Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна. Право європейського союзу. Питання історії і теорії, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 6. Основні шляхи і форми зближення європейських правових систем і сімей


1. У плані загальної характеристики правової системи Європейського союзу теоретично і практично важливим видається звернути увагу не тільки на процес зближення (конвергенції) правових сімей і систем, що відбувається в рамках загальноєвропейського права, а й вказати на основні шляхи розвитку та форми прояву цього процесу.
Широко відоме серед авторів, що займаються проблемами порівняльного правознавства, що в міру еволюції романо-германського і англосаксонського права в напрямку їхнього зближення як систем, що мають однотипні економічні, політичні, ідеологічні та інші основи, на різних рівнях і на всьому просторі їх взаємозв'язку і взаємодії простежуються досить численні і різноманітні форми прояву цього зближення. Однак найбільш чітко вони виділяються і простежуються на Європейському континенті, де романо-германське право в особі його носіїв - більшості країн Європейського союзу - знаходиться в постійній і безпосереднього зв'язку із загальним англосаксонським правом у особі його традиційного носія, також члена Європейського союзу - Великобританії * (384).
2. По яких шляхах розвивається і в яких формах проявляється процес зближення (конвергенції) розглянутих правових сімей?
Відповідаючи на це питання, слід звернути увагу насамперед на відображення і прояв даного процесу в конвергенції форм, або джерел романо-германського і англосаксонського права.
У західній юридичній літературі питання про зближення (конвергенції), а точніше - про гармонізацію джерел розглянутих правових сімей здавна перебуває в полі зору дослідників. Основна причина при цьому полягає не тільки і навіть не стільки в тому, що даний прояв процесу конвергенції романо-германського і англосаксонського права, так само як і деякі інші свідчення цього процесу, лежить на поверхні і видно неозброєним оком, скільки в тому, що джерела права , їх стан і характер співвідношення відіграють ключову роль як у процесі розвитку кожної з розглянутих правових сімей, так і в їх взаємозв'язку і взаємодії.
Акцентуючи увагу на "зближенні" джерел романо-германського і англосаксонського права взагалі і на їх гармонізації зокрема, автори не без підстав вказують на те, що цей процес здійснюється не сам по собі, а під впливом процесів економічної, соціальної та іншої інтеграції, яка робить прямий вплив не тільки на розвиток національних правових систем і правових сімей, а й на еволюцію відповідних джерел права * (385).
Гармонізація останніх обумовлена також, на думку дослідників, такими процесами, що відбуваються на Європейському континенті, але роблять вплив на романо-германське і англосаксонське право в цілому, як європеїзація правової сфери, пов'язана з поступовим витісненням з правового поля Європейського союзу національного права, а отже, і його джерел і заміною їх загальноєвропейськими правовими інститутами * (386), створення "нового європейського правопорядку", "більш досконалого (advanced), ніж глобальна (світовий) правопорядок" * (387), що вимагає як прийняття нових законодавчих актів, так і певної уніфікації правових форм, та ін
Слід зауважити, що гармонізація джерел романо-германського і англосаксонського права, так само як і конвергенція самих цих сімей, виступає в основі своєї як явище об'єктивне, обумовлене головним чином такими ж об'єктивними за своєю природою і характером процесами, як глобалізація і регіоналізація. Це не виключає, однак, суб'єктивного втручання і впливу на процес гармонізації джерел права, викликаних практичною необхідністю і потребою.
Причому об'єктивний характер гармонізації, так само як і суб'єктивне втручання з метою впливу на даний процес, стосується не тільки окремих джерел права, але і всієї системи в цілому, включаючи нормативно-правові акти, судові прецеденти, звичаї, міжнародно-правові договори, загальні принципи права і правові доктрини.
Зрозуміло, на першому плані в цьому процесі завжди перебували і перебувають закони як основні джерела романо-германського права і судові прецеденти як провідні джерела англосаксонського права.
Виділяючи їх, слід зауважити, що у вітчизняних юристів - теоретиків і практиків, а почасти і у зарубіжних авторів, що займаються проблемами порівняльного правознавства, склалося стійке уявлення про закон не тільки як про головне, домінуючому, але і як про виняткове джерелі романо-германського права і, відповідно, про виняткову приналежності судового прецеденту англосаксонському праву * (388).
