Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В . А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 17. Джерела бюджетного права


До джерел бюджетного права належать норми Конститу
ції Російської Федерації, бюджетне законодавство і під
законні нормативні акти. У Конституції Російської Федера
ції встановлюються загальні положення та принципи бюджетного
устрою держави. Так, ст. 71, 72 визначають компетенцію
Російської Федерації та сферу спільної діяльності Рос
сийской Федерації і її суб'єктів щодо бюджету; ст. 101,
104, 106, 114 встановлюють основи порядку розгляду, ут
верждения бюджету та контролю його виконання, а також повно
мочія органів державної влади в галузі бюджетної по
литики. Крім того, конституційні норми визначають основ
ві принципи і форми взаємовідносин держави і адміні
ністратівно-територіальних утворень в області бюджету,
встановлюють засоби захисту прав і законних інтересів суб'єктів
тов бюджетної діяльності.
1 Див: Химичева Н.І. Суб'єкти бюджетного права. - Саратов, 1979. -
З 11.

Якщо фінансове законодавство як термін ще сфор
мировалось, то в області бюджету вже з кінця XIX в. діє
поняття бюджетного законодавства. Прийняття в 1998 р. бюд
житнього кодексу Російської Федерації стало принципово
новим етапом у розвитку та вдосконаленні бюджетного за
давства. Бюджетний кодекс Російської Федерації уста
Новіль загальні принципи бюджетного законодавства, правові
основи функціонування бюджетної системи, правове поло
ються і статус суб'єктів бюджетних правовідносин, порядок
регулювання міжбюджетних відносин. Стаття 2 Бюджетного
кодексу закріплює структуру бюджетного законодавства Ріс
сийской Федерації, до якої входять:
- Бюджетний кодекс Російської Федерації;
- прийняті відповідно до нього федеральні закони про феде
рального бюджеті, бюджетних державних позабюджетних
фондів;
-закони суб'єктів Російської Федерації про бюджет і бюд
жете територіальних державних позабюджетних фондів;
-муніципальні правові акти представницьких органів му
муніципальних утворень про місцеві бюджети;
- інші федеральні закони, закони суб'єктів Російської
Федерації та муніципальні правові акти представницьких
органів муніципальних утворень, що регулюють відповідну
ющіе бюджетні правовідносини.
Акти бюджетного законодавства не мають зворотної сили і
застосовуються до всіх відносин, які виникли після введення
актів у дію, якщо інше не передбачено Бюджетним ко
дексом Російської Федерації або федеральним законом. До ис
точніка бюджетного права належать: укази Президента Ріс
сийской Федерації, нормативні правові акти Уряду
Російської Федерації, федеральних органів виконавчої
влади, органів державної влади суб'єктів Російської
Федерації та органів місцевого самоврядування, що регулюють
бюджетні відносини в межах своєї компетенції.
Проте дані нормативні правові акти не входять в поня
нення бюджетного законодавства і не повинні суперечити його
нормам. Особливе місце серед нормативних правових актів занима
ють акти Міністерства фінансів Російської Федерації, касаю
щіеся практичної організації бюджетної діяльності (за
рядка обліку, звітності про виконання бюджетів усіх рівнів
бюджетної системи, запровадження режиму скорочення витрат фе
дерального бюджету та ін.)
Джерелом бюджетного права є і міжнародні до
говірки Російської Федерації, які застосовуються безпосередньо
редньо до бюджетним правовідносин, за винятком випад
єв, коли міжнародним договором передбачено, що для його

