Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В . А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 8. Джерела фінансового права


Джерелами фінансового права є нормативні пра
вові акти представницьких і виконавчих органів державної
жавної влади та місцевого самоврядування, що включають в себе
норми фінансового права.
Найважливішим джерелом, що володіє вищою юридичною
силою, є Конституція Російської Федерації, що містить
в собі основні норми різних галузей права, в тому числі
фінансового. Конституція Російської Федерації має пряме
дію і застосовується на всій території Росії. Основопола
гающим значення для фінансово-правового регулювання име
ють, наприклад, норми Конституції Російської Федерації, за
крепляется федеративний устрій Росії (ст. 1, 5, 65, 66),
розмежовують межі ведення в області фінансової діяль
ності між Російською Федерацією і її суб'єктами (ст. 71,
72), що визначають форми і зміст права власності
(ст. 8, 35, 36), що встановлюють повноваження Президента Росій
ської Федерації (ст. 80, 84, 90), Федеральних Зборів (ст. 101,
104, 106), Уряду Російської Федерації (ст. 114, 115) в
області фінансової діяльності, що закріплюють обов'язки і
права громадянина в галузі оподаткування (ст. 57). Норми Кон
статиці Російської Федерації, що регулюють суспільні
відносини у сфері фінансової діяльності, конкретизуються
у федеральних законах.
У системі джерел фінансового права відсутній єдиний
кодифікований нормативний правовий акт, що містить нор-

ми фінансового права. Відсутність такого акта у фінансовому пра
ве зумовило необхідність прийняття кодифікованих нір
мативно правових актів з окремим основним підгалузями
фінансового права - бюджетному та податкового права.
Норми бюджетного права закріплені в Бюджетному кодексі Рос
сийской Федерації. Як наголошується в преамбулі, Бюджетний ко
декс Російської Федерації служить цілям фінансового регулиро
вання, встановлює загальні принципи бюджетного законодавець
ства Російської Федерації, правове становище суб'єктів бюд
житніх правовідносин, порядок регулювання міжбюджетних
відносин, визначає основи бюджетного процесу в Росій
ської Федерації, підстави і види відповідальності за порушення
бюджетного законодавства Російської Федерації.
Слід зазначити, що прийняття Бюджетного кодексу Росій
ської Федерації, кодифікувати норми бюджетного права,
сприяло вдосконаленню бюджетної системи держави
ства, упорядкував бюджетний процес, зміцнило законність в
даній сфері.
Норми, що регулюють податкові відносини, закріплені в
Податковому кодексі Російської Федерації, що складається з двох ча
стей: частина перша встановлює загальні положення законодавець
ства про податки і збори, частина друга регулює порядок сплати
окремих видів податків і зборів.
У систему джерел фінансового права входить цілий ряд
федеральних законів. Серед них найбільш важливим є феде
ральний закон про федеральний бюджет, який визначає і рег
регламентуються всю фінансову діяльність держави на визна
поділений період. Значущість цього закону визначається тим, що
він може змінювати, доповнювати, припиняти чи скасовувати
деякі положення інших федеральних законів, коли бюд
жетом не передбачені кошти на їх реалізацію
Велике значення мають федеральні закони, що регулюють
як загальні сфери застосування фінансових відносин, так і від
слушні їх галузі. Наприклад, у сфері банківського кредитування
ня - федеральні закони «Про Центральний банк Російської Фе
дерации (Банку Росії)», «Про банки і банківську діяльність»; в
галузі страхування - Закон Російської Федерації «Про організує
ції страхової справи в Російській Федерації» та інших законів, ре
що регулюють страхові відносини.
Особливе місце в системі галузевих джерел фінансового
права займає Федеральний закон «Про валютне регулювання та
валютний контроль».
До джерел фінансового права належать нормативні пра
вові акти Президента Російської Федерації, що регулюють
відносини, що виникають у сфері фінансової діяльності, а
також закріплюють повноваження органів виконавчої влас-

