Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 5. Організація діяльності представницького органу

Представницькі органи муніципальних утворень реалізують значний обсяг повноважень щодо організації власної діяльності: підтверджують повноваження депутатів, а також дострокове припинення їх повноважень, вирішують питання про дострокове припинення повноважень самого представницького органу, обирають голову, його заступників, утворюють комісії, комітети, стверджують структуру, штати, фонд оплати праці апарату представницького органу, затверджують положення про нього, планують і здійснюють передбачені місцевим бюджетом видатки, пов'язані з діяльністю представницького органу.
До повноважень щодо організації діяльності представницького органу муніципального освіти також належить затвердження правового акту, що визначає внутрішній порядок його діяльності (регламенту). У регламентах деталізується правотворческий процес у представницькому органі муніципального освіти, встановлюється порядок роботи представницького органу.
Наявність системи комісій та (або) комітетів є однією з особливостей внутрішньої організації представницького органу муніципального утворення. У багатьох муніципальних утвореннях представницькі органи утворюють постійні комітети (комісії) з числа своїх депутатів. Такі комітети і комісії утворюються з метою розробки базових, концептуальних пропозицій щодо реалізації повноважень представницького органу муніципального утворення, попереднього розгляду проектів правових актів та їх підготовки до розгляду представницьким органом, а також розгляду інших питань, віднесених до відання представницького органу. Представницький орган муніципального освіти може створювати тимчасові комісії з числа депутатів. Тимчасові комітети (комісії) створюються для вирішення конкретного завдання і (або) на певний строк.
Рішення про утворення чи про ліквідацію комітету (комісії) оформляється рішенням представницького органу муніципального утворення.
Засідання представницького органу муніципального утворення. Засідання є основною формою діяльності представницького органу муніципального утворення. Вони скликаються головою представницького органу, як правило, не рідше одного разу на місяць, за затвердженим графіком. Позачергові засідання скликаються з ініціативи глави муніципального освіти, голови представницького органу або на вимогу певного числа депутатів.
Засідання представницького органу є відкритими. Відкритість засідань гарантує можливість присутності на них зацікавлених осіб. У випадках, передбачених федеральним законодавством, представницький орган муніципального освіти має право проводити закриті засідання. Тривалість і порядок проведення засідань представницького органу визначаються регламентом даного органу. Перше засідання представницького органу муніципального утворення, як правило, відкриває найстарший за віком депутат, який веде засідання до обрання голови даного органу.
На засіданнях представницького органу муніципального утворення кожен депутат має один голос. На засіданнях представницького органу муніципального утворення рішення по розглянутих питань приймаються в основному відкритим голосуванням. Відкрите голосування може бути поіменним. Голосування може здійснюється також з використанням електронної системи підрахунку голосів (у разі наявності такої технічної можливості).
Для спільної діяльності і вираження єдиної позиції з питань, що розглядаються представницьким органом муніципального освіти, депутати можуть утворювати депутатські об'єднання (фракції і депутатські групи). Депутат має право перебувати тільки в одному депутатському об'єднанні.
Депутатське об'єднання, сформоване на основі політичного об'єднання, що пройшов до представницького органу муніципального освіти по виборчому округу, як правило, називається фракцією. Депутати, які не перебувають у фракціях, вправі утворювати депутатські групи. Фракції і депутатські групи мають рівні права.
Апарат представницького органу. Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" (ст. 41) передбачає наділення представницького органу правами юридичної особи. Це вимагає створення механізму освоєння нових повноважень представницького органу муніципального утворення. Тому нерідко питання забезпечення діяльності представницького органу покладаються на його апарат.
Апарат представницького органу створюється для організаційного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності представницького органу, надання допомоги комісіям (комітетам) і депутатам. Представницький орган муніципального освіти самостійно вирішує питання про його структуру і чисельність його співробітників у межах затверджених у місцевому бюджеті коштів на утримання представницького органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Організація діяльності представницького органу "
 1. § 2. Система муніципальних правових актів
  організації діяльності представницького органу. Глава муніципального освіти в межах своїх повноважень, встановлених статутом муніципального освіти і рішеннями представницького органу, видає постанови і розпорядження з питань організації діяльності представницького органу в разі, якщо глава муніципального освіти є головою представницького органу або
 2. § 5 . Правотворческий процес.
  Організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "встановлює основи правотворчого процесу в муніципальних утвореннях і визначає коло його суб'єктів. Більш детально правотворчий процес визначається в статуті муніципального освіти і регламенті представницького органу. З підготовки та внесення проекту акта в орган місцевого самоврядування починається правотворчий
 3. § 6. Голова представницького органу
  організацію діяльності представницького органу здійснює голова представницького органу, що обирається цим органом зі свого складу. У цьому випадку голова представницького органу, як правило, обирається даними органом з числа депутатів шляхом таємного голосування більшістю від встановленої чисельності депутатів на строк повноважень представницького органу. Представницький
 4. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  організація правотворчої діяльності, необхідні "цеху" - комітети, комісії, групи та посадові особи, які за участю муніципальних службовців апарату представницького органу і залучених фахівців здійснюють цю роботу. Закон від 6 жовтня 2003 р. встановив, що організацію діяльності представницького органу муніципального освіти відповідно до статуту муніципального
 5. § 1. Глава муніципального освіти
  організаційних структур місцевого самоврядування. Глава муніципального освіти є вищою посадовою особою муніципального освіти і наділяється статутом муніципального освіти власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. Найменування посади глави муніципального освіти встановлюється в статуті муніципального освіти (голова міста, мер, голова
 6. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  організації діяльності представницького органу муніципального утворення. Це, наприклад, прийняття загальнообов'язкових правил з предметів ведення місцевого самоврядування, планів і програм соціально-економічного розвитку муніципального освіти, затвердження звітів про їх виконання; встановлення місцевих податків, зборів і платежів; визначення порядку випуску муніципальних позик, лотерей,
 7. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "є термін" муніципальне утворення " , С.Г. Соловйов робить висновок про те, що "органи, що входять в систему місцевого самоврядування, які здійснюють діяльність з вирішення місцевих питань, з точки зору муніципального права правильніше іменувати як муніципальні органи, або органи муніципальної влади". З даним висновком не можна
 8. § 3. Джерела муніципального права.
  організації системи органів державної влади та місцевого самоврядування перебуває у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів. 2. Федеральне законодавство. Федеральний закон " Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "встановлює загальні правові, територіальні, організаційні та економічні засади місцевого самоврядування та
 9. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  організації та діяльності всіх ланок Рад був принцип демократичного централізму. Цей принцип було покладено в основу об'єднання всіх Рад в одну систему. Принцип демократичного централізму відбивався і в конституціях радянського періоду, і в законах, що регламентують організацію діяльності окремих ланок Рад . Це Закон про селищних, сільських Радах народних депутатів
 10. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  організації місцевого самоврядування в Російській Федерації ". Цей Федеральний закон відповідно до його преамбули визначає державні гарантії місцевого самоврядування в Російській Федерації. Слід зазначити, що на відміну від раніше чинної редакції в новому Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" не міститься спеціальної
© 2014-2022  yport.inf.ua