Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Система державних органів КНР

За Конституцією КНР вищим органом державної влади є ВЗНП. Число депутатів ВЗНП не повинно перевищувати 3000 осіб. Термін повноважень ВЗНП - п'ять років. ВЗНП працює в сесійному порядку, чергові сесії проводяться один раз на рік.
Позачергові сесії можуть бути скликані на розсуд Постійного комітету ВЗНП або за пропозицією не менше 1/5 депутатів ВЗНП. Сесії досить тривалі (для соціалістичної країни) і становлять нерідко більш півмилі-ца.
ВЗНП - однопалатний орган. У його структуру входять президія сесії. Постійний комітет ВЗНП, спеціальні ко-місії, делегації від виборчих одиниць.
Кожній сесії ВЗНП передує підготовче засідання, на якому обираються президію і начальник секрету-ріата даної сесії, приймається порядок денний сесії, вирішуються інші питання, пов'язані з підготовкою сесії.
Президія сесії керує засіданнями ВЗНП. У сесіях беруть участь, крім депутатів, особи, що входять в со-ставши Державної Ради, Центральної військової ради, Голова Верховного народного суду і Генеральний про-курор Верховної народної прокуратури. З дозволу президії сесії на засіданнях можуть бути присутніми відповідальні працівники інших зацікавлених колективів і відомств.
ВЗНП створює спеціальні комісії: комісію у справах національностей, фінансово-економічну комісію, комісі-сю у справах освіти, науки, культури та охорони здоров'я, комісію з іноземних справ, комісію у справах китай-ців, які проживають за кордоном і деякі інші. Спеціальні комісії розглядають законопроекти; адміністративно-правові акти та акти місцевих органів влади і управління з точки зору відповідності Конституції і законам і представляють по ним доповіді; розглядають запити, передані президією ВЗНП або Постійним комітетом ВЗНП і відповіді на них і в необхідних випадках представляють по ним доповіді; проводять розслідування, вивчення і вносять пропозиції з питань, що належать до компетенції ВЗНП, або Постійного комітету ВЗНП.
Делегації від виборчих одиниць є особливістю ВЗНП, яка витікає з порядку формування даного орга-на. Оскільки ВЗНП складається з депутатів, обраних від провінцій, автономних районів, міст центрального підпорядкування та збройних сил, і кожна виборча одиниця представлена кількома депутатами, то вони об'єднані в делегації, що мають загальний регіональний чи інший інтерес. Кожна делегація обирає свого керівника та його заступника. Делега-ції наділені правом законодавчої ініціативи.
Перед кожною сесією ВЗНП ці об'єднання попередньо обговорюють виносяться ПК ВЗНП на сесію питання, під час сесії розглядають законопроекти, а також можуть доручити керівнику чи представнику делегації виступити з викладом її позиції з даного законопроекту на засіданні президії сесії або на пленарному засіданні сесії ВЗНП.
Правом законодавчої ініціативи наділені: президія ВЗНП, Постійний комітет ВЗНП, спеціальні комісії ВЗНП, Державна Рада, Центральна військова рада, Верховний народний суд. Верховна народна прокуратура, делегації і не менше 30 депутатів. Пропозиції про зміну конституції КНР можуть вносити Постійний комітет ВЗНП і 1/5 депутатів ВЗНП.
Компетенція ВЗНП, в цілому, традиційна для представницького органу: законотворчість, обрання вищих посадових осіб держави та інших вищих органів, затвердження планів економічного та соціального розвитку, бюджету країни і звітів про їх виконання, рішення питань адміністративно-територіального устрою, питань війни і миру. Перелік повноважень ВЗНП відкритий: відповідно до ст. 62 конституції ВЗНП "здійснює інші повноваження, які належить здійснювати вищому органу державної влади". Особливості компетенції цього органу пов'язані з розмежуванням повноважень з іншим органом влади - Постійним комітетом ВЗНП.
Постійний комітет ВЗНП - орган презідіального типу, досить типове породження соціалістичної концеп-ції організації влади. Ідея поєднання виробничих обов'язків з депутатською діяльністю в КНР, так само, як і в інших соціалістичних країнах, призвела до дуже короткому функціонуванню ВЗНП як колегіального органу (2-3 тижні в році, близько 4 місяців за п'ять років). Ця обставина веде до появи більш вузької колегії в основному і здійснює цілий ряд повноважень ВЗНП. Формально це відбувається "в період між сесіями", але з урахуванням тривалості сесій повноваження ПК здійснюються постійно. Це явище - один із соціалістичних "перевертнів".
