Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

4. Правління кооперативу і його повноваження


Правління кооперативу є виконавчим органом кооперативу, що здійснює поточне керівництво його діяльністю і представляє кооператив у господарських та інших відносинах.
Правління кооперативу підзвітне наглядовій раді кооперативу та загальним зборам членів кооперативу.
Закон детально не зупиняється на тих повноваженнях, якими загальні збори членів кооперативу зобов'язане наділити правління. Спеціально виділені лише два таких повноваження: здійснення поточного керівництва діяльністю кооперативу та подання кооперативу в господарських та інших відносинах.
Однак твердження ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» та іншим законодавством норм, які регулюють порядок організації кооперативу та його діяльності, реорганізації та ліквідації кооперативу, природним чином припускає, що певні дії, що змінюють правове становище кооперативу, його майна , керівництва та координацію господарської діяльності, здійснюються від імені кооперативу його органами управління.
Відповідно реалізація більшості дій процедурного характеру лягає на правління кооперативу або його голови. Це насамперед реалізація рішень загальних зборів членів кооперативу, організація діловодства, організація підготовки річного звіту, наймання працівників кооперативу.
Це може бути також представництво кооперативу в державних і судових органах, укладання від його імені угод у порядку, передбаченому законодавством та статутом.
На додаток можна навести ще більш великий перелік різнопланових обов'язків правління кооперативу. Однак ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» встановлює в ст. 11, що компетенція правління кооперативу затверджується і закріплюється статутом кооперативу, а значить, в кожному конкретному випадку перелік повноважень буде обмежений і залежить від виду та спеціалізації кооперативу.
Правління кооперативу обирається загальними зборами членів кооперативу на строк не більше двох фінансових років і складається не менше ніж з трьох членів. Члени правління кооперативу повинні бути членами кооперативу.
Повноваження правління кооперативу припиняються після закінчення терміну, після чого загальні збори повинно переобрати склад цього виконавчого органу.
Повноваження кожного з членів правління кооперативу припиняються у зв'язку з припиненням повноважень всього складу правління, а також у разі відсторонення члена правління від виконання обов'язків за рішенням загальних зборів кооперативу (п. 6 ст. 26 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію »).
Вимога, щоб членами правління кооперативу могли бути тільки члени кооперативу, відповідає загальному принципу, що не допускає втручання сторонніх осіб у діяльність і тим більше в управління кооперативом.
Закон не встановлює конкретного обмеження щодо обрання в члени правління асоційованих членів. Однак даний орган управління навряд чи можна буде назвати повноцінно діючим, якщо до його складу входитимуть члени, позбавлені права голосу з більшості питань діяльності кооперативу, а саме такими є асоційовані члени відповідно до ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
Пункт 4 ст. 26 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» встановлює поєднання одноосібної відповідальності членів правління за виконання закріплених за ними обов'язків із загальною відповідальністю правління кооперативу за рішення, прийняті колегіально.
Іншими словами, член правління самостійно приймає рішення і несе відповідальність за виконання тих обов'язків, які за ним закріплені відповідно до цієї статті та статутом кооперативу, а за рішення, прийняті правлінням кооперативу колегіально, несуть відповідальність усі члени правління.
Дана стаття передбачає також, що в статуті в обов'язковому порядку визначається розмір суми господарських операцій, понад якого має бути прийняте спільне рішення всіх членів правління. Зміна цього розміру має відбуватися в порядку, передбаченому для внесення змін до статуту кооперативу.
Повноваження органу, названого п. 5 ст. 26 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» виконавчою дирекцією, не знайшли відображення в окремій статті гол. 5 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
За змістом, цей орган має обрати загальні збори членів кооперативу, оскільки саме на нього покладаються обов'язки з обрання виконавчих органів, а також затвердження статуту кооперативу, в який має бути внесений відповідний пункт про обрання виконавчої дирекції.
На дирекцію покладаються обов'язки відповідно до статуту кооперативу.
У тому числі це може бути і обов'язок по прийому на роботу в кооператив на основі трудового договору. Член правління кооперативу поряд з нарахуваннями на пайові та додаткові внески отримує винагороду за роботу в якості члена правління.
Розмір винагороди (оплати праці) визначається і переглядається загальними зборами членів кооперативу.
У сільськогосподарському кооперативі, в тому числі виробничому, може бути або правління, або голова кооперативу, тобто замість правління може обиратися голова кооперативу.
При цьому Закон прямо не забороняє обирати і голови кооперативу, і правління, тому ті кооперативи, які припускають мати і голови, і правління, повинні передбачити таку можливість у своєму статуті.
У разі обрання голови замість правління кооперативу, на нього покладаються всі ті повноваження, які можуть бути покладені на правління. Закон допускає надання кооперативом генеральних повноважень, тобто повноважень виступати від імені кооперативу без оформлення довіреності одному або декільком членам правління кооперативу.
Члени правління кооперативу підписують офіційні документи кооперативу за допомогою приєднання свого підпису до найменування кооперативу.
Для підтвердження повноважень членів правління кооперативу достатньо подання довідки органу, що здійснив державну реєстрацію кооперативу.
Правління кооперативу керує кооперативом під свою відповідальність.
При цьому воно повинно дотримуватися обмеження, встановлені ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Правління кооперативу і його повноваження "
 1. 27. Правління кооперативу і його повноваження
  Правління кооператіваявляется виконавчим органом кооперативу, що здійснює поточне керівництво його діяльністю і представляє кооператив у господарських та інших відносинах. Правління кооперативу підзвітне наглядовій раді кооперативу та загальним зборам членів кооперативу. Закон детально не зупиняється на тих повноваженнях, якими загальні збори членів кооперативу зобов'язане
 2. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 3. § 5. Виробничі кооперативи
  Виробничим кооперативом (артіллю) вважається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності Це об'єднання засноване в першу чергу на особистій трудовій участі членів кооперативу, а також передбачає об'єднання ними майнових пайових внесків. Таким чином, кооператив, в першу чергу, являє собою форму
 4. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься у п. 3 ст. 50 ГК РФ, а також у спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
 5. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 6. § 2. Правосуб'єктність юридичних осіб
  Загальні положення. Оскільки юридична особа - повноцінний суб'єкт цивільного права і учасник цивільного обороту, воно має правосуб'єктність, у тому числі правоздатністю (здатністю мати права та обов'язки) і дієздатністю (здатністю своїми діями набувати і здійснювати права, а також створювати і виконувати обов'язки). Однак правоздатність та дієздатність
 7. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  Загальні положення. Виробничий кооператив (артіль) * (255) - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й
 8. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 9. § 6. Акціонерне товариство
  Загальні положення. Акціонерне товариство - комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників (акціонерів) по відношенню до суспільства; акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій (абз. 1 ст. 96 ГК; абз. 1, 2 п. 1
 10. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  Некомерційні партнерства. Їх можна вважати самим універсальним видом некомерційної організації, придатної для самих різних проектів. Не дивно, що ця форма стає все більш популярною. Некомерційні партнерства створюються для вирішення найрізноманітніших завдань - організації дозвілля, дошкільних закладів, клубів і т.п. Наприклад, статутами дитячих дошкільних установ часто передбачається
© 2014-2022  yport.inf.ua