Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення-ня, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 228 КК).

Небезпека розглядає-ваемого злочину полягає в тому, що воно посягає на суспільні відносини, що забезпечують безпеку здоро-в'я населення, а також на встановлений державою порядок обігу наркотичних засобів та психотропних речовин як необхідної умови забезпечення зазначеної безпеки .

Враховуючи його поширеність і заподіюється шкода, світова спільнота докладає спільні зусилля в боротьбі з ним, ство-вая для цього відповідну правову базу. Так, відзначимо Єдину конвенцію про наркотичні засоби 1961 р. з зневаживши-ками, внесеними Протоколом 1972 «Про поправки до Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року»; Віденську Конвенцію про психотропні речовини 1971 р.; Конвенцію ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. Основи державної політи-ки Російської Федерації в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і в області протидії їх незаконному-ному обороту визначені у Федеральному законі від 8 січня
1998 р. № 3-ФЗ «Про наркотичні засоби і психотропні речовини» 1.
Безпосереднім об'єктом аналізованого злочини ня є безпека здоров'я населення. Додатковим об'єктом виступає встановлений державою порядок за-кінного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. У зв'язку з останньою обставиною це діяль-ня і ряд інших злочинів утворюють групу посягань, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і пси-хотропних речовин.
Відповідно до ст. 228 КК предметом злочину є-ються: а) наркотичні засоби; б) психотропні речовини, в) їх аналоги. Поряд з ними у Федеральному законі «Про наркоти-чеських засобах і психотропних речовинах» говориться і про пре-курсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.
До наркотичних засобів згідно з Федеральним законом
«Про наркотичні засоби і психотропні речовини» відно-сятся речовини синтетичного або природного походження ня, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації відповідно до законодавства РФ, міжнародними договорами РФ, в тому числі Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року
1 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

Наркотичні засоби перераховані в двох списках вказано-ного Переліку. Список 1 включає наркотичні засоби, обо-рот яких у Російській Федерації заборонений відповідно до законодавства РФ і її міжнародними договорами. Спи-сок 2 містить перелік наркотичних засобів, обіг яких на території України обмежено і стосовно яких уста-встановлюються заходи контролю відповідно до законодавства РФ і її міжнародними договорами.
Психотропними є речовини синтетичного або ес-тественного походження, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації, відповідно до законодавства РФ, її між - народними договорами, в тому числі Конвенцією про психотроп-них речовинах 1971 р., Конвенцією ООН про боротьбу проти неза-кінного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988
прекурсорів визнаються речовини, використовувані при про-ізводстве, виготовленні, переробці наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів і психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в РФ, відповідно до законодавства РФ, її між-народного договорами, в тому числі Конвенцією ООН про борь - бе проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988
Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - це заборонені для обороту в Росії речовини синтетичного або природного походження, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації, хімічна структура і властивості яких подібні з хімічною структурою і з властивостями наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють.
Об'єктивна сторона аналізованого злочину може виражатися в альтернативно зазначених діях, скоєних незаконно: а) придбання, б) зберіганні; в) перевезення; г) виготовленні; д) переробці наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Придбанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів або аналогів слід вважати їх напів-чення будь-яким способом, включаючи купівлю, отримання в дар, а також як засіб взаєморозрахунку за виконану робо-ту, надану послугу або на сплату боргу, в обмін на інші това-ри і речі, привласнення знайденого, збирання дикорослих рослин або їх частин, що містять наркотичні речовини (у тому числі на земельних ділянках сільськогосподарських та інших підпри-ємств, а також на земельних ділянках громадян , якщо ці рослини не висівали і не вирощувалися), збір залишків знаходяться на неохоронюваних полях посівів наркотиковмісних рослин після завершення їх прибирання і т.д. (П. 6 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 15 червня 2006 р. № 14 «Про судову прак-тику у справах про злочини, пов'язаних з наркотичними засобами, психотропними, сильнодіючими і отруйними речовинами» 1).
Під зберіганням слід розуміти дії, пов'язані з неза-кінним володінням цими засобами або речовинами, їх пре-курсорами або аналогами, в тому числі для особистого споживання (зміст при собі, в приміщенні, тайнику та інших місцях). При цьому не має значення, протягом якого часу особа не-законно зберігало наркотичний засіб, психотропну вещест-во, їх прекурсори та аналоги (п. 7 зазначеної постанови).
Перевезення означає переміщення зазначених засобів і речовин з одного місця в інше, в тому числі в межах одного і того ж населеного пункту, вчинені з використанням будь-якого виду транспортного засобу або якого-небудь об'єкта, застосовуваного у вигляді перевізного засобу, а також у нару-шення загального порядку їх перевезення, встановленого Федеральним законом «Про наркотичні засоби і психотропні речовини».
Незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин може бути здійснена з їх приховуванням, у тому числі в спеціально обладнаних схованках в транспортному засобі, багажі, одязі, а також в порожнинах тіла людини або тварини і т.п .
1 БВС РФ. 2006. № 8.

