Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності


Під давністю в кримінальному праві розуміється закінчення вказаних у кримінальному законі строків після вчинення злочини ня, в силу чого залучення винного до кримінальної відпові-ності виключається . Норми кримінально-правового інституту давно-сті грунтуються на гуманістичній ідеї, згідно з якою,

по-перше, загроза кримінальної відповідальності не може тяжіти над людиною протягом усього його життя, а по-друге, притягнення ня до кримінальної відповідальності після певного терміну перетворюється на невиправдану помста, і тому втрачає сенс (і необхідність) з точки зору загальної та спеціальної превенції, хоча об'єктивно вчинене особою діяння повно-стю не втратило своєї суспільної небезпеки. Крім того, вчинене дія або бездіяльність з часом втрачає громадський резонанс, воно згладжується в пам'яті людей, і во-рошіть його знову безглуздо з точки зору цивільного правосвідомості.
У пам'яті людей з плином часу згладжуються також і све-дення про фактичні обставини злочину. Через це слабшає свидетельская база кримінальної справи, втрачаються, подвер-гаются псування і руйнуються речові сліди злочину, виникають непереборні труднощі із збиранням зразків для експертного дослідження. Словом, час створює серйозні практичні перешкоди для успішного розкриття, розслідування, судового розгляду і вирішення кримінальної справи. Ці пре-пятствія відносяться до області роботи з доказами і носять кримінально-процесуального та криміналістичний характер. Одна-ко в причинно-наслідкового зв'язку із звільненням від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності ці обставини не перебувають.
Відповідно до ст. 78 КК особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину минули такі строки:
а) 2 роки - після скоєння злочину невеликої тя-
жерсті;
б) 6 років - після скоєння злочину середньої тяжкості;
в) 10 років - після скоєння тяжкого злочину;
г) 15 років - після скоєння особливо тяжкого злочину.
Строки давності обчислюються з дня вчинення злочини ня і до моменту вступу вироку в законну силу (ч. 2 ст. 78 КК). В термін давності притягнення до кримінальної відпові-дальності включається весь час, що минув до моменту обготівковув-ружения злочину, встановлені кримінально-процессуаль-ним законодавством терміни попереднього розслідування,

знаходження кримінальної справи з обвинувальним висновком у прокурора, в суді і час судового розгляду і навіть час, який триває після підписання вироку всім складом суду і його оголошення в залі судового засідання, аж до того, як закінчаться терміни касаційного оскарження або ж касаційна інстанція розгляне справу і залишить при-говір без зміни. Це загальне положення потребує деталі-зації стосовно до злочинів з матеріальним складом, коли між самим злочинним дією і наслідками, по-наслідками протікає певний період, а також стосовно до триваючим і продовжуємо злочинів.
У теорії і практиці найбільше перевага віддається пра-вилу, згідно з яким термін давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин з матеріальним складом ис-числяется з моменту вчинення самих суспільно небезпечних кримінально караних дій і не залежить від часу наступ-лення шкідливих наслідків (момент фактичного, а не юриди-чеського закінчення злочину) 1. Таке трактування відповідає спів-підтримання закону (ч. 2 ст. 9 КК). Термін давності кримінального пре-слідування щодо триваючих злочинів обчислюється з часу їх припинення незалежно від того, припинені вони з волі винного або всупереч цій воле2, а термін давності щодо продовжуваних злочинів - з моменту вдосконалення-ності останнього злочинного діяння з числа складових продолжаемое злочин.
Відповідно до правил, встановлених кримінально-процесуальним законодавством (ст. 128 КПК РФ), при обчисленні строків не беруться в розрахунок той годину і добу, кото-римі починається протягом строків; термін закінчується о 12 годині ночі останньої доби. У разі вчинення особою нового злочину
1 Див: Курс радянського кримінального права. Т. 2. Л., 1970. С. 392.
2 Це панівне в теорії кримінального права положення небес-спірно і не завжди витримує випробування практикою. Верховний Суд РФ вважає, що коли момент закінчення триваючого злочину абсолютно ясний, а момент початку такого злочину, наприклад зберігання зброї, не піддається визначенню, особа взагалі не може бути притягнуто до уголов-ної відповідальності через неможливість обчислення строків давності (див.: Огляд касаційної практики Судової колегії у кримінальних справах Вер-ховного Суду РФ / / БВС РФ. 2007. № 9. С. 19, 20).

