Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Виборче право і виборча система

Конституція КНР встановлює: "Всі громадяни КНР, які досягли 18 років, незалежно від національної та расової належності, статі, роду занять, соціального походження, віросповідання, освіти, майнового стану та осілості, мають право обирати і бути обраними. Виняток становлять особи, позбавлені політичних прав за законом "(ст. 34). Ця норма разом з нормами ст.ст. 59, 97 деталізована Законом КНР про вибори під Всекитайські збори народних представників і місцеві збори народних представників різних ступенів та постановою Постійного комітету ВЗНП про порядок проведення виборів депутатів від Народно-визвольної армії Китаю під Всекитайські збори народних представників і до місцевих зборів народних представників різних ступенів.
Віковий ценз при виборах до ВЗНП і місцеві збори народних представників однаковий для активного і пасивного виборчого права і становить 18 років, а кандидати на пости Голови Республіки та його заступника повинні досягти 45 років.
У списки виборців не включаються душевнохворі, які не в змозі здійснювати свої виборчі права. Посвідчення даного факту і вирішення питання про невключення до списків через душевну хворобу покладено на виборчу комісію.
Особи, позбавлені політичних прав, також не вносяться в списки виборців. Позбавлення політичних прав охоплює сво-боду слова, друку, зборів, союзів, вуличних походів і демонстрацій, право займати посади в державному апарат-Раті, право обіймати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях; в першу чергу, відповідно до ст. 50 КК КНР, це права обирати і бути обраним. Відповідно до ст. 52 КК КНР в обов'язковому порядку позбавляються по-літичних прав "контрреволюційні елементи". Йдеться про осіб, які вчинили так звані "контрреволюційні злочини". Відповідно до ст. 90 КК КНР це - "діяння, вчинене з метою повалення політичної влади диктату-ри пролетаріату і підриву соціалістичної системи або завдання шкоди КНР".
Політичними правами не володіють також засуджені до смертної кари і довічного позбавлення волі; ця міра покарання може бути застосована також "до злочинним елементам, серйозно порушує громадський порядок".
Невключення до списків виборців може бути оскаржене до виборчої комісії, яка виносить рішення на трьох-денний термін з моменту подачі скарги. Якщо особа, яка подала скаргу, не задоволено рішенням виборчої комісії, воно може звернутися до суду, рішення якого є остаточним.
Кожен виборець має один голос. Це не означає, однак, що в КНР встановлено рівне виборче право, т.к. законодавство передбачає переваги для міського населення перед сільським. Ланцюг цих заходів - забезпечення диктатури пролетаріату і керівної ролі робітничого класу. Норми представництва встановлюються з таким розрахунком, щоб при виборах в ВЗНП депутат від сільської місцевості представляв у 8 разів більше виборців, ніж депутат від міста; при виборах до зборів народних представників провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування - у п'ять разів більше; а при вибори народних представників зборів автономних округів, повітів і автономних повітів - у чотири рази.
Законодавство приділяє особливу увагу забезпеченню представництва національних меншин, як компактно, так і розосереджено проживаючих.
При виборах в ВЗНП Постійний комітет ВЗНП розподіляє норми представництва для кожної провінції, автономних району і міст центрального підпорядкування з урахуванням чисельності населення кожної національної меншини, його розселення та інших обставин. Особливо нечисленні національності також направляють щонайменше по од-ному депутату.
Щодо виборів до місцевих зборів народних представників встановлюється, що кожна компактно проживаю-щая група національних меншин повинна бути представлена у відповідній місцевій зборах народних представників. Якщо чисельність населення такого національної меншини перевищує 15%, то для національної меншини діють такі ж норми представництва, як і для решти населення даної адміністративної одиниці. Якщо чисельність національної меншини менше 15%, то норма представництва може бути зменшена наполовину, при особливій нечисленності національної меншини норма представництва для нього може бути менше половини, при "вельми нечисленному населенні такої національності від неї також має бути обраний один депутат" (ст. 16 Закону про вибори). Норми представництва для рассредоточенно проживають національних меншин також можуть бути зменшені.
Таким чином, нерівний характер виборчого права виражається в поєднанні збільшення норм представництва для сільського населення порівняно з міським і пониження норм представництва для національних меншин (які також можуть ставитися до сільського населення), що надає виборчому праву КНР значну своєрідність.
Для КНР характерно поєднання прямих і багатоступеневих виборів. Прямі вибори застосовуються при обранні зборів народних представників міст без районного поділу, міських районів, повітів, автономних повітів, волостей, націо-нальних волостей і селищ. Всі інші представницькі органи влади формуються шляхом багатоступеневих виборів, причому депутати нижчестоящих зборів народних представників обирають вищестоящі зборів народних представників.
