Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Елементи договору

. Сторонами договору фінансування під відступлення грошової вимоги є фінансовий агент і клієнт.
Стаття 825 ЦК обмежує коло осіб, здатних виступати в якості фінансового агента. Цю роль можуть виконувати, перш за все, банки та інші кредитні організації. Дані суб'єкти вправі виступати в якості фінансових агентів в силу самого свого статусу, без спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення подібної діяльності * (646).
У ролі фінансового агента можуть виступати й інші комерційні організації, що мають ліцензію на здійснення діяльності такого виду. Однак до теперішнього часу в законодавстві не встановлено умови та порядок ліцензування даних операцій. Федеральний закон від 8 серпня 2001 р. "Про ліцензування окремих видів діяльності" (з ізм. Та доп.) * (647) (ст. 17) і зовсім не включає угоди з фінансування під відступлення грошової вимоги до переліку видів діяльності, на здійснення яких необхідні ліцензії.
У зв'язку з цим підлягає застосуванню ст. 10 Федерального закону від 26 січня 1996 р. "Про введення в дію частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації" (з ізм. Та доп.) * (648), яка зберігає, надалі до встановлення умов ліцензування діяльності фінансових агентів, існуючий порядок здійснення їх діяльності . Оскільки на момент введення частини другої ЦК в дію законодавство не передбачало ніяких особливих вимог до діяльності фінансових агентів, функції останніх в даний час без особливого на те дозволу (ліцензії) можуть виконувати будь-які комерційні організації, що володіють загальною правоздатністю, та індивідуальні підприємці * (649) .
Щодо фігури клієнта чинне законодавство не містить жодних обмежень, і тому в подібній якості можуть виступати в принципі будь-які суб'єкти цивільного права. Однак, виходячи з характеру вимоги, що відступається в цілях отримання фінансування, в переважній більшості випадків у ролі клієнта виступають підприємці.
Предметом аналізованого договору є, з одного боку, грошові кошти, які передаються клієнту, а з іншого, - грошову вимогу клієнта до третьої особи, що відступається факторові.
У рамках договору фінансування можлива поступка лише грошових вимог, що випливають з договору. Оплатне відчуження інших майнових прав (якщо воно принципово можливо з урахуванням їх характеру) опосередковується іншими договорами, зокрема купівлею-продажем.
Предметом поступки, під яку надається фінансування, можуть бути як існуючі, так і майбутні грошові вимоги (п. 1 ст. 826 ЦК). При цьому в якості критерію розмежування зазначених категорій повинен використовуватися момент укладення первинного договору. Відповідно, до існуючих відносяться вимоги, що випливають з договорів, укладених до або в момент поступки, навіть якщо їх виконання поставлено в залежність від закінчення певного терміну або настання певної умови. Майбутніми в контексті ст. 826 ГК повинні визнаватися вимоги, які виникнуть з договорів, укладених після укладення договору фінансування * (650).
Предметом договору фінансування може бути не одне, а кілька грошових вимог клієнта * (651).
Оскільки умова про предмет є суттєвим для всякого договору (п. 1 ст. 432 ЦК), уступаемое грошове вимога має бути визначено в договорі фінансування під страхом визнання його неукладеним. Умова про предмет вважається узгодженим, якщо договір фінансування містить вказівку на ознаки уступаемого вимоги, достатні для його ідентифікації. Існуюче вимога має бути відображено в договорі з тим ступенем конкретності, яка дозволила б виділити його з ряду інших вимог вже в момент укладання договору. Майбутнє ж вимога має відповідати зазначеним у договорі характеристиками не пізніше, ніж у момент його виникнення.
Узгодження предмета аналізованого договору передбачає і визначення розміру наданого фінансовим агентом фінансування. Цей розмір визначається сторонами на їх розсуд і залежить від особливостей уступаемого вимоги (терміну і умов платежу, наявності забезпечень, можливих заперечень боржника, його особистості та платоспроможності тощо), а також від розподілу між клієнтом і фінансовим агентом ризиків неплатежу по уступленному вимогу.
Предмет договору фінансування може не обмежуватися тільки грошової вимоги і грошовою сумою, що надається клієнту. Договором на фінансового агента може бути покладено надання клієнту додаткових фінансових та комерційних послуг (п. 2 ст. 824 ЦК), наприклад, ведення бухгалтерського обліку, обробка та виставлення рахунків і т.п. Договір, що містить подібні умови, слід вважати змішаним, а до відносин сторін застосовувати, поряд з правилами гл. 43 ГК, норми про оплатне надання послуг (дорученні, агентуванні і інш.).
