Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі


Під злочинами проти здоров'я населення та гро-кої моральності слід розуміти передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, які ви-ражаются в порушенні правових норм, що забезпечують без- пасность здоров'я населення і суспільну моральність, і завдають їм істотну шкоду або створюють загрозу її при-підпорядкування.
Треба мати на увазі, що кримінальний закон, кажучи про здоров'я населення, фактично бере під охорону його безпеку; цей висновок випливає із зіставлення назв розд. IX КК «Престо-ння проти громадської безпеки та громадського по-рядка» і гол. 25 КК «Злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі». Особливість даних діянь полягає в тому, що вони посягають на безпеку здоров'я не окремої людини (персоніфікованої особистості), а багатьох осіб, що складають населення країни або окремого її регіону (тобто невизначеного кола осіб), а також на моральні підвалини суспільства.
Видовим об'єктом аналізованих злочинів виступу-ють безпеку здоров'я населення і громадська моральний-ність.
Здоров'я населення - це сукупність суспільних відношень, що складаються в сфері забезпечення безпечних усло-вий життя багатьох людей. Як самостійна соціальна цін-ність воно гарантується Конституцією РФ (ст. 41), захищається комплексом заходів політичного, економічного, правового, ме-діцінскую, санітарно-гігієнічного та іншого характеру з метою збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я кожної людини, підтримання його довголітнього активного життя, надання йому медичної допомоги у випадку втрати здоровяя.
Громадська моральність розуміється в декількох ас-
пектени: а) як один з основних способів нормативної регуляції

дій людини в суспільстві; б) як особлива форма суспільно-го свідомості і вид суспільних відносин. Вона охоплює вироблену людством і пануючу в країні систе-му норм і правил поведінки, ідей, традицій, звичаїв, представ-лений про справедливість, обов'язок, честь і гідність.
У конкретних зазіханнях безпеку здоров'я населення-ня чи громадська моральність відповідно виступають безпосереднім об'єктом злочину.
З об'єктивної сторони більшість розглянутих пре-ступленій відбувається шляхом дії. До їх числа належать: незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 228 КК); незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 2281 КК) ; схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 230 КК); організація або утримання місць розпусти для споживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 232 КК) та ін Деякі злочини можуть відбуватися шляхом як дії, так і без-дії (наприклад, порушення санітарно-епідеміологічних правил - ст. 236 КК).
Склади більшості злочинів гл. 25 КК Сконструюйте-вани за типом формальних і вважаються закінченими в момент скоєння зазначеного в законі діяння. До них відносяться: хіще-ня або вимагання наркотичних засобів або психотроп-них речовин (ст. 229 КК); незаконна видача або підробка ре-Цепт чи інших документів, що дають право на отримання нарко-тичні засобів або психотропних речовин (ст. 233 КК); втягнення в заняття проституцією (ст. 240 КК) та ін Деякі з розглянутих злочинів мають матеріальний склад і у зв'язку з цим визнаються закінченими при настанні по-наслідків, передбачених кримінально-правовою нормою. Такими злочинами є: незаконне заняття приватною медицин-ської практикою або приватної фармацевтичною діяльністю (ст. 235 КК); жорстоке поводження з тваринами (ст. 245 КК).
З суб'єктивної сторони більшість злочинів проти безпеки здоров'я населення або громадської моральний-ності характеризується умисною формою вини: приховування