Строки давності по кожному злочину обчислюються само-
стоятельно (ч. 2 ст. 78 КК).
Перебіг строків давності зупиняється, якщо особа, з-вершити злочин, ухиляється від слідства або суду (ч. 3 ст. 78 КК). Інакше кажучи, якщо воно, будучи обвинуваченим по уголов-ному справі, розпочало умисні дії, щоб уникнути кримінальної відповідальності, і тим самим поставило органи рас-проходження перед необхідністю прийняття спеціальних заходів ро-Зиско. У цих випадках перебіг строку давності відновлюється з мо-мента затримання особи чи явки її з повинною (ч. 3 ст. 78 КК).
Питання про застосування давності до особи, яка вчинила пре-ступление, який карається смертною карою або довічним ли-шением волі, вирішується судом, який має право як освобо-дить підсудного від кримінальної відповідальності, так і засудити його на загальних підставах. Якщо суд не визнає за можливе освобо-дить зазначена особа від кримінальної відповідальності у зв'язку з ис-плином строків давності, то смертна кара і довічне чи-шення свободи не застосовуються (ч. 4 ст. 78 КК).
Згідно з чинним Указом Президії Верховної Со-вета СРСР «Про покарання осіб, винних у злочинах проти миру і людяності та воєнних злочинах, незалежно від часу вчинення злочину» від 4 березня 1965 р.1 та ч. 5 ст. 78 КК строки давності не застосовуються до осіб, які вчинили такі злочини проти миру і безпеки чоловіча-ства: планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивних війни (ст. 353 КК), застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356 КК), геноцид, тобто дії, спрямовані на повне або часткове знищення національ-ної, расової чи релігійної групи (ст. 357 КК), і екоцид, тобто масове знищення рослинного або тваринного світу, від-равление атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, здатних викликати екологічну катастрофу (ст. 358 КК).
Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок исте-чення строків давності здійснюється: у стадіях попередньо-го розслідування - постановою дізнавача чи слідчого
1 ВВС. 1965. № 10. Ст. 123.

Про припинення кримінальної справи; а в стадії віддання до суду - по-становленням судді про припинення кримінальної справи. Таке пре-кращения не допускається, якщо обвинувачений проти цього возра-жает. У подібних випадках провадження у справі продовжується в звичайному порядку і доводиться до судового розгляду.
Якщо закінчення строків давності виявляється в стадії су-дебного розгляду, суд доводить розгляд справи до кінця і постановляє обвинувальний вирок із освобожде-ням засудженого вже не від кримінальної відповідальності, а від покарання (ч. 8 ст . 302 КПК України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності "
 1. Стаття 78. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності Коментар до статті 78
  звільнення від кримінальної відповідальності все одно може мати місце тільки після закінчення двох років після скоєння зазначених злочинів. При цьому строки давності обчислюються з дня вчинення злочину і до моменту вступу вироку суду в законну силу. Далі передбачено терміни закінчення давності в шість, десять і п'ятнадцять років відповідно для злочинів середньої тяжкості, тяжких
 2. Стаття 83. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду Коментар до статті 83
  звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, питання про застосування строків давності до особи, засудженої до смертної кари або довічного позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати до такої особи строки давності, то смертна кара або довічне позбавлення волі не можуть бути виконані. Ці види
 3. Стаття 94. Строки давності Коментар до статті 94
  звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду скорочуються наполовину. Це положення кримінального закону також є одним з яскравих проявів гуманного ставлення держави до неповнолітніх. Наприклад, термін давності звільнення від кримінальної
 4. 3. Дія кримінального закону в часі
  звільнення від покарання і заміни невідбутої частини покарання більш м'яким має вирішуватися відповідно до закону, чинного в даний момент, а не з законом, який діяв на час вчинення злочину. Оскільки закон, іншим чином поліпшує становище особи, мав зворотну силу і раніше, принципово новим у ч. 1 ст. 10 КК РФ є положення про те, що не має зворотної сили закон, іншим
 5. 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
  звільнення особи, яка вчинила злочин, але згодом втратив свою колишню суспільну небезпеку в силу ряду обставин, зазначених у кримінальному законі, від застосування до нього з боку держави заходів кримінально-правового характеру. Звільнення від кримінальної відповідальності певною мірою суперечить принципу її невідворотності, сформульованому ще представниками класичної
 6. 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
  звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Вперше в російському законодавстві десятирічна давність засудження була встановлена в ст. 44 Маніфесту від 17 березня 1775 Згідно ст. 158 Уложення про покарання кримінальних та виправних в редакції 1885 "покарання скасовувалося за давністю" протягом декількох термінів, тривалість яких визначалася
 7. 5. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою
  звільнення від покарання через хворобу. Вона була необгрунтовано включена в КПК РРФСР 1960 р. (ст. 362). У початковій редакції цієї статті передбачалося звільнення хворих тільки від позбавлення волі. У 1971 р. її текст був змінений, і вона стала передбачати звільнення по хвороби від відбування всіх видів покарань. Зауважимо, що в більшості союзних республік колишнього СРСР звільнення від
 8. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
  звільнена від кримінальної відпові-дальності; б) звільнено від кримінального покарання; в) дос-РОЧНО звільнена від подальшого відбування призначеного су-дом покарання. У всіх трьох випадках це стосується тільки осіб, винних у скоєнні злочину. Це означає, що правовий інститут звільнення від кримінальної відповідальності в даному контексті не стосується випадків, коли дія або
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  звільнення на предмет незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження 30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  звільнення на предмет незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження 30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання
© 2014-2022  yport.inf.ua