Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В . А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 23. Види доходів бюджету


Доходи бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Росій
ської Федерації формуються відповідно до бюджетного зако
нодательством, законодавством про податки і збори і законодав
тельством про інших обов'язкових платежах. Бюджетний кодекс
Російської Федерації встановлює загальні положення в обла
сти формування доходів бюджетів, закріплює окремі види
доходів за бюджетами різних рівнів, а також визначає нір
мативам відрахувань від доходів вищестоящих бюджетів ніжесто
ящім. Законодавство про податки і збори регулює відносини
по встановленню, запровадження і стягування податків і зборів в Рос
сийской Федерації, види податків і зборів, що сплачуються в фе
деральному бюджет, бюджети суб'єктів Російської Федерації і
місцеві бюджети. До законодавства про інших обов'язкових пла
тежах відносяться нормативні правові акти, що встановлюють
обов'язок та порядок сплати різних видів платежів (лицен
тів , митних, реєстраційних та ін.)
Доходи бюджетів формуються за рахунок податкових, неналого
вих доходів, а також безоплатних надходжень. До податкових до
ходам відносяться доходи від передбачених законодавством про
податки і збори федеральних, регіональних і місцевих податків і
зборів, а також штрафи та пені, що стягуються за податкові пра
вонарушения, передбачені главами 16 і 18 частини I Податково
го кодексу Російської Федерації. Податки, збори та інші орга
тільні платежі становлять, як правило, близько 90 відсотків
коштів, що надходять до доходної частини федерального бюджета1.
До неподаткових доходів відносяться:
1) доходи, отримані від використання майна, знаходячи
щегося у державній або муніципальній власності,
після сплати передбачених законодавством податків і зборів
рів, за винятком майна автономних установ, дер
дарчих і муніципальних унітарних підприємств. Такими
засобами є:
- орендна або інша плата за здачу в оплатне користування
державного та муніципального майна;
1 Відповідно до Федерального закону від 24 липня 2007 р. № 198-ФЗ
«Про федеральний бюджет на 2008 рік і на плановий період 2009 та 2010 років»
частка податкових доходів склала майже 85% всієї дохідної частини бюджету.
В інших країнах їх частка може бути як вище (Швеція, Франція, Німеччина,
Японія), так і нижче цього показника (Іспанія, Китай). - Прямуючи. авт.

- Кошти, одержувані у вигляді відсотків за залишками бюджет
них засобів на рахунках у Центральному банку Російської Федера
ції і в кредитних організаціях;
- кошти, одержувані від передачі майна, що перебуває
у державній або муніципальній власності, в заставу, у
довірче управління ;
- плата за користування бюджетними кредитами;
- доходи у вигляді прибутку, що припадає на частки в статутних
(складеному) капіталі господарських товариств і товариств,
або дивідендів по акціях, що належить Російської Феде
рації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальним
утворень;
- частина прибутку державних і муніципальних унітарних
підприємств, що залишається після сплати податків та інших орга
тільних платежів, та інші доходи від використання майна,
входить до державну і муніципальну власність;
2) доходи від платних послуг, що надаються бюджетними учреж
новами, після сплати податків і зборів, передбачених зако
нодательством про податки і збори;
3) доходи від продажу майна (крім акцій та інших форм
участі в капіталі, державних запасів дорогоцінних метал
лов і дорогоцінного каміння), що перебуває у державній або
муніципальної власності;
4) кошти, отримані в результаті застосування заходів грома
Данський-правової, адміністративної та кримінальної відповідально
сти, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації, а також
кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної Рос
сийской Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муници
смальни утворень, і інші суми примусового вилучення
та інші неподаткові доходи.
