Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 15. Поняття і значення бюджету


Для існування держави, реалізації завдань, які
ним цілей і завдань необхідні значні грошові кошти.
Концентруючи їх у своїх руках, держава утворює спеці
ний фонд, який прийнято називати бюджетом. Термін budget
вперше з'явився в Середні століття в Англії і означав «бумаж
ник, гаманець». Так називали портфель, в якому англійська
міністр казначейства носив гроші і свої звіти, з якими
він регулярно виступав перед палатою лордів. З плином време
ні дане слово стало позначати «звіт міністра казначейства
перед парламентом» 1.
Щось схоже бюджету існувало і в Росії вже в перші
роки владарювання Романових. Так, в одній із грамот, датується
ванній 1623 р., говориться про надсилання кошторису, «щоб потім наша
річна великий кошторис і прибуткова і окладная книга не стала ».
У період царювання Катерини II також було складена не
скільки відомостей державних доходів і витрат (перша
з відомих датована 1769). У 1779 р. засновується посаду
державного скарбника, в обов'язок якого входить пред
ставление імператриці на початку року табеля про доходи, витрати і
залишках, а наприкінці року - відомості про доходи, витрати і недо
імках2.
У 1802 р. з установою міністерств обов'язок складання
державного розпису доходів і витрат була покладена на
1См.: Амбрацумов AA, Смерліков Ф.Ф. 1000 термінів ринкової
економіки: довідкове навчальний посібник. - М., 1993. - С. 46.
2 Див: Лебедєв В. А. Фінансове право: підручник (серія «Золоті сторінки
фінансового права Росії»). - М., 2000. - Т. 2. - С. 184, 185.

Міністра фінансів. Детальні правила для складання розпис акри
сі дано у «Наказі міністра фінансів» від 25 липня 1811 Даль
нейшее розвиток бюджету в Росії являло собою пості
пінний перехід від простого рахівництва до складання спочатку
приватних розписів, потім окремих кошторисів державних дохо
дов і витрат, а до кінця XIX в. - Загального кошторису у вигляді современ
ного бюджету.
В даний час поняття «бюджет» розглядається в раз
них аспектах як економічна, фінансова та правова катего
рії.
Як економічна категорія бюджет являє собою сис
тему економічних відносин, що виникають у процесі фор
мування, розподілу і використання централізованого
грошового фонду, необхідного для виконання завдань і функ
ций держави та органів місцевого самоврядування. Бюджет зі
ставлять економічну основу функціонування держави,
є головною ланкою фінансової системи і найбільш тісно
взаємопов'язаний з іншими її елементами. Отже, вся
фінансова діяльність будується навколо бюджету і в блешні
стве своєму підпорядкована його формуванню.
Як фінансова категорія бюджет - це основний фінан
вий план (розпис, таблиця, відомість) доходів і витрат
суб'єкта фінансово- господарської діяльності на визначений
ний період часу. Найчастіше бюджет складається для соіз
рювання грошових коштів, що у розпорядженні і рас
ходуемих по тих чи інших напрямках. Отже, бюд
жет виступає інструментом управління збалансованістю
доходів і витрат, що є необхідною умовою розви
ку будь-якого господарюючого суб'єкта.
Як правова категорія бюджет розглядається в якості
закріпленого нормативним правовим актом плану освіти,
розподілу і використання централізованого фонду денеж
них засобів (державного або адміністративно-територі
ального). Відповідно до ст. 71 Конституції Російської Феде
рації федеральний бюджет знаходиться у веденні Російської
Федерації і йому надається найвища юридична сила, він утвер
ждается в формі федерального закону.
У законодавстві міститься юридична характеристика
поняття бюджету з позиції права власності. Згідно ст. 214
Цивільного кодексу Російської Федерації «кошти відпо
ствующего бюджету та інше державне майно, не за
кріплене за державними підприємствами та установи
ми, складають державну скарбницю Російської Федерації,
казну республіки у складі Російської Федерації, скарбницю краю,
області, міста федерального значення , автономної області,
автономного округу ».

