Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Обов'язки власника підприємства

На власника підприємства за місцем відбування порушником громадських робіт покладається:
1. Погодження з органами кримінально-виконавчої інспекції переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись.
2. Контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт.
3. Своєчасне повідомлення органів кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування громадських робіт.
4. Ведення обліку та інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин.
У разі невиконання власником підприємства обов'язків, передбачених статтею 321 Кодексу України про адміністративні правопорушення, орган кримінально-виконавчої інспекції інформує про це орган місцевого самоврядування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Обов'язки власника підприємства"
 1. § 4. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу та державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
  обов'язковій трудовій участі членів у господарській Діяльності виробничих кооперативів, демократичному характері управління, розподілу прибутків між членами кооперативу відповідно до їх участі в діяльності підприємства. Сільськогосподарські підприємства кооперативного типу вважаються створеними і набувають прав юридичної особи з дня державної реєстрації, вони мають самостійний баланс, рахунки в
 2. § 4. Органи управління в державних сільськогосподарських підприємствах
  обов'язки і відповідальність, умови виплати заробітної плати і т. ін. Керівник несе повну відповідальність за стан справ на підприємстві, самостійно вирішує всі питання його діяльності. Законодавче закріпленим є правило про те, що власник майна (держава) не має права втручатися в оперативну діяльність керівника підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює
 3. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови
  власник має право на одержання плати за користування його земельною ділянкою. Якщо на земельній ділянці збудовано промислові об'єкти, договором може бути передбачено право власника земельної ділянки на одержання частки від доходу землекористувача. Власник земельної ділянки зберігає за собою право володіти, користуватися і розпоряджатися нею в межах, визначених договором із землекористувачем.
 4. Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків
  обов'язки, встановлені цим Кодексом. 1. Дана стаття встановлює обов'язок головуючого роз'яснити у підготовчій частині судового засідання спеціалістові його права та обов'язки (про права і обов'язки спеціаліста див. докладно в коментарі до ст. 54
 5. Права та обов'язки сторін за договором найму будівлі або іншої капітальної споруди.
  обов'язки, як і в інших договорах найму (оренди). Однак встановлені законодавством окремі положення саме щодо цього виду договору найму (оренди) встановлюють спеціальні обов'язки (наприклад, при передаванні наймачеві предмета договору чи його поверненні укласти відповідний документ) та права сторін договору. Так, одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої
 6. Стаття 345. Повідомлення про права і обов'язки
  обов'язки, передбачені цим Кодексом. 2. Після ознайомлення обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у судовому розгляді, з пам'яткою головуючий з'ясовує, чи зрозумілі їм їх права та обов'язки і у разі необхідності роз'яснює
 7. Стаття 88. Обов'язки декларанта
  обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, чи він є власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою. Декларант зобов'язаний: здійснити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом; на вимогу митного
 8. § 2. Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості
  обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення дуже різноманітні і, як правило, взаємопов'язані. Правомочності власника землі і землекористувача мають багато спільного, проте саме наявність права продавати або іншим шляхом відчужувати земельні Ділянки, передавати їх в оренду, заставу, спадщину відрізняє власника земельної ділянки від
 9. § 2. Правосуб'єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів
  обов'язків, бути позивачами і відповідачами в суді. Особливість аграрних підприємств кооперативного типу полягає в тому, що вони, передусім, об'єднують трудову діяльність, тобто кожен член такого підприємства повинен особисто в ньому працювати. Всі члени такого підприємства мають право брати участь в управлінні діяльністю підприємства (за принципом: один член кооперативу - один голос). Від
 10. Обов'язок власника патенту
  власник патенту повинен підтримувати сорт відповідним чином протягом строку чинності
 11. § 4. Трудова дисципліна в сільськогосподарських підприємствах
  обов'язки. Основні трудові права та обов'язки робітників і службовців регламентує Кодекс законів про працю України. Обов'язки робітників державних сільськогосподарських підприємств конкретизовані в галузевих правилах внутрішнього розпорядку. На їх основі трудові колективи державних сільськогосподарських підприємств затверджують за узгодженням із профспілковим комітетом правила внутрішнього
 12. Права та обов'язки землекористувача
  обов'язаний вносити плату за користування земельною ділянкою, наданою для забудови, а також інші платежі, встановлені законом. Землекористувач зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до вимог, визначених договором. У разі припинення права користування земельною ділянкою, права на будинок (споруду) можуть бути визначені за домовленістю між власником земельної ділянки та
 13. Список рекомендованої літератури
  обов'язків / За ред. В.К. Ма-мутова, Ю.С. Шемшученко. - К.: Б. в., 1995. - 161 с. 3. Кособродов В.М. Обязательство по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, как мера социальной защиты прав и интересов потерпевшего // Адвокат. - 2004. - № 7. - С.
 14. Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
  обов'язки, про що зазначається в журналі судового засідання. 1. Крім права заявити відвід суду й особам, переліченим у попередній статті, особи, які беруть участь у справі, мають ряд процесуальних прав і обов'язків (див. коментар до статей 27 і 31 цього Кодексу). У зв'язку з цим ця стаття і закріплює обов'язок головуючого у судовому засіданні роз'яснити їм процесуальні права і обов'язки. Тільки
 15. Права та обов'язки сторін за договором позички
  обов'язки сторін при укладенні договору позички, слід про ховувати, по-перше, поширеність на даний вид правовідносин норм гл. 58 ЦК України; по-друге, залежність прав та обов'язків позичкодавця від правової конструкції договору (є він реальним чи консенсуальним), оскільки у консенсуальному договорі позички, наприклад, першим виникає обов'язок позичкодавця передати річ користувачу. У будь-якому
 16. Особливості правового статусу державних казенних підприємств
  обов'язаннями у повному обсязі коштами та іншим майном, за винятком основних фондів. Лише у разі недостатності таких коштів та майна відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства несе власник, тобто держава (ст. 39). Отже, є підстави стверджувати, що правомочності оперативного управління у казенного підприємства значно обмежені порівняно з державними підприємствами, за якими державне
 17. 2.1 Суб'єктивні сімейні права і обов'язки.
  обов'язків. Суб'єктивні права і обов'язки реалізуються в сімейних правовідносинах, складаючи їх зміст. Суб'єктивні права і обов'язки в сфері сімейних відносин за своїм характером можуть бути особистими і майновими. Майнові суб'єктивні права і обов'язки характеризуються тим, що вони тісно пов'язані з колом визначених осіб. Наприклад, подружжя мають взаємні права на матеріальне утримання один
 18. Стаття 388. Приведення присяжних до присяги
  обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватися законом, своїм внутрішнім переконанням і совістю, як личить вільному громадянину і справедливій людині". Текст присяги зачитує кожен присяжний, після чого підтверджує, що його права, обов'язки та компетенція йому
 19. Глава 9. Права та обов'язки подружжя по утриманню
  обов'язки подружжя по
 20. Розділ II. Шлюб. Права та обов'язки подружжя.
  обов'язки
© 2014-2022  yport.inf.ua