Постійний комітет ВЗНП обирається ВЗНП і йому підзвітний. До його складу входять: голова, заступник голо-теля, начальник секретаріату і члени Постійного комітету ВЗНП.
Чергові засідання Постійного комітету проводяться один раз на два місяці. Кворум складає більше половини складу цього органу. Постійний комітет обирається на п'ять років, так само як і ВЗНП, але повноваження ПК ВЗНП припиняються з обранням нового Постійного комітету.
Повноваження Постійного комітету ВЗНП вельми обширні і перелік їх також відкритий, тому що ВЗНП може покласти на нього "та інші функції".
Можна виділити власні повноваження Постійного комітету ВЗНП і виконувані їм повноваження ВЗНП.
До власних повноважень Постійного комітету ВЗНП належать такі: давати тлумачення конституції, прини-мати закони і вносити в них зміни, давати тлумачення законів, здійснювати контроль за роботою Державного Со-вета, Центральної військової ради. Верховного народного суду і Верховної народної прокуратури; скасовувати акти органів державної влади провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування, що суперечать конституції, законам і адміністративним актам; приймати рішення про загальну або часткову мобілізацію в країні; приймати рішення про ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів та деякі інші повноваження, в тому числі традиційні повноваження глави держави (призначення і відгук повноважних представників в іноземних державах, нагородження орденами і присвоєння почесних званні, прийняття рішенні про помилування).
У період між сесіями ВЗНП його Постійний комітет вносить часткові зміни і доповнення до законів, прийняті ВЗНП: розглядає і затверджує поправки до планів економічного і соціального розвитку, державному бюджету в ході їх виконання; приймає рішення про призначення і зміщення міністрів, голів комітетів, головного ревізора та начальника секретаріату (ці повноваження здійснюються за поданням прем'єра Державної ради); за поданням голови Центральної військової ради приймає рішення про призначення і зміщення його членів; приймає рішення про оголошення війни у разі, якщо КНР піддасться збройного нападу, або в разі необхідності виконання міжнародних договірних зобов'язань за спільною обороні від агресії.
Голова КНР - глава держави. Головою КНР може бути обраний громадянин КНР, що володіє виборчим правом і досяг 45 років. Голова КНР не може обіймати цю посаду більше, ніж два строки підряд.
Голова КНР обирається ВЗНП. Термін його повноважень відповідає терміну повноважень ВЗНП, але він здійснює свої повноваження до вступу на посаду Голови, обраного ВЗНП нового скликання.
Повноваження щодо опублікуванню законів, призначенням ряду вищих посадових осіб (прем'єра, його заступників, членів Державної ради та ін.), нагородження державними орденами і присвоєння звань, призначення та відкликання представ-ників в іноземних державах, ратифікацію та денонсацію договорів з іноземними державами, опублікування-нию указів про помилування, про мобілізацію, про введення надзвичайного стану і оголошенню стану війни Голо-тель КНР здійснює на підставі рішень ВЗНП та Постійного комітету ВЗНП.
Голові КНР у його роботі допомагає заступник, який обирається ВЗНП на тих же умовах і в тому ж порядку, що і Голова КНР.
Державна рада КНР характеризується в ст. 85 конституції як "центральний народний уряд, виконавчий орган державної влади, вищий державний адміністративний орган". Він складається з прем'єра, заступників прем'єра, членів Державної ради, міністрів, голів комітетів, головного ревізора, начальника секретаріату. Цей орган, так само як і уряди інших країн, керує адміністративною роботою загальнодержавного масштабу, діяльністю міністерств і відомств і наділений відповідними повноваженнями.
Особливості правового та фактичного статусу цього органу визначаються тим, що він часто виступає "в парі" з ЦК КПК; точніше рішення ЦК КПК нерідко оформляються як спільні рішення ЦК КПК і Державної ради. Треба сказати, що і власні акти цього органу нерідко носять характер політичної директиви, приписі ориентирующего характеру, "установок". Прикладом можуть служити "Деякі політичні установки Державної ради про індивідуальних господарствах у містах і селищах, не пов'язаних із сільським господарством", "Деякі положення про індивідуальну промисловості і торгівлі в селі", "Постанова про впровадження курсу на врегулювання народного господарства на підприємствах комун і виробничих бригад "і пр.
Система місцевих органів державної влади і управління будується відповідно до територіальним поділом. В КНР прийнята трехзвенная система адміністративно-територіального поділу: верхню ланку складають провінції, автономних райони і міста центрального підпорядкування; середня ланка - автономні округи, повіти, автономні повіти і міста; нижня ланка - волості, національні волості, селища, міські райони.