Подібна позиція, особливо щодо "винятковою приналежності" судового прецеденту англосаксонському праву, в певній мірі виправдалася і мала під собою відому основу "вчора", до початку в другій половині XX в. порівняно бурхливого розвитку в світі процесів глобалізації та регіоналізації, що зробили значний вплив на процес європейської, в тому числі правової, інтеграції. Однак вона повністю втратила свою основу "сьогодні", в період функціонування Європейського союзу як щодо цілісного утворення, що ввібрав у себе і в значній мірі спирається на правову культуру і породжені нею інститути, які є за своєю природою і характером приналежністю не тільки романо-германського, але і англосаксонського права.
Говорячи про ставлення до судового прецеденту, а разом з ним і до судового правотворчості на ранніх стадіях розвитку романо-германського права, не можна не відзначити той широко відомий фахівцям в області зарубіжної держави і права, а також юристам -компаративістів факт, що в даній правовій сім'ї на відміну від англосаксонського права, де судовий прецедент зізнавався як джерело права протягом всієї історії його існування, не було послідовності в його сприйнятті.
Залежно від етапів розвитку романо-германського права спектр думок і громадська практика, що стосується судової правотворчості та судового прецеденту як джерела права, коливалися в різні періоди від їх повного визнання до їх категоричного заперечення * (389) . Подібне коливання і різноманітність поглядів і підходів до вирішення проблем місця і ролі судового прецеденту як джерела права в системі інших джерел права відзначалися не тільки на рівні всього правового масиву, з якого пізніше склалася романо-германська правова сім'я, а й у межах окремих національних правових систем * (390).
Щоб переконатися в цьому, досить згадати, наприклад, що у Франції, правова система якої становить серцевину романо-германського права, в силу різних причин з XVII-XVIII ст. аж до Великої Французької революції (1789-1794), згідно з численними дослідженнями, широко, "навіть більше, ніж в Англії в цей період, використовувалося прецедентне право (case law)", в той час як після революції на судове правотворчість і навіть на вільне тлумачення Кодексу Наполеона та інших законодавчих актів було накладено офіційну заборону * (391).
Аналогічно була справа і з законодавством Австрії, яке приблизно в той же період, як і законодавство Франції, фактично визнавало у своїй правовій системі судові акти (прецеденти), що містять загальні норми, як джерела права, а починаючи з 1811 р., коли був введений в дію Цивільний кодекс, наклало на це визнання, а разом з ним і на саме судова правотворчість напівофіційний заборону. У Законі від 1811 (§ 12 ABGD) прямо говорилося, що "суддівське право (judge-made law) не є джерелом відносно австрійського правового порядку" і що тут діє принцип, згідно з яким "судові рішення з конкретних справ не створюють загальної норми, яка б застосовувалася в аналогічних випадках "* (392).
Подібного роду питання, що стосуються періодів спаду і підйому судової правотворчості та суддівського права на різних етапах розвитку романо-германського права, виникали не тільки по відношенню до правової системи Австрії чи Франції, а й щодо законодавства інших країн, правові системи яких формують собою романо-германську правову сім'ю * (393).
Зокрема, вони виникали по відношенню до правової системи Данії, в якій раніше згідно з історичними матеріалами, аж до другої половини XVII в., А точніше - до указу (Rules) 1672 р., допускалося " в особливо складних випадках відступ суду від суворої букви закону "і" періодичне використання судового прецеденту ", а потім подібне" відступ "було обмежено простою формулою -" суд і породжуваний їм прецедент не роблять право "* (394); по відношенню до правової системи Норвегії, де так само, як і в правових системах інших країн романо-германського права, в різні періоди її розвитку відзначалися різні оцінки значущості судової правотворчості і де традиційно починаючи з 1907 р. - з часу прийняття Торгового закону країни (Sales Act 1907) - і аж до теперішнього часу визнаються як "правові" рішення судів, винесені на основі "звичаїв" (usages), що склалися в результаті багаторазового повторення - "серії попередніх судових рішень за схожими справах" * (395), та ін
Маючи на увазі коливання - "спади" і підйоми в сприйнятті судового прецеденту як джерела права на ранніх стадіях розвитку романо-германської правової сім'ї та враховуючи непослідовність прихильників даної правової сім'ї стосовно цього правового феномена, представляється можливим говорити про те, що прецедент у розглянутий період був найбільш значущим і навіть винятковим джерелом лише у сфері традиційного для нього англосаксонського права, на відміну від романо-германського права, де аналогічне значення мав закон.
