Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Організація екстремістського співтовариства (ст. 2821 КК).


Безпосередній об'єкт - сукупність суспільних відносин щодо реалізації конституційної заборони екстреміст-ської діяльності.
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1
ст. 2821 КК, характеризується чотирма видами дій.
1. Створення екстремістського співтовариства, тобто организацион-ная діяльність, в результаті якої виникло суспільне або релігійне об'єднання або інша організація, що має завдання підготовки або вчинення одного чи кількох пре-ступленій екстремістської спрямованості. У даній формі пре-ступление визнається закінченим з моменту фактичного со-будівлі екстремістського співтовариства.
2. Керівництво екстремістським спільнотою, яка вже створено небудь іншою особою, тобто здійснення функцій ватажка злочинної організації: вироблення напрямків її діяльності, розробка планів здійснення конкретних переступив-лений екстремістської спрямованості, розподіл зобов'язане-стей між членами екстремістського співтовариства і т.д. Якщо
1 Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. А.В. Наумова. М., 1996. С. 679, 680.

Керівництво спільнотою здійснюється тим же особою, яка створила співтовариство, то ця обставина не впливає на квалифи-кацію злочину, але має бути відображено у формулюванні обвинувачення і враховано при призначенні покарання. Злочин у цій формі є закінченим з того моменту, коли ви-новних реально почав здійснювати свої керівні функції.
3. Керівництво якоюсь частиною співтовариства або його струк-турне підрозділом. Частина злочинного співтовариства може мати територіальну або функціональну автономію, а струк-турне підрозділ являє собою організаційну одиницю (загін, бригаду, ланку тощо) в системі спільноти, підпорядкованих-няющая єдиним планам і єдиній дисципліні. Керівництво частиною чи структурним підрозділом екстремістського пові-вин означає здійснення керівних функцій у рамках повноважень, наданих керівнику регіональної або функціональної організаційної одиниці керівництвом (руко-водієм) екстремістського співтовариства. Кінченим переступив-ленням такі дії є з моменту реального здійснюва-лення обмежених керівних повноважень, наданих винному ватажком (або колегіальним керівним орга-ном) екстремістського співтовариства.
4. Створення об'єднання організаторів, керівників чи інших представників частин або структурних підрозділів екстремістського співтовариства для координації їх діяльності входить в поняття керівництва екстремістським спільнотою. Дан-ная форма прояву об'єктивної сторони є невдалою копією передбаченого у ст. 210 КК створення координаційно-го центру різних, не залежних один від одного організованих злочинних груп. Але на відміну від цієї норми в ст. 2821 КК йдеться про об'єднання представників структурних підрозділів єдиного екстремістського співтовариства, які й без такого «об'єк-єднання» підпорядковуються єдиному керівництву і діють в рам-ках єдиного плану екстремістської діяльності.
Усі передбачені диспозицією ст. 2821 КК дії за своєю суттю представляють особливу форму приготування до екстрим-
містской спрямованості і не охоплюють фактичного вдосконалення-ності злочинів екстремістської спрямованості. Якщо екс-тремістскім співтовариством або його частиною або структурним

підрозділом реально здійснюється одне або декілька упомя-нутих злочинів, то кожне з них повинно квалифициро-тися самостійно за сукупністю зі ст. 2821 КК.
Суб'єктивна сторона злочину у всіх його формах ха-теризується прямим умислом і спеціальною метою. Винний усвідомлює, що створює екстремістський співтовариство або обяеднання організаторів, керівників чи інших представників час-тей або структурних підрозділів спільноти, керує со-суспільством або його частиною або структурним підрозділом, і бажає вчинити такі дії. При цьому він має на меті підготовки або вчинення одного або декількох злочини ний екстремістської спрямованості з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної, релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи. Зміст названих мотивів частково збігається з мотивами злочину, передбаченого ст. 282 КК, але їх перелік доповнюється мотивами идеологиче-ської небудь політичної ненависті або ворожнечі.
Суб'єкт злочину у всіх проявах аналізованого злочину - спеціальний: а) творець екстремістського пові-вин; б) творець об'єднання організаторів, керівників чи інших представників частин або структурних підрозділів такої спільноти; в) керівник екстремістського співтовариства; г) керівник частини або структурного підрозділу такого співтовариства.
Об'єктивна сторона участі в екстремістському співтоваристві (ч. 2 ст. 2821 КК) передбачає входження до складу такого спільнота-ства в якості його члена з прийняттям на себе всіх обов'язків, пов'язаних з участю в цій організації. Кінченим це Престо-полон є з моменту вступу винного в злочинну організацію екстремістського характеру. Фактичне вчинення злочинів екстремістської спрямованості або участь у та-ких злочинах вимагає додаткової кваліфікації.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом, ко-торий включає усвідомлення винним екстремістського характеру злочинної організації і своєї ролі в її діяльності, а також бажання увійти в названу організацію в якості її члена.

