Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Речове право як підгалузь цивільного права

Речове право відкриває собою особливу (спеціальну) частину цивільного права. Воно охоплює норми про права осіб на речі - традиційні і найбільш поширені об'єкти цивільних правовідносин. Виникаючі на їх основі суб'єктивні речові права оформлюють і закріплюють приналежність речей (матеріальних, тілесних об'єктів майнового обороту) суб'єктам цивільних правовідносин, інакше кажучи, статику майнових відносин, регульованих цивільним правом.
Цим вони відрізняються від зобов'язальних прав, що оформляють перехід речей та інших об'єктів цивільних правовідносин від одних учасників (суб'єктів) до інших (динаміку майнових відносин, тобто власне цивільний оборот), а також від виключних прав, що мають об'єктом нематеріальні результати творчої діяльності або засоби індивідуалізації товарів. Норми про речові права становлять самостійну підгалузь цивільного права - речове право, вивчення якого стає предметом особливого розділу курсу цивільного права.
Встановлення прав конкретних осіб на речі як основні, головні об'єкти економічної діяльності становить найважливіша умова функціонування всякого господарства, заснованого на засадах вільного товарообміну (децентралізації). Тому суб'єктивне речове право, і перш за все право власності, як зазначав І.А. Покровський, "аж ніяк не є для людства споконвічним і, так би мовити, природженим: воно творилося насилу шляхом повільного історичного процесу. Воно було одним з перших вимог розвивається особистості, і створення його стало в реальній історичній обстановці минулого найважливішою перемогою для цієї останньої" < 1>, забезпечивши матеріальну основу для всієї її діяльності.
---
(1) Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 1998. С. 192.
В рамках приватного господарства одні особи привласнюють відповідні речі, ставлячись до них як до своїх власних, а для всіх інших осіб ці речі стають чужими. При цьому фактичні (економічні) відносини привласнення розглядаються як відносини власності. За допомогою різних майнових, насамперед, речових прав вони отримують юридичне оформлення. Типовим правом такого виду є право власності на річ, яке дійсно стає основним, центральним речовим правом.
Проте одним правом власності, за словами І.А. Покровського, "міг би задовольнитися тільки хіба найпримітивніший економічний побут" (1). Такими, наприклад, були феодальні відносини землекористування, юридично оформлялися шляхом визнання кількох прав власності різних осіб (сюзерена і його васалів) на один і той же земельну ділянку. Одночасна реалізація цих прав не могла не приводити до конфліктів між "верховним" і "підлеглим" власниками і свідчила про неоднакове, різному характері (змісті) їх прав власності.
---
(1) Покровський І.А. Указ. соч. С. 207.
Господарське ж розвиток неминуче зажадало таких юридичних форм, які забезпечували б економічно необхідне і разом з тим юридично захищене участь однієї особи у праві власності іншої. Це стосувалося насамперед земельної власності: природна обмеженість її об'єктів у поєднанні з монополією приватних власників стала перешкодою для їх широкого господарського використання. Тому з розвитком і ускладненням товарного господарства в континентальній Європі була одностайно відкинута обгрунтована глосаторами і постглоссаторам для часів феодалізму ідея розділеної, або розщепленої, власності. Вона отримала тут заміну у вигляді розробленої німецькими пандектістамі в XVIII - XIX ст. теорії обмежених речових прав (1).
---
(1) Докладніше про це див, наприклад: Венедиктов А.В. Державна соціалістична власність / / Венедиктов А.В. Вибрані праці з цивільного права. У 2 т. Т. II (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 2004. С. 116 - 122; Рубанов А.А. Проблеми вдосконалення теоретичної моделі права власності / / Розвиток радянського цивільного права на сучасному етапі. М., 1986. С. 106 - 110.
