Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальну право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина . Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Організація злочинного співтовариства (злочинної орга-нізації) (ст. 210 КК).

Особливість цього злочину полягає в тому, що кримінальна відповідальність встановлена за сам факт організації злочинного співтовариства (злочинної організації) або участі в ньому незалежно від того, чи були здійснені які-небудь злочину.
Об'єктивна сторона аналізованого діяння виражається:
а) у створенні злочинного співтовариства (злочинної організації) для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів (ч. 1 ст. 210 КК);
б) в керівництві таким співтовариством (організацією) або входити-
дящими до нього структурними підрозділами (ч. 1 ст. 210 КК);
в) у створенні об'єднання організаторів, керівників чи інших представників організованих груп з метою розробки планів або умов для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів (ч. 1 ст. 210 КК);
г) в участі в злочинному співтоваристві (злочинної організації) або в об'єднанні організаторів, керівників чи інших представників організованих груп (ч. 2 ст. 210 КК).
У частині 4 ст. 35 КК злочинне співтовариство (злочинна орга-нізація) визначається як згуртована організована група (організація), створена для здійснення тяжких або особливо тяж-ких злочинів, або об'єднання організованих груп, ство-даних в тих же цілях. Це найбільш складна і небезпечна форма співучасті. Відмінними ознаками злочинного співтовариства (злочинної організації) є організованість, згуртований-ність і зазначена спеціальна мета діяльності. Злочинне співтовариство характеризується значно складнішою внутрішньою структурою, більш високою, ніж організована група (ч. 3 ст. 35 КК), згуртованістю, міцністю зв'язків між Соучі-ників, стабільністю складу, форм і методів діяльно-сти, заснованої на спільності психології , поглядів, намірів,

цілей, понять соціальних цінностей як всієї спільноти, так і кожного співучасника і т.д.
Це може бути і одна організація, що має ієрархічних ську, багаторівневу структуру, і союз таких відносно самостійних організацій, спеціально створених або при-з'єднаних в якості структурних підрозділів під еди-ним керівництвом. Структурний підрозділ злочинного співтовариства (злочинної організації) може виконувати які-то певні функції, наприклад виконувати спланований-ні злочину, легалізувати злочинні доходи, забезпечують-вать транспортом.
Зміст дій особи по створенню злочинного спільнота-ства (злочинної організації), керівництву злочинним пові-суспільством (злочинною організацією) або входять до нього структурними підрозділами аналогічно ознаками діянь, передбачених ст. 208, 209 КК.
Склад злочину - формальний. Створення злочинного співтовариства (злочинної організації), створення об'єднання організаторів, керівників чи інших представників органі-зовано груп з метою розробки планів і умов для вдосконалення-ності тяжких або особливо тяжких злочинів вважається вікон-ченним злочином з моменту створення подібного об'єднань ня незалежно від того , чи були здійснені плановані злочини. Це може виразитися, наприклад, в отриманні згоди членів спільноти, організації, об'єднання органі-заторів, керівників на спільну єдину злочинну діяль-ність, в підпорядкуванні керівнику раніше створених і вже існуючих організованих груп, у згоді на планирова-ня вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, на за-ключення умов розділу територій, зон впливу, галузей, масштабу злочинної діяльності, її фінансування, збереженні-ня субкультури, міри покарання і заохочення, у легалізації злочинних доходів, у протидії правоохоронним органам, у налагодженні кваліфікованої юридичної по-мощі, кримінальних зв'язків з представниками влади, в підг-пе, в інших діях, необхідних для здійснення пре-ступнях діяльності.

Щодо керівництва злочинним співтовариством або входити-дящими до нього структурними підрозділами закінченим діяль-ня слід визнавати з моменту отримання згоди особи на ви-конання відповідних керівних функцій. Створення об'єк-єднання організаторів, керівників чи інших представників організованих груп передбачає встановлення стійких зв'язків хоча б двох організованих груп із зазначеною метою.
Участь вважається закінченим з моменту вступу особи в
таке злочинне формування незалежно від того, чи були здійснені будь-які злочини або чи здійснювалася діяль-ність щодо забезпечення його функціонування . При соверше-ванні тяжких або особливо тяжких злочинів скоєне квалифи-ціруется за сукупністю цих злочинів до ст. 210 КК.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Обов'язковим ознакою злочину є мета - вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16-річного віку. Частина 3 ст. 210 КК передбачає кваліфікований со-ставши злочину - вчинення діянь, передбачених ч. 1 і 2 ст. 210 КК, особою з використанням свого службового по-
ложения.
Суб'єкт цього злочину спеціальний.
Під використанням свого службового становища слід розуміти дії, аналогічні перерахованим у ст. 209 КК.
У примітці до ст. 210 КК передбачаються три умови повного звільнення особи від кримінальної відповідальності:
1) добровільність припинення участі в злочинному сообщест-ве (злочинної організації) або входить до нього (неї) струк-турном підрозділі або в об'єднанні організаторів , керів-водіїв чи інших представників організованих груп;
2) активне сприяння розкриттю або припинення цього злочину; 3) відсутність в його діях іншого складу пре-ступления.
Добровільність передбачає припинення особою участі в злочинному співтоваристві (злочинної організації) по влас-ної волі незалежно від мотивів, але за відсутності винуж-дають обставин, тобто за наявності у нього об'єктивної віз-можности продовжити свою участь. Наприклад, особа усвідомило своє

