Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 16. Бюджетне право: поняття, предмет і норми


У процесі формування, розподілу і використання
грошових фондів держави та місцевого самоврядування метушні
кают складні і різноманітні суспільні відносини. Ці
1 Див: Фінансове право: підручник / за ред. О.Н.Горбуновой. - М, 2000. -
С.133.

Відносини регламентуються нормами фінансового права, ко
торие в сукупності утворюють бюджетне право. Бюджетне пра
по - основний і найбільший розділ фінансового права, що
обумовлено положенням бюджету у фінансовій системі Росій
ської Федерації. Саме з бюджетного права починається Осо
бенная частина фінансового права.
Предметом бюджетного права є відносини, возника
ющіе у зв'язку з утворенням, розподілом і використанням
системи грошових фондів держави та місцевого самоврядування
ня. Предмет бюджетного права складає ціла група норм,
які закріплюють і регулюють:
-бюджетне пристрій Російської Федерації;
-складу доходів і витрат бюджетної системи;
-збалансованість бюджетів;
- права Російської Федерації, суб'єктів Російської Феде
рації та місцевого самоврядування в галузі бюджету ;
-бюджетний процес;
-відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Таким чином, бюджетне право можна визначити як під-
галузь фінансового права, що включає в себе систему норм і прин
ципов, регулюють суспільні відносини щодо формування, рас
пределенія і використанню централізованих грошових фондів в
метою фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку
країни, а також встановлюють відповідальність за порушення
бюджетного законодавства Російської Федерації.
У юридичній літературі є різні визначення
бюджетного права, схожі за своїм змістом. Вони характе
різуют бюджетне право як сукупність правових норм, регу
лірующіх бюджетне пристрій, структуру бюджетної систе
ми, порядок розподілу доходів і видатків між бюджету
ми різних рівнів; регламентують бюджетний процес і бюд
жетних права Російської Федерації, суб'єктів Російської Фе
дерации і муніципальних образованій1. Тобто основним отли
чием бюджетного права є обсяг регульованих обществен
них відносин, що складають його предмет.
Норми бюджетного права, що входять в систему фінансово-
правових норм, класифікуються за загальними підставами. Наи
більш яскраво бюджетні норми проявляються в характері воздей
ствия на учасників відносин. Так, уповноважують норми зі
тримають конкретні приписи органам державної влади
та місцевого самоврядування щодо формування доходів
1 Див: Радянське фінансове право: підручник / за ред. В. В. Бесчеревних,
С. Д. Ципкіна. - М., 1982. - С. 102; Фінансове право: підручник / за ред. О. Н. Гор-
Бунів. - М., 2000. - С. 65; Фінансове право: підручник / відп. ред. Н. І.Хіміче-
ва. -М., 1999. - С. 146.

