Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації . Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 220.1. Особові рахунки для обліку операцій по ис-полнению бюджету

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 року в частині першій статті 220.1 слова "скарбник-стве або фінансовому" будуть замінені словами "казначействі, фінансовому", частина буде доповнена словами ", органі управління державним позабюджетним фондом Російської Федерації".
Облік операцій по виконанню бюджету, здійснюваних учасниками бюджетного процесу в рамках їх бюджетних повноважень, проводиться на лицьових рахунках, відкритих відповідно до положень цього Кодексу у Федеральному казначействі або фі-нансових органі суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти).
Особові рахунки для обліку операцій головних адміністраторів та адміністраторів джерел фінансування дефіциту, головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів відкривають-ся у Федеральному казначействі.
(Частина друга введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Особові рахунки, що відкриваються у Федеральному казначействі, відкриваються і ведуться в порядку, встановленому Федеральним скарбниця -чейства.
Особові рахунки, що відкриваються в фінансовому органі суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення), відкриваються і ведуться в порядку, встановленому фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 220.1. Особові рахунки для обліку операцій по ис-полнению бюджету "
 1. 53. Стадія виконання бюджетів.
  Особові рахунки. Після завершення операцій з прийнятим бюджетними зобов'язаннями завершився року залишок коштів на єдиному рахунку федерального бюджету підлягає обліку як залишок коштів на початок чергового фінансового
 2. Розділ 10. Імунітет бюджетів
  статтями 93.3, 93.4, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 Бюджетного кодексу РФ. За загальним правилом виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ Федеральною службою судових приставів не проводиться. Звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ на підставі судових актів проводиться відповідно до Бюджетного кодексу РФ. Для виконання
 3. Стаття 166.1. Бюджетні повноваження Федерального казначейства
  220.1 цього Кодексу, а також за дорученням вищого використан-нительного органу державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцевої адміністрації муніципального освіти) відповідно до укладеної угоди відкриває і веде особові рахунки для обліку операцій головних адміністраторів і адміністра-торів джерел фінансування дефіциту, головних розпорядників, розпорядників та
 4. Стаття 305. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів на особові рахунки одержувачам бюджетних коштів
  особові рахунки одержувачів бюджетних коштів, тягне за собою накладення штрафів на керівників кредитних організацій відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також стягнення пені з кредитної організації в розмірі подвійної дію-щей ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N
 5. Стаття 270.1. Внутрішній фінансовий аудит
  обліку, а також підготовку та організацію здійснення заходів, спрямованих на підвищення результативності (ефективності та економності) використання бюджетних
 6. Стаття 856. Відповідальність банку за неналежне здійснення операцій по рахунку
  рахунку, а також невиконання вказівок клієнта про перерахування грошових коштів з рахунку або про їх видачу з рахунку банк зобов'язаний сплатити на цю суму відсотки в порядку і в розмірі, передбачених статтею 395 справжнього
 7. Стаття 38.2. Принцип єдності каси
  рахунки бюджету, за винятком операцій з виконання бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативними правовими актами орга-нів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами органів місцевого самоврядування за межами території відповідно Російської Федерації, суб'єкта Росій-ської Федерації,
 8. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  лицьових рахунках, відкритих у Федеральному казначействі або фінансовому органі суб'єкта РФ (муніципального
 9. 1. Система банківських рахунків
  рахунки можна поділити на: - розрахункові; - поточні; - спеціальні (бюджетні, валютні, позичкові, депозитні). Залежно від суб'єктного складу договору рахунки можна поділяти також на клієнтські та міжбанківські (в Банку Росії, " лоро-ностро "). Залежно від технічних засобів, що оформляють відносини сторін за договором, можна виділити карткові рахунки. Розрахункові, поточні та
 10. Стаття 845. Договір банківського рахунку
  рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. 2. Банк може використовувати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами. 3. Банк не Стаття 851. Оплата витрат банку на здійснення операцій по рахунку
 11. рахунку, клієнт оплачує послуги банку по здійсненню операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку. 2. Плата за послуги банку, передбачена пунктом 1 цієї статті, може стягуватися банком після закінчення кожного кварталу з грошових коштів клієнта, що знаходяться на рахунку, якщо інше не передбачено договором банківського
  Стаття 222.4. Прийняття заяви про присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк до вироб-ництва арбітражного суду
 12. для подачі заяви про присудження компенсації , а також особи, які брали участь (беруть участь) у цій справі. Водночас зазначений суд або суддя не позбавлені права подати пояснення, заперечення або доводи щодо заяви про присудження компенсації. Див: п. 30
  Стаття 848. Операції за рахунком, що виконуються банком
 13. рахунки не передбачено
  11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
 14. особових рахунків головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету; 5) ведення зведеного реєстру головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету; 6) ведення обліку операцій з касового виконання федерального бюджету, складання звітності про касове виконання федерального бюджету; 7) складання звіту про виконання
  Стаття 318. Порядок виконання судових актів арбітражних судів
 15. особовий рахунок в органах Федерального казначейства. Президія ВАС РФ запропонував наступну кон-струкцію: "... в силу статей 16, 318 Господарського процесуального кодексу Російської Федерації набрали законної сили судові акти арбітражного суду обов'язкові для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, організацій, посадових осіб та громадян і підлягають виконанню
  лицевой счет в органах Федерального казначейства. Президиум ВАС РФ предложил следующую кон-струкцию: "...в силу статей 16, 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда обязательны для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению
© 2014-2022  yport.inf.ua