Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття договору

. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги є новим для вітчизняного цивільного права. У його основі лежить конструкція, розроблена в першій половині минулого століття в країнах загального права, а сьогодні займає помітне місце серед фінансових інструментів всіх країн з розвиненою економікою. Її поява була обумовлена необхідністю пристосування традиційних інститутів позики та кредиту до умов зрослої динаміки товарного обороту.
Економічна мета фінансування під відступлення вимоги полягає в "укорочуванні" кредитної ланцюжка. Замість надання кредиту в розрахунку на те, що він буде погашений клієнтом після реалізації його права вимоги до третьої особи, банк передає клієнту грошові кошти (кредит) і погашає його шляхом отримання від клієнта права грошової вимоги до третьої особи і подальшої реалізації отриманого вимоги * (641). Економічний інтерес поступається сторони полягає в оперативному отриманні грошових коштів, необхідних для господарської діяльності, а також часткове або повне звільнення від ризику неплатоспроможності боржника * (642).
Зазначена схема взаємовідносин сторін отримала найменування фінансування під відступлення грошової вимоги. Подібна конструкція відома сьогодні багатьом зарубіжним правопорядкам і отримала широке поширення в міжнародній торговій практиці. Уніфіковане правове регулювання подібних операцій забезпечується Оттавської Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг 1988 р. (далі - Конвенція про факторинг), а також Конвенцією ООН про відступлення дебіторської заборгованості у міжнародній торгівлі 2001 р. (далі - Конвенція ООН про відступлення) * (643). Хоча Росія не бере участі в зазначених міжнародних договорах, більшість їх норм і принципів або безпосередньо сприйняті вітчизняним правопорядком і знайшли своє закріплення в рамках гл. 43 ГК, або можуть використовуватися в якості орієнтира при тлумаченні та застосуванні відповідних законодавчих положень.
Легальне визначення договору фінансування під відступлення грошової вимоги * (644) міститься у п. 1 ст. 824 ЦК: за договором фінансування під відступлення грошової вимоги одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати другій стороні (клієнту) кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) до третьої особи (боржника), що випливає з надання клієнтом товарів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги.
Як випливає з визначення, даний договір може бути укладений як за моделлю консенсуального (коли обидві сторони беруть на себе обов'язки, відповідно, з передачі коштів і з відступлення грошової вимоги), так і за моделлю реального договору.
Консенсуальної договір фінансування під відступлення вимоги є взаємним. Що стосується реального договору, то він за загальним правилом носить односторонній характер. Виняток становлять випадки, передбачені п. 2 ст. 824 ГК, коли договором на фінансового агента покладаються обов'язки з надання клієнту додаткових послуг.
Такий договір є оплатним, оскільки виконання кожної зі сторін своїх обов'язків обумовлено зустрічним майновим наданням контрагента. При цьому в якості винагороди фінансового агента виступає різниця ("дисконт") між номінальною вартістю уступаемого клієнтом вимоги і розміром фінансування, що надається * (645).
Одним з основних елементів конструкції договору фінансування під відступлення є поступка права вимоги. Тому навіть у відсутність спеціальної норми, правила § 1 гл. 24 ЦК про цесії підлягають застосуванню до даного договору, якщо вони не суперечать положенням гл. 43 ГК.
У рамках розглянутого договору грошові вимоги зазвичай уступаются факторові в обмін на надання клієнту відповідних грошових коштів, виступаючи, по суті, в якості способу повернення клієнтом кредиту (схема "покупки"). Поряд з цим, абз. 2 п. 1 ст. 824 ЦК передбачає можливість використання поступки грошової вимоги і в якості способу забезпечення виконання зобов'язань клієнта перед фінансовим агентом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття договору "
 1. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  Договір у сфері підприємництва (торгова угода) за своєю юридичною природою є особливим різновидом цивільно-правового договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну
 2. § 1. Перевезення
  Поняття і види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення в найбільш
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 4. § 5. Доручення
  Поняття договору доручення. У певних випадках учасники комерційного обороту позбавлені можливості своїми власними діями набувати права і обов'язки. Наприклад, суб'єкт може виявитися позбавлений такої можливості у зв'язку з тим, що знаходиться в іншому місці і не в змозі сам безпосередньо своїми власними діями набувати права і обов'язки, або він не має достатніх
 5. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 6. § 8. Довірче управління майном
  Поняття договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 7. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 8. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  Загальні положення. Виробничий кооператив (артіль) * (255) - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й
 9. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  Поняття договору. Термін "договір" є одним з ключових в цивільному праві. Разом з тим він має кілька значень. По-перше, під договором розуміється угода, що досягається учасниками цивільного обороту, про виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. У цьому сенсі договір являє з себе різновид угод * (1144), які, в свою чергу,
 10. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  Зміст договору. Дії сторін щодо виконання договору зумовлюються його змістом. Зміст же договору становлять ті умови, про які сторони досягли угоди при його укладенні. Однак не всі умови договору мають рівне юридичне значення. За ступенем правового ефекту, виробленого умовами договору, прийнято виділяти істотні, звичайні та випадкові умови * (1156). В
© 2014-2022  yport.inf.ua