Однак такого роду твердження не відповідатиме справжньою дійсності, маючи на увазі той важко оспорімий факт, що в останні десятиліття під впливом процесів глобалізації та регіоналізації та, як наслідок, - правової та іншої інтеграції, судовий прецедент втратив свою колишню односторонню винятковість і став "надбанням" як англосаксонського, так і романо-германського права.
З епізодично визнаного джерела права на ранніх стадіях розвитку романо-германської правової сім'ї судовий прецедент в даний час фактично став загальновизнаним нормативно-правовим феноменом. Переважна більшість країн романо-германського права використовують судовий прецедент як джерело права фактично, а деякі з них закріплюють його також і юридично.
На підтвердження сказаного можна послатися, зокрема, на Цивільний кодекс Швейцарії, діючий в країні з 1912 р. Стаття перша Вступною глави (Preliminary Chapter) цього законодавчого акта, яка говорить, що "право має застосовуватися під всіх випадках в суворій відповідності з буквою і духом містяться в ній положень ", чітко закріплює порядок не тільки правозастосовчої, а й правотворчої діяльності судів. Згідно з цією статтею якщо при розгляді конкретної справи "не опиниться законодавчих положень, які можна було б у даному випадку застосувати, то суддя повинен винести рішення у відповідності з існуючим звичайним правом" * (396). А в разі відсутності останнього він повинен діяти "відповідно до такими нормами права, які б він сам встановив, як якби був законодавцем (if he had himself to act as legislator)" * (397). При цьому, підкреслюється в законі, суддя "повинен керуватися визнаною правовою доктриною і судовим прецедентом" * (398).
В даний час в системі романо-германського права намітилася яскраво виражена тенденція фактичного * (399), почасти й юридичного визнання прецеденту як джерела романо-германського права, причому не тільки на рівні національно-правових систем, але і в масштабі загальноєвропейського права, а точніше - права Європейського союзу в цілому.
Наочним свідченням останнього може слугувати діяльність Європейського суду справедливості (European Court of Justice), який займається не тільки правозастосовчої, а й правотворчої діяльністю, результатом якої є судовий прецедент.
Будучи головним судовим інститутом Європейського союзу, Суд приймає акти прецедентного характеру, що містять в собі загальну норму або положення (принцип), яке повинно враховуватися всіма судовими органами Євросоюзу при розгляді ними в тій чи іншій мірі пов'язаних з рішенням Європейського суду справ * (400).
В якості такого роду актів, що виходять від Європейського суду справедливості і володіють прецедентним характером, слід визнати насамперед акти тлумачення і судового контролю за відповідністю прийнятих різними інститутами Європейського союзу і держав - членів Союзу рішень положенням, що містяться в установчих та договірних актах і в сформованому на їх основі загальноєвропейському законодавстві.
Для загальноєвропейських та національних інститутів, а в певній мірі і для національних судів держав - членів Європейського союзу дані акти Суду мають імперативний, незаперечний і загальнообов'язковий характер. Це обумовлено, з одного боку, безсумнівним пріоритетом права Європейського союзу по відношенню до національного права держав - членів Союзу у разі виникнення правових колізій * (401), а з іншого - повною монополією Суду давати остаточне тлумачення конституційних, в сенсі - основоположних актів Європейського союзу і, відповідно, вирішувати питання про юридичній спроможності (конституційності) прийнятих різними інститутами цього Співтовариства рішень.
Користуючись монополією в даній області, Суд в продовження своєї місії орієнтує і національні суди діяти в напрямку вжиття заходів для однакового розуміння і застосування права Європейського союзу різними інститутами держав - членів цього Союзу.