Таким чином, кошти державного бюджету є
частиною державної скарбниці, а «кошти місцевого бюджету та
інше муніципальне майно, не закріплене за муниципаль
вими підприємствами та установами, складають муниципаль
ную скарбницю відповідного міського, сільського поселення або
іншого муніципального освіти »(абз . 2 п. 3 ст. 215 Громадян
ського кодексу РФ). Така характеристика важлива тим, що визна
ляє власників бюджетних коштів - держава і адміні
стративно-територіальні утворення. Відповідні ж
органи влади і управління можуть розпоряджатися цією влас
ністю в межах своїх повноважень.
У законодавстві дається більш спрощене поняття бюджету
як форми «освіти і витрачання фонду грошових коштів,
призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій
держави та місцевого самоврядування »(ст. 6 Бюджетного кодек
са РФ).
Виняткова роль бюджету проявляється в тому, що він созда
ет матеріальну базу функціонування держави та місцевого
самоврядування. Сконцентровані в бюджеті кошти пред
призначаються для здійснення державної соціально-еко
номической політікі1. За допомогою бюджету реалізуються государ
дарські та місцеві програми з розвитку та ефективному фун
кціонірованію галузей економіки, зміцненню науково-техні
чеського потенціалу та культури країни, підвищенню рівня життя
населення, підтримки розвитку суб'єктів Російської Федерації
і муніципальних утворень і т.д. Бюджет держави створює
можливості для забезпечення рівномірного розвитку економіки
та соціальної сфери на всій території країни і є мощ
вим керуючим механізмом у розпорядженні держави.
З одного боку, кажучи про значущість бюджету в життя дер
дарства, не можна не враховувати, що будь-які негативні явища в
економіці можуть бути подолані завдяки розумній і перс
тивні бюджетній політиці. З іншого боку, помилки або
економічно необгрунтовані реформи бюджету є ос
основними причинами фінансових криз, спадів виробництва,
інфляційних процесів і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 15. Поняття і значення бюджету "
 1. § 2. Структура органів місцевого самоврядування
  поняття "органи місцевого самоврядування" та "посадові особи місцевого самоврядування" не є взаємовиключними: посадова особа місцевого самоврядування залежно від його повноважень може виступати в якості органу місцевого самоврядування. --- Визначення Конституційного Суду РФ від 26 вересня 1996 р. N 92-О. Органи місцевого самоврядування - це
 2. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  Значення. Обов'язковими ознаками будь-яких муніципальних утворень є наступні: наявність єдиної населеної території, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування; статут муніципального освіти; відособлена муніципальна власність; місцевий бюджет; органи місцевого самоврядування. У ст. 2 Закону від 6 жовтня 2003 р. містяться визначення окремих видів муніципальних
 3. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  поняттям виборів тісно пов'язане поняття виборчої кампанії. Виборча кампанія - діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного опублікування (публікації) рішення уповноваженого на те посадової особи, державного органу, органу місцевого самоврядування про призначення (проведенні) виборів, до дня подання виборчою комісією,
 4. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  поняття "структура органів місцевого самоврядування". Відповідно до ч. 1 ст. 130 Конституції РФ структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно. Виникає питання що населення має право визначати самостійно - тільки загальний набір органів місцевого самоврядування та їх взаємне положення або ще й внутрішню організацію даних органів? Можна припустити, що
 5. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  значення. При цьому зазначені органи визначають цілі, умови і порядок діяльності муніципальних підприємств і установ, затверджують їх статути, призначають на посаду і звільняють з посади керівників даних підприємств та установ, заслуховують звіти про їх діяльність у порядку, передбаченому статутом муніципального освіти. Крім того, органи місцевого самоврядування від імені
 6. § 1. Загальна характеристика
  значення. Представницький орган муніципального освіти - орган, який має право представляти інтереси населення і приймати від її імені рішення, які діють на території муніципального освіти. Звідси його провідне положення в системі органів місцевого самоврядування - саме він безпосередньо виражає волю населення муніципального освіти в цілому, формалізуючи її у своїх рішеннях.
 7. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  поняття "засідання". Сесії, засідання дають можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів і представляються ними виборців, приймати рішення, що найповніше відповідають інтересам населення, місцевих умов і традицій. Сесії, засідання представницького органу муніципального району додатково покликані узгоджувати інтереси входять до муніципальний район міських,
 8. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 9. § 4. Муніципальне правотворчість
  понять може привести до неправильного розуміння і застосування норм права, до можливості відходу від їх буквального сенсу, а це може зробити прямий вплив на їх виконання. Досить вказати на досить часто, на жаль, зустрічаються формулювання: "як правило", "звичайно" - дають можливість не виконувати той чи інший акт, довільно тлумачити його зміст. 2. Ясність, доступність
 10. § 1. Правова природа муніципальної служби
  поняття муніципальної посади. Муніципальна посаду - передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта РФ посаду з встановленими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за виконання цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з
© 2014-2022  yport.inf.ua