Питання про наявність у діях особи складу незаконної пере-візки і про відмежування даного злочину від незаконного зберігання зазначених засобів і речовин під час поїздки повинен у кожному випадку вирішуватися судом з урахуванням спрямованості умис-ла, фактичних обставин перевезення, кількості, розміру, обсягу засобів і речовин, місця їх знаходження, а також інших обставин справи.
Перераховані вище дії можуть відбуватися як факти-но власником наркотичних засобів або психотропних речовин, так і іншими особами, «кур'єрами». В останньому випадку кваліфікація дій винного буде залежати від того, знав такої «курьер» про сутність доручення чи ні. При його осведом-лінощів відправник повинен нести відповідальність як органі-затор такого перевезення. У разі ж відправки даних коштів або речовин за допомогою особи, якій не відомий характер пере-міщан вантажу, дії відправника слід розглядати як виконання незаконної пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 2281 КК).
Дії особи, пов'язані з незаконним переміщенням нар-
котических засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів та аналогів через митний кордон Російської Федерації підлягають кваліфікації за ч. 2 ст. 188 КК. Якщо крім цього винним вчинені інші дії, що утворюють незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, то при наявності до того підстав вони підлягають додатковій квали-фікації за ст. 228 або ст. 2281 КК.
Під незаконним виготовленням наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх аналогів слід розуміти здійснений-ні в порушення законодавства РФ умисні дії, в результаті яких з наркотиковмісних рослин, лекар-жавних, хімічних та інших речовин отримано одне або декілька готових до використання та споживання наркотичних засобів або психотропних речовин або їх аналогів (п. 9 поста-новлення Пленуму Верховного Суду РФ від 15 червня 2006 р. № 14).
Незаконною переробкою визнаються вчинені в нару-шення законодавства РФ умисні дії по рафінуються-ванию (очищенню від сторонніх домішок) твердої або рідкої суміші, яка містить одне або декілька наркотичних засобів

або психотропних речовин, або підвищенню в такій суміші (препараті) концентрації наркотичного засобу або психо-тропного речовини, а також змішування з іншими фармаколо-гическими активними речовинами з метою підвищення їх актив-ності або посилення дії на організм.
Подрібнення, висушування або розтирання наркотікосодер-службовців рослин, розчинення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без додаткової обробки у вигляді випарювання, рафінування, сублімації тощо, в результаті яких не змінюється хімічна структура речовини, не можуть розглядатися як виготовлення чи переробка.
Для правильного вирішення питання про визнання дій не-законним виготовленням або переробкою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів або аналогів суди у необхідних випадках повинні мати висновок експерта про вигляді отриманого засоби чи речовини, його назві, способі виготовлення або переробки (п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 15 червня 2006 р. № 14).
Обов'язковою умовою кримінальної відповідальності за розглядається злочин є великий розмір наркотиче-ських засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів або анало-гов, який затверджується Урядом РФ 1.
Необхідно мати на увазі, що у випадках, коли:
а) наркотичний засіб або психотропну речовину, вклю-ченное в список II (за винятком кокаїну і кокаїну гідрохло - ріда) і список III, знаходиться в суміші з яким-небудь нейтральною речовиною (наповнювачем), розмір зазначених засобів і речовин визначається без обліку кількості нейтрального речовини (на-полнітеля), що міститься в суміші;
б) наркотичний засіб або психотропну речовину, вклю-ченное в список I (у тому числі кокаїн і кокаїну гідрохлорид), входить до складу суміші (препарату), що містить одне назване засіб або речовина, його розмір визначається вагою всієї суміші;
1 Див постанову Уряду РФ від 7 лютого 2006 р. № 76
«Про затвердження великого та особливо великого розмірів наркотичних засобів і психотропних речовин для цілей статей 228, 2281 та 229 Уголов - ного кодексу Російської Федерації »/ / СЗ РФ. 2006. № 7. Ст. 787.