  Відповідно до практиці в тих випадках, коли відсутня тлумачення Європейського суду справедливості щодо того чи іншого загальноєвропейського акту, застосовуваного в рамках юрисдикції національного суду, і упущена можливість попереднього звернення до Європейського суду з проханням дати таке тлумачення, національні суди в разі необхідності (in cases of urgency) "повинні оголошувати юридично неспроможними дії національних інститутів, які застосовують загальноєвропейський акт, який, як передбачається, не має юридичної сили", тобто не є конституційним * (402). У такого роду випадках національні суди можуть також "вживати й інші відповідні тимчасові заходи, роблячи при цьому посилання на той чи інший юридично заможний загальноєвропейський акт" * (403).
  Поряд з названими актами Європейського суду справедливості, що мають прецедентний характер, в якості інших його аналогічних актів слід вказати також на попередні (прелімінарні) висновку (Preliminary Rulings), або визначення Суду, які він виносить з приводу юридичної спроможності того чи іншого загальноєвропейського акту або ж відповідності актів, що виходять від національних інститутів держав - членів Європейського союзу, загальноєвропейського законодавства * (404).
  За своєю юридичною суттю "прелімінарні ув'язнення" - це не що інше, як акти тлумачення, точніше - їх різновид, яка дається Європейським судом за попередньою зверненням до нього (вимогу) з боку того чи іншого національного суду.
  У силу того що відповідно до чинного законодавства і сформованою практикою "кожен національний суд розглядається одночасно і як частина загальноєвропейського суду", всі національні суди "від найнижчої судової інстанції (judge conciliateur) до найвищої - Конституційного суду" наділяються повноваженнями звернення до Європейського суд справедливості за дачею прелімінарного укладення у всіх тих випадках, коли при розгляді конкретної справи, пов'язаної із застосуванням норм загальноєвропейського права, виникають сумніви в конституційності того чи іншого загальноєвропейського акту або необхідність його тлумачення * (405).
  Дане положення, так само як і всі інші положення щодо прецедентного характеру рішень Європейського суду справедливості, стосується, природно, не тільки судових та інших інститутів країн романо-германського права, а й усіх інститутів Великобританії - прародительки англосаксонського права.
  У зв'язку з цим у західній юридичній літературі особливо підкреслюється, що англійські суди, так само як і суди інших країн - членів Європейського союзу, "повинні поважати рішення Європейського суду справедливості" * (406) і ставитися до них як "до прецеденту при розгляді відповідних справ "* (407).
  Поширення і закріплення прецеденту як джерела права "на постійній основі" не тільки в системі англосаксонської, а й романо-германської правової сім'ї свідчить, крім усього іншого, про те, що в даний час у відносинах між даними правовими сім'ями має місце якщо не їх уніфікація , то, принаймні, явно виражене зближення.
  Суті справи при цьому не змінює той факт, що прецедент, породжуваний європейськими структурами, і зокрема Європейським судом справедливості, певною мірою відрізняється від "класичного" прецеденту, існуючого в системі англосаксонського права взагалі і англійської права зокрема.
  Одна з таких відмінних особливостей судового прецеденту, породжуваного Європейським судом справедливості, полягає в тому, що він в силу відсутності ієрархії судових органів в Європейському союзі не має жорсткого зв'язку та обов'язковості національних судів слідувати рішенням Європейського суду, а також у відсутності чіткого відмінності між такими найважливішими структурними складовими частинами прецеденту, як ratio decidendi (сутність рішення) і obiter dictum (попутно сказане, судове думку, судження) * (408).
  На відміну від системи загального права, де наявність в судовому рішенні ratio decidendi здатне досить жорстко пов'язувати суди на майбутнє при вирішенні аналогічних справ, в праві Європейського союзу офіційно не визнається доктрина "сполучної" прецеденту. У силу цього розходження між "попутно висловленим" Судом в процесі розгляду справи думкою (obiter dictum) і змістом ним же прийнятого рішення (ratio decidendi) "багато в чому стирається і втрачає свою початкову значимість і сенс" * (409).