Суб'єктом злочину є рядовий учасник екстра-
містского спільноти - особа, яка досягла віку 16 років.
Кваліфікований вид злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 2821 КК, характеризується використанням винним свого службового становища (ч. 3 ст. 2821 КК). У цих випадках додаткового-котельної кваліфікації за ст. 285 або ст. 201 КК не потрібно.
Згідно з приміткою до ст. 2821 КК особа, доброволь-но припинила участь у діяльності суспільного або ре-лигиозного об'єднання або іншої організації, щодо яких судом ухвалено вступило в законну силу рішення про ліквідацію або заборону діяльності у зв'язку із здійсненням екстремістської діяльності, звільняється від кримінальної відпові-дальності, якщо в його діях не міститься інше складу злочину. За своєю юридичною природою дана підстава звільнення від кримінальної відповідальності є діяч-ним каяттям. Особа підлягає обов'язковому звільненню від кримінальної відповідальності при одночасній наявності двох умов: 1) особа припинила свою участь у діяльності Екстра-містского спільноти добровільно, хоча мало можливість не робити цього, 2) в його діях немає складу якого іншого злочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація екстремістського співтовариства (ст. 2821 КК). "
 1. § 5. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності
  організації або громадянина вчинити будь-яку дію або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника. Це злочин також є тяжким, а при отяго-чающих обставин - особливо тяжким. Проте, якщо ця особа не тільки добровільно, але навіть на вимогу влади звільнило заручника і в його діях не міститься інше складу
 2. Організація діяльності екстремістської організації (ст. 2822 КК).
  Організації подальшої діяльності суспільного або релігійного об'єк-єднання або іншої організації після того, як в законну силу вступило рішення суду про ліквідацію даного співтовариства або про заборону його діяльності у зв'язку з тим, що ця діяльність була визнана екстремістською. Якщо після письмового попередження про неприпустимість діяльності, що носить ознаки екстремізму,
 3. § 2. Класифікація некомерційних організацій
  організацій є корпораціями, тобто утвореннями, заснованими на членстві. Разом з тим деякі форми - громадські рухи (масові об'єднання, що не мають членства), фонди, громадські установи, органи громадської самодіяльності, автономні некомерційні організації - членів не мають * (310). Роль засновників таких організацій обмежена і може вичерпуватися лише створенням
 4. Неприпустимість контролю за використанням грошових коштів
  організацій угод з розпорядження коштами. Причиною тому служать прийняті міжнародним співтовариством і багатьма державами заходи щодо посилення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Відповідно до Федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
 5. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  організація роботи підприємства, установи чи організації; тривале відключення споживачів від джерел життєзабезпечення - електроенергії, газу, тепла, водопостачання, суттєве погіршення якості навколишнього середовища або стану її об'єктів, усунення якого вимагає тривалого часу і великих фінансових і матеріальних витрат; знищення окремих об'єктів; деградація земель та інші
 6. Стаття 105. Вбивство Коментар до статті 105
  організацією охорони здоров'я критерії живонародження і мертвонародження ", визначено критерії живонародження. Живородінням є повне вигнання або витяг продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, причому плід після такого відділення дихає або виявляє інші ознаки життя, такі як серцебиття, пульсація пуповини або довільні рухи
 7. Стаття 279. Озброєний заколот Коментар до статті 279
  організації збройного заколоту або активної участі в ньому. Склад злочину є формальним. Однак момент закінчення злочину для організаторів і активних учасників різний. Дії організаторів слід вважати закінченими з моменту, коли почався збройний заколот; якщо дії, спрямовані на організацію збройного виступу, не привели до такого, їх доцільно
 8. Стаття 282. Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності Коментар до статті 282
  організації зборів, мітингів, демонстрації, в активному в них участі у вищевказаних цілях (див. Постанову Пленуму Верховного Суду СРСР від 23 грудня 1988 р. N 17 "Про розгляд судами справ, пов'язаних зі злочинами, вчиненими в умовах стихійного чи іншого суспільного лиха"). Друкування матеріалів, збуджуючих ненависть або ворожнечу, принижують гідність людини або групи осіб,
 9. Стаття 282.1. Організація екстремістського співтовариства Коментар до статті 282.1
  організації екстремістського співтовариства становить комплекс суспільних відносин, що складаються навколо і з приводу забезпечення гарантій рівноправності громадян незалежно від будь-яких демографічних або соціальних ознак як однієї з основ конституційного ладу РФ. Додатковим об'єктом слід визнати відносини, що забезпечують громадську безпеку. Екстремістський співтовариство
 10. Стаття 282.2. Організація діяльності екстремістської організації Коментар до статті 282.2
  організації злочинного співтовариства (див. коментар до ст. 282.1 КК РФ). Згідно ст. 1 Федерального закону від 25 липня 2002 р. N 114-ФЗ "Про протидію екстремістській діяльності" екстремістською організацією визнається суспільне або релігійне об'єднання або інша організація, відносно яких з підстав, передбачених цим Законом, судом прийнято набрало
© 2014-2022  yport.inf.ua