В) наркотичний засіб або психотропну речовину, вклю-ченное в список I (у тому числі кокаїн і кокаїну гідрохлорид), входить до складу суміші (препарату), що містить більше одного такого засобу або речовини, його кількість визначається вагою всієї суміші по наркотичних засобів або психотропних речовин, для якого встановлений найменший великий чи осо-бо великий розмір.
Вирішуючи питання про те, чи відноситься суміш наркотичного середовищ-ства або психотропної речовини, включеного в список I (у тому числі кокаїн і кокаїну гідрохлорид), і нейтральної речовини (наповнювача) до великого або особливо крупному розмірами, слід виходити з призначення зазначеної суміші для немедичних-го споживання (п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 15 червня 2006 р. № 14).
Злочин визнається закінченим з моменту вчинення хоча б одного із зазначених у ст. 228 КК дій. Відповідальність за незаконне виготовлення або незаконну переробку наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як за закінчений злочин настає з моменту отримання у великому розмірі готових до використання і вживання цих засобів чи речовин або в разі підвищення їх концентрації в препараті шляхом рафінування або змішування (п. 11 зазначеної постанови).
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом і відсутністю мети збуту незаконно прид-тенних, збережених, перевезених, виготовлених, переробне ваемих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх пре-курсорів або аналогів.
Суб'єктом злочину є особа, яка досягла віку
16 років.
У частині 2 ст. 228 КК йдеться про придбання, зберіганні, пе-перевезенні, виготовленні, переробці, скоєних стосовно особливо великого розміру наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів або аналогів, який також стверджуючи-ється Урядом РФ (примітка 2 до ст. 228 КК).
У примітці 1 до ст. 228 КК передбачається спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності. Особа, вдосконалення-шівшее злочин, передбачений розглянутої статтею,

добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і активно сприяв розкриттю чи припинення злочинів, пов'язаних з незаконним оборо-том наркотичних засобів, психотропних речовин або їх анало-гов, викриттю осіб, їх вчинили, виявлення імущест-ва, здобутого злочинним шляхом, звільняється від кримінальної відповідальності за даний злочин. Не може визнаватися добровільною здачею вилучення зазначених коштів, речовин або їх аналогів при затриманні особи, а також при виробництві следст-ських дій по їх виявлення та вилучення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення-ня, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 228 КК)."
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження 30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання 31. INTER ALIA [ІНТЕР
 2. 14.2. Федеральна служба РФ з контролю за обігом наркотиків
    незаконному обігу 8) виявлення, попередження, припинення, розкриття і проходження злочинів, а також провадження у справах o6 адміністративні правопорушення, віднесені до компетенції органів ФСКН Росії; 9) координація діяльності федеральних і регіональних органів державної влади з протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ;
 3. Стаття 175. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом Коментар до статті 175
    незаконне підприємництво і легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом "/ / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2005. N 1. С. 2 - 6. За сформованою судової практиці не вимагається обов'язкового засудження особи, яка вчинила основний злочин, в результаті якого було видобуто майно. Суб'єкт злочину за ст. 175 КК РФ може бути притягнутий
 4. Стаття 228. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Коментар до статті 228
    незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. Об'єктом злочину є здоров'я населення. Воно охороняється комплексом заходів політичного, економічного, правового, медичного та іншого характеру. Метою охорони здоров'я населення відповідно до Основ законодавства РФ "Про охорону здоров'я громадян" від 22 червня 1993 р. є "збереження і зміцнення
 5. Стаття 228.1. Незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Коментар до статті 228.1
    незаконному виробництві, збуті або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів незалежно від їх розміру. Під незаконним виробництвом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів слід розуміти здійснені в порушення законодавства Російської Федерації умисні дії, спрямовані на серійне отримання таких засобів чи речовин з рослин,
 6. Стаття 228.2. Порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 228.2
    незаконного обігу та обігу в дохід держави можуть бути передані державним унітарним підприємствам для промислової переробки або знищення шляхом трансформації і ресинтезу з подальшим їх використанням в медичних цілях. --- Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1999. N 43. Наказом Мінекономіки Росії від 21
 7. Стаття 229. Розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 229
    незаконно, у тому числі шляхом збору рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації, або їх частин з земель сільськогосподарських та інших підприємств, а також з земельних ділянок громадян, на яких незаконно вирощуються ці рослини . Діяння в цій формі закінчено з моменту вилучення наркотичних засобів,
 8. Стаття 234. Незаконний обіг сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту Коментар до статті 234
    незаконні виготовлення, переробка, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а так само незаконний збут сильнодіючих або отруйних речовин, що не є наркотичними засобами чи психотропними речовинами, чи обладнання для їх виготовлення або переробки. Зміст дій, що утворюють об'єктивну сторону складу злочину, збігається з відповідними
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
    незаконна дія (бездіяльність) особи, яка брала заяву про злочин, але й наполягати на відображенні в талоні-повідомленні і талоні-корінці істинного часу і дати прийняття у нього заяви про злочин. Час і дата прийняття заяви про злочин - це час і дата, коли до компетентного на прийняття повідомлення про злочин особі (органу) звернувся громадянин із заявою про
 10. 20.3. Суб'єкти і стадії провадження у справах про адміністративні проступки
    незаконному виробництві, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (ст. 44); про ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження (ст. 441); про порушення правил про валютні операції (ст. 162); про дрібне хуліганство (ст. 173); про поширення неправдивих чуток (ст. 1731); про розпивання спиртних
© 2014-2022  yport.inf.ua