  Важливою особливістю рішення Європейського суду справедливості, розглянутого як прецедент, є також те, що воно має в силу сформованих і законодавчо закріплених обставин з питань, що стосуються європейського права, остаточний характер, "не підлягає сумніву, оскарженню та перегляду".
  Дана особливість прецедентних рішень Європейського суду обумовлена крім інших причин тим, що в межах Європейського союзу відсутність ієрархії судів значною мірою "компенсується" ієрархією правових систем. Згідно законодавчо закріпленим положенням правової теорії і сформованої практики, незважаючи на те що загальноєвропейське право застосовується і "в примусовому порядку здійснюється через національні суди та трибунали держав - членів Європейського союзу", воно має безумовний пріоритет перед національним правом * (410).
  З цього випливає логічний і цілком обгрунтований висновок про те, що пріоритет однієї правової системи в цілому над іншою з неминучістю зумовлює, відповідно, і пріоритетний характер взаємовідносин їх окремих складових частин, у тому числі прецедентних рішень Європейського суду справедливості, що стосуються питань загальноєвропейського права.
  Не випадково в таких державах - членах Європейського союзу, як Англія, де офіційно - формально і фактично - зізнається в якості одного з провідних джерел права прецедент, виходячи з пріоритету загальноєвропейського права над національним вибудовується своєрідна ієрархія прецедентів, в якій прецедентному характером рішень Європейського суду справедливості відводиться провідна роль. Європейський суд, констатується в науковій літературі, виносить остаточний вердикт з усіх питань, що стосуються загальноєвропейського права, а "створюваний ним прецедент є обов'язковим для всіх національних судів держав - членів Європейського союзу" * (411). Крім названих існують і інші відмітні особливості прецедентних актів романо-германського права порівняно з подібного роду актами англосаксонського права. Однак вони не піддають сумніву той факт, що закріплення "на постійній основі" прецеденту в системі романо-германського права виступає як один із проявів його зближення з англосаксонським правом.
  Аналогічно йде справа і з іншими джерелами права розглянутих правових сімей, такими, зокрема, як закон (статут), який, будучи основним джерелом романо-германського права, посилив свій вплив в післявоєнний період в ряді країн англосаксонського права і грає в них в даний час істотну роль * (412); правової та неправової звичай, який, як свідчать дослідження, значно підвищив свою значимість у другій половині ХХ в. в різних правових сім'ях, особливо у сфері приватного - комерційного, цивільного - і інших галузей права і грає в них більш помітну в порівнянні з довоєнним періодом роль * (413), та ін
  Розширення сфери застосування даних та інших джерел права в різних правових сім'ях свідчить не тільки про їх спільності, а й про особливості процесу розвитку розглянутих правових сімей в напрямку їх уніфікації та гармонізації.
  Про це ж свідчать і інші шляхи їх розвитку та форми прояву. Одним з таких шляхів розвитку та форм прояву процесу конвергенції романо-германського і англосаксонського права є посилення подібності їх структури і змісту. Це виражається, зокрема, у розширенні старих і появі в обох правових сім'ях, а точніше, у формуючих їх національних правових системах, нових галузей, підгалузей та інститутів права, таких, наприклад, як корпоративне право, інформаційне право, інтернет-право, а також регіональне (в межах Європейського союзу) конституциональное, митне, трудове та інші створювані галузі та підгалузі публічного та приватного права.
  Посилення подібності структури та змісту розглянутих правових сімей виражається також у встановленні та поширенні на всі вхідні в Євросоюз національні правові системи "універсальних" трудових та інших стандартів * (414); а крім того, в розширенні правового масиву, який стосується таких відносно нових прав і свобод людини і громадянина, якими є права третього покоління - колективні права, право на розвиток * (415) і соціальні права, які в загальноєвропейському праві - "конгломераті" континентального і загального права - розглядаються одночасно в національному розрізі, а також у контексті регіоналізації та глобалізації * (416).
  Далі, посилення подібності структури та змісту романо-германського і англосаксонського права проявляється в розширенні і поглибленні в національних правових системах, формують ці правові сім'ї, практики судового нагляду і контролю за відповідністю прийнятих і прийнятих законів букві і духу чинної конституції.