Доходи бюджетної установи, отримані від підприємницької
тельской та іншої діяльності, що приносить дохід, в повному об'є
ме враховуються в кошторисі доходів і видатків бюджетної установи
ня і відображаються у доходах відповідного бюджету як доходи
від використання майна, що перебуває у державній або
муніципальної власності , або як доходи від надання плат
них послуг. Бюджетна установа - це державне (муници
смальни) установа, фінансове забезпечення функцій которо
го, в тому числі з надання державних (муніципальних)
послуг фізичним та юридичним особам відповідно до государ
тиментом (муніципальним) завданням, здійснюється за рахунок
коштів відповідного бюджету на основі бюджетної смети1.
1 Бюджетна кошторис являє собою документ, що встановлює в соот
відповідне з класифікацією видатків ліміти бюджетних зобов'язань бюджет
ного установи (ст. 6 Бюджетного кодексу Російської Федерації)

Відносно штрафів та інших сум примусового вилучення
встановлено наступний порядок зарахування. Штрафи за порушення
ня законодавства про основи державного ладу Росій
ської Федерації, про громадянство Російської Федерації, про дер
дарчим службі, про вибори і референдуми, про військової обя
занности і військову службу, про Державну кордоні, про банки
і банківської діяльності, про ринок цінних паперів, а також за
порушення антимонопольного, трудового, валютного, митниць
ного, бюджетного законодавства (у частині федерального бюд
жета) підлягають зарахуванню до федерального бюджету в повному об'є
ме. Суми штрафів, що застосовуються в якості санкцій, передбачених
смотренних Податковим кодексом Російської Федерації за на
податкові правопорушення, зараховуються до відповідних бюд
Жети за нормативами відрахувань, встановленим бюджетним за
конодательством стосовно до відповідних податків (сбо
рам). Суми грошових стягнень за адміністративні правона
рушения в сфері податків і зборів, передбачених Кодексом
Російської Федерації про адміністративні правопорушення,
підлягають зарахуванню в рівних частках у федеральний бюджет і
бюджети муніципальних районів, міських округів, міст
федерального значення Москви й Санкт-Петербурга за місцем
знаходження органу або посадової особи, яка прийняла рі
ня про накладення штрафу. Суми конфіскацій, компенсацій і
інші засоби, в примусовому порядку вилучаються в доход
держави, зараховуються до доходів бюджетів відповідно до
законодавством Російської Федерації і рішеннями судів.
Безоплатні надходження - це кошти, які у
доходи бюджетів у вигляді:
1) дотації з інших бюджетів бюджетної системи Росій
ської Федерації. Дотація являє собою міжбюджетні
трансферти, що надаються на безоплатній та безповоротній
основі без встановлення напрямів і умов їх використання
ня;
2) субсидій з інших бюджетів бюджетної системи Росій
ської Федерації (міжбюджетні субсидії). Під субсидією поні
маються міжбюджетні трансферти, що надаються іншим
бюджетам з метою спільного фінансування видаткових зобов'язань
нізацією;
3) субвенцій з федерального бюджету та з бюджетів суб'єктів
тов Російської Федерації. Субвенція являє собою одну з
різновидів міжбюджетних трансфертів, які надаються в
метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань суб'єктів
тов Російської Федерації і муніципальних утворень , віз
никають при виконанні повноважень Російської Федерації,
переданих для здійснення органами влади суб'єктів Рос
сийской Федерації і органами місцевого самоврядування;

4) інших міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюд
житній системи Російської Федерації;
5) безоплатних надходжень від фізичних та юридичних
осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних
держав, у тому числі добровільні пожертвування.
Бюджетний кодекс закріплює власні доходи бюджетів
бюджетної системи Російської Федерації. Власні доходи
бюджетів - це види доходів, закріплені на постійній ос
нове повністю або частково за відповідними бюджетами
законодавством Російської Федерації.
До власних доходів бюджетів належать:
- податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до
бюджетним і податковим законодавством;
- неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно
до законодавства Російської Федерації;
-доходи, отримані бюджетами у вигляді безоплатних та без
зворотних перерахувань (за винятком субвенцій з Феде
рального фонду компенсацій і регіональних фондів компенса
цій).