За змістом закону надання додаткових послуг є не обов'язковим, а лише факультативним елементом аналізованого договору. Обов'язки фінансового агента можуть обмежуватися лише наданням фінансування * (652).
У гол. 43 ЦК не міститься спеціальних вказівок щодо форми договору фінансування під відступлення грошової вимоги. Однак з урахуванням того, що в якості фінансового агента виступає підприємець, договір фінансування під відступлення повинен бути укладений у письмовій формі (подп. 1 п. 1 ст. 161 ЦК) * (653).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Елементи договору "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  елементи різних договорів, передбачених законом або іншими правовими актами. У підприємницькій практиці досить часто зустрічається договір орендного підряду, який містить елементи договору оренди та договору підряду, передбачені чинним ГК, і є змішаним договором. У цьому сенсі до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  елементи договору позики, доручення і комісії »[5]. Ця точка зору не враховувала головне - специфіку взаємовідносин банку і клієнта і тому була неспроможною, а нині закріплена легально в частині другій ДК система окремих видів зобов'язань взагалі не дає жодних підстав для заперечення самостійності договору банківського рахунку. Згідно п. 3 ст. 421 ГК до відносин сторін
 3. § 4. Страхування
  елементом: договори на дожиття, а також договори страхування, пов'язані з періодичними виплатами (ануїтети). До їх числа відносяться договори страхування пенсій. Слід зазначити, що в окремих видах страхування до страхувальника можуть пред'являтися додаткові вимоги. У майновому страхуванні страхувальником може бути лише особа, яка має самостійний майновий інтерес у
 4. § 9. Комерційна концесія
  елементами, як фактіче-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 417 ські відносини правовласника зі своїми контрагентами. Найважливішими з них є наявність постійних клієнтів, перспективи розвитку та комерційний досвід правовласника. Названі елементи не є об'єктами виключного права, однак вони
 5. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  елементом самої угоди за передорученням. В силу ч. 3 ст. 3 Закону про ринок цінних паперів передоручення допускається тільки з повідомленням клієнта. Іншими словами, за відсутності повідомлення не може бути й передоручення. Закон про ринок цінних паперів не тільки формулює обов'язок брокера виконувати доручення клієнтів сумлінно, але й встановлює черговість їх виконання - в порядку надходження,
 6. § 2. Неустойка
  елементи: 1) договір про неустойку і 2) настання умови права (condicio juris), в якості якого виступає невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого неустойкою зобов'язання * (1246). Договір про неустойку є каузальний договір, так як його дійсність залежить від дійсності угоди, що лежить в основі забезпеченого неустойкою зобов'язання (п. 3 ст. 329 ЦК).
 7. § 2. Договір постійної ренти
  елементу договору є викупна ціна постійної ренти, правила визначення якої будуть розглянуті трохи нижче. Поряд з викупною ціною ренти в договорі має бути узгоджений конкретний розмір постійної ренти, виплачуваної одержувачу ренти з визначеної договором періодичністю. На відміну від інших видів ренти розмір постійної ренти встановлюється сторонами абсолютно самостійно при
 8. § 3. Договір довічної ренти
  договору. Правила закону про довічну ренту в чому перегукуються з правилами про постійну ренті, у зв'язку з чим сказане в попередньому параграфі почасти застосовно і до відносин, що складаються при встановленні довічної ренти. Разом з тим договір довічної ренти має низку специфічних особливостей. Як випливає із самої назви даного виду ренти, вона встановлюється на період
 9. § 4. Договір довічного змісту з утриманням
  договору. Суб'єктами аналізованого договору виступають ті ж особи, які можуть бути сторонами договору довічної ренти. Між зазначеними договорами взагалі досить багато спільного, у зв'язку з чим до довічного утримання з коштом застосовуються правила про довічну ренту, якщо інше не передбачено приписами § 4 гл. 33 ГК, присвяченого даному виду ренти. Проте договір довічного
 10. § 2. Елементи договору оренди
  елемент цієї будівлі для рекламних цілей, не є договором оренди. Суд зробив правильний висновок про те, що передача речі в оренду завжди тягне тимчасове відчуження власником права користування цією річчю, чого не було в ході виконання спірного договору (п. 1 Огляду про оренду). З іншого боку, в даний час дана позиція не цілком узгоджується з деякими нормами російського
© 2014-2022  yport.inf.ua