  Наочним прикладом посилення схожості правових сімей в цьому відношенні може служити розширення такого роду практики в державно-правовому механізмі Великобританії після прийняття в 1998 р. парламентом країни Закону про права людини (British Human Rights Act 1998).
  Справа в тому, що якщо раніше, до появи даного акту, наглядова діяльність англійського суду традиційно обмежувалася лише сферою прийняття і застосування адміністративних актів, то тепер вона поширюється і на закони (статути). "Значна частина судового нагляду, якщо не весь він, - констатується в англійській юридичній літературі, - нині досить помітно перемістилася з адміністративного права на конституційне" * (417). Судовий нагляд стосується насамперед статутів, які зачіпають в тій чи іншій мірі права людини.
  Відповідно до Закону про права людини (п. 2 ст. 4) суди Великобританії уполномочиваются "робити відповідні заяви (declarations)", а точніше - уявлення у всіх тих випадках, коли той чи інший закон або підзаконний акт, з їх точки зору, не відповідає положенням Європейської конвенції або ж англійської Закону про права людини * (418). При цьому хоча парламент може не погодитися з думкою суду, але воно є обов'язковим для всіх державних службовців, яким ставиться в обов'язок суворо слідувати всім розпорядженням даного Закону * (419).
  Розширення практики судового контролю у Великобританії - країні загального права з неписаною конституцією, відзначається західними дослідниками, так само як і відповідні декларації англійських судів, "вельми схожі з тими, що мають місце в демократіях з писаними конституціями, що забезпечують права громадян від втручання державних інститутів і посадових осіб "* (420).
  Одночасно це є одним із проявів зростаючого подібності між романо-німецьким правом, представленим "демократіями з писаною конституцією" * (421) і англосаксонським правом в особі Великобританії - "демократії з неписаною конституцією".
  Нарешті, посилення схожості структури та змісту розглянутих правових сімей, крім зазначених проявів, не можна не бачити в зростаючій універсалізації і в розширенні сфери застосування загальних принципів їх побудови та функціонування.
  Йдеться, зокрема, про такі принципи, що поширюються в рамках права Європейського союзу на загальне і континентальне право, як принцип пріоритету "права, що забезпечує існування Євросоюзу" по відношенню до національного права; принцип "юридичної рівності" положень, що містяться в установчих договірних актах Євросоюзу, і "загальних принципів права Європейського союзу"; принцип суворого відповідності "первинного праву" Євросоюзу, що складається з системи норм, що містяться в установчих договорах Європейського союзу, в поправках до них та інших актах "вторинного права", що виступає в вигляді сукупності норм, містяться в актах, що виходять від різних органів Євросоюзу * (422).
  Важливість цих загальних принципів для всіх держав - членів Євросоюзу, включаючи Британію - історичний центр англосаксонського права, - полягає в тому, як свідчать експерти, що вони, будучи різними за своєю природою і характером ("горизонтальними" і "вертикальними" інституційними, "субсидіарними "та іншими) принципами * (423), розглядаються поряд з установчими договорами і" вторинним правом "як" третій вид джерел загальноєвропейського права "; що вони визнаються Європейським судом справедливості - вищою судовою інстанцією Євросоюзу - і що ці принципи виступають як вельми значущих регуляторів суспільних відносин, існуючих, з одного боку, між різними інститутами Євросоюзу, а з іншого - між загальноєвропейськими інституціями та інститутами держав - членів Євросоюзу * (424).
  Поряд із загальними принципами, що виникають на загальноєвропейській основі - на "загальному полі" романо-германського і англосаксонського права, про зростаючий схожості даних правових сімей свідчить також "трансформація", а точніше, взаимопереход в адаптованому вигляді стосовно нових умов принципів однієї правової сім'ї в іншу.