Правовий статус місцевих органів влади регулюється ст. 95-121 конституції КНР і Законом від 10 грудня 1982 р. ор-ганізації місцевих зборів народних представників і місцевих народних урядів.
Термін повноважень зборів народних представників повітів, автономних повітів, міст без районного поділу, місто-ських районів, волостей, національних волостей і селищ - три роки. Всі інші місцеві органи влади обираються строком на п'ять років. Сесії місцевих зборів народних представників проводяться не рідше одного разу на рік. Позачергові сесії можуть бути скликані за пропозицією не менше 1/5 числа депутатів даного органу .
До компетенції місцевих зборів народних представників входить забезпечення виконання на відповідній території конституції, законів, політичних установок, указів, постанов і рішень вищестоящих зборів народних представників; розгляд і затвердження народногосподарських планів даної територіальної одиниці, бюджету та звіту про його виконання; формування інших місцевих державних органів, скасування або зміна неналежних постанов уряду даної щаблі; забезпечення охорони соціалістичної власності і законною приватної власності громадян, підтримання громадського порядку, захист прав і свобод громадян, рівності чоловіків і жінок у політичних та трудових правах, права національних меншин, самостійність колективних організацій у селі. Місцеві органи влади для здійснення керівництва підвідомчій територією приймають рішення, а зборів народних представників провінції, автономних районів, міст центрального підпорядкування можуть виробляти місцеві встановлення, про які повідомляються Постійний комітет ВЗНП і Державна рада.
У місцевих зборах народних представників (за винятком зборів народних представників волостей, національних волостей, селищ) утворюються постійні комітети. Ці постійно діючі органи даного зібрання народних представників, підзвітні йому у своїй діяльності. Постійні комітети обираються у складі: голови, заступників голови і членів. Законодавство встановлює мінімальне і максимальне число членів постійного комітету для кожного рівня органів влади.
Постійні комітети місцевих зборів народних представників керують виборами у відповідне збори на-рідних представників, розглядають і вирішують важливі питання політичної, економічної, культурної, просвітницької, установ охорони роботи, діяльності адміністрації і міжнаціональних відношенні на даній території; вносять часткові зміни в народногосподарські плани підвідомчих територій, контролюють роботу народних урядів, народних прокуратур і народних судів відповідної щаблі, змінюють або скасовують неналежні рішення нижчих місцевих зборів народних представників, приймають рішення з кадрових питань, а також присвоюють місцеві почесні звання.
Засідання постійного комітету скликаються головою не рідше одного разу на два місяці. Голова та заступники голови постійного комітету утворюють раду голови, який "веде важливу поточну роботу постійного комітету". Очевидно, що вже в законодавстві закладено можливість переходу влади в руки вузької колегії осіб - ради голову.
Виконавчими органами місцевих народних зібрань є місцеві народні уряду. У КНР застосовується система подвійного підпорядкування цих органів: зборам народних представників відповідної щаблі й вищестоящому народному уряду. Всі народні уряду, таким чином, знаходяться під єдиним керівництвом Державної ради і в його підпорядкуванні. Місцеві народні уряди проводять у життя рішення зборів народних представників відповідної щаблі й його постійного комітету (якщо такий є на даному ступені), а також постанови і розпорядження вищих адміністративних органів, забезпечують проведення в життя народногосподарських планів і здійснюють керівництво роботою підвідомчих їм органів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Система державних органів КНР"
 1. Контрольні питання
    системі державних органів. 6. Система виконавчих органів в Російській Федерації. 7. Назвіть функції контрольно-наглядових органів. 8. Назвіть принципи взаємодії органів державної влади та органів місцевого
 2. Тема 20. Змішані правові системи
    систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та національні
 3. Стаття 28. Особливості застосування норм теперішній-го розділу
    системи, митних органів і дипломатичних представництв Російської Федерації встановлюються федераль-ними законами. (В ред. Федеральних законів від 25.07.2002 N 116-ФЗ, від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 30.06.2006 N
 4. 6. Система фінансового права. Особливості податкового права та бюджетного права в системі фінансового права.