оману і помилку участі в злочинному формуванні, біс-перспективність подальшої участі, покаялася, стало побоюватися за свою долю або за долю членів родини, близьких осіб.
Активне сприяння передбачає такі дії особи, як явка з повинною, повідомлення правоохоронним органам певних даних про злочинному співтоваристві (злочинної організації), її керівників, скоєних злочинах, грошах та майно, здобутих злочинним шляхом, гарматах і засобах злочину і т.д., ці дії можуть бути вдосконалення-шени як у період перебування особи у складі злочинного фор-мування (зокрема, з метою припинення його діяльності), так і після фактичного виходу з нього.
За наявності в діях винної особи іншого складу пре-ступления кримінальна відповідальність за цей злочин не ис-ключается.
Слід зазначити, що КК не передбачає ні в одному з складів злочинів як кваліфікуючої або особливо кваліфікуючої ознаки вчинення злочину злочинним співтовариством (злочинною організацією). Однак якщо злочинне співтовариство (злочинна організація) здійснює злочин, де в якості кваліфікуючої або особливо ква-ліфіцірующего ознаки вказана організована група, то та-де злочин кваліфікується за цією ознакою, так як злочинне співтовариство (злочинна організація) є одним з видів організованої групи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація злочинного співтовариства (злочинної орга-нізації) (ст. 210 КК). "
 1. § 2. Види співучасників злочину
  Відповідно до ч. 1 ст. 33 КК співучасниками злочину визнаються: виконавець, організатор, підбурювач та пособ-ник. Підставою для розмежування є функціональна роль співучасників, характер виконуваних ними дій, а також ступінь їх участі у скоєнні злочину. Мета такого раз-граніченія - дати більш точну юридичну оцінку действи-ям кожного співучасника, визначити
 2. § 3. Форми і види співучасті
  Закон не визначає понять «форма» і «вид» співучасті, так-же не вживає ці терміни. Поняття «форма» і «вид» Соучі-стия використовуються в науці кримінального права для характеристики різних способів спільної участі кількох осіб в со-вершении умисного злочину. Спроби класифікувати випадки вчинення злочинів у співучасті на форми і види робилися в науковій літе-
 3. § 5. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності
  Згідно ч. 2 ст. 75 КК особа, яка вчинила злочин іншої категорії, ніж невеликої та середньої тяжкості, за наявності умов, які утворюють поняття діяльного каяття, може бути звільнена від кримінальної відповідальності тільки у випадках, спе-ціально передбачених відповідними статтями Особен-ної частини КК. Сутність таких випадків формулюється в прямуючи-пах до відповідних статей
 4. Організація незаконного збройного формування або участь у ньому (ст. 208 КК).
  Стаття 13 Конституції РФ за-прещается створення і діяльність громадських об'єднань, цілі та дії яких спрямовані на створення незаконних збройних формувань (скорочено НВФ). Це конституційне положення закріплено в п. 9 ст. 1 Феде-рального закону від 31 травня 1996 р. № 61-ФЗ «Про оборону» 1, де сказано: «Створення та існування формувань, що мають військову організацію чи
 5. 15.4. Органи попереднього слідства
  Розслідування злочинів - найважливіша частина кримінального судочинства. Найбільш складна і відповідальна форма рассле-, дования злочинів - попереднє слідство, здійснюване слідчими. Слідчий-посадова особа Відповідного правоохоронного органу ^ уповноважена здійснювати попереднє слідство у кримінальній справі, а також інші повноваження відповідно до
 6. 1. Озброєна злочинність в системі кримінального насильства
  Під насильством прийнято розуміти застосування фізичної сил або примусове вплив на когось. Як правило, це слово несе негативне навантаження, асоціюючись з неправомірні ми діями, агресією і жестокостью.2 Тим часом, до насильства вдається громадянин для відбиття нападу злочинця, судовий пристав при виконанні судового рішення, військовослужбовець при виконанні службового борг
 7. § 4. Державні органи, що здійснюють
  фінансову діяльність Фінансову діяльність здійснюють практично всі орга ни держави, проте серед них можна виділити дві основні групи органів: 1) органи загальної компетенції; 2) органи спеціальної компетенції. До першої групи належать вищі законодавчі та використан вальні органи, які поряд зі своїми загальними функція ми керують всіма фінансами,
 8. § 46. Державне регулювання та нагляд за страховою діяльністю
  Страховий ринок як частина фінансово-кредитної сфери є ється об'єктом державного регулювання і контролю в це лях забезпечення його стабільного функціонування. Страхова ня виділяється в спеціальну галузь законодавства і адміні ністративного нагляду. Державне регулювання страхово го ринку здійснюється за допомогою спеціальної політики, прийняття окремих
 9. § 62. Поняття і принципи валютного регулювання
  Валютне регулювання являє собою діяльність го сударственних органів з управління обігом валюти, контро лю валютних операцій, встановлення валютного контролю та воздей стві на валютний курс, а також обмеження використання инос Тран валюти. На валютне регулювання в різний час ока вав вплив цілий ряд чинників політико-економічного та правового
 10. Організація екстремістського співтовариства (ст. 2821 КК).
  Безпосередній об'єкт - сукупність суспільних відносин щодо реалізації конституційної заборони екстреміст-ської діяльності. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2821 КК, характеризується чотирма видами дій. 1. Створення екстремістського співтовариства, тобто организацион-ная діяльність, в результаті якої виникло суспільне або релігійне об'єднання
© 2014-2022  yport.inf.ua