  В якості одного з прикладів такого обопільного процесу може служити поширення ряду принципів "класичного прецедентного права", яким традиційно вважається англосаксонське право, на романо-германське право. При цьому маються на увазі не тільки принципи, що стосуються звичайного, іменованого іноді "позитивним", тобто відповідним всіма канонами загального права, прецеденту, а й принципи так званого "неправильного", "помилкового" (wrong) прецеденту * (425), відповідно до яких прецедент втрачає юридичну силу і не застосовується, зокрема, у всіх тих випадках, коли радикально змінилися "фактичні суспільні умови" і "відповідні правові принципи" у порівнянні з тим періодом, коли формувався прецедент або коли прецедент "в практичному плані визнається неспроможним (unworkable), які не працюють" * (426).
  Це з одного боку. А з іншого, як приклад наростаючого подібності правових сімей, розглянутих під даним кутом зору, може служити більш широке поширення на англосаксонське право, а разом з ним і на інші правові сім'ї, принципу "панування права", історично орієнтованого на закон як на основний джерело романо-германського права і лише частково - на прецедент - провідний джерело англосаксонського права.
  У західній правовій теорії і правозастосовчій практиці принцип "панування права", виступаючий, на думку дослідників, як "невід'ємна складова частина правової культури Заходу", покликана в першу чергу в максимальному ступені "забезпечити права людини і захистити його від держави" * (427) , має досить багато відрізняються один від одного смислових значень і оціночних тлумачень.
  Англосаксонське "Rule of Law" і романо-германське "Rechtsstaat", "Etat de Droit" або "Estado de derecho" - це не просто різне мовне вираження одного і того ж явища, що позначається в російській перекладі як "панування права". Це насамперед різне бачення цього явища, з вельми своєрідними відтінками його розуміння і, відповідно, тлумачення * (428).
  Так, якщо англосаксонське розуміння і тлумачення смислового значення "панування права" асоціюється передусім із верховенством суду в системі державних органів і, відповідно, з незаперечною юридичною силою видаються ним актів, то романо-германська версія панування права, так звана позитивістська доктрина панування права, виходить з суверенітету парламенту і, відповідно, верховенства закону * (429).
  Традиційна англосаксонська трактування принципу панування права, підкреслюється в дослідженнях західних авторів, зводиться зрештою до встановлення такого конституційного порядку, при якому "суд, а не законодавець (legislature) володів би повноваженнями остаточного, відповідно з іншими фундаментальними принципами загального права, вирішення питання про те, що є правом, а що не є таким "* (430).
  Водночас традиційна романо-германська трактування принципу панування права апелює до такого правопорядку, коли законодавець при "напівавтономному" статус національного суду та його "шанобливе ставлення до суверенітету парламенту" в остаточному варіанті вирішував би всі фундаментальні питання права * (431).
  В даний час, як свідчать дослідження, поряд з розширенням сфери застосування прецеденту та поширення ряду принципів класичного прецедентного права на романо-германське право йде також зустрічний процес поширення та адаптації романо-німецького варіанта панування права до англосаксонському * (432).
  Крім усього іншого, це свідчить не тільки про спільність розглянутих правових сімей, а й про їх все більш зростаючій у міру розвитку процесів глобалізації та регіоналізації зближенні, про еволюцію даних правових сімей в напрямку їх подальшої уніфікації та гармонізації.
  Поряд з названими шляхами і формами прояву процесу конвергенції романо-германського і англосаксонського права існують й інші свідчення їх зближення.
  В якості таких слід вказати, наприклад, на посилення уваги в обох правових сім'ях за останні півстоліття не тільки до правотворчості і правозастосування, а й до тлумачення правових актів.
  Зрозуміло, в кожній правовій сім'ї як і раніше зберігаються свої певні особливості даного процесу. Не випадково у зв'язку з цим нерідко підкреслюється стосовно, зокрема, до англосаксонському праву, що в процесі тлумачення статутів в кожній країні, яка належить до даної правової сім'ї, "суд незмінно повинен керуватися принципами загального права" * (433).