У Бюджетному кодексі встановлюються види доходів, посту
пающие у федеральний бюджет, бюджети суб'єктів і місцеві
бюджети, а також повноваження Російської Федерації, суб'єктів
тов Російської Федерації і муніципальних утворень по
формуванню доходів.
У доходи федерального бюджету зараховуються власні на
податкові доходи, до яких відносяться федеральні податки і сбо
ри, митні збори і збори , державне мито та
інші обов'язкові платежі. До складу неподаткових доходів феде
рального бюджету крім загальних неподаткових доходів включа
ються:
- в розмірах, що встановлюються Урядом Російської
Федерації, частина прибутку унітарних підприємств, створених
Російською Федерацією;
- за нормативами, встановленими федеральними законами,
прибуток Центрального банку Російської Федерації;
- доходи від зовнішньоекономічної діяльності;
- у повному обсязі - доходи від використання майна,
перебуває у державній власності (за винятком
майна федеральних автономних установ), доходи від про
дажи такого майна і доходи від платних послуг, що надаються
федеральними бюджетними установами.
Всі перераховані види неподаткових доходів враховуються в
федеральному бюджеті після сплати податків і зборів та інших обов'яз
зательние платежів.
Відповідно до ст. 53 Бюджетного кодексу до повноважень Рос
сийской Федерації з формування доходів бюджетів віднесено:

- встановлення нових видів податків, їх скасування або зміна
можливі тільки відповідно до законодавства Російської
Федерації про податки і збори;
- федеральні закони про внесення змін до законодавець
ство про податки і збори і федеральні закони, що регулюють
бюджетні відносини, що приводять до зміни доходів бюд
жетов бюджетної системи російської Федерації, повинні бути
прийняті не пізніше одного місяця до дня внесення до Державного
ственную Думу проекту федерального закону про федеральний бюд
жете на черговий фінансовий рік і плановий період;
- внесення змін до законодавства Російської Федера
ції про федеральних податки і збори, що припускають вступле
ня їх чинності протягом поточного фінансового року та призводять
до зміни доходів бюджетів, допускається тільки у разі поза
сения відповідних змін і доповнень до федерального
закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і пла
  новий період.
  До складу доходів суб'єктів Російської Федерації входять соб
  жавні податкові доходи, а також неподаткові доходи і без
  оплатне надходження.
  До повноважень суб'єктів Російської Федерації з формиро
  ванию доходів віднесено введення регіональних податків і зборів
  рів, встановлення розмірів податкових ставок по них і переді
  ставление податкових пільг у межах, встановлених законодав
  тельством Російської Федерації про податки і збори. Закони
  суб'єктів Російської Федерації про внесення змін і до
  доповнень в законодавство Російської Федерації про податки і
  соборах і закони суб'єктів Російської Федерації, що регулюють
  бюджетні правовідносини, що призводять до зміни доходів
  бюджетів, які набирають чинності з початку чергового фінансового
  року (в черговому фінансовому році і плановому періоді), поса
  ни бути прийняті до внесення проекту закону про бюджет в зако
  нодательную (представницький) орган влади суб'єкта Росій
  ської Федерації.
  Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних
  доходів, а також за рахунок відрахувань від федеральних і регіональних
  вих податків і зборів.
  До складу неподаткових доходів місцевих бюджетів включаються
  доходи, що надходять від використання та продажу муниципаль
  ного майна (за винятком майна муніципальних ав
  тономних установ і муніципальних унітарних підприємств,
  у тому числі казенних), доходи від платних послуг, що надаються
  муніципальними бюджетними установами, що перебувають в
  віданні органів місцевого самоврядування, а також частину прибутку
  Чи муніципальних унітарних підприємств, що залишилася після
  сплати податків та інших обов'язкових платежів.