В силу історичних причин категорія речових прав була сприйнята саме в континентальній правовій системі, і насамперед у німецькому цивільному праві. Вона відсутня в англо-американському праві, яке, дотримуючись власних консервативним традиціям, виробило замість цього систему "прав власності", головним чином щодо нерухомості. Вони можуть бути строковими і безстроковими, необмеженими і обмеженими, більш "сильними" і щодо "слабкими", переданими або непередаваними у спадок і т.д. Стосовно до земельної власності тут взагалі вважається, що її суб'єктам належать не самі земельні ділянки (речі), а лише юридичні титули на них (estate), оскільки земля може належати лише "короні" (вищої публічної влади), а "повна власність" (full ownership) можлива лише щодо рухомого майна. Такі "титули власності" не тільки дуже різноманітні за характером і змістом, але і можуть одночасно належати різним особам стосовно одного й того ж об'єкта, причому як по "загальному праву" (common law), так і по "праву справедливості" (law of equity) (1).
---
(1) У результаті, наприклад, одночасно двоє можуть мати "необмежене право власності" (по "загальному праву") на один і той же земельну ділянку, третій може мати на нього ж обмежений за часом "право власності", четвертий - "майбутнє право власності ", а п'ятий -" право власності "по" праву справедливості "(див.: Reimann M. Einfuehrung in das US-amerikanische Privatrecht. 2. Aufl. Munchen, 2004. S. 131 - 132).
Багато з них, по суті, могли б розглядатися як аналоги обмежених речових прав, якби не їх цілком самостійний, а не похідний від єдиного права власності характер і відзначена можливість одночасного співіснування стосовно одного й того ж об'єкта. Деякі ж з них, наприклад право тимчасового користування земельною ділянкою (leasehold estates у всіх різновидах), в європейському континентальному праві розглядалися б як зобов'язальні права (в даному випадку - оренда). Таким чином, в цій системі координат традиційна європейська юридична характеристика майнових прав як речових (або, навпаки, зобов'язальних) не має сенсу.
У вітчизняному цивільному праві речові права спочатку були відомі під назвою неповних прав власності (т. X ч. 1 ст. 432 Зводу законів Російської імперії), а потім в прийнятому в часи непу ЦК РРФСР 1922 р . вони були названі загальноприйнятим терміном. Однак у радянський період у зв'язку з націоналізацією землі і більшості інших об'єктів нерухомості, а також встановленням планово-організованого майнового обороту потреба в категорії речових прав відпала: уже в ДК 1922 р. було названо лише три таких права, а при проведенні кодифікації цивільного законодавства в початку 60-х рр.. XX в. ця категорія була повністю ліквідована і речове право навіть формально було зведено до права власності (1).
---
(1) Виняток становило штучно створене для потреб одержавленої планової економіки право оперативного управління, що символізувало відносну майнову самостійність державних юридичних осіб (ст. 21 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1961 р. і ст. 93.1 ГК РРФСР 1964 р., введена в нього лише в 1987 р.). Однак у тогочасній літературі воно не розглядалося як речове право, оскільки слідом за законом юристи уникали цієї термінології (див., наприклад: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 400).
У результаті цього не тільки спеціальні наукові дослідження даної проблематики, а й сама термінологія речового права надовго зникли з вітчизняної цивілістики. З відродженням названої категорії в Законі про власність 1990 р., а потім і в новому Цивільному кодексі РФ виявилося, що в теорії російського цивільного права відсутня єдина трактування речових прав. Більше того, до цих пір можна зустріти сумніви в необхідності цієї категорії і пропозиції про перехід до складноструктурному моделям права власності (1), тобто про повернення до феодальної ідеї "розщепленої власності" (чому чимало сприяє і невиправдано підсилився в 90-і рр.. минулого століття вплив англо-американських підходів). Дане положення є прямим наслідком забуття вчення про речові права та викликаної цим недооцінки його значення у регулюванні сучасних майнових відносин.