застосування потрібно видання внутрішньодержавних актів. Якщо
ж міжнародним договором встановлено інші правила по
порівнянні з бюджетним законодавством Російської Феде
рації, то застосовуються правила міжнародного договору. У сфері
бюджетного регулювання за останні роки стали застосовувати
ся різні міжнародні норми і правила. Так, Росія пе
Решле на єдину бюджетну класифікацію (угруповання до
ходів і витрат бюджету), яка застосовується в країнах Європей
ського союзу. Рахункова палата Російської Федерації увійшла в
Європейську асоціацію парламентських органів контролю, Пра
вительство і Міністерство фінансів Російської Федерації
виконують рекомендації з використання кредитів Між
народного валютного фонду та Міжнародного банку реконст
рукции і розвитку, закріплені як у статутах цих організує
ций, так і в укладених з ними міжнародних кредитних
угодах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 17. Джерела бюджетного права "
 1. 33. Джерела бюджетного права Росії. Загальна характеристика Бюджетного кодексу РФ.
  Джерела БП - Конституція РФ (ст.ст. 71, 72), закон РФ «про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу», ФЗ «про загальні принципи організації МСУ в РФ», укази Президента РФ , постанови Уряду РФ, правові акти Міністерства фінансів РФ, а також Бюджетний кодекс РФ, прийнятий 31 липня 1998р. і введений в дію з 1 січня 2000р. Основним джерелом бюджетного права в РФ є
 2. 34. Нормативні правові акти суб'єктів РФ і муніципальних утворень в системі джерел бюджетного права.
  Закон про бюджет суб'єкта РФ приймається відповідним законодавчим (представницьким) органом суб'єкта РФ. Бюджет муніципального освіти оформляється у вигляді рішення представницького органу місцевого
 3. 2. Система джерел бюджетного права
  Система джерел бюджетного права в РФ закріплена в положеннях ст. ст. 2-4 БК РФ. Бюджетне законодавство РФ складається з БК РФ та прийнятих відповідно до нього федеральних законів про федеральний бюджет на відповідний рік, законів суб'єктів РФ про бюджети суб'єктів РФ на відповідний рік, нормативних правових актів представницьких органів місцевого самоврядування про місцеві бюджети на
 4. § 18. Бюджетні правовідносини і суб'єкти бюджетного права
  Відносини, що виникають в процесі утворення, розбраті поділу та використання грошових фондів держави і місць ного самоврядування, прийнято називати бюджетними. Бюджет ні правовідносини, будучи одним з видів фінансових пра правовідносин, які характеризуються всіма ознаками, властивий вими будь-якому фінансовому правоотношению, але мають і свої особливості. Усі бюджетні відносини
 5. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелами муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве
 6. § 3. Організація місцевого самоврядування в наукогради Російської Федерації та інших територіях інноваційного розвитку.
  Особливим видом муніципальних утворень є наукові містечка Російської Федерації, що створюються зі статусом міських округів. Спеціальний федеральний закон встановлює критерії, за наявності яких муніципального утворення може бути присвоєний статус наукового міста Російської Федерації. Це обов'язково має бути муніципальне утворення з містоутворюючим науково-виробничим комплексом, тобто
 7. § 3. Статут муніципального освіти.
  Серед муніципальних правових актів особливе значення належить до статуту муніципального освіти. У статуті, є своєрідною муніципальної конституцією, вказуються основні положення з організації та діяльності місцевого співтовариства. Як правило, в статуті муніципального освіти містяться не тільки норми організації місцевого самоврядування у відповідному муніципальному освіту,
 8. § 2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
  Відповідальність органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою настає в таких випадках: порушення Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, конституції (статуту), законів суб'єкта Російської Федерації, статуту муніципального освіти; неналежного здійснення органами місцевого
 9. § 3. Окремі джерела муніципального права
  Конституція РФ. Особливу роль у регламентації місцевого самоврядування відіграє Конституція РФ. У літературі висловлюються думки про те, що, з суто теоретичної точки зору, в Конституції можна було б і не визначати загальний статус місцевого самоврядування, достатньо було визнати, що держава гарантує місцеве самоврядування. Однак у зв'язку з тим, що місцеве самоврядування в Росії в
 10. § 3. Напрями сучасних досліджень у вітчизняній науці муніципального права
  Муніципальної-правова наука в сучасній Росії знаходиться на підйомі. Це обумовлено, зокрема, розвитком місцевого самоврядування, муніципального права як галузі права, що породжує стійку суспільну потребу в дослідженні різних аспектів місцевого самоврядування, муніципального законодавства. У числі багатоаспектних , міждисциплінарних робіт необхідно назвати наступні: Пертцік
© 2014-2022  yport.inf.ua