  Муніципальні освіти уповноважені в питаннях формиро
  вання доходів місцевих бюджетів вводити місцеві податки і сбо
  ри, встановлювати розміри податкових ставок по них і пільги в
  межах, визначених законодавством Російської Федера
  ції про податки і збори. Муніципальним правовим актом пред
  ставітельного органу муніципального району можуть бути уста
  новлено єдині для всіх поселень муніципального району нор
  мативам відрахувань до бюджетів поселень від федеральних подат
  гов і зборів, у тому числі податків, передбачених спеці
  вими податковими режимами, регіональних і місцевих податків,
  підлягають зарахуванню до бюджету муніципального району.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 23. Види доходів бюджету"
 1. 35. Правове регулювання і склад бюджетних доходів.
    види доходів бюджетів залежно від їх форми: 1) податкові (тобто від федеральних податків і зборів, регіональних і місцевих податків, а також пені і штрафів по них); 2) неподаткові (доходи від використання держ. та муниц. майна , від його продажу, від платних послуг, що надаються бюджетними установами, кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та
 2. Контрольні питання і завдання
    види доходів бюджетів. 2. Які повноваження федеральних органів влади з формування нию доходів? 3. Що включається до складу доходів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень? 4. На основі чого виникають витратні зобов'язання? 5. У яких видах здійснюються видатки бюджетів? 6. Перерахуйте основні форми міжбюджетних трансфертів. 7. Які цілі створення
 3. § 1. Муніципальне майно.
    види майна з обох таких переліків. Муніципальне майно поселень. У власності поселень можуть знаходитися: майно, призначене для електро-, тепло-, газо-і водопостачання населення, водовідведення, постачання населення паливом, для освітлення вулиць населених пунктів поселення; автомобільні дороги загального користування, мости та інші транспортні інженерні споруди в
 4. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
    види засідань. Чергові засідання проводяться у встановлені регламентами представницького органу терміни. Вони скликаються головою представницького органу (або головою муніципального освіти). Позачергові засідання проводяться в міру необхідності, в силу виниклих обставин. Регламенти звичайно передбачають спеціальний порядок ініціювання позачергових засідань. Вони проводяться
 5. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
    види робіт палати із зазначенням термінів їх проведення, відповідальних фахівців палати, необхідної кількості інших фахівців, у тому числі залучених на договірній і іншій основі. Обов'язковому включенню в плани і програми робіт палати підлягають доручення міської Думи. Обов'язковому розгляду при формуванні планів і програм підлягають запити голови міської Думи, його
 6. § 3. Відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування перед державою
    доходів бюджету муніципального освіти у звітному фінансовому році, і (або) прострочена заборгованість муніципальних утворень по виконанню своїх бюджетних зобов'язань, що перевищує 40% бюджетних асигнувань у звітному році, за умови виконання бюджетних зобов'язань федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ відносно бюджетів зазначених муніципальних утворень; 3) якщо при
 7. § 1. Муніципальна власність
    види майна, перераховані вище. Суб'єкти і зміст права муніципальної власності. Зміст права муніципальної власності відповідно до ст. 209 ГК РФ становлять правомочності володіння, користування, розпорядження муніципальним майном. Однак власник - це суб'єкт, який не просто володіє, користується, розпоряджається певним майном, але робить це по своєму
 8. § 1. Індивідуальні підприємці
    види підприємницької діяльності, крім того, вимагають ще й спеціального ліцензування, що, однак, не може вважатися винятком з правила про загальну правоздатності підприємця. Особливою різновидом індивідуального підприємництва є ведення селянського (фермерського) господарства, регульоване спеціальним Законом РРФСР «Про селянське (фермерське) господарство» [3]. Глава
 9. § 1. Перевезення
    види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення у найбільш загальній
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
    види операцій, що і по розрахунковому рахунку, включаючи податкові платежі та обов'язкові платежі до державних позабюджетних фінансові фонди. На прохання клієнтів банки відкривають їм, крім розрахункового рахунку, допоміжні банківські рахунки, які призначені для проведення операцій з яких-небудь певних видів діяльності, наприклад, спеціальний рахунок фінансування капітальних вкладень,
© 2014-2022  yport.inf.ua