Особливістю виборчої системи КНР є вибори від службовців в армії. Правом бути обраними в даному випадку мають досягли вісімнадцятирічного віку військовослужбовці, штатні та позаштатні робітники і службовці та члени сімей військовослужбовців. Депутати від армії до місцевих зборів народних представників обираються, як правило, на основі двоступеневих виборів, а в ВЗНП проводяться триступеневе вибори.
Роти і низові одиниці скликають збори військовослужбовців (заводські цехи - зборів робітників і службовців) для избра-ня делегатів у вищестоящі зборів представників військовослужбовців. Полиці і відповідні їм одиниці, військові під-округа, дивізійні гарнізони, провінційні військові округи, корпусу та рівні їм одиниці скликають збори представників військовослужбовців для обирання делегатів у вищестоящі зборів військовослужбовців та депутатів до місцевих зборів народних представників різних ступенів. Представники військовослужбовців головних штабів, великих військових округів, родів військ. Державного науково-технічного комітету оборони. Державного управління оборонної промисловості. Академії військових наук. Військової академії, Військово-політичної академії. Академії тилу обирають депутатів ВЗНП.
Організація проведення виборів покладена на виборчі комісії; керівництво проведенням виборів - на постійному комітети відповідних зборах народних представників.
Виборчі округи - багатомандатні. Вони можуть бути утворені за місцем проживання, а також у виробничих одиницях, установах, за місцем роботи.
Право висування кандидатів у депутати надано партіям (окремо або спільно) і виборцям (більше 10 людино). Кількість кандидатів у депутати повинна перевищувати число підлягають обранню депутатів при прямих виборах від 1/3 до 1/2 складу відповідних органів, а при багатоступеневих - від 1/5 до 1/2.
У КНР можуть проводитися т.зв. "Попередні вибори". Якщо списки кандидатів при прямих і багатоступеневих виборах виявляються "надмірно великими", то проводяться попередні вибори, в ході яких простою більшістю голосів вибірковий (при прямих виборах) або депутатів (при багатоступеневих виборах) визначається список кандидатів у депутати.
Вибори депутатів до місцевих зборів народних представників в районах компактного проживання національних меншин можуть проводитися роздільно або спільно з іншими національностями "залежно від характеру міжнаціональних відносин і з урахуванням місця проживання різних національностей в даному районі" (ст . 19 Закону про вибори ...).
Вибори вважаються дійсними, якщо число поданих бюлетенів не перевищує загальної кількості голосуючих. Якщо число поданих бюлетенів менше кількості голосуючих, вибори також дійсні. Бюлетені, в яких зазначено біль-ше встановленого числа обираються осіб, вважаються недійсними. Крім того, для визнання прямих виборів дію-вітельнимі необхідно, щоб в них взяло участь більше половини всіх виборців. Обраним вважається кандидат, на-брав більше половини голосів виборців, які брали участь у голосуванні. При багатоступеневих виборах мандат отримує депутат, що зібрав більше половини голосів від загальної кількості голосуючих депутатів нижчестоящих зборів народних представників.
Якщо в результаті виборів обрано менше депутатів, ніж передбачено для формованого органу, то нові вибори проводяться серед інших кандидатів. У цьому випадку обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів, але не менше 1/3.
У КНР передбачений інститут відкликання депутата, що порушив закон або дисципліну або грубо нехтує своїми обов'язками. Відгук депутата, обраного шляхом прямих виборів, проводиться в тому ж виборчому окрузі; необхідно, щоб за відкликання проголосувало більшість виборців даного округу. Відгук депутатів, які отримали місце шляхом багато-статечних виборів проводиться в період між сесіями більшістю голосів членів постійного комітету відпо-вующего зборів народних представників. Рішення про це має доводитися до відома постійного комітету собра-ня народних представників вищестоящої щаблі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виборче право і виборча система "
 1. Контрольні запитання до розділу 7
  виборче право". 2. Основні виборчі цензи. 3. Особливості різних видів виборів. 4. Організація і порядок проведення виборів. 5. Висування кандидатів у депутати та на інші виборні посади. 6. Поняття "виборча система", види виборчих систем. 7. Відмінність мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості від мажоритарної виборчої системи
 2. Стаття 5.52. Невиконання посадовою особою вимог законодавства про вибори про забезпечення рівних умов передвиборчої діяльності зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків
  виборчому округу кандидатів про захід, який фінансується, організовується або проводиться для населення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними підприємствами і установами і на який допускається для виступу один із зареєстрованих кандидатів, або ненадання можливості виступу всім зареєстрованим по
 3. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам , виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 4. Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму
  виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму крім коштів виборчого фонду, фонду для участі у референдумі матеріальної підтримки, наданої громадянами, юридичними особами, їх філіями, представництвами та іншими підрозділами
 5. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму
  виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових засобів крім коштів власного виборчого фонду, фонду референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом
 6. Стаття 5.20. Фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму крім виборчих фондів, фондів референдуму і надання іншої забороненої законом матеріальної підтримки
  виборчої кампанії кандидата, зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку , діяльності ініціативної групи з проведення референдуму крім їх виборчих фондів, фондів референдуму, або пов'язані з проведенням виборів, референдуму безкоштовне або за необгрунтовано заниженими розцінками виконання юридичними особами робіт, надання послуг, реалізація
 7. Стаття 5.22. Незаконна видача громадянинові виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі
  виборчої комісії, комісії референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання можливості громадянину проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення
 8. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
    виборчим об'єднанням, ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдумах, а одно
 9. Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму
    виборчий фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, а одно неповернення невикористаних коштів, призначених для внесення виборчої застави, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, на обличчя , що було
 10. Партійна і виборча системи.