ти щодо прийняття нормативних правових актів у встановленій
сфері деятельности1. Норми фінансового права містяться і в
підзаконних актах Уряду Російської Федерації.
У регулюванні фінансової діяльності держави особливої
роль відіграють накази та інструкції Міністерства фінансів Рос
сийской Федерації, а також вказівки, листи і телеграми Цен
трального банку Російської Федерації.
Джерелами фінансового права є і угоди між
ду фінансово-кредитними органами по різних фінансових
питань, які регулюють певні відносини, скла
дивает на фінансовому ринку (наприклад, угоди між
ду Міністерством фінансів Російської Федерації та Централь
вим банком Російської Федерації).
До джерел фінансового права віднесені і рішення Консти
туціонних Суду Російської Федерації, оскільки Конституци
онний Суд в певних межах виконує правотворчу
функцію, здійснюючи тлумачення і конкретизацію норм Кон
статиці Російської Федерації. Особливе значення мають право
ші позиції Конституційного Суду Російської Федерації в
відношенні проблем законодавства про податки і збори.
У систему джерел фінансового права входять нормативні
правові акти суб'єктів Російської Федерації і місцевого само
управління, що містять норми, що регулюють фінансові від
носіння відповідного рівня.
Відповідно до Конституції Російської Федерації (ст. 15)
складовою частиною правової системи Росії є международ
ві договори. Якщо міжнародним договором Російської Феде
рації встановлено інші правила, ніж передбачені націо
нальним законом, то застосовуються правила міжнародного дого
злодія. Дане конституційне положення відображено в Бюджетному
(ст. 4) і Податковому (ст. 7) кодексах, що дозволяє віднести між
народні договори до джерел фінансового права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 8. Джерела фінансового права "
 1. 7. Джерела фінансового права. Особливості прийняття федерального закону про бюджет.
  Джерелах. До них відносяться акти представницьких і виконавчих органів державної влади різних масштабів і рівнів та органів місцевого самоврядування (загальні та галузеві, федеральні, республіканські, обласні, місцеві та ін.) Отже, джерела фінансового права Російської Федерації - це правові акти представницьких і виконавчих органів державної влади та місцевого
 2. 9. Нормативні правові акти суб'єктів РФ і муніципальних утворень в системі джерел фінансового права
  джерел фінансового права займають нормативні правові акти суб'єктів РФ і о'рга-нів місцевого самоврядування. Нормативні фінансово-правові акти суб'єктів РФ за формою вираження аналогічні федеральним, оскільки правова система суб'єкта РФ производна і є складовою частиною правової системи Росії в цілому. Конституційно-правовий статус суб'єктів РФ наділяє їх законодавчі
 3. Контрольні питання і завдання
  джерела фінансового права. 1 Див: Указ Президента Російської Федерації від 9 березня 2004 р. № 314 «Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади» / / Собра ня законодавства РФ. - 2004. - № 11. - Ст.
 4. § 2. Система муніципального права
  джерела, історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування, форми безпосередньої демократії, органи місцевого самоврядування. 3. Основи місцевого самоврядування, що включають правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення,
 5. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелом права. Проте в даний час постанови і ухвали Конституційного Суду Російської Федерації відіграють важливу роль у правовому регулюванні місцевого самоврядування в Росії. З їх допомогою вирішуються правові колізії в сфері місцевого самоврядування, викликані прийняттям нормативних правових актів, що суперечать Конституції Російської Федерації. 3. Конституції (статути), закони
 6. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
  Джерел доходів місцевих бюджетів до бюджетів міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга відповідно до законів цих суб'єктів Російської Федерації. Органи державної влади міст федерального значення також самостійно можуть проводити передачу органам місцевого самоврядування майна виходячи з переліку питань місцевого значення, встановлених для цих муніципальних
 7. § 2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
  Джерела і порядок фінансування діяльності відповідних органів державної влади суб'єктів Російської Федерації з тимчасового виконання повноважень органів місцевого самоврядування. У разі коли внаслідок рішень, дій (бездіяльності) органів місцевого самоврядування виникає прострочена заборгованість муніципальних утворень по виконанню своїх боргових і (або) бюджетних
 8. § 3. Окремі джерела муніципального права
  джерела. Положення Конституції РФ, Європейської хартії місцевого самоврядування отримали розвиток у Федеральному законі про загальні принципи організації місцевого самоврядування 2003 р., вступає в силу, за винятком його окремих положень, з 1 січня 2006 р. Він покликаний замінити однойменний Закон від 28 серпня 1995 , носить комплексний характер і відіграє роль своєрідних основ законодавства
 9. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  джерелами науки. Методологія науки - сукупність прийомів, способів дослідження її предмета, вираження і закріплення наукового знання. Ціннісні підстави досліджень (або аксіологія науки) - спонукальні мотиви наукових пошуків, що змушують вчених вибирати той чи інший напрямок, той чи інший спосіб досліджень. Часто це те, що може бути названо соціальним замовленням. Соціальне замовлення -
 10. § 3. Напрями сучасних досліджень у вітчизняній науці муніципального права
  джерел муніципального права проведена С.А. Авакьяном. Дослідження майже всіх названих нами вище авторів представлені в його фундаментальної бібліографії. --- Див: Авакьян С.А. Бібліографія за конституційним і муніципальному праву Росії. М.,
© 2014-2022  yport.inf.ua