---
(1) Див, наприклад: Богданов Є.В. Моделювання права власності в цивільному законодавстві Російської Федерації / / Держава і право. 2000. N 11; Савельєв В.А. Складноструктурному моделі римської власності і російське право власності / / Давнє право (Jus Antiquum). 2001. N 1 (8).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Речове право як підгалузь цивільного права "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  речове право. Зміст права власності. Правомочності власника в різних правових системах. Довірча власність і проблема "розщепленої власності". Визначення права власності. Набуття права власності. Юридичні підстави (титули) власності. Початкові способи набуття права власності. Цивільно-правовий режим безхазяйне речей. Поняття і
 2. В
  правовідносин II, 11, § 2 (1) - с. 400 - 401 - споживані і неспоживна В. II, 11, § 2 (5) - с. 415 - 416 - складні В. II, 11, § 2 (5) - с. 414 Речове право - В. п. як підгалузь цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 59 - поняття В. п. I, 2, § 2 (1) - с. 38 Речові правовідносини - поняття В. п. I, 2, § 2 (3) - с. 37 - 38; II, 5, § 4 (4) - с. 133 - участь публічно-правових
 3. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  речове право передує обязательственному, тоді як сімейне право і зовсім знаходиться "за дужками" зважаючи існування Сімейного кодексу РФ (не рахуючи окремих норм, присвячених опіці, попечительству і загальної власності подружжя - див. ст. 31-40, 256 ЦК, присутність яких в Цивільному кодексі легко пояснюється). Пандектній початку визначили не тільки загальну структуру Кодексу як
 4. § 1. Поняття і значення речового права
  речове право оформляє приналежність речей - найпоширеніших об'єктів цивільних прав - особам, встановлюючи тим самим необхідні стартові передумови для цивільного обороту. Не викликає сумніву, що відчуження матеріальних благ неможливо без чіткого попереднього розрізнення "свого" і "чужого", тобто без визначення суб'єктивного речового права, на якому знаходиться річ у
 5. § 3. Визначення та види речового права
  речове право зокрема можна визначити в суб'єктивному і об'єктивному сенсах. Право в суб'єктивному сенсі - це юридично забезпечена можливість деякого поведінки, тобто міра свободи особи. Право в об'єктивному сенсі - це система норм права, що закріплюють, регулюють, захищають і, таким чином, забезпечують можливість зазначеного поведінки. Слід погодитися з тим, що об'єктивне
 6. § 2. Поняття права власності
  речове право (наприклад, сервітут), право власності обмежується не договором, а законом * (733). По-третє, доцільно спеціально зупинитися на питанні, яким чином впливає виникнення обмеженого речового права на обсяг права власності. На наш погляд, в такому випадку право власності як би стискається, так як правомочності володіння і користування за визначенням переходять до
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  речове право, до складу якого входять субправомочія, однойменні субправомочіям власника. По-друге, не підлягає ніякому сумніву, що передача права призводить до зміни його приналежності. Отже, якби власник міг передати наймачеві, комісіонеру або створеному ним підприємству свої субправомочія щодо володіння, користування та розпорядження належним йому майном, то в
 8. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ
  речове право, спадкове право, виняткові права (інтелектуальну власність) і особисті немайнові права (том II); зобов'язальне право (томи III і IV). Така послідовність і обсяг навчального матеріалу відповідають чотирьом семестрах - кількості часу, відведеного державним стандартом на вивчення цивільного права в юридичному вузі. При цьому автори зберегли
 9. 3. Цивільно-правові форми майнових відносин
  речове право; - зобов'язальне право; - виняткові (інтелектуальні) права; - корпоративне
 10. 1. Основні системи континентального цивільного права
  право як головна складова частина приватного права в європейських континентальних правопорядках має свою систему, історично сформовану на базі основних кодифікованих актів цивільного законодавства - цивільних кодексів. У XIX столітті в ряді країн континентальної Європи була проведена кодифікація цивільного законодавства шляхом прийняття єдиного узагальнюючого закону - цивільного
© 2014-2022  yport.inf.ua