  Однак разом з тим в даний час для обох правових сімей все більш загальними і розхожими стають положення, згідно з якими "право є не що інше, як результат (наслідок, справа) тлумачення законодавчих актів" * (434); "справжнім законодавцем є не той , хто першим написав і прийняв закон, а той, хто витлумачив його ", і т.д. * (435)
  Крім зазначених, процес конвергенції романо-германського і англосаксонського права виявляється і в інших відносинах. У таких, наприклад, як розширення сфери кодифікованого законодавства не тільки в континентальному, але і в загальному праві; зближення основних постулатів державно-правової ідеології розглянутих правових сімей; більш широке використання галузевої, а разом з нею публічно-правової та приватно класифікації нормативного матеріалу в різних правових системах і правових сім'ях і т.д. * (436)
  Виділення та грунтовне розгляд їх поряд з іншими взаємопов'язаними між собою і взаємодіють один з одним у рамках правової системи Європейського союзу елементами романо-германського і англосаксонського права дозволяє, як видається, сформувати про чинне європейському праві - праві Євросоюзу - більш глибоке і різнобічне уявлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 6. Основні шляхи і форми зближення європейських правових систем і сімей"
 1. § 3. Структурні та інші особливості правової системи Європейського союзу
    основні положення, що стосуються функцій, сфер діяльності, владних повноважень, а також значної частини предметів ведення Європейського союзу. Йдеться, зокрема, про такі дуже важливих для розвитку економічної, соціальної, правової та інших основ Євросоюзу положеннях Договору, які передбачають: скасування між державами-членами митних зборів та "кількісних обмежень на
 2. § 5. До питання про конвергенції романо-германського і англосаксонського права в правовій системі Європейського союзу
    основному на їх послідовному зближенні, а в інших - на їх розходженні. Вказуючи на те, що проблеми взаємин романо-германського і англосаксонського права традиційно знаходилися в полі зору юристів-компаративістів і що перед дослідниками постійно вставав один і той же "корінне питання", що стосується переважання конвергенції над дивергенцією або навпаки, багато західних автори не
 3. § 1. Основні правові системи сучасності
    основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це пояснюється тим, що правова система - складне соціальне багатогранне явище, постійно змінне в ході історичного процесу. Причому не всі її елементи розвиваються однаковими темпами. Більшість вітчизняних юристів вважають, що правова система -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    основні докази 15. De facto [де факто] - фактично, на ділі 16. De jure [де юре] - по праву, юридично, формально 17. De lege ferenda [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. Erga omnes [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 6. Глава 20 Покладання 1649 р. як звід феодального права
    основна ідеологічна сила і цінність займала в ній особливе місце, що свідчило про зростання її впливу, з іншого боку, підняття під захист державних інститутів і законів вказувало на їх пріоритет у політичній системі, що розвивається по шляху до абсолютної монархії. Система злочинів по Соборному Укладенню виглядала наступним чином: а) злочини проти церкви:
 7. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
    основна увага повинна приділятися предмету уніфікації, а використовуваний при цьому інструментарій або методи досягнення результату мають за наявності загальної зацікавленості держав другорядне значення, практика свідчить про те, що це не так. Важливий не тільки вибір предмета, кола питань, що підлягають уніфікації, не менш важливим видається й вибір найбільш адекватного (що вимагає
 8. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
    основних правових систем сучасності, запропонувала створити Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Необхідність створення такого інституту слідувала з потреби розробки уніфікованих законів у сфері приватного права, опосредующего відносини міжнародного комерційного обороту, включаючи транспорт, авторське та патентне право, арбітраж, що дозволило б подолати
 9. 4. Європейський правовий простір
    основному на міжнародне право і його розвиток, то тепер до цього слід додати національне правовий розвиток в напрямку до правової державності. Конвенція «європейський правовий простір» передбачає що держави Європи повинні виступати як правові держави де державний механізм функціонує на основі верховенства закону, принципу законності, де гарантовані
 10. 1. Виникнення і особливості соціалістичного права
    основному були обумовлені: способом їх виникнення та розвитку; тим обставиною, що вони ставилися до різних етапах будівництва соціалізму; особливостями соціалістичного шляху розвитку. У радянській юридичній науці соціалістичний тип права розглядати як історично найвища і остання ступінь в розвитку права. Він як би представляв собою логічне заперечення і антипод
© 2014-2022  yport.inf.ua