Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Правова охорона топології інтегральної мікросхеми

Поняття топології інтегральної мікросхеми. Даний об'єкт правової охорони являє собою зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними. Матеріальним носієм топології виступає кристал інтегральної мікросхеми, тобто частина напівпровідникової пластини, в обсязі і на поверхні якої сформовані елементи напівпровідникової мікросхеми, межелементние з'єднання і контактні площадки. При цьому інтегральної мікросхемою є мікроелектронний виріб остаточної або проміжної форми, яке призначене для виконання функцій електронної схеми, елементи і зв'язки якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, на основі якого виготовлено такий виріб.
Відповідно до Вашингтонського договору про інтелектуальну власність стосовно інтегральних мікросхем 1989 російське законодавство надає правову охорону лише оригінальним топологиям. За загальним правилом оригінальною є всяка топологія, створена в результаті творчої діяльності автора і є невідомою автору і (або) фахівцям в області розробки топологій на дату її створення. При цьому топологія визнається оригінальною доти, поки не доведено протилежне.
Оригінальність - основний і єдиний юридично значущий ознака, необхідний для надання топології правової охорони. Ні час створення, ні виконання формальностей за загальним правилом не впливають на саме визнання топології об'єктом охорони, хоча ці обставини і грають відому роль у визначенні правового режиму топології.
Суб'єктами прав на топологію є автори, їх спадкоємці, а також будь-які фізичні та юридичні особи, які володіють виключними майновими правами, отриманими в силу закону або договору. Автором топології визнається особа, в результаті творчої діяльності якої ця топологія була створена. Громадяни, що створили топологію інтегральної мікросхеми спільною творчою працею, визнаються співавторами. Відносини між співавторами топології регулюються так само, як в авторському і патентному праві.
Юридична особа прав авторства на топологію ні за яких обставин не набуває і може володіти лише правом на її використання. У разі якщо топологія створена в порядку виконання службових обов'язків або за завданням роботодавця, що і має місце в більшості випадків, суб'єктом права на використання топології за загальним правилом стає роботодавець (п. 3 ст. 1461 ЦК).
Виключні права на топологію, створену працівником з використанням грошових, технічних чи інших матеріальних коштів роботодавця, але не у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, належать працівникові. У цьому випадку роботодавець має право за своїм вибором вимагати надання безоплатної простий (невиключної) ліцензії на використання створеної топології для власних потреб на весь термін дії авторського права на топологію або відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку з створенням такої топології.
Розподіл прав відносно топологій, створених при виконанні робіт за договором (ст. 1462 ЦК), за замовленням (ст. 1463 ЦК) або на підставі державного муніципального контракту (ст. 1464 ЦК), здійснюється так само, як і в патентному праві.
Закон не вимагає від власника прав на топологію виконання будь-яких формальностей. Однак за бажанням автора або іншого правовласника топологія може бути зареєстрована на основі явочній системи, тобто без перевірки її оригінальності, у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності (ст. 1452 ЦК). Основне призначення реєстрації полягає у створенні умов, які полегшують визнання і захист прав на топологію в разі її неправомірного використання. Реєструючи топологію, правовласник не тільки публічно заявляє про свої права на досягнутий творчий результат, а й офіційно засвідчує ті ознаки, які відрізняють його топологію від уже відомих.
Іншою мірою, покликаної певною мірою захистити права на топологію від порушень або, принаймні, полегшити процес доказування їх порушення, є приміщення на топології або на виробі, що включає топологію, попереджувального маркування, що свідчить про тому, що топологія охороняється законом і не може бути використана без згоди правовласника. Повідомлення про це робиться у вигляді виділеної прописної букви Т ("Т", (Т), Т, Т *), дати початку дії виключного права на використання топології та інформації, що дозволяє ідентифікувати правовласника (ст. 1455 ЦК).
Зміст права на топологію інтегральної мікросхеми. У результаті створення оригінальної топології її автор, а в передбачених законом або договором випадках - і інші особи, зокрема роботодавці і замовники, набувають ряд суб'єктивних цивільних прав.
Безпосередній творець топологій наділяється насамперед правом авторства (ст. 1453 ЦК) і правом на авторське ім'я * (199). Передбачається, що саме він, якщо інше не передбачено законом або договором, стає володарями і основного майнового права - права на використання топології. Сутність права на використання полягає в можливості правовласника за своїм розсудом виготовляти, застосовувати і поширювати належну йому топологію всіма доступними способами і засобами. Використанням топології визнаються дії, спрямовані на отримання прибутку, зокрема:
1) відтворення топології в цілому або частково шляхом включення в інтегральну мікросхему або іншим чином, за винятком відтворення тільки тієї частини топології, яка не є оригінальної;
2) ввезення на територію Російської Федерації, продаж та інше введення в цивільний оборот топології, або інтегральної мікросхеми, в яку включена ця топологія, або вироби, що включає в себе таку інтегральну мікросхему (п. 2 ст. 1454 ЦК).
Право на використання топології не є винятковим у його точному значенні, оскільки за обличчям, незалежно створив топологію, ідентичну інший топології, визнається самостійне право на цю топологію.
