Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Розподіл стягнутих коштів і черговість задоволення вимог стягувача


Чинним законодавством Російської Федерації передбачена черговість задоволення вимог стягувача. У ст. 854 Цивільного кодексу говориться, що допускається списання грошових коштів за рішенням суду, а також у випадках, встановлених чинним законодавством, без дозволу клієнта.
В основу списання коштів покладено принцип достатності чи недостатності коштів на рахунку клієнта.
---
---> | 1) оплачується виконавський збір |
| L --- ---
| --- ---
| | 2) погашаються штрафи, накладені на |
+ ---> | боржника у процесі виконання |
| | виконавчого документа |
--- --- | L ---
| Розподіл | | --- ---
| стягнутої | + ---> | 3) відшкодовуються витрати по вчиненню |
| грошової суми | | | виконавчих дій |
| стягнутої + - + L --- ---
| судовим | | --- ---
| приставом-виконавцем | | | 4) залишилася грошова сума |
| з боржника | + ---> | використовується для задоволення |
L --- | | вимог стягувача |
| L ---
| ---
| | 5) грошова сума, що залишилася після |
L ---> | задоволення всіх вимог |
| стягувача, повертається боржникові |
L ---
Порядок задоволення вимог стягувача залежить від наступних причин:
- чи достатньо грошових коштів на рахунку клієнта для задоволення всіх вимог, які до нього пред'явлені;
- хто є клієнтом (кредитна організація, індивідуальний підприємець та ін.);
- які вимоги щодо списання грошових коштів пред'являються до клієнта;
- особливості спеціального законодавства.
Недотримання встановленої законом черговості призводить до порушення прав стягувачів більш ранньої черговості, що дає підставу для оскарження дій судового пристава-виконавця.
Порівняльна таблиця черговості списання грошових коштів з рахунку на підставі положень статей Цивільного кодексу Російської Федерації і Федерального закону "Про виконавче провадження" про задоволення вимог стягувача
--- --- T --- T --- ---
| Положення ст. 855 ГК | Положення ст. 64 ГК РФ про | Положення ст. 78 ФЗ |
| РФ про черговість | задоволенні вимог | "Про виконавче |
| списання грошових | кредитора (при ліквідації | провадження" про |
| коштів з рахунку при | юридичної особи) | черговості |
| їх недостатності | | задоволення |
| на рахунку | | вимог стягувача я |
+ --- + --- --- + --- +
| Списання коштів з | Вимоги кожної черги | Вимоги кожної |
| рахунки по | задовольняються після | наступної черги |
| вимогам, | повного задоволення | задовольняються після |
| належать до однієї | вимог попередньої | повного погашення |
| черги, | черговості. | Вимог попередньої |
| проводиться в | При недостатності | черги. |
| Порядку календарної | майна ліквідованого | При недостатності |
| черговості | юридичної особи воно | стягнутої грошової |
| надходження | розподіляється між | суми для повного |
| документів | кредиторами відповідної | задоволення всіх |
| | черги пропорційно | вимог однієї |
| | сумам вимог, | черги вони |
| | підлягають задоволенню, | задовольняються |
| | якщо інше не встановлено | пропорційно |
| | законом. | Належної кожному |
| | При ліквідації банків або | стягувачу сумі. |
| | Інших кредитних | |
| | установ, що залучають | |
| | кошти громадян, в першу | |
| | чергу задовольняються | |
| | вимоги громадян, | |
| | є кредиторами | |
| | банків або інших кредитних | |
| | установ, що залучають | |
| | кошти громадян. | |
| | При недостатності | |
| | майна ліквідованого | |
| | юридичної особи воно | |
| | розподіляється між | |
| | кредиторами відповідної | |
| | черги пропорційно | |
| | сумам вимог, | |
| | підлягають задоволенню, | |
| | якщо інше не встановлено | |
| | законом | |
+ --- + --- --- + --- +
| В першу чергу | В першу чергу | В першу чергу |
| здійснюється | задовольняються вимоги | задовольняються |
| списання по | громадян, перед якими | вимоги по |
| виконавчим | ліквідується юридична | стягненню аліментів, |
| документам, | особа несе відповідальність | відшкодуванню шкоди, |
| передбачають | за заподіяння шкоди життю | заподіяної |
| перерахування або | або здоров'ю, шляхом | здоров'ю, а також |
