для виконання посередницької операції, яка має разовий характер, що не характерно для договору довірчого управління1.
Відповідно до ст. 1054 ЦК України умова про строк договору не належить до істотних умов договору довірчого управління майном. Тому при вирішенні спорів, пов'язаних з неможливістю визначення строку договору довірчого управління майном, суди мають визнавати такі договори укладеними на строк п'ять років, але не такими, що неукладені. Нормативне визначення надмірно малого строку дії такого договору штучно обмежує і перешкоджає нормальному розвитку правовідносин довірчого управління, що підтверджує судова практика застосування договору довірчого управління майном у Російській Федерації, в ЦК якої встановлено максимальний строк договору довірчого управління майном у п'ять років.
Так, Арбітражний суд Красноярського краю розглянув справу за позовом ВАТ "НГМК" до ТОВ "Елта" про стягнення 55 млн руб. безпідставного збагачення, задовольнивши вимоги позивача. На обгрунтування прийнятого рішення арбітражний суд вказав на такі обставини. Наданий позивачем договір є договором
Ефимова Л Г. Указ. соч. - С. 299.
довірчого управління майном, який регламентується положеннями ЦК РФ про довірче управління майном (гл. 53). Відповідно до цивільного законодавства до істотних умов договору довірчого управління належить (поряд з іншими) умова про строки дії договору. Оскільки наданий договір не дає можливості визначити такий строк і, відповідно, угоди про істотні умови договору не досягнуто, то за ст. 1012 ЦК РФ договір вважається неукладеним.
Проте, на виконання цього договору позивачем були передані відповідачу векселі ВАТ "Красноярськенерго". Тому ТОВ "Елта" безпідставно отримало векселі в рахунок оспорюваного договору, який вважається неукладеним. Оскільки суду не були надані докази наявності спірних векселів у відповідача, то підстав для вимоги про повернення в натурі безпідставно отриманих векселів не встановлено. В цьому випадку відповідно до ст. 1105 ЦК РФ відповідач повинен відшкодувати позивачеві дійсну вартість цього майна на момент його витребування, яка на той момент становила 60 млн руб.
На підставі викладеного суд визнав позовні вимоги обгрунтованими І такими, що підлягають задоволенню1.
Отже, за ЦК РФ вважається неукладеним договір довірчого управління майном, який не містить положень про строк його дії.
Положення ЦК України щодо строків адекватно відповідають тривалому і пролонгованому характерові відносин, які регулюються договором довірчого управління майном, розрахованих на вчинення не разових, а сукупності юридичних та фактичних дій.
Незважаючи на "новизну" цього правового інституту, відсутність практики і традицій його застосування в цивільному праві, законодавець відмовився від хибної практики закріплення в ЦК надмірно короткого максимального строку договору довірчого управління, марно намагаючись тим самим зменшити ймовірність порушення інтересів установників та вигодонабувачів з боку довірчих управителів за договорами, укладеними на невигідно (для кредиторів) великі строки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Істотні умови договору довірчого управління майном"
 1. § 4. Поняття і види господарських товариств
  умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Згідно з ч. 4 ст. 79 ГК суб'єкти господарювання - юридичні особи, які стали засновниками або учасниками господарського товариства, зберігають статус юридичної особи. Компетенцію учасників господарських товариств незалежно від їх виду визначено статтями 116, 117 ЦК, ст. 88 ГК та статтями
 2. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Д-І
  Істотні умови договору - умови, які визначені як обов'язкові в законі чи ті, на погодженні яких наполягає одна зі сторін; умови договору, без яких договір вважається не
 3. § 5. Юридичні особи у праві зарубіжних країн
  умови, якщо один чи більше його членів несуть відповідальність усім своїм майном, як у повному товаристві, а інший чи інші лише надають обумовлену вартість, якою обмежують свою відповідальність (§ 3 ст. 105)'. Можна зазначити, що повне товариство - це об'єднання двох чи більше осіб, які спільно займаються підприємницькою діяльністю. Саме у зв'язку з особистим характером цього виду товариства
 4. § 2. Предмет, істотні умови, форма та строк договору довірчого управління майном
  договору завжди є певна правомірна дія, зумовлена його змістом. Відповідно до ст. 1048 ЦК України за договором довірчого управління одна Ефимова Л. Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства й арбитражной практики. - М., 2000. - С. 285. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федеращш, части второй (постатейннй) / Отв. ред. О. Н. Садиков. - Изд. 3. - М., 1998. - С. 605.
 5. § 9. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою
  умови, за яких фізична особа може бути визнана безвісно відсутньою, передбачаючи, шо для цього необхідно, шоб протягом одного року в місці її постійного проживання (ст. 20 ЦК) не було відомостей про місце її перебування. V разі неможливості встановиш день одержаний оскінніх »ід ом ос- і сі» про місце перебування особи початком її бе звісної відсутності вважається перше число місяця, що йде за
 6. § 2. Віндикаційний позов
  договору. Такою особою (титульним власником) може бути орендар, зберігач тошо. Титульним власником визнають також юридичну особу, якій майно належить на праві господарського відання або оперативного управління (ст. 48 Закону "Про власність"). Відповідачем за віндикаційним позовом є фактичний володілець майна, який володіє ним без правових підстав - незаконний володілець. Змістом
 7. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
  умови здійснення ним за рахунок власних коштів за згодою орендодавця невідок- ремлюваного поліпшення (капітального ремонту тощо) вартістю не менше 25% залишкової вартості будівлі (споруди, приміщення). У випадку, якщо залишкова вартість такого поліпшення менша 25% (поточний ремонт), орендована будівля (споруда, приміщення) приватизується на конкурентних засадах (аукціон, конкурс), а орендар, який
 8. § 10. Договір управління майном
  умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати про перевищення управителем повноважень або встановлених обмежень. У цьому разі установник управління може вимагати від управителя відшкодування завданих ним збитків. 7. Договір управління майном припиняється у разі: - загибелі майна, переданого в управління; - припинення договору за заявою
 9. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
  умови прийняття на себе грошових зобов'язань боржника і згоди кредиторів (п.14 ст. 17 Закону). Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, установленого відповідно до цього Закону, має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією до якого (з дня винесення ухвали) переходить
 10. Яка фізична особа вважається підприємцем?
  умови державної реєстрації Ті як підприємця. Дані державної реєстрації вносяться до єдиного реєстру фізичних осіб, що займаються підприємництвом, і є відкритими Для загального ознайомлення. Відмова у державній реєстрації, а також зволікання з її проведенням можуть бути оскаржені до суду. Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не
© 2014-2022  yport.inf.ua