Право на використання топології носить терміновий характер і діє протягом 10 років. Початок терміну дії права на використання топології визначається за більш ранньої з наступних дат: а) за датою першого використання топології, під якою розуміється найбільш рання документально зафіксована дата введення в господарський оборот-де у світі цієї топології або інтегральної мікросхеми з цієї топологією; б) за датою реєстрації топології у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Правовласник має право повністю передати свої майнові права на топологію іншій стороні - набувачеві виняткових прав на топологію (ст. 1458 ЦК). Крім того, він може видавати ліцензії на використання топології, які, слід гадати. можуть носити винятковий і невинятковий характер. Договір про відчуження майнових прав на топологію і ліцензійний договір мають бути укладені у письмовій формі, а якщо топологія була зареєстрована, то договір про відчуження виключного права на топологію і ліцензійний договір підлягають державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Порушення прав авторів топологій і інших правовласників служить підставою для застосування до правопорушників передбачених законом санкцій. Порушення особистих немайнових прав найчастіше відбувається шляхом їх заперечення або присвоєння третіми особами. Так, право авторства може бути порушено шляхом виключення з числа співавторів особи, який зробив творчий внесок у створення топології, шляхом видачі чужий топології за власну розробку і т.п. Основними способами захисту особистих немайнових прав є вимоги про визнання порушеного або оспорюваного права, про відновлення становища, яке існувало до порушення, та про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення.
Захист майнових прав потерпілих здійснюється шляхом припинення дій, що порушують їх права чи створюють загрозу їх порушення, а також шляхом відшкодування збитків. Наприклад, правовласник може вимагати накладення заборони на несанкціоноване застосування або продаж інтегральних мікросхем з охоронюваною топологією. Що стосується завданих збитків, то вони підлягають відшкодуванню в повному обсязі, включаючи не тільки реальний збиток, нанесений потерпілим, а й упущену ними вигоду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Правова охорона топології інтегральної мікросхеми "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. Persona (non) grata [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. Pacta non obligant nisi gentes inte quas inita [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec
 2. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  правова охорона. Іншими словами, інтелектуальною власністю в Російській Федерації зізнаються самі твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, фірмові найменування, товарні знаки та інші охоронювані правом результати інтелектуальної діяльності. Таке розуміння інтелектуальної власності розходиться з традиційною для світової практики трактуванням інтелектуальної
 3. 1.5. Об'єкти авторського права
  правової охорони - форма чи зміст твору. Одні дослідники вважають, що авторське право покликане захищати створене твір в цілому - і форму, і зміст. Інші вважають, що суть авторського права полягає в охороні форми твору, а не його змісту. Думається, що відповідь на це питання міститься в ст. 1259 чинного ЦК РФ, згідно з якою об'єктами авторських
 4. 4.5. Право виробника бази даних
  правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних ". --- --- Закон РФ від 23 вересня 1992 р. N 3523-1 "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних" / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 42 . Ст. 2325. Питання про надання
 5. 5. Законодавство РФ в галузі правової охорони інтелектуальної власності
  правова охорона інтелектуальної власності здійснюється такими федеральними законами. 1. Закон РФ від 9 липня 1993 № 5351I «Про авторське право і суміжні права». У ньому закріплюються відносини, що виникають у зв'язку із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), фонограм виконань, постановок, передач організацій ефірного або кабельного
 6. 42. Закон РФ «Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем»
  правову охорону топологій інтегральних мікросхем »регулює відносини, що виникають у зв'язку зі створенням, правовою охороною, а також використанням оригінальної топології інтегральної мікросхеми, створеної в результаті творчої діяльності автора і є невідомою автору і (або) фахівцям в області розробки топологій на дату її створення. Закон складається з 14 статей. Законом
 7. 52. Правова охорона топологій інтегральних мікросхем
  топологію, в тому числі право використовувати охоронювану топологію на свій розсуд, зокрема шляхом виготовлення та розповсюдження ІМС з такою топологією, включаючи право забороняти використання цієї топології іншим особам без відповідного дозволу. Право на використання охороняється топології, а також виключне право на охоронювану топологію може бути переданодругім особам за договором.
 8. § 9. Комерційна концесія
  правових договорів, наприклад, таких, як договори доручення, комісії, агентські договори та договори простого товариства. Усіх їх зближує можливість опосередкування східних суспільних відносин з обслуговування, збуту товарів, виконання послуг, яке грунтується на принципах співпраці сторін та їх рівності. Однак юридичний зміст договірних відносин у названих видах угод
 9. § 1. Поняття та ознаки інноваційної діяльності
  правознавці. Наприклад, становлення інституту адвокатури в російському судочинстві було названо російським дослідником історії адвокатури І.В. Гессеном нововведенням [2]. Слід розрізняти поняття інноваційної діяльності в широкому і вузькому сенсах. У широкому сенсі під інноваційною діяльністю розуміють будь-яке використання в практичних цілях наукових або науково-технічних результатів
 10. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  правові акти, що регламентують питання організації інноваційної діяльності в РФ, і сам характер нововведень дозволяють окреслити коло суб'єктів, не тільки беруть безпосередню участь в інноваційному процесі, а й забезпечують цей процес. До особам, які забезпечують умови здійснення інноваційної діяльності, в першу чергу слід віднести органи державної влади,
© 2014-2022  yport.inf.ua