    системі, всередині якої фінансово-правові норми в певній послідовності і взаємозв'язку групуються в різні інститути і більші підрозділи. Система російського фінансового права - це об'єктивно обумовлене системою суспільних фінансових відносин внутрішнє його будова, об'єднання і розташування фінансово-правових норм у певній послідовності. Найбільш
 5. 5. Бюджетна система та її принципи
    система РФ є засновану на економічних відносинах і державному устрої РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, регульовану нормами права. Згідно ст. 10 БК РФ до складу бюджетної системи РФ включаються: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів; бюджети
 6. 20. Система органів державної влади Росії
    системі поділу влади. Будучи главою держави, гарантом Конституції РФ, прав і свобод людини і громадянина, Президент РФ тісно взаємодіє з ними, забезпечуючи узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади. Президент РФ має конституційними повноваженнями, що дозволяють йому брати участь у здійсненні законодавчої влади, у формуванні та
 7. Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів
    системи Російської Федерації; право органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до цього Кодексу самостійно визначати форми і напрями витрачання коштів бюджетів (за винятком витрат, фінансове забезпечення яких здійс-нюється за рахунок міжбюджетних субсидій і субвенцій з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації) ;
 8. 29. Система органів державної влади РФ
    система державних органів виглядає наступним чином: 1) законодавча влада - Федеральне Збори РФ є найвищим представницьким, постійно діючим органом РФ. Воно складається з двох палат - Ради Федерації і Державної Думи, які засідають окремо Основна функція - формування законодавства країни; 2) виконавча влада - Уряд РФ очолює
 9. Стаття 23.43. Органи єдиної системи організації повітряного руху Російської Федерації
    системи організації повітряного руху Російської Федерації розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 11.4, статтею 18.1 (в частині порушення повітряного простору Російської Федерації) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівники спеціально
 10. Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
    системи Російської Федерації, а також визначення повно-важень органів державної влади (органів місцевого самоврядування) та органів управління державними позабюджетними фондами з формування доходів бюджетів, джерел фінансування дефіцитів бюджетів та встановленню і виконанню витрата-них зобов'язань публічно-правових утворень. Органи державної влади (органи місцевого
 11. 6. Механізм держави. Органи державної влади РФ
    система органів, за допомогою яких держава реалізує державну владу. Ознаки механізму держави: 1) ієрархічність - побудова державного апарату в порядку взаємної підпорядкованості, вищестоящі органи мають більше влади, більше повноважень, ніж нижчестоящі; 2) єдність - при відмінності в повноваженнях державних органів вони всі об'єднані наявністю загальної системи;
 12. Глава 13. Інші федеральні державні органи
    системи, і Федеральна статистична палата. 2. Банк Росії та Федеральна статистична палата самостійні і не входять до системи законодавчої, виконавчої чи судової влади. Їх повноваження, порядок формування і діяльності встановлюються федеральним конституційним законом. Стаття 1. Нагляд за дотриманням усіма державними органами і посадовими особами Конституції, законів
 13. 11.6. Проходження державної служби
    система взаємопов'язаних, взаємообумовлених юридичних фактів, що викликають виникнення, зміни та припинення державних службових відносин. Елементи проходження державної служби: 1) надходження на державну цивільну службу; 2) атестація державних службовців та переміщення по службі; 3) заохочення та пільги державних службовців; 4)
 14. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
    системи охорони здоров'я, експертом бюро судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи охорони здоров'я. Громадянин або його законний представник мають право
 15. Коментар до п. 5
    системи, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин та митних органах Російської Федерації на посадах рядового (молодшого) і начальницького складу, військово-облікова спеціальність встановлюється міністром оборони Російської Федерації за узгодженням з керівниками зазначених органів та
 16. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
    система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів, витрат і
 17. 5. Механізм держави. Органи державної влади
    система державних органів і організацій, за допомогою яких здійснюється державна влада, вирішуються завдання і виконуються функції держави. Механізм держави складається з наступних елементів: 1) система державних органів, які мають державно-владними повноваженнями (парламент, президент, уряд, міністерства, відомства, державні комітети, губернатори і
 18. 2.4. Система адміністративного п
    системи адміністративного права: - обумовлена специфікою регульованих суспільних відносин; - представляє собою об'єктивне правове явище; - характеризується взаимосвязанностью і взаємообумовленістю адміністративно-правових норм та інститутів; - включає певні елементи; - змінюється з урахуванням зміни предмета правового регулювання (управлінських
 19. 15. Органи, що здійснюють фінансову діяльність: загальна характеристика та класифікація.
    систему органів державного управління фінансами в Російській Федерації входять Міністерство фінансів РФ, міністерства фінансів республік, фінансові управління в інших суб'єктах Федерації і органи федерального казначейства. Крім того, в системі органів місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць (районів та міст) утворюються фінансові відділи. Президент Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua