Головна
ГоловнаТеорія і історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А .. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

78. ДОГОВІР НАЙМУ РЕЧЕЙ

Договір найму речей (locatio-conductio rei) - договір, в силу якого одна сторона (наймода-тель) була зобов'язана надати іншій стороні (наймачу) певну річ у користування, а наймач був зобов'язаний сплачувати за це найму-дателю певну винагороду (найману плату) і по закінченні дії договору повернути річ непошкодженою.
Предмет договору найму речей - як рухомі, так і нерухомі речі, але за умови, що вони є неспоживна, тому що в противному випадку наймач не міг би повернути річ після закінчення договору. Предметом договору міг бути узуфрукт (res incorporalis).
Обов'язки наймодавця:
- своєчасне надання речі в користування;
- забезпечення можливості наймачеві спокійно і належно користуватися річчю. Для цього най-модатель був зобов'язаний проводити у разі необхідності ремонт переданої в оренду речі, усувати перешкоди, які чинилися третіми особами наймачеві, самому не чинити ніяких перешкод і т. д.
Обов'язки наймача:
- користуватися річчю відповідно до умов договору або її призначенням;
- своєчасно вносити найману плату. Якщо наймана плата була встановлена в натуральній формі (наприклад, частиною врожаю) і наймач в силу дії непереборної сили не міг здійснити платіж (урожай знищений внаслідок стихійного лиха), він звільнявся від внесення найманої плати.
Якщо наймач виробляв небудь поліпшення речі, він мав право на відшкодування своїх витрат толь-| ко в тому випадку, якщо ці поліпшення були доцільні. В іншому випадку наймач міг тільки відокремити свої поліпшення від речі, але при цьому не повинно було бути погіршення або пошкодження речі.
Наймач мав право здавати річ в субнаем, але відповідальним перед наймодавцем залишався він.
Ризик випадкової загибелі зданого в найм майна ніс наймодавець.
Договір найму речей - договір з рівною відповідальністю сторін.
Наймач ніс відповідальність за будь-яке пошкодження речі, якщо це сталося з його вини, в тому числі при легкої недбалості, і звільнявся від відповідальності, якщо річ була пошкоджена випадково або внаслідок непереборної сили.
Наймодавець мав право на плату і заставне право на всі внесені або ввезені речі наймача і повинен був винагородити наймача за дострокове розірвання договору.
Договір найму речей припинявся із закінченням терміну. Якщо одна зі сторін не заявляла про закінчення договору, він тривав. Смерть однієї із сторін не припиняла дії договору.
Договір міг расторгаться достроково:
- наймодавцем - якщо у нього виникла гостра необхідність в зданому в оренду майно, при значній псування речі і якщо наймач ухилявся від внесення найманої плати більш 2 років;
- наймачем - якщо використовувана річ не приносила бажаного результату і у випадку передачі речі з недоліками. В останньому випадку наймач також мав право вимагати зменшення найманої плати.
Після закінчення терміну договору можливе було мовчазне поновлення договору (tacita reconductia), коли наймач продовжував користуватися майном, а наймодавець - приймати надходила від наймача найману плату.
При продажу майна, зданого в найм, продовження найму залежить від нового власника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 78. ДОГОВІР НАЙМУ РЕЧЕЙ "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 2. 76. ДОГОВІР НАЙМУ І ЙОГО ВИДИ. ДОГОВІР ПІДРЯДУ
  договір, в силу якого одна сторона (найму-датель - locator) була зобов'язана надати іншій стороні (наймачеві - conductor) річ для тимчасового користування, надати послугу, виконати роботу, а наймач був зобов'язаний оплатити річ, послугу або роботу. Договір найму - довірчий договір. Істотні умови договору найму - предмет найму та наймана плата. Наймана плата повинна була
 3. 1. Поняття договору оренди
  договір найму речей (locatio-conductio rerum). У дореволюційному російському законодавстві поняття договору майнового найму використовувалося поряд з поняттям "оренда майна", без додання спеціального юридичного значення їх одночасного застосування. --- КонсультантПлюс: примітка. Підручник "Римське приватне право" (під ред. І.Б. Новицького, І.С.
 4. 1. Договір майнового найму в римському праві і сучасному зарубіжному законодавстві
  договором оренди (майнового найму) розуміється такий договір, за яким одна сторона - орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати іншій стороні - орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або тільки у тимчасове користування. При цьому плоди, продукція та доходи, отримані орендарем у результаті користування орендованим майном відповідно
 5. § 3. Договір найму речей (locatio-conductio rerum)
  договір, за яким одна сторона (наймодавець, locator) зобов'язується надати іншій стороні (наймачеві, conductor) одну або кілька певних речей для тимчасового користування, а інша сторона зобов'язується сплачувати за користування наданими речами певну винагороду (merces, pensio) і по закінченні користування повернути речі в цілості наймодавцю. Серед вільних
 6. § 2. Правовий режим речей
  договорів купівлі-продажу, угод приватизації, може бути предметом аукціону або конкурсу. У всіх цих випадках воно розглядається як єдиний комплекс і угода відбувається відносно всього підприємства як єдиного цілого на момент виникнення відповідних прав і обов'язків, наприклад, на зазначену в самому договорі дату або на день складання останнього балансу, на день державної
 7. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  договорів, застосовуваних у майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути будь-які фізичні та
 8. § 3. Зберігання
  договору зберігання. Основною метою зберігання є забезпечення належної схоронності речі як від зовнішніх впливів навколишнього середовища, так і від можливості присвоєння третіми особами. При цьому зберігання забезпечується особою, яка не є власником, або власником іншого речового права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в більшості
 9. § 2. Предмет цивільного права
  договірні й інші зобов'язання, а також інші майнові та особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників ". Звідси , а також з обігу до інших положень Цивільного кодексу видно, що предмет цивільного права (цивільно-правового регулювання * (9)) утворюють різні відносини. Це і відносини, пов'язані із створенням
 10. § 1. Поняття і юридична класифікація речей
  договорів, зокрема роздрібної купівлі-продажу, поставки і т.д. Речі рухомі і нерухомі. Розподіл речей на рухомі і нерухомі, прийняте практично всіма правовими системами сучасності, було рішуче відкинуто радянської правовою доктриною на початку 20-х років як буржуазне і не має практичного значення в умовах нашої країни, де земля, її надра, води і ліси були
© 2014-2022  yport.inf.ua