Та здійснення витрат бюджету, порядку складання проек
та бюджету, управління державним боргом, застосування
примусових за порушення бюджетного законодавства.
Заборонні норми в категоричній формі наказують суб'єктів
там (у тому числі і органам влади різного рівня) НЕ вдосконалення
шать певні дії . Наприклад, бюджетним установам
ям заборонено отримувати кредити у кредитних організацій, фізкабінет
чеських та юридичних осіб, а надання бюджетних креди
тов не допускається у разі наявності заборгованості по попе
щим кредитах.
Норми бюджетного права за своїм змістом подразделя
ються на матеріальні і процессуальние1. Бюджетні материаль
ві норми закріплюють структуру бюджетної системи Російської
Федерації, склад доходів та видатків бюджетів, розподіл
їх між різними бюджетами та т.д. До бюджетних процесу
альних відносяться норми, що регламентують порядок составле
ня, розгляду, затвердження та виконання бюджетів дер
дарства та місцевих бюджетів , державних позабюджетних
фондів, порядок складання та затвердження звітів про исполне
нии федерального бюджету та позабюджетних фондів, здійснюва
ня державного та муніципального фінансового контро
ля в бюджетній сфері та інші відносини.
Норми бюджетного права знаходять своє закріплення в различ
них законодавчих та підзаконних актах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 16. Бюджетне право: поняття, предмет і норми "
 1. § 1. Поняття муніципального права. Предмет і метод муніципального права
  бюджетних прав муніципальні освіти використовують норми бюджетного законодавства; при здійсненні операцій цивільно-правового характеру органи місцевого самоврядування керуються нормами цивільного права і т.д. Таким чином, предмет муніципального права включає в себе частину відносин, регульованих комплексно кількома галузями права. Тому частина норм різних галузей права
 2. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Бюджетним та податковим законодавствами Російської Федерації; про прийняття правових актів з управління майновими об'єктами, що знаходяться у власності муніципального освіти; про укладення угод; про заходи, що вживаються для ліквідації надзвичайних подій, що загрожують життю і здоров'ю людей. Також з метою подання інформації про результати роботи органів місцевого
 3. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  бюджетна політика та фінансовий контроль, в тому числі аналіз та контроль формування і виконання доходів і видатків місцевого бюджету та місцевих цільових програм; аналіз і контроль міжбюджетних відносин органів місцевого самоврядування ; розгляд проектів місцевих цільових програм з питань їх фінансування; взаємодія з контрольним органом муніципального освіти, внесення
 4. § 1. Підряд
  бюджетних джерел. У підсумку можна сказати, що державні контракти на виконання робіт для державних потреб - це такі договори будівельного підряду або про виконання проектних та вишукувальних робіт, що забезпечують державні потреби і мають, як правило, бюджетне фінансування. Як випливає з аналізу представлених в ГК видів договорів підряду, всі вони можуть бути
 5. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  бюджетними фондами та ряд інших відомостей, передбачених п. 3 ст. 18. При цьому Мінгосімущество Росії може встановити додатковий перелік відомостей, з якими покупці мають право ознайомитися в місці, вказаному в інформаційному повідомленні. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 27 Повідомлення про приватизацію
 6. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  бюджетні соціальні фонди. До покупця сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, яке допустило порушення терміну оплати, застосовується законна неустойка: 2% за кожен день прострочення платежу від суми несвоєчасно сплаченої продукції, а за прострочення оплати понад 30 днів - у розмірі 3%. Стягнення пені на користь постачальника проводиться в безакцептному порядку на підставі вимоги
 7. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  бюджетних відносин. При проведенні цих перетворень слід враховувати, що "реалізовувати реформи місцевого самоврядування ми повинні еволюційним шляхом, злагоджено і без потрясінь ... Настільки масштабна реформа повинна здійснюватися по етапах, з дуже точним прорахунком наслідків на кожному етапі її просування. Всі етапи повинні бути строго "синхронізовані" із змінами за іншими
 8. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  бюджетних взаємовідносин як між органами державної влади та місцевого самоврядування, так і між органами місцевого самоврядування різних рівнів. У договорі можуть визначатися загальні принципи обкладення податками та зборами, розподіл їх між бюджетами різних рівнів. Договором можуть розмежовуватися питання правового регулювання тих чи інших міжбюджетних взаємовідносин, питання
 9. § 2. Рівні здійснення місцевого самоврядування
  правовими позиціями Конституційного Суду Російської Федерації з даного питання. Конституційний Суд Російської Федерації в Постанові про перевірку конституційності Закону Удмуртської Республіки про систему органів державної влади вказав, що територіальний устрій держави як спосіб організації публічної влади, основа побудови та функціонування системи органів
 10. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  бюджетний устрій і бюджетний процес Іркутської області "(в редакції від 24 квітня 2001) фінансові управління міст і районів області були включені в систему державних органів управління фінансами області, у зв'язку з чим керівники фінансових органів на місцях стали призначатися начальником головного фінансового управління області, були підпорядковані йому і їм було наказано
© 2014-2022  yport.inf.ua