    виборчих реформ. Закон 1919 передбачив заміну мажоритарної системи системою пропорційного представництва. Однак нова система була значно спотворена тим, що в законі було передбачено отримання партіями додаткових місць у вигляді "премій" за перемогу у виборчому окрузі. У 1927 р. мажоритарна система була відновлена. За законом 1927 Франція і ряд її заморських
 11. Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму
    виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму на користування на рівних умовах користування приміщеннями, що знаходяться в державній або муніципальній власності, для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 12. Стаття 5.22. Незаконні видача та отримання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (В ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 263-ФЗ)
    виборчої комісії, комісії референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання йому можливості проголосувати замість виборця, учасника референдуму, в тому числі замість іншого виборця, учасника референдуму, або проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених
 13. Стаття 5.6. Порушення прав члена виборчої комісії, комісії референдуму, спостерігача, іноземного (міжнародного) спостерігача, довіреної особи або уповноваженого представника кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, члена або уповноваженого представника ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму чи представника засобу масової інформації
    виборчої комісії, комісії референдуму, спостерігача, іноземного (міжнародного) спостерігача, довіреної особи або уповноваженого представника кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, члена або уповноваженого представника ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму чи представника засобу масової інформації на
 14. Стаття 5.17. Неподання або неопублікування звіту, відомостей про надходження та витрачання коштів, виділених на підготовку і проведення виборів, референдуму
    виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму, кредитною організацією у встановлений законом термін звіту, відомостей про джерела і про розміри коштів, перерахованих у виборчий фонд, фонд референдуму, і про всіх вироблених витратах на проведення виборчої кампанії , кампанії референдуму, неповне
 15. Стаття 260.1. Порядок розгляду справ про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації
    виборчих прав, права на участь у референдумі, законодавець визнав за необхідне ввести додаткові процесуальні гарантії захисту інтересів різних учасників публічно-правових відносин, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму. Частиною 2 коментованої статті передбачено, що справи про розформування виборчої комісії, комісії референдуму розглядаються в
 16. Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки при фінансуванні виборчої кампанії, кампанії референдуму (В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
    виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму кандидатом, виборчим об'єднанням, ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму, їх уповноваженими представниками з фінансових питань з метою досягнення певного результату на виборах, референдумі без компенсації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду, фонду референдуму
 17. Стаття 5.8. Порушення передбачених законодавством про вибори і референдуми порядку та умов проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму на каналах організацій, що здійснюють теле-та (або) радіомовлення, і в періодичних друкованих виданнях
    виборчим об'єднанням, виборчим блоком, членом або уповноваженим представником ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму, іншою особою, уповноваженою виступати від імені кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку або залученим зазначеними особами до проведення передвиборної агітації, або особою, що заміщає державну посаду
 18. 21. Виборчі права громадян РФ
    виборчого права в об'єктивному і суб'єктивному сенсі. В об'єктивному сенсі під виборчим правом розуміється сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, що виникають з приводу виборів посадових осіб і представницьких органів, а також референдуму. Відповідно до ФЗ від 12 червня 2002 р. № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в
 19. Стаття 142. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму Коментар до статті 142
    виборче право громадян. Предметом злочину можуть бути підписні листи, посвідчення на право голосування, списки виборців, виборчі бюлетені, протоколи виборчих комісій та комісій з проведення референдуму. 2. Об'єктивна сторона полягає у фальсифікації виборчих документів, їх підробці, у внесенні неіснуючих виборців у підписні листи, в списки
© 2014-2022  yport.inf.ua