інформації про обставини, що створюють небезпеку для жит-ні чи здоров'я людей (ст. 237 КК); наругу над тілами померлих і місцями їх поховання (ст. 244 КК) та ін Порушен-ня, наприклад, правил обігу наркотичних засобів або пси-хотропних речовин (ст. 2282 КК) вчиняється навмисно або з необережності; порушення правил виробництва, придбання, зберігання, обліку, відпуску, перевезення або пересилання сільнодейст-чих або отруйних речовин, якщо це спричинило їх розкрадання або заподіяння іншого істотної шкоди (ч. 4 ст. 234 КК), - в силу прямої вказівки закону тільки з необережності.
Характеристика суб'єкта залежить від конкретного виду пре-ступления. Як правило, ними визнаються особи, які досягли 16-років-нього віку. Відповідальність за розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 229 КК) несе особа, яка досягла 14-річного віку. У ряді випадків суб'єктів незалежно ект злочину може бути тільки спеціальним (наприклад, приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей, - ст. 237 КК).
Залежно від безпосереднього об'єкта всі злочини ня проти безпеки здоров'я населення і суспільної моралі можуть бути поділені на дві групи:
1) злочини проти безпеки здоров'я населення.
До них відносяться злочини, передбачені ст. 228, 2281,
2282, 229-239 КК;
2) злочини проти суспільної моральності. До них відносяться злочини, передбачені ст. 240-242, 2421, 243 -
245 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами та судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 2. § 4. Кримінальна відповідальність
  поняття конституційного ладу, говорилося вище) від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства (наприклад, шляхом встановлення кримінальної відповідальності за екоцид), а також попередження злочинів (у тому числі екологічних). Для забезпечення попередження і припинення екологічних злочинів важливе значення мають принципи справедливості залучення до
 3. Глава 24 Формування нової системи права
  поняття злочину, вини, мети покарання, поняття необхідної оборони, крайньої необхідності, перелік пом'якшувальних і обтяжуючих обставин. Юридична техніка цього кодексу досить висока: законодавець вперше прагнути використовувати найбільш ємні й абстрактні юридичні формулювання і відходить від традиційної для російського права казуальної системи. Щоб окрема норма могла увібрати в
 4. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  поняття злочину для всіх галузей радянського права, який нарікав на те, що "на це якість складу до останнього часу не звертали належної уваги ні загальна теорія радянського права, ні конкретні правові дисципліни . Такий закид, - продовжує Г.К. Матвєєв, - не може бути, однак, звернений на адресу науки кримінального права, представники якої першими розробили поняття складу і
 5. Коментар до п. 1
  поняття "інші специфічні завдання" не говорить про те, що їх виконання не пов'язане з безпекою і обороною, а вказує на те, що діяльність окремих органів, в яких законом передбачена військова служба, не пов'язана безпосередньо із здійсненням функцій держави в галузі оборони і безпеки, але в той же час має до неї пряме відношення (наприклад, діяльність військових судів і
 6. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  поняття відхилення (злочину): «Система чеснот, так само як і система злочину і пороку, змінюється разом з ходом історії» *. Ставлення вченого до злочинності як соціального феномена дозволило йому зробити цілком соціологічний висновок: «Якби дерево злочинності з усіма своїм корінням і корінцями могло б бути коли-небудь вирвано з нашого суспільства, воно залишило б у ньому зяючу
 7. § 1. Соціологічні дослідження окремих проявів девіантної поведінки
  понять « споживання алкоголю »,« пияцтво »і« алкоголізм », вперше проведене С. А. Первушин. Він же запропонував класифікацію алкопотребленія:« столове »споживання (« для здоров'я »,« для апетиту »), притаманне переважно вищих верств суспільства;« обрядове »- ритуальне, відповідно до звичаю, найбільш поширене серед селян;« наркотичну »- з метою забутися, відволіктися від тягот і
 8. Використана література
  понятті антисоціальної поведінки / / Вісник ЛДУ. 1979. № 17. Вип. 3. (ч. І 219). 25. Батищев Г. С. Творчість і раціональність (до визначення поняття людини) / / Людина, творчість, наука. М., 1967. (ч. ІГ 336). 26. Бауман З. Мислити соціологічно. М, 1996. (ч. I: 16, ч. IV: 13, 15). 27. Бачення В. А. Філософія права і злочини. Харків, 1999. (ч.1: 81,87, ч.п: 231). 28. бежен А.
 9. Стаття 13. Права поліції
  поняттях "референдум", " виборча комісія "і" комісія референдуму "див. коментар до п. 31 ч. 1 ст. 12 цього Закону. 1.5. Про зміст понять" депутат "," член виборчої комісії "," член комісії референдуму "див. коментар до п . 36 ст. 12 цього Закону. Коментар до пункту 2 цієї статті 2.1. Вживання законодавцем у п. 2 ст. 13
 10. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  поняття і коло джерел кримінального права, їх зміст. А це в свою чергу дозволить в наступних параграфах розглянути кримінально-правові відносини, їх учасників, зміст і їх наскрізну ідею - забезпечення своєчасного, законного і справедливого притягнення до відповідальності та покарання осіб, які вчинили злочини. Кримінальне право як галузь права традиційно визначається як
© 2014-2022  yport.inf.ua