| видачу грошових | капіталізації | відшкодуванню шкоди |
| коштів з рахунку для | відповідних почасових | особам, які зазнали збитків |
| задоволення | платежів | внаслідок смерті |
| вимог про | | годувальника. |
| Відшкодування шкоди, | | |
| заподіяної життю та | | |
| здоров'ю, а також | | |
| вимог про | | |
| стягнення аліментів | | |
+ --- --- + --- + --- --- +
| У другу чергу | У другу чергу | У другу чергу |
| виробляється | проводяться розрахунки по | задовольняються |
| списання по | виплати вихідної допомоги та | вимоги |
| виконавчим | оплати праці з особами, | працівників, |
| документам, | працюють за трудовим | випливають з |
| передбачають | договором, у тому числі по | трудових |
| перерахування або | контрактом, і з виплати | правовідносин; |
| видачу грошових | винагород за авторськими | вимоги членів |
| коштів для розрахунків | договорами | виробничих |
| з виплати вихідної | | кооперативів, |
| допомоги та оплати | | пов'язані з їхньою працею |
| праці з особами, | | в цих організаціях; |
| працюють за | | вимоги з оплати |
| трудовим договором, | | наданої адвокатами |
| в тому числі по | | юридичної допомоги, |
| контрактом, по | | виплаті |
| виплаті | | винагороди, |
| винагород за | | належного автору |
| авторським договором | | за використання його |
| | | твори, а також |
| | | за використання |
| | | відкриття, |
| | | винаходу, корисної |
| | | моделі, промислового |
| | | зразка, на які |
| | | видані |
| | | відповідні |
| | | свідоцтва |
+ --- + --- --- + --- +
| В третю чергу | У третю чергу | У третю чергу |
| виробляється | задовольняються вимоги | задовольняються |
| списання по | кредиторів по | вимоги за |
| платіжним | зобов'язанням, | відрахуваннях до |
| документам, | забезпеченими заставою | Пенсійний фонд |
| передбачають | майна ліквідованого | Російської Федерації, |
| перерахування або | юридичної особи | Фонд соціального |
| видачу грошових | | страхування |
| коштів для розрахунків | | Російської Федерації |
| з оплати праці з | | |
| особами, які працюють | | |
| за трудовим | | |
| договором | | |
| (контрактом), а також | | |
| з відрахувань до | | |
| Пенсійний фонд | | |
| Російської | | |
| Федерації, Фонд | | |
| соціального | | |
| страхування | | |
| Російської Федерації | | |
| та фонди | | |
| обов'язкового | | |
| медичного | | |
| страхування | | |
+ --- + --- --- + --- +
| У четверту чергу | У четверту чергу | У четверту чергу |
| виробляється | погашається заборгованість по | задовольняються |
| списання по | обов'язкових платежах до | вимоги по |
| платіжним | бюджет і в позабюджетні | платежах до бюджетів |
| документам, | фонди | всіх рівнів і |
| передбачають | | державні |
| платежі до бюджету та | | позабюджетні фонди, |
| позабюджетні фонди, | | відрахування в які |
| відрахування в які | | не передбачені |
| не передбачені в | | третьою чергою |
| третьої черги | | |
+ --- + --- - + --- +
| У п'яту чергу | У п'яту чергу | У п'яту чергу |
| виробляється | проводяться розрахунки з | задовольняються всі |
| списання по | іншими кредиторами в | інші вимоги |
| виконавчим | відповідно до законом | в порядку надходження |
| документам, | | виконавчих |
| передбачають | | документів |
| задоволення | | |
| інших грошових | | |
| вимог | | |
+ --- --- + --- + --- --- +
| В шосту чергу | | |
| проводиться | | |
| списання за іншими | | |
| платіжними документами | | |
| в порядку | | |
| календарної | | |
| черговості | | |
L --- + --- --- + ---
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розподіл стягнутих грошових коштів і черговість задоволення вимог стягувача "
 1. Стаття 229. Розподіл виручки
  черговості, передбаченої статтею 134 цього Федерального
 2. Стаття 855. Черговість списання грошових коштів з рахунку
  стягнення аліментів; в другу чергу проводиться списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, в тому числі за контрактом, з виплати винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності; (в ред. Федерального закону від 18.12.2006
 3. Стаття 211. Порядок задоволення вимог кредиторів
  стягнення аліментів; в другу чергу проводяться розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють за трудовим договором, і з виплати винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності; в третю чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому статтями 135 - 138 цього Федерального
 4. Стаття 130. Видача судового наказу стягувачу
  стягувачу для пред'явлення до виконання або на його прохання надсилається для виконання безпосередньо суддею. 2. У випадках коли стягувач звільнений від сплати державного мита, її сума судовим наказом стягується до відповідного бюджету з боржника (п. 8 ч. 1 ст. 127 ЦПК). Проте наказ - не тільки судову постанову, але й одночасно виконавчий документ про стягнення на
 5. 5. Зобов'язання виконуючого банку при розрахунках по інкасо
  стягувача у тій формі, в якій вони були отримані, за винятком відміток і написів банків, необхідних для оформлення інкасової операції (ст. 875 ЦК) . Він повинен негайно сповістити особу, від якого отримано інкасове доручення, про відсутність якого-небудь документа або про невідповідність поданих документів за зовнішніми ознаками інкасовому дорученням. Якщо зазначені недоліки не будуть
 6. Стаття 997. Задоволення вимог комісіонера з належних комітенту сум
  черговості задоволення їх вимог перевагою перед заставоутримувачами, не позбавляються права на задоволення цих вимог з утриманих комісіонером
 7. Стаття 123. Подача заяви про винесення судового наказу
    розподілу справ про видачу судового наказу між світовими суддями різних судових ділянок, то для вирішення цього питання застосовуються правила територіальної підсудності, передбачені ст. 28-32 ЦПК. 2. При невиконанні боржником зобов'язань за вимогами, передбаченими ст. 122 ЦПК, стягувач проте має право звернутися до суду з позовною заявою і ставити питання про розгляд
 8. Обов'язки виконуючого банку
    стягувача у тій формі, в якій вони були отримані, за винятком відміток і написів банків, необхідних для оформлення інкасової операції (ст. 875 ЦК). В обов'язок виконуючого банку вменено негайне повідомлення особи, від якої отримано інкасове доручення, про відсутність якого-небудь документа або невідповідність поданих документів за зовнішніми ознаками інкасовому дорученням. Якщо
 9. 9.5. Виконання рішень арбітражного суду
    стягнення грошових коштів видається стягувачеві або надсилається йому рекомендованим чи цінним листом і виповнюється відповідним банком (ст. 198 АПК РФ). Виданий стягувачеві виконавчий лист може бути пред'явлений до виконання не пізніше шести місяців з дня набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого при відстрочку або розстрочку виконання рішення (ст. 201 АПК РФ). Термін
 10. 1. Поняття та види зобов'язань при розрахунках по інкасо
    стягувач) - особа, яка дає банку-емітенту доручення здійснити за рахунок стягувача дії щодо одержання від платника платежу або акцепту платежу; - банк-емітент - банк, що обслуговує стягувача, яким останній доручає здійснити необхідні дії щодо одержання платежу або акцепту платежу; - виконуючий банк - банк (як правило, обслуговує платника), який притягається
 11. Стаття 208. Індексація присуджених грошових сум
    стягувача в умовах інфляції, коли від моменту винесення рішення до його виконання стягнуті суми знецінюються. Однак розгляд питання можливе також за заявою боржника, оскільки не виключається можливість і зміцнення грошової одиниці розрахунку. 2. Ухвалою про індексацію зміст рішення не змінюється, оскільки встановлений судом розмір шкоди, заподіяний боржником
 12. Стаття 442. Захист прав інших осіб при виконанні судового постанови чи постановлення державного чи іншого органу
    стягнення на майно боржника та захисту прав інших осіб, порушених при вчиненні виконавчих дій. Арешт майна в рамках виконавчого провадження проводиться судовим приставом-виконавцем при зверненні стягнення і складається з опису майна, оголошенні заборони розпоряджатися ним, а при необхідності - обмеження права користування майном, його вилучення або передачі на